Másik Föld

Saturday, 26 July 2014 15:25

A sorozat szerzői világhírű tudósok, a tudományos gondolkodás és annak népszerűsítésének mesterei az egyes tudományágak – többek között biológia, kémia, matematika, genetika, fizika, kozmológia – kutatási eredményeit összegezve a század- és ezredforduló közeledtével arra keresik a választ, hol tart ma a tudomány?

 

 

Published in Dokumentum filmek

Mars - Új bizonyítékok

Saturday, 26 July 2014 15:05

Világegyetem sorozat  - 05.évad 02.rész

A sorozat szerzői világhírű tudósok, a tudományos gondolkodás és annak népszerűsítésének mesterei az egyes tudományágak – többek között biológia, kémia, matematika, genetika, fizika, kozmológia – kutatási eredményeit összegezve a század- és ezredforduló közeledtével arra keresik a választ, hol tart ma a tudomány?

Rendező

Carl H. Lindahl executive producer
Vincent Lopez producer

Vizuális effektek 

Lala Ghukasyan compositor
Michael Ranger visual effects artist
Tuong-Van Tran cg artist
Brent Tyler visual effects artist
Doug Witsken digital compositor

Szerkesztők 

Rod Decker on-line editor
Heidi Putallaz post-production coordinator
Published in Dokumentum filmek

Utazás az Univerzum peremére

Saturday, 26 July 2014 14:37

A National Geographic Channel kozmikus utazásra hívja nézőit. Starthely: a Föld nevű bolygó. Célállomás: az Univerzum peremvidéke. Eszközök: űrhajók, gigantikus földi teleszkópok és a Hubble űrtávcső valós felvételei, valamint látványos számítógépes grafikák és illusztrációk. A film elkészítésének indítéka: megalkotni az első pontos és tudományos igényű útifilmet lakhelyünk és a végtelen között.

rendező: Yavar Abbas forgató
könyvíró: Nigel Henbest
zene: Anne Nikitin
narrátor: Alec Baldwin, Sean Pertwee
producer: Yavar Abbas

Published in Dokumentum filmek

René Oth és mások nyomán a következőkben azt óhajtjuk bizonyítani, hogy az anyag, méghozzá az úgynevezett elemi, szervetlen anyag is érzékel, érez, örül, szenved, gondolkozik, hogy az „anyag" és a „szellem" azonos létforma.

Ezt a tételt elsőként Jean Charon francia fizikus fogalmazta meg. Kutatásai Einstein általános relativitáselméletben kutatásaihoz kapcsolódtak.

Charon 1975-76-ban felfedezte, hogy bizonyos stabil elemi részecskék, különösen az elektron - amelynek életkora azonos az Univerzum életkorával - anyag-burkán belül újfajta tér-idő létezik. Az elektron belsejében az idő iránya fordított, a jövőből a múlt felé halad, és ciklikus, azaz az események periodikusan, 10-23 másodper-cenként megismétlődnek. Ez a jelenség az emlékezetnek felel meg, az elektron információkat gyűjt állandó jelleggel, és azokat egy kontinuus emlékezésfolyamatban újra és újra „átéli". Ezért nevezi Charon az elektron tér-idejét a szellem tér-idejének. Szerinte az elektron a legjelentősebb elemi részecske. Azt állítja, a tudat, a szellem nem komplikált, bonyolult biológiai szervezetek „felépítménye", hanem ott lakozik a legkisebb és legkönnyebb elemi részecskében, az elektronban. Ebben a Mikro-Univerzumban csökkenő entrópiával, azaz rendetlenséggel, és növekvő negatív entrópiával, azaz renddel, állandóan növekvő információ-tartalommal zajlanak, tör-ténnek az események.

Az elektron állandó, az időben tökéletesedő, autonóm egyéniség, individualitás, amely nemcsak arra képes, hogy maga körül aktívan informálja a teret, hanem arra is, hogy a múltját megőrizze.

Az atommag körül keringő elektronok Charon szerint a szellem időtlen hordozói. Gondolkodó énünk, szellemünk „egészként" benne foglaltatik minden egyes parányi elektronban, amely testünket alkotja. Egy hatvan kilogramm súlyú ember testében olyan szédületesen sok elektron van, hogy mennyiségüket csak egy olyan 4-es számjeggyel lehet kifejezni, amely mögött 28 nulla áll. Körülbelül annyi elektron van bennünk, ahány csillag és bolygó az égbolton.

Az elektron gondolkodó egység, amely mind belső reflexióképességgel, mind külső kommunikációképességgel rendelkezik. Belsejében számtalan, tömeg nélküli foton van. A fotonok úgynevezett spinje (forgásimpulzusa) teszi képessé a részecskéket, hogy tanuljanak és információt cseréljenek. A fotonok azzal a tulajdonságukkal, hogy változtatni tudják spinállapotukat, az elektron számára sza-bályszerű információ raktárrá válnak. S mivel a fotonok száma korlátlan, ezért az elektronok tudásszomja is határtalan. Az esze nem tud „Csipkerózsika-álomba" szenderülni, hiszen állandóan kapcsolatban áll a külvilággal, fotonokat ad le a szomszédos elektronnak. A fotonok elektronról elektronra szállnak, miközben spinállapotukról olvasható le az átviendő információ. így aztán az elektron fokozatosan „mindentudó" Mikro-Univerzummá nő fel, amely szinte a végtelenig növelheti intelligenciáját.

Minden elektronban megtalálható virtuálisan a dolgok és lények összes tapasztalata. Azokat a részecskéket, amelyek a kozmikus tanulási folyamatban a legtöbbet sajátították el, Charon äonoknak nevezi. Ezek az univerzális intelligencia elemei.

A szellem, amely a kozmikus kaland középpontjában áll, nem kizárólag az ember privilégiuma. Az Univerzum tér-idő nagyságrendjéhez viszonyítva az ember történetének nincs nagyobb jelentősége, mint egy csillag, egy kristály, egy falevél, egy baktérium, vagy akár egy kutya történetének. Ezek a felsorolt lények mind „intelligensek", vagy legalábbis „gondolkodók". Spirituális szinten ugyanis mind ugyanazokból a gondolkodó elektronokból épül fel, még akkor is, ha ezek az elektronok mindegyik lény esetében más és más típusú „gép" alakjába rendeződve igyekeznek elérni alapvető céljukat, az egész Univerzum entrópiájának, azaz rendezetlen állapotának, dezinformáltságának csökkentését, és negatív entrópiájának, azaz rendezett állapotának, tudatának növelését.

Az kétségtelen, hogy legalábbis itt a Földön az emberben lévő elektronok érték el a legmagasabb negatív entrópia nívót. Az embergépezet tudja a maga bonyolult termelékenységével a legtöbb információt és információ-cserét megteremteni.

charon

Az a lény, akit az ember a tükrében lát, csupán az az anyagi kontúr, amely nem gondolkodik, amelyet a gondolkodó elektronok csak használnak és felhasználnak, hogy információik mennyiségét és minőségét megnöveljék.

Mivel az összes elektron, amely élő testünket alkotja, teljes „Énünknek" individuális hordozója, azért halálunk után nem tűnik el Énünk. A földi tér minden köbcentiméterében találkozom őseim Énjeivel, jelenlegi Énemmel és utódaim Énjeivel.

Charon szerint - mivel az elektronok élettartama végtelen - mindnyájan a végtelen Múltban gyökerezünk, és a végtelen Jövőben folytatódunk.

Az ember testi halála után spirituális kalandja folytatódik. A porrá vált test elektronjai rövidebb-hosszabb idő múltán „újraszületnek", mégpedig úgy, hogy részt vesznek egy másik létforma anyagának megalakulásában, legyen az kristály, növény, állat vagy ember.

Az új létformában az összes elektron negatív entrópia nívója azonos, vagy legalábbis hasonló. Természetesen ez a nívó az élet folyamán növekedhet is, vagy katasztrófák, „bűnök" nyomán csökkenhet is.

Egy bizonyos idő után, amikor a lény már régóta ugyanazon a nívón létezik, megpróbál egy magasabb nívójú létformába átmenni. Például, ha növény volt, akkor magasabb nívójú növény vagy állat, ha kristály volt, akkor magasabb nívójú anyag vagy növény, ha állat volt, akkor magasabb nívójú állat vagy ember, ha ember volt, akkor magasabb nívójú ember vagy Nirvánához közeledő szellemi lény szeretne lenni.

Amennyiben nívója alacsonyabb, mint az általa óhajtott létforma, visszautasíttatik, és meg kell elégednie „alacsonyabb rendű" újraszületéssel. Ezért fordulhat elő, hogy ember állatként, növényként vagy kristályként születik újra.

(Hernádi Gyula, Lélekvándorlás)

Published in Tudomány

A tér és idő

Saturday, 05 March 2011 15:32

rwTitkos interjú a roswelli ufó túlélő pilótájával

A tér az a távolság, mely egy szemlélő Is-be* (*emberek) és a tárgy között van. Az idő ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multidimenzionális világban, hanem egyidejűleg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ő akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéből. Ilyenkor ő egy olyan is-be, akinek a létezése nincs időhöz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.

Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthető , de nem pusztítható el, így az Is-be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örökéletű IS-be-k, azaz teremtő spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön élő Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön élő Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelelően rabszolgákat csinálnak belőlük, akik helyettük végeznek fizikai munkát fizikai bolygókon. Ő maga 625 millió év óta szolgál a domain expedíciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.

 

A földi tudósok tévednek, amikor a felezési időből állapítják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztíthatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi idő szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekről van szó, melyeket ő fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.

Aroswell Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé erős és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom erői között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikoris a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó űrhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett „társaság” által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderítőjük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testből. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén akárcsak a többi ember, elveszítette indentitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva , amely minden itt élő Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer. Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra . A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörlődik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükről . Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a bűnöző típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejtő szabadgondolkodókat és „forradalmárokat”, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek : művészek, énekesek, írók, mindenféle előadói műfajban jeleskedő emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrendű Is-Be lakik benne, ezért a Marson lévő föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A „tisztnek” 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-űrhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sidonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

 

A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság -ha van-, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.

Az emberiség fejlődésének felgyorsulása a XII.századtól figyelhető meg, mióta a Domain megsemmisítette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikből ezt-azt képesek voltak feleleveníteni, ami nagymértékben fellendítette a földi tudományt és technológiát. Az hogy a bűnözőtől a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bírnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekből, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sírius, az Aldebaron és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban itt éltek és akiket elpusztítottak az akkor kataklizmák.

 

A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és erősebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz hasonló, de annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. rádioaktív szennyeződést. Úgy látják, az USA technikai és építészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.

 

A Földre telepített is-be-k memóriáját először törlik, majd beültetik őket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakították, hogy az Is-be t még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a külsőségek –ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggyőzzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ő közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, külső vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végülis több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten és  hogy a tízparancsolat közvetlenül tőle származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is .

 

Végül a védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat ie. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a tanítást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból nőtt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh tanításainak brutalitásával és a kedvességet, a szelídséget és az együttérzést állítják szembe vele. A Domain időnként megpróbált más tanítást is terjeszteni a föld különböző helyein, de minden esetben eltorzították azt. 8200 évvel ezelőtt az expedíció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

 

Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú életűnek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb időnként felderítési célból látogatnak ide.

 

A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja.Egy másik csapda az, hogy az Es-be harcol a csapda ellen (mármint hogy harcol az ellen, ami nem tetszik neki. Minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába.

A hódításnak két formája van: az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk valamint a tudatkontroll különböző formái: az elektrosokk, a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálásása

3. a természeti erőforrások elrablása az inváziós et-k által,

4. a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága.

 

Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak.

A tudatkontrollvégrehajtásában és működtetésében a kormányok tudomása nélkül működő titkosrendőrségek is kiveszik a részüket. A titkosrendőrség olyan tudat manipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain elől egyaránt. A cél a spirituális egyének kiirtása, elpusztítása. Az, ahogyan az a német koncentrációs táborokban történt, ízelítőt ad abból, miről van szó: galaktikai méretekben folyó holocaustról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörnyűséget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól,  múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmétől és emlékétől. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkranáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, kik ők.

 

Az emberiség történelme meglehetősen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi időkből való relikviák teljesen félrevezetőek. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderítési célból tettek a földre.

A Régi Birodalom ie.208000-ban terjesztette ki az uralmát a földre. A Birodalom központi bázisa az Urra Majoron van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódító faj egy másik galaxisból uralma alá vonta őket és az ő társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amíg a domain be nem avatkozott és meg nem semmisítette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról.Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, így nem sok minden maradt meg ezekből a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.

 

Airl a következő bázisokat említi, ahová a földi Is-be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesülejenek: Rwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pirenneusok, Mongolia sztyeppjei. De nemcsak a haláluk után lesznek „kezelve”, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderíthető hálózatot építettek ki.

 

A piramis civilizációkat az Is-be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övező miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rítusok, a hatalmas építmények, a művészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a ténytől, hogy saját otthonuktól távol tartják őket fogsgában egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem „fejlődött ki” egyetlen ember sem .

Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtönőrséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ők maguk is foglyok. A papság segít abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.

 

Masszív tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek.Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.

 

A nagy építmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titkokzatosság lengje körül őket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a naprendszerben majdnem 7500 évig tartott.

 

Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezetőkkel, ie.3450-től a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarították, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemzete, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. Ie.3172-től több bányát nyitottak Dél-amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.

 

A Domain expedíció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. Összesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, vízen és a levegőben is dolgoztak. Műszerük egy fához hasonló szkennelő eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy víztartó edényhez hasonlított. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repülők őket ábrázolták. A mitoszokban szereplő Élet fája pedig az ő kereső műszerük.Ők voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ők a búvárok voltak.  Az emberek sellőknek gondolták őket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok annunakiknak nevezték őket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ő küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el őket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.

 

(részlet Starlive oldalról )

Published in A természet világa

Szexuális kapcsolatok

Wednesday, 30 June 2010 08:30
 
A szexuális energia ereje
sex1Szexuális energiánk gondolati energiáink kifejezésre juttatása; energia, mely szabadulást, tudást, boldogságot, megvalósulást keres. A szexuális energia az emberiség alapvető jellemzői közt foglal helyet, és arra ösztönöz, hogy ösztöneink, vágyaink életre keljenek, kifejezzék emberi mivoltunkat. Ezt lehet helyesen és helytelenül is csinálni. A szexuális energia roppant ereje gondolatainkon keresztül áramlik. Ha csak átfolyik rajtunk, és úgy irányít minket, ahogy neki tetszik, akkor semmit sem nyerünk a folyamatból, de ha gondolati energiánk helyes felhasználásával lelassítjuk, hagyjuk felszívódni, akkor megérthetjük és átformálhatjuk azt. Mi választjuk meg, hogy hagyjuk-e eluralkodni magunkon. Ez az igazi értelemben vett szexuális szabadság. Nem azt jelenti, hogy rengeteget szeretkezünk, vagy nincsenek szexuális gátlásaink, hanem azt, hogy ismerjük szexuális energiánk dimenzióit és mélységeit, valamint megértjük, hogy más célokra is használhatjuk, nemcsak szexuális aktivitásra.

A szexuális energia felébresztése

A szexuális energia olyan erős, hogy az ember minden tevékenységében a felszínre tör. Érdemes megtanulni szexuális energiánk felébresztését olyan tevékenységeken keresztül is, melyek nyilvánvalóan nem szexuális jellegűek. Bármely tevékenység, melyet teljes odaadással végzünk, melyben el tudunk merülni, felébreszti szexuális energiánkat. Próbálják érezni akkor, amikor valamit erős összpontosítással csinálnak. Ha energikusnak, koncentráltnak érzik magukat, van világosan meghatározott céljuk, és sokat nyerhetnek vele, akkor a szexuális energia jelen van.
 
Ahhoz, hogy élvezhessék ennek az áldásos energiának az előnyeit, üljenek le egy kicsit, mielőtt belefognának egy bizonyos tevékenységbe, tudatukkal irányítsák rá szexuális energiájukat. Sokkal kreatívabban, sikeresebben és vidámabban fognak ténykedni. A szexuális energia Önmagában kifinomult és tiszta. A hozzá társított gondolati energia által vezethet helytelen, negatív eredményre. Ha finomítani, tisztítani kívánják szexuális impulzusukat, töprengjenek el azon, milyen gondolatok és érzelmek merülnek föl önökben, amikor érzik a szexuális energiát. Bármit is tapasztalnak, irányítsanak állhatatos könyörületességet és melegséget érzéseikre. Ezzel majd harmóniát teremtenek a homályosnak vagy aggasztónak vélt területeken.

Szexpartnerek kiválasztása

sex2
A szexuális energia szent, és ennek megfelelően kell bánni vele. Ezért legyenek körültekintőek, kivel létesítenek szexuális kapcsolatot. Amikor kiválasztják szexpartnereiket, határozzák meg, milyen jellegű, minőségű és kimenetelű szexuális élményt várnak el. A nem megfelelő személy kiegyensúlyozatlanná és negatívvá változtathatja gondolád energiáikat. A túl mohó emberek kiszívhatják életerejüket. Nem árt, ha jól megismernek valakit, mielőtt ágyba bújnak vele azért, hogy tudják, kinek az energiáját fogadják magukba.
 
A szexuális kapcsolat létesítése utáni vágy nem elég, meg kell próbálniuk túltekinteni a pillanaton, és megérteni, miért akarnak lefeküdni valakivel. Testüket, tudatukat és lelkűket egységben, ne pedig külön-külön szemléljék. Teljes terjedelmükben meg kell érteniük cselekedeteiket.
 
A Bon-hagyományok azt mondják, nem szabad belevetnünk magunkat a szexbe csak azért, mert vonzódunk valakihez. Legalább egy holdhónapot kell várni attól a pillanattól számítva, hogy találkoztunk vele. Ha a vonzódás igazi, a szenvedély érettebbé válik, és mindkét tél számára egy új típusú boldogságot fog eredményezni.

Erkölcsi kódex

A helytelen szexuális kapcsolatok boldogtalanságot és zavarodottságot eredményeznek. Ahhoz, hogy megmondhassuk, adott szexuális kapcsolatunk helyes-e vagy sem, eiÖszőr is azt kell tudnunk, milyen személyes erkölcsi szabályokat követünk a szexszel kapcsolatban. Sokan nem alkotnak maguknak ilyeneket; nern azért, mert erkölcstelenek, hanem egyszerűen azért, mert korábban eszükbe sem jutott, hogy azt a kérdést megfontolják. Ha önök is így vannak vele, akkor érdemes lenne felállítaniuk néhány alapszabályt. A tibeti Bon szerint az alábbi pontok segítik a személyre szabott erkölcsi kódex összeállítását:
 • A szexuális aktivitás nagyon intim terület. Ha szexuális kapcsolatot létesítenek valakivel, akkor az illető személyiségének egy részét is magukba szívják. Mielőtt ágyba bújnának vele, bizonyosodjanak rneg arról, készen állnak-e a felelősség vállalására.
 • Rá merik bízni magukat az adott személyre legsebezhetőbb testi valóságukban a szenvedély hevében?
 • Miért létesítenek szexuális kapcsolatot valakivel?
 • Harag, nemi gerjedelem vagy sóvárgás motiválja szexuális késztetéseiket?
 • Készen állnak a felelősség vállalására szexuális kapcsolataik negatív kimeneteléért?
 • Értékesnek vagy olcsónak és közönségesnek tartják a szexet és a szexuális energiát?
 • A szex kiszívhatja életerejüket, ha átveszi az irányítást önök felett.
 
Ha eltöprengenek ezeken a fontos kérdéseken, akkor összeállíthatják saját erkölcsi kódexüket. Rá fognak jönni, mennyire fontos, hogy önbecsülésük és integritásuk megőrzésére az szabályozza életüket.
 
/részlet Christopher Hansard, A pozitív gondolkodás tipeti művészete című könyvéből/

 

Published in Ezotéria

Az oktávok törvénye...

Tuesday, 01 July 2008 16:29

Minden, az anyagi világban elindított impulzus a hétfokozatú hangsor rezonancia törvénye alapján megy végbe. Végigmegy a hangsor hét hangtartományát jelentő, Dó - RE - MI - FÁ - SZó - LÁ - TI - Dó  rezgéstartományán. A folyamat terjedése nem lineáris természetű. A MI - FÁ és a TI - Dó  Hangközökben a folyamat lassulása, vagy éppenséggel a gyorsulása következik be, mivel ezek között a hangok között nem két fél hang helyezkedik el, hanem csak egy. Ennek alapján a folyamatot elindító akarat megtörik, eredeti szándékával szembefordul. Ahhoz, hogy az eredeti szándék teljesülhessen, szükség van ezekben a hangtartományokban hozzáadott sokk - impulzust bevinni a rendszerbe. Ez az impulzus jöhet a rendszeren belülről, de jöhet kívülről is. Mit jelent mindez, lefordítva a gyakorlatra? Nem kevesebbet, mint azt, hogy az evolúció nem rulettjáték eredménye. Nagyon is kötött szabályai és szándékai vannak. Alapelv, hogy a teremtett világ alaptörvénye az állandó fejlődés. Fejlődés az egész Galaxisunkban, fejlődés az Univerzumban és fejlődés az emberi lény egészének a természetében. Ennek az elvnek a figyelembe vételével az ember, mint individuum, fejlődésének a kereteit meghatározó történelmi és társadalmi fejlődés sem lehet mentes az Univerzum törvényei alól. Minden eleme az Univerzum fejlődésének, kölcsönösen meghatározza egymást.

Ahhoz, hogy az emberi és az Univerzum fejlődésének a törvényszerűségeit megérthessük, foglalkozni kell az idő természetével. Ma már senki sem lepődik meg azon a megközelítésen, hogy az időről csak a térrel összefüggésben beszélhetünk. A rezonancia-törvény egy nagyon fontos adalékkal szolgál az idő értelmezéséhez. Az egyes hangok közötti rezgéstartományok vibrációja különböző. Ez önmagában is feltételez az időre vetítve valamilyen anyagi természetet. Olyan anyagi vibrációt, amely markánsan meghatározza két hang közötti időtartomány minőségét. Feltételezi, hogy az adott vibráció meghatározza az anyagi világ dolgainak a fejlődését. Többek között az ember fejlődését, de ezzel együtt a társadalmi fejlődés kereteit is. Magyarán szólva az anyagi világ fejlődését az idő anyagi vibrációja határozza meg. Ezen a helyen lesz értelme a korszellemről, mint létező valóságról szólni, de nem abban az értelemben, hogy a kor szüli meg a korszellemet, hanem olyképpen, hogy az idő szabott természete képviseli azt.

Aktuális itt az emberi szabad akaratról is szólni. Az idő anyagi természetének a megértése után belátható, hogy az emberi fejlődés kötött pályán halad. Nem igen van mód szabad akaratról beszélni. Erről kizárólag az oktáv lassulási szakaszában indokolt beszélni. Ekkor ugyanis lehetőség van arra, hogy a rendszeren belülről, emberi szintről adjuk meg a hozzáadott sokk-impulzust, a korszak isteni elrendeltetésnek megfelelő pályán való haladáshoz. Ha emberiségi szintről nem születne meg ez az impulzus, akkor kívülről, Isten kompetenciájából születne ez meg. Ez azonban mindig nagy áldozatokkal jár, sokkal nagyobbal, mintha belülről érkezne a sokk.

Most érkezett el az idő annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy ha véget ért a Halak - korszaka és a Nibiru - korszaka is, miért nem érzékelünk ebből semmit? Nem változott meg az ember, nem változtak meg a társadalmi viszonyok, a gazdasági szabályok ugyanazon elvek alapján működnek, de még a környezetvédelemben sem értünk el semmiféle haladást. Ellenkezőleg! Elmélyültek a szociális igazságtalanságok, egyre reménytelenebb a környezet megóvása, az agresszió soha nem tapasztalt mértékben megerősödött, a félelem a mindennapok részév válik. Már nem is csodálkozunk paranoiás félelmeinken. Beiktattuk azon dolgok közé, amiket meg kell tanulnunk kezelni.

Az időblokkokat figyelve, igaz, hogy befejeződött a két nagy világciklus, de valahogy az ember rezgéstartománya még a régi szinten maradt, vagy még rosszabb képet mutat. Mi történik akkor napjainkban? A maya időszámítás ismert valamit. Tudta, hogy a Napfolt-kitörések rendszerében valami egyedülálló történik. Éppen a jelzett időpontban a Nap sarki pólusossága is megszűnt. Ezt a Nap felépítésének az ismerete nélkül nem érthetnénk meg. Azt hiszi a gyanútlan érdeklődő, hogy a Nap egy homogén felépítésű tűzgolyó. Ezzel szemben a Nap két sarki pólusa, mint egy sapka, elválik a középső tárcsaszerű résztől. A tárcsa és a két sapka, nem egyforma sebességgel forog. A tárcsa ezen kívül még saját négyes felosztású mágneses polaritással rendelkezik. A két sapka képezi a Nap sarki polaritását. A két rész különböző sebességű forgása következtében a generátorhoz hasonló jelenség játszódik le. A gyorsabb forgású tárcsa mágneses erővonalai beleakadnak a pólusok között feszülő erővonalakba, azt mintegy gumiszalagot magukkal vonszolják, míg ezek a mágneses erővonalak elszakadnak és energia-kisülés, Napszél formájában kitörnek az Univerzumba. Földünket is nem csekély megpróbáltatásnak teszik ezzel ki. Az utóbbi évtizedek óta elég sokat tudunk a Napfolt-kitörések rendszeréről, a Földre, a természeti környezetre és az emberre kifejtett hatásairól. A mayák ennél sokkal többet tudtak. Ismerték a társadalmi változásokra kifejtett hatásait is.

Nem ismert azonban az a szituáció, hogy mi történik akkor, ha nem működik éppen a sarki polarizáció a Napban. Mi történik a Napkitörésekkor? Mennyiben különbözik ez a szokásos Nap-szél tevékenységtől? Nemrégiben egy bulvárlap is lehozott kommentár nélkül egy fotót, amelyik egy gigantikus méretű tűznyelvet mutat a Napból kiindulva, amely ha a Föld irányában indult volna el, az a Föld pusztulását jelentette volna. Tudósok szerint meg van annak a lehetősége, hogy egy hasonló kitörés a Földet is veszélyeztetheti a jövőben.

Tudták a mayák még a következőket is. 2012. December 23-án ismét helyreáll a Nap sarki pólusossága. A kérdés csupán az, hogy a mintegy 15-éven keresztül sarki polaritás nélkül maradt Nap tengelye, milyen új pozíciót fog felvenni. A Nap forgástengelye hasonló ferde helyzetű, mint a Földé. Elmondható, hogy a Föld tengelyének a dőlésszögét éppen a Nap tengelyének a dőlésszöge határozza meg. Könnyen belátható, hogy a Nap sarki pólusosságának új pozíciója, milyen következményekkel fog járni a Föld és egyben az emberi élet, de az egész ökoszisztéma egészére vonatkozóan.

A fentiek miatt nem kalkuláltak tovább a mayák a kalendáriumukban. Nagyon sok a bizonytalanság a rendszerben, éppen az emberi tényező miatt. Amennyiben az ember nem veszi komolyan, hogy valóban világkorszak-váltáshoz érkezett, ha nem tudatosodik benne, hogy ezzel kapcsolatosan teendője van, akkor rendkívül súlyos következményekkel jár ez az ominózus változás.

Elmondtuk fentebb, hogy az idő anyagi természete miatt az ember és az Univerzum fejlődése kötött pályán halad, mintegy elszenvedi az ember az egyes korszakokat, saját evoluciós fejlődése miatt. Most pedig arról beszélünk, hogy az egész Föld és az emberiség további sorsa is a saját kezében van. Ez ellentmondásnak tetszik. Arról van ugyanis szó, hogy két nagy világkorszak véget ért. Az egyes hangtartományok keltette vibrációk kényszerítő jellege megszűnt. Az idő minősége átalakult, mintegy idővákuum alakult ki, a Nap pólusosságának a megszűnése miatt. Az ember sokezer-éves fejlődésének kitüntetett pontjához ért. Idáig még nem kapta meg a lehetőséget, hogy saját sorsát saját kezébe vehesse. Most lehet megérteni a JÉZUSI ÁLDOZAT mit jelent az emberiségnek. Ha meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amiket Jézus megmutatott saját áldozatán keresztül, ha rá tudunk lépni a valódi Jézus, valódi tanításainak az útjára, megkímélhetjük a Földet az értelmetlen áldozatvállalástól, de az emberiséget is egy apokaliptikus megtapasztalástól.

Kilenc évünk van még. Ez emberi léptékkel mérve sem sok, de az előttünk álló feladatokat tekintve hihetetlenül kevés. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi a feladat, ahhoz előbb a „Kitalált középkor valódi rejtélyét kell megoldanunk. Ez ami egyben megadja a kulcsot az elvégzendő feladathoz. Ez azonban már egy következő értekezés témája.

/Harsányi László/

Published in Ezotéria

Átalakulás 2

Saturday, 14 July 2007 11:28

Ezen az előadáson az egyetlen misztikus gyakorlat apróbb részleteit beszéljük meg. Teljesen felesleges másról beszélnünk, mikor van egy, aminél nem kell több.

Ma a lehető legegyszerűbben fogalmazom, meg, hogy mi az ember baja, és hogyan lehet ebből kilépni. Mindezt rövid úton és kevés erőfeszítéssel. De a nagy dolgoknál ez már csak így van.
Néhány olyan modern tanítónál jártam az elmúlt húsz évben, és nagyon sok pénzért és nagyon sok időt rászánva olyan bonyolult magyarázatot kaptam, hogy gyakorlatilag nem volt velük érdemes foglalkozni. Én ma nektek elmondom a lehető legegyszerűbben, a legnagyszerűbbet. Aztán kezdtek vele amit akartok.

Első megállapítás: A megvilágosodás technológiája és az ahhoz vezető út:

 • nagyon egyszerű
 • nagyon gyors
 • bárki számára elérhető

Megvilágosodás definíciója: 
Az az állapot, amikor az ember végérvényesen rádöbben isteni mivoltára, rádöbben arra, hogy minden képessége meg van arra, hogy a testével azt csináljon amit akar, továbbá az érzelmek feletti teljes uralom.

Tehát, mi az a világban, amelyben te élsz, ami téged bánt, öl, butít, nyomorba dönt? Tegnap is és holnap is ezt fogja tenni. Ne bonyolítsuk. Egyszerű a kérdésfeltevés, egyszerű a válasz: Ami neked, neki rossz! Az, ami. Mindenkinek más és más.
Abba mész tönkre az életedben, ami neked rossz. Amitől boldog vagy, az pedig az, ami neked jó! Azt boncolgatni, hogy mi is neked a rossz, értelmetlen, mert mindenkinek más és más lehet az. Te éled meg rossznak, és jónak. Te! Nem jutsz el sehova sem, ha keresed a baj okát! Gondoljunk bele, mennyire elvisz bennünket, az okok keresése. Példa.: helyes táplálkozás, nagyon oda kell figyelni, aztán a mozgásra, aztán a helyes beszédre, aztán az illemre, aztán legyél jó hazafi is, aztán legyél singli, aztán férjes assszony, aztán a fittnes, wellnes és ennek soha nincs vége. Csak meg tudsz hülyülni, ha abba mész bele, hogy mi is a rossz, és az abból kivezető utakat kezded járni. Nevetséges. Sehova nem vezethet ez az út!
Tehát mit kell meghatároznunk, ami jó lesz mindannyiunk saját problémájára. A közös faktort kell megtalálni. Tudjuk, hogy ez az emberi test ebben a világegyetemben, ez a fizikai törvényszerűségek alapján működik. Tehát mit kell megnézni,azt hogy az egyes jelenségeket milyen alapvető dolgok hozzák létre!

Van öt dolog a világban, amiből az egész univerzum áll.

 • gondolat
 • szándék
 • érzelem
 • erőfeszítés, küszködés
 • erőszak

Gondolat fölött a teremtés van, erőszak alatt pedig az anyag. Ezek mind az energia mozgás megjelenési formái. Ebből az öt jelenségből áll a világmindenség. Bármi ami neked jó vagy rossz, azok is ezek. Tehát ezeket kell megismerni. Gondolattal nem kell foglalkoznunk, mert nagyon keveset gondolkodunk. Csak sémákban, jó ha 2-3 naponként van egy-egy eredeti gondolatunk. 

Aztán van a szándék, jó-rossz szándék, meghatározhatatlan, hogy ki a jó és rossz. Kinek a pap, kinek a papné. Aztán itt az érzelem, nagyon komoly dolog. Az érzelemnél felrajzolhatunk egy skálát, az legelszálltabb boldogságtól, egészen a bujdoklásig. Mit vált ki benned. 

Ezt mutatja pld. a negatív érzelmi skála:

 • unalom
 • ellentétesség
 • fájdalom
 • harag
 • düh
 • félelem
 • pánik
 • bánat
 • lemondás
 • haldoklás
 • halál

Alatta is vannak még, pld. a szégyen, stb. Amikor belemegyünk majd, akkor úgyis tudni fogjuk. Ha ilyen érzelmek kisérnek bármiféle dolgot ami veled megtörténik, az neked rossz lesz! Egy nagyon keveset ebből, abból még élvezni lehet, de végül is nem lehet. Kemény lehetsz, de igazából összerogysz tőle. Ez a negatív skála.

Van fölfelé is, az unalom fölött, ez a pozitív érzelmi skála:

 • nyugalom
 • csendes derű
 • vidámság
 • boldogság
 • teljes egység érzése az univerzummal, a totális, átható szeretettel.

Ez jó, ez téged épít, gyógyít.

Minden olyan dolog, ami csak töténhet veled, az érzelmi reakciót vált ki belőled. Te produkálod ugyanis. Minden olyan érzelemmel meg kell ismerkedned, ami neked rossz. Hogy milyen dolgok történnek veled, ami neked rossz, az teljesen mindegy. Ha ismered a harag, fájdalom, stb. természetét, akkor onnan kezdve, nem tudnak rád hatni, mert te ismered a természetüket. Természetesen külön-külön. Ha akarod fáj, ha akarod nem fáj, és így van ez a többi érzelemnél is. Erről szól a megvilágosodás, hogy ne okozzon többet problémát az, ami eddig a szenvedést okozta. Ezek mind energia manifesztációk. Mindegyiknek más hullámformája van, más amplitudója van, és kérdés, hogy mennyi energiával van megtöltve, mert annál hevesebb lesz a jelenség és természetesen a reakció. A hullámforma azonos, a töltöttség nem. Ha meglátod ezt a hullámformát, akkor kedved szerint tudod alakítani.

Az erőfeszítést ketté kell választani, mert vannak olyan erőfeszítések, amelyek neked jól esnek, de egy bizonyos szint után már nem esik jól. Onnan kezdve van vele bajod. Ennek szintén van hullámformája. Ezt a hullámformát nevezem én az energia természetének. Ezt kell megismerni. A küszködés egy fokkal jobb kifejezés. Egy teljes tanulmány lehetne írni a szerencsétlen ember egész életén át tartó küszködéséről. És nem jut eszébe, hogy talán a küszködés természetével kéne foglalkozni, és nem azzal ami a küszködést okozza. Nem a félelem tárgyát kéne keresni, hogy mitöl is félek, hiszen most a bogaraktól, most a sötéttől, most a világostól, most, most, most, nincs vége. Nem tudjuk kizárni félelmeink okait, hiába is próbáljuk meg. A félelemmel kell foglalkozni. A haraggal és nem azzal ami miatt haragszol.

Az erőszak pedig a fizikai test. Ha nem ismered meg az erőszakot, akkor nem tudod a daganatot a májacskádból eltüntetni. Ha nem ismerkedsz meg az erőszakkal, akkor ötven éves korodra kihullik a hajad, és nem tudod visszanöveszteni, akkor a romló látásoddal nem tudsz mit kezdeni, kihulló fogaidat csak sirathatod stb. Az erőszak ismerete, az a test formájának az átalakítási képességét adja meg neked. Mikor az erőszak természetét megismered, akkor bele tudsz avatkozni, például a ráncaidba. Majd fogok nektek szemelvényeket mesélgetni, amelyeket én magam láttam, csináltam. Csak és kizárólag az erőszak ismeretén keresztül tudod megoldani testi problémáidat!

Ezek egymásra épülnek, az erőszak ismeretéhez csak az erőfeszítés ismeretén keresztül tudsz eljutni, az erőfeszítés ismeretéhez csak az érzelmek ismeretén keresztül tudsz eljutni. Amig az erőszak dühét, bánatát, haragját stb. nem tudod tolerálni, addig magához az erőszakhoz nem tudsz hozzányúlni.

Most térjünk át arra, hogy mi van a fejedben. Gyakorlatilag ezt kell megoldani. Nem úgy, hogy kivezetjük, nem úgy, hogy oldást alkalmazunk, nem úgy, hogy kötést, nem úgy, hogy pszichoterápia, stb. Akkor, hogy? Meg kell mutatni az embereknek a természetét ezen energiamozgásoknak. Ezeket mindet, vajon a te fejecskédben mi hordozza? Az emlékeink!

Az egész múltunk, csomó szorongás és félelem a jövőtől stb. Miből áll a múltunk? Emlékképekből! Ezek újra hatással vannak ránk. Előveszel egy húsz évvel ezelőtti emlékképet, és kivált belőled valamilyen hatást. Sírsz, nevetsz, szorongsz, stb. Tisztán látod az emlék képét. Ezek a képek energia mintázatok. Két részre legalább fel tudjuk osztani őket. Vannak olyan képeid a múltadból, amik jók. Ezekkel nincs is problémánk. Amik neked rosszak, azokkal vannak a problémáid. Te ezeket az emlékképeket rossznak ítéled meg.

Kérdés az, hogy mekkora energiával kell szembe nézned. Egész életedben ezekkel az emlékképekkel élsz együtt. Az energia tartalma határozza meg érzelmeidet. Minden egyes napod, minden egyes percében érvényesül nálad, kivéve azokban a pillanatokban, amikor nem érvényesül. Szép, ugye? Ezek azok a hirtelen pillanatok, amikor a teljes csönd és nyugalom áll be az elmédbe. Ezek a megvilágosodottság pillanatai, amikor a létezést úgy igazán megéled: a misztikus élmények. Ettől, vagy attól kezdve egész életünkben ezt, vagy azt az érzést szeretnénk újra és újra átélni. El kezded kergetni az érzést, és minél jobban kergeted, annál kevésbé foghatod meg.
A napod 24 órájában ki vagy téve, egy olyan kényszerű energia hatással való küszködés szükségszerűségének, hogy szembe nézz a képeiddel a fejedben, hogy ebbe gyakorlatilag állandó elfoglaltságot jelentenek, és ebbe felőrlődsz. Amikor pirinyó időszakra ebből ki tudsz szakadni, akkor átéled a szabadságot. Valahol ülsz a fejedben, egy kis pont vagy, és onnan érzékeled a jelenségeket. Kattog a fejed, jönnek mennek a gondolatok, és nem tudsz mit csinálni velük. Egész nap. Tested csak folyamatosan reagál ezekre a bombákra.

Az egyetlen misztikus gyakorlat lényege az, hogy beviszlek téged abba az egyetlen pici térbe a testedben, ahol nyugalom és csönd van, ahol ez az állapot lesz úrrá rajtad. És csak ebben a pici térben, a szívnek a szakrális terében vagy képes arra, hogy gyorsan megismerd azokat a dolgokat, hogy biztonságban kint legyél. (a fejedből) Itt vagy csak kívül a folyamatos bombázásból. Meg tudsz nyugodni. Ebben az állapotban vagy gyorsan oktatható. Ez a hely megvéd téged. Ennyire gyorsan még soha, semmilyen módszerrel nem tudtam haladni az elmúlt húsz évben a megvilágosodott állapot elérése felé. Itt minden sokkal gyorsabban történik meg.

Tudatos befogadás! Amit elutasítasz, az soha nem lesz a tied. Amit befogadsz tudatosan azt már nem okoz többet feszültséget benned. A rosszat elfogadni, a rosszat befogadni az a megoldás, csak senki nem hajlandó megmondani, hogyan kell ezt csinálni. De úgy befogadni, hogy közben ne sérülj tőle! A fejedben ez lehetetlen. A szívedben pedig, ahova be tudlak téged vinni, minden nehézség nélkül lehetséges. A szívedben eltünnek azok az érzelmek, amiket a fejedben képtelen vagy kezelni. A szívedbe befogadod, és érzed, hogy a tested egész egyszerűen kivirágzik. Itt meg tudod érteni és látni az érzelmek hullámformáját. Ezáltal megérted azokat. Ha látod és megérted, akkor meg is szünnek.
Drasztikus rehabilitáló hatása van a testre.

Megadom neked azt a szerszámot és tudást , hogyan kell belemenned a szívedbe, bárhol, bármikor képes legyél szívedben lenni, visszamenni, kijönni, stb. Megkapod tőlem a félelem, a fájdalom, a bánat, a harag és a halál megismerését, az erőfeszítés, küszködés természetének a megismerését és az erőszakhoz való hozzányúlás képességét.

Végtelen a te eddigi elmúlt életeid száma. A tested birokolja ezeket az emlékeket. Már senkire sincs szükséged, mert magad meg tudod majd oldani, kipucolni saját tested. Gyakorlatilag itt a vége annak, amit egyénileg meg lehet csinálni.

Dr Szikra Tamás 2005ös előadásából. Lejegyezte Heiszer ferenc

Published in Ezotéria

Hologram a való világ?

Saturday, 01 July 2006 21:20

Különbözõ tudományágak képviselõi jutottak arra a meggyõzõdésre, hogy ez érzékszervek által tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügghet, és az elme nem csak vetítheti, de alakíthatja is a valóságot.

A párizsi egyetemen 1982-ben különleges kísérletre került sor. Az Alain Aspect fizikus vezette kutatócsoport egyes vélemények szerint a 20. század egyik legfontosabb megfigyelését tette. Az eredményekrõl nem tudósított a média, és Alain Aspect nevérõl is csak azok hallhattak, akik folyamatosan bújják a tudományos szaklapokat. Mégis vannak akik szerint az adott felfedezés felfordíthatja a tudományt.

A francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak-e egymástól.

Tudnak egymásról

A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban.

Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az idõkorlát áttörésével, a megdöbbentõ kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az Aspect-féle megfigyelések hátterében.

Másokat viszont az eredmények ennél is radikálisabb kísérletek elvégzésére ösztönözték. David Bohm, az University of London fizikusa például arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram.

Darabokban az egész

Bohm megdöbbentõ következtetésének megértéséhez tudni kell, mi is valójában a hologram. Ezeket a három dimenziós fényképeket lézer segítségével készítik. A megörökítendõ tárgyat elõször lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverõdõ mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Elõhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe.

A hologramok viszont nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, a mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább apírtják, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza.

A "teljes egész a részletekben" megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok elõtt. A nyugati világ tudósai mindig is hajlottak arra, hogy a fizikai jelenségek megértéséhez, legyen az béka vagy atom, a szétdaraboláson és a részletek tanulmányozásán keresztül vezet az út.

A hologram viszont megmutatja, hogy a világban néhány esetben téves lehet ez a megközelítés. A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építõkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. Ennek fényében Bohm más utat javasolt az Aspect-féle felfedezés értelmezéséhez.

Hal az akváriumban

Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelõt becsapó illúzió.

A kutató érvelése szerint a valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvetõ egész kiterjesztései. A jobb megértés érdekében Bohm a következõ példát vezeti elõ. Képzeljünk el egy akváriumot, amelyben egy hal úszkál.

Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplõ világról is csak tévékamerák révén értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelõ a két monitor képét figyelve azt gondolhatja, hogy a két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük.

Amikor az egyik hal elfordul, a másik ugyanabban a pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az oldalát mutatja. Ha a teljes összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelõ elõtt, az nyugodtan feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek, ezért mozognak egyszerre.

Mélyebb a valóság

Bohm szerint a szubatomi részecskékkel pontosan ez történik az Aspect-féle kísérletben. A látszólagos fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem érzékeljük, mint a megfigyelõ a halat körülvevõ akváriumot.

A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió.

A világegyetetemnek ezen fantomszerû viselkedés mellett más megdöbbentõ tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék csak látszólag szétválaszthatóak, az annyit is tesz, hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem összefügg. Az emberi agyban meghúzódó szénatom elektronjai kapcsolatban állnak a Nap vagy tetszõleges távoli csillag felszínén lévõ hidrogénatomok protonjaival.

Minden összefügg

Ahogy minden mindennel összefügg, értelmetlenné válik a világegyetem jelenségeinek osztályozása, mivel az összefüggõ hálózatot alkotó természet fittyet hány minden ilyen felosztásra.

A holografikus univerzumban még az idõ és a tér sem tekinthetõ alapfogalomnak. A helymeghatározás minden formája csõdöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az idõ és a három dimenziós tér úgy viselkedhet, mint a halat mutató monitorok, és csak kivetülései a mélyebb rendnek.

Bohm nem az egyetlen kutató, aki igazolva látja, hogy csupán hologram a világegyetem. Az agykutatás területén dolgozva Karl Pribram, a Stanford egyetem neurofiziológusa szintén arra a meggyõzõdésre jutott, hogy a holografikus lehet a valóság.

Agyi jelrögzítés

Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az agyban az emlékek tárolási helyét kereste. Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség nélkül, a teljes agyban szétoszolva õrzõdnek.

A múlt század 20-as éveiben Karl Lashley rendkívüli jeletõségû kísérletsorozatban mutatta ki, hogy bármely részletét távolítja el a patkány agyának, képtelen megszüntetni a mûtét elõtt megtanult bonyolult mûveletsorra vonatkozó emlékeket. Akkoriban viszont senki nem állt elõ olyan magyarázattal, amely leírhatta volna ezt a "teljes egész a részletekben" jelenséget.

Pribram a 60-as években ismerte meg a hologram elvét, és rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta keresett magyarázatot. A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja õrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár.

Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megõrizni. Becslések szerint az átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az agy. Ez az Encyclopaedia Britannica adatmennyiségének ötszöröse.

Jelek özöne

A rendkívüli emlékezõtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely értehetõbbé válik a holografikus agymodell által. Legalább ilyen rejtélyes, hogyan képes az agy megbírkózni az érzékszerveket érõ különbözõ frekvenciák özönével, és hogyan képes valós idõben értelmezni az érzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák matematikai átalakítására.

Ez az elmélet egyre több támogatót szerez. Hugo Zucarelli argentin származású olasz kutató a holografikus modellt kiterjesztette az akusztikai jelenségek területére. Ez az elmélet ugyanis megmagyarázhatja, hogyan képesek az emberek meghatározni a hang pontos forrását a fej elfordítása nélkül, még akkor is, ha csak egy füllel hallanak.

Eltûnik a valóság

Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentõbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik Bohm realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebbõl a holografikus agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi.

Eközben az objektív valóság teljesen elsikkad. Keleti vallások már régóta azt tartják, hogy az anyagi világ illúzió, és bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez is csak képzelõdés. Valójában vevõkészülékek vagyunk a frakvenciák tengerében, és amit kiszûrünk ebbõl a kavalkádból, az csak egy szelete a valóságnak.

Természetes a telepátia

Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott. Néhányan egyenesen azt gondolják, hogy ez a modell képes lehet megoldani tudományosan eddig le nem írható rejtélyeket, sõt általa a parapszichológiai jelenségek a természet részévé válhatnak.

A holografikus paradigma által leírt univerzumban minden agy részét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis (tárgyak mozgatása az akarat segítségével) szintén megszûnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az egyén és a tárgy eleve egy.

Bohm és Pribram egyaránt emlékeztetet arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egység érzésérõl számoltak be.

 

Megjelent: Index, 2004. június 26.

Published in Ezotéria

Read 15180 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 12140 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11971 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9595 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 9143 times 1
A vulkánok tipusai
A vulkán szó hallatán mindenki előtt egy szép, szabályos kúp alakú hegy jelenik meg. Ez a klasszikus forma azonban csak…