Mi a tudat?

Thursday, 01 January 2015 19:15

Az általunk látott holografikus világot a processzornak megfelelően az agyunk hozza létre gondolkodás által. A gondolkodás azonban már feltételezi azt, hogy van mivel gondolkodni, azaz van agyunk. Ahhoz tehát, hogy gondolataink legyenek, előbb már tudomással kell bírnunk arról, hogy vagyunk. A “vagyok” ugyanis egy olyan állapot, amely nem feltétlenül jár együtt a gondolkodással, de törvényszerű feltétele annak, hogy a gondolkodásra képes legyek.
A fentiekből látható, hogy a gondolkodás és a tudat nem lehetnek tehát azonosak és a tudat megelőzi a gondolkodást. A tudat, a “vagyok” állapot lesz tehát az ősprincípium és minden más ebből eredeztethető.
Ez azonban eddig azt a benyomást kelti, hogy azonosak vagyunk az agyunkkal, lévén az agy által jönnek létre a gondolataink, ami természetesen nem igaz.
Ha tovább bontjuk a processzort, akkor azonban eljuthatunk ahhoz a megál- lapításhoz, hogy a processzor lényege annak magja, vagyis odajutunk, hogy az egész számítógép - minden hardver és minden szoftver - csak azért van, hogy ez a mag megnyilvánulhasson. Ez a mag egy mesterséges intelligencia, egy szilíciumkristály, amiről elegendő most annyit tudnunk, hogy rezeg és kvarchomokból készül. Márpedig a jelenlegi világunkról a tudomány határozottan kijelenti, hogy semmi más csak rezgés. A vallás gyakran emlegeti, hogy “Porból lettünk és porrá leszünk”, abban pedig ugye egyetértünk, hogy a kvarchomok is egyfajta por.

Minden, ami a világban érzékelhető az csak és kizárólag a tudat megnyilvánulása. Ahhoz pedig, hogy a tudat kialakuljon mindössze két ellentétes polaritású, tál alakú elektromágneses mezőre van szükség és ilyen mező bizonyíthatóan jelen van minden anyag körül.
Lényegünket tekintve tehát tiszta tudat vagyunk, de adódik a kérdés, hogyan kerül a tudat a testünkbe? Ki a felhasználó, aki a tudatot kvázi beleteszi a testbe?
Robert Lanza amerikai tudós nem kevesebbet állít, minthogy “Nem a világegyetem hozta létre az életet, hanem az élet hozza létre a világegyetemet.” 
Eszerint tehát az élet a semmiből keletkezett. Mivel azonban az állítás szerint a tudat az élet létrehozója, ezért igaznak kell lenni annak, hogy a tudat képes a semmiből létrehozni mindent. Egy kicsit kibővítem a kört és magából a létezésből in- dulok ki, mely egyaránt magában foglalja az életet és halált.

Nézzük hogyan lesz a semmiből minden!

Maga a létezés egy állandó, folyamatos, végtelenbe irányuló mozgás, azonban a mozgás mindig csak valamihez képest értelmezhető és egy zárt viszonyrendszeren belül határozható meg. Ez a mozgás állandó egyensúlyra törekszik, mely jól megfi- gyelhető a létezés bármely területén, elég csak példaként megemlíteni a meteorológiát, ahol a légtömegek állandóan az egyensúlyra törekszenek. Olyan az egész létezés, mint a kerékpározás, ahol állandóan mozgásban kell lennünk, hogy ne dőljünk el.
Van tehát a létezés, melynek egyik jellemzője az állandó mozgás és ez a mozgás csak a tudat mozgása lehet, hiszen nincs más rajta kívül. A tudat mozgása mindig egyfajta térben értelmezhető, amit a különböző tudati formák alkotnak. A mozgás nélkülözhetetlen jellemzője még az idő, hiszen bármely mozgás mindig valamennyi időt vesz igénybe. Tehát a létezés alapfeltétele kell legyen a tér és az idő. A kérdés, hogy honnan van az energia, amely a mozgást biztosítja?

Megfigyelhető, hogy az energia egy rendszerbe mindig kívülről érkezik. Az autóba külső forrásból teszünk üzemanyagot, az elektromos eszközeinket pedig u- gyancsak egy külső forrás táplálja. Az emberi testbe is kívülről kell a táplálékot és vizet bevinni. Persze ez önmagában kevés, mert hiába eszünk és iszunk, ettől a test még nem képes életben maradni.
Kell lennie tehát valaminek, ami nem anyagi és mégis képes az anyagi világot mozgatni. Ennek a valaminek azonban elviekben szintén a zárt rendszeren kívülről kell érkeznie.

Csakhogy ez látszólag lehetetlen, hiszen a rendszer végtelen, a világmindenség folyamatosan tágul, bővül, terjeszkedik. Logikailag egyetlen megoldás kínálkozik: ha az energia maga a tudat.
A létezés alapfeltétele eszerint tehát a téren és időn kívül a tudati energia. Mivel a létezés elengedhetetlen ismérve a mozgás és a létezés a tudat által determinált, ezért a tudat elengedhetetlen ismérve is kell legyen a mozgás. A világegyetem tágulása, terjeszkedése, sőt az élet és halál ciklikussága is tehát magának a tudat- nak a mozgásváltozása. A létezés pedig ebből adódóan a tudat önmagára irányuló megtapasztalási folyamata, amelyből mindig annyi manifesztálódik egy adott lé- tezőnél vagy személynél, amekkora a tudatossági foka.
A tudat mozgásba lendüléséről nagyon röviden csak annyit, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen kell egy viszonyrendszer, melyben elhelyezve magát képes az elkülönülést meghatározni, tehát képes azt tudatosítani, hogy mi az, ami nem ő.
Ehhez szüksége van egy külvilágra. Mivel a mozgás mindig valamihez képest törté- nik a mozgás viszonyítási pontja nem lehet más, mint az egyetemes tudat zéró pontja vagyis az ún. nullponti energia. A nullponti energia tehát egy olyan tudati energia, amelynek mozgása egy algoritmus - a 0 és 1 algoritmus - által van generálva.

Lényegében a tudat önmagának két részre osztása által kialakított egy viszony- rendszert és mivel az így keletkezett tudatok szintén szerették volna megtapasz- talni önmagukat, ezért további viszonyrendszereket hoztak létre. Így az egyből kettő lett, a kettőből négy, a négyből nyolc, mígnem a hatványozás következtében kialakult a jelenlegi részletezettség és az egyből létrejött a minden.
A tudat tehát képes a semmiből létrehozni, megteremteni mindent és mint látható a szellemi határozza meg az anyagi világot és nem fordítva.

A kérdésre tehát, hogy ki a felhasználó, aki a tudatot kvázi beleteszi a testbe a válasz az, hogy a felhasználó maga a tudat, az ún. egyetemes tudat, amely megteremti a valóságát ahhoz, hogy értékes tapasztalatokra tegyen szert és megismerhesse önmagát.
Valójában tehát az egész testünk kizárólag a tudatunkban létezik, de ahhoz, hogy a tudat mégis egy meghatározott, zárt formában legyen képes megnyilvánulni a már említett kettősség miatt - ami tehát mindig, minden körülmények között feltételezi egy hardver-szoftver páros egységét - az szükséges, hogy a testben is le- gyen egy olyan hardverelem, amely ezt lehetővé teszi. Ez a hardverelem vélemé- nyem szerint azonos a tobozmiriggyel, a harmadik szemmel. Ez tartalmazza azt az egyedi lélekesszenciát és tudatot, amely az énünk szent és sérthetetlen része.

/részlet a Goldeneye - Dekódolt biblia című könyvből.
Weboldal: http://goldeneye.ws/portfolio/dekodolt-biblia/ /

Published in Ezotéria

Delpasse-effektus

Friday, 04 November 2011 08:13

Az alábbiakban James Bedford és Walt Kensington nyomán ismertetjük a Delpasse-effektus lényegét. Az angol agykutató, Grey Walter a következő kísérletet végezte el.

Published in Tudomány

A kollektív tudat

Friday, 07 January 2011 07:58

( a DNS-t a szavak befolyásolják )

A legutóbbi orosz kutatások, magyarázatul szolgálnak olyan jelenségekre mint az intuíció, tisztánlátás, csodás spontán gyógyulások, öngyógyítások, a mentál hatása a klímára, stb. Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutat arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újra-programozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül.

A genetikai sebészetnek, méltó konkurenciája jelent meg tehát! Az emberi DNS, csupán 10%-át használja fehérje előállításra.
Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

 

GYÓGYÍTÓ SZAVAK 

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Ilymódon, összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Ilymódon felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval, az emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.
Piotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus és kollegái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák,pontosan holografikus számítógépekként működnek, a DNS belsejében létrehozott endogén lézersugárzás hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló lézer sugár segítségével. És, akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges. E dolgot kísérletileg bebizonyították!

Az élő DNS (a szövetekben nem pedig "in vitro"), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer sugarakra, a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az emberre. Tehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvezetre. Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió és ennek megfelelő fény frekvenciákkal, bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért.

Gariaev tudósainak csoportja sikerült bebizonyítsa, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók, az X sugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ilymódon sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit, egy másik genommá. Ilymódon átalakítottak béka embriókat - szalamandra embriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával! Ilymódon, az egész információ átadódott, semmilyen mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvaló módon az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak alkáli részlegének (az egész 10%-nak) tulajdonítanak.A spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható. Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal.Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók egy olyan berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál.

MINDENKI SAJÁT BELSŐ FORRADALMÁT KELL, VÉGREHAJTSA 

dnaAzonban, egy magas spirituális tudattal rendelkező személynek nincs szüksége semmilyen berendezésre! Ő nem függ semmilyen gépezettől, DNS-ének átprogramozásában. Mindannyiunk megtehetjük ezt, amit a tudomány igazol! Az orosz kutatók felfedezték, hogy az emberi DNS morfológiai szabványokat hoz létre a semmiből, úgynevezett mágneses "féreglyukakat" teremtve.
Ezek a híres Einstein-Rosen hidak mikroszkopikus megfelelői, melyek a kozmikus fekete lyukak közelében megtalálhatóak, két nagyon távoli pontot kapcsolva össze, rövidítésképpen. Ezeknek alagúthoz hasonlóan, két végük a kozmosz különböző zónáiban található és általuk az információ átadható a tér és idő törvényein kívül. A DNS, ilyen információkat vonz a makrokozmoszból, átadva azokat tudatunknak. Olyan, mint egy sokrétű rezonátor, mint egy több különböző állomást fogó rádió-készülék, a kibocsátó frekvenciájának függvényében. Ez ahiperkommunikációs folyamat, rendkívül hatékony egy mély relaxációs állapotban. A stressz, gondok vagy egy hiperaktiv mentál megnehezíti ezt a folyamatot és a kapott információk elferdülnek vagy haszontalanná válnak. A természet évmilliók óta használja ezeket a hiperkommunikációkat. A modern ember csupán egy kis részét ismeri ennek, intuíció néven. Íme egy természetből vett példa erre: egy hangyaboly esetében, ha a királynőt eltávolítják a kolóniától, a hangyák folytatják a boly építését, az eredeti tervnek megfelelően. Azonban, ha a királynőt megölik, az egész kolónia tevékenysége félbe marad. Egyetlen hangya sem tudja, mit kell tennie. Úgy tűnik, hogy a királynő a csoport- tudat által, közvetíti a boly tagjainak, mit és hogyan kell tenniük, a hangyák meg vakon hallgatnak rá, mintha saját tudattal nem rendelkeznének.

Az ember ugyanezt a típusú hiperkommunikációt tapasztalja meg akkor amikor van egy intuíciója vagy ihlete. Több hónapon keresztül, egy 42 éves férfi éjjelente azt álmodta, hogy egy CD-Rom típusú információs rendszerrel áll kapcsolatban. Ilymódon igazi tudást szerzett meg, különböző szakterületekről, melyeket ő reggelente ellenőrzött. Egy igazi információáradat érte - mint egy enciklopédia! Ezek nagy többsége kívül esett saját személyi tudáskörén és olyan technikai részleteket tartalmaztak, melyekről halvány fogalma sem volt.

A FANTOM DNS HATÁS 

Ez a fajta hiperkommunikáció látványos hatásokat hoz létre, mind a DNS-ben, mind az emberi lényben. Az orosz kutatók lézer fénysugárral sugároztak be egy DNS mintát és a gép képernyőjén az a hullám modell jelent meg, melyre számítottak. Akkor, amikor kivették a DNS mintát, a hullám modell nem eltűnt, hanem továbbra is ott maradt! Több hasonló kísérlettel igazolták, hogy az eltávolított minta által létrehozott hullám energetikai modellje ott marad. Ezt nevezték el fantom DNS hatásnak. 

MIKROSZKOPIKUS FÉREG/FEKETE LYUKAK 

Állítások szerint, a szokásos téren és időn kívülről energia áramlik az aktivált féreglyukakon át, akkor is miután eltávolították a DNS mintát a kísérletből. Mellékhatásként megfigyelték, hogy a hiperkommunikációra képes emberi lények körül is megmagyarázhatatlan elektromágneses mező jelenléte észlelhető. Elektronikai berendezések, pl. CD lejátszók működése leállhat néhány órára.

Amint az elektromágneses mező kezd eltűnni, ezek a berendezések újból normális módon működni fognak néhány órán belül. Sok gyógyító és terapeuta régóta ismeri már ezt a hatást. Minél telítődöttebb a légkör, vagyis minél nagyobb az energia, eme berendezések megállásának lehetősége annál nagyobb. És a berendezések gombjait hiába nyomogatjuk, úgysem fognak elindulni, csupán néhány óra elteltével, miután eltűnt az energia. Grazyna Gosar és Franz Bludorf: Vernetze Intelligenz (Összekapcsolódott Intelligencia) - című könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához, a csoport-tudathoz és csoportként cselekedett. Azonban, ahhoz hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, azembereknek szinte teljes mértékben el kellett felejteniük a hiperkommunikációt.


A FELSŐBBRENDŰ CSOPORTTUDAT 

Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható egy új, valóban felsőbbrendű csoport tudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a testünk minden sejtjében - DNS-ünkben jelen lévő biológiai rezonátor segítségével - erőfeszítés nélkül vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet, információkat is kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is teremthet e hálózat többi tagjaival. A csodálatos távolsági gyógyítások, telepátia, ily módon könnyedén és természetesen megmagyarázható. Például, bizonyos állatok már távolról észlelik gazdáik hazatérését. E dolgot a hiperkommunikációval és a csoport tudattal lehet megmagyarázni. Egyetlen csoport tudatot sem lehet a végtelenségig használni egyéni tudat nélkül. Máskülönben visszatérnénk egy olyan primitív állapotba, melyben a csorda ösztönök rendkívül könnyedén manipulálhatóak.


spirallightJelen pillanatban a hiperkommunikáció teljesen másvalamit jelent: A kutatók szerint, ha az egyéni tudattal rendelkező emberek, újból képesek lesznek hozzáférni majd a csoport tudathoz, emberfeletti teremtő erőre fognak szert tenni, mellyel képesek lesznek átformálni az egész bolygón lévő életet. Tény az, hogy az emberiség nyilvánvalóan egy ilyen felsőbbrendű csoport tudat felé tart.
Becslések szerint, a most születő gyermekek 50 % -nak nagy problémái lesznek az iskolában. Őket Indigó gyermekekként ismerik - indigó színű aurájuk miatt, mely magas tudatállapotukra és rendkívüli tisztaságukra utal. Ugyanakkor, egyre több tisztánlátói képességgel rendelkező gyermek születik (lásd. Paul Dong: A kínai indigó gyermekek - című könyvét). E gyermekek, személyes példájukkal megtanítják nekünk, felnőtteknek, mit jelent a felsőbb csoport tudat. Például a klímát,rendszerint nem befolyásolhatja egyetlen ember sem. Azonban egy csoport szelleme képes befolyásolni ezt - lásd bizonyos törzsek esőt hozó táncait. A klímát erősen befolyásolják a Föld saját frekvencia rezonanciái, az úgynevezett Schumann frekvenciák. De ezek pontosan azok a frekvenciák, melyek agyunkban mennek végbe és akkor, amikor több ember szinkronban, összehangoltan cselekszik, a lézersugárhoz hasonló hatás jön létre ebben a megnyilvánulásban. Ezzel tudományosan is megmagyarázható az, hogyan lehet befolyásolni az időt!
A csoport tudat kutatói, létrehozták az I. Típusú civilizáció teóriáját. Egy felsőbb csoport tudatba belépett emberiségnek, semmilyen környezeti, sem energia hiányos problémái nem lennének. Mivel természetes módon kontrollálnának minden energiát és folyamatot az egész bolygón. Beleértve az esetleges katasztrófák kivédését is! Egy II. típusú civilizációnak meg, ellenőrzése lenne egész galaxiájuk összes energiái felett.

A FELSŐBB CSOPORTTUDAT RENDET TEREMT 

És most egy igazi bomba: akkor, amikor nagyszámú ember koncentrál ugyanarra a célra (pl. egy futballmérkőzés, Karácsony megünneplése vagy más hasonló méretű esemény...), bebizonyították, hogy a véletlenszerű számokat létrehozó generátorok, rendezett számsort képeznek, a véletlenszerű számsorok helyett. Más szavakkal, egy felsőbb (rendezett) tudat, mindig rendet teremt az egész környezetben! Egyetemi környezetben végzett kísérletek bizonyítják, hogy a fizikai és mentális világ összekapcsolódik és kölcsönösen függnek egymástól! 
A projektről bővebben a következő siton:  http://noosphere.princeton.edu/fristwall2html
A DNS-t most egy szerves vezetőnek tekintik, mely normális testhőmérsékleten működik, a mesterséges szuper-vezetékektől eltérően, melyek nagyon alacsony hőmérsékleten képesek működni: -200 és -400 Celsius fokok között. Minden szupervezető képes tárolni a fényt, tehát az információt is. Ezzel magyarázható, hogyan képes a DNS olyan jól tárolni és közvetíteni az információt. Ami az úgynevezett féreg-lyukakat (wormhole) illeti, ezek normális módon nagyon instabilak és a másodperc töredéke alatt eltűnnek. Bizonyos feltételek között, ezek a féreg-lyukak önmagukban szerveződnek, olyan űrt képezve, melyben például a gravitáció elektromossággá alakulhat át. Ezek az üres terek hasonlóak ionizált gázt sugárzó labdákhoz és mérhetetlenül nagy energiával rendelkeznek.

A TUDAT EREJE 

Oroszország egyes vidékein, ilyen sugárzó fény labdák gyakran jelennek meg. Az oroszok intenzív kutató programokat indítottak, melyek meglepő következtetésekhez vezettek. Nagyon sok ember ismeri ezeket a vidékeket, ahol ezek az űr-jelenségek, az égen megjelenő csillogó fény gömbök formájában gyakran fordulnak elő. Figyelmesen szemlélik ezeket, azt kérdezve vajon mik lehetnek ezek? Egyszer arra gondoltam: Szervusz! Ha ufók vagytok, repüljetek háromszög alakban. És egyszerre, a gömbök háromszöget formáltak. Egy másik alkalommal azt üzentem nekik, hogy gyorsítsanak fel 0-ról, maximális sebességre és ezt tették. Nyilvánvalóan ufóknak hittem őket. Barátságos ufóknak, mivel azt tették, amit mondottam. Az oroszok most felfedezték azokon a vidékeken, ahol ezek a fény gömbök megjelennek, hogy a gondolat által irányíthatóak. E gömbök körül nagyon alacsony frekvenciákat mértek, melyek azonosak az agyunk által gerjesztett frekvenciákhoz. Eme azonosság miatt reagálnak e gömbök, a mi gondolatainkra! Figyelmeztetnem kell benneteket arra, hogy nem jó ötlet ráugrani egy ilyen, talajon lévő fény labdára. Mivel a benne lévő energia annyira nagy, hogy genetikai mutációkat okozhat nekünk... De az is lehet, hogy mégsem. Mivel, köztudott például az, hogy sok spirituális tanító létrehoz ilyen láthatatlan energia gömböt maga körül, akkor amikor mély meditáció állapotában kellemes és spirituálisan felemelő állapotot hoz létre.

Híressé vált az egyik ilyen spirituális tanító esete, akit valaki lefényképezett miközben székén ülve meditált és a fényképen csupán egy fehéres-csillogó ködfolt volt látható. Egyszerűen ez a jelenség a gravitáció-antigravitáció jelenségével áll kapcsolatban, ezekkel a féreg-lyukakkal, melyek gondolattal stabilizálhatóak valamint a hiperkommunikációval, vagyis a szokásos tér-idő szerkezetünkön kívüli energiával. Az előző nemzedékek, akiknek ilyen kapcsolataik voltak a hiperkommunikációval és fény gömbökkel, angyali tapasztalatnak nevezték ezeket. Annak ellenére, hogy ezekről a kölcsönhatásokról azt feltételezik, hogy csupán spirituális energia transzferek voltak ezekből a szférákból az Ember számára, ami nem jelenti azt, hogy angyalok nincsenek! A hivatalos tudomány ismer már olyan zónákat a Földön, ahol gravitáció anomáliák vannak, mely elősegíti az ilyen űr fény-gömbök képződését. Eddig a gravitációs eltérés a mező összértékének 1 % -a alatt volt. Nemrég 3 - 4% -os gravitációs anomáliákat mutató zónákat is felfedeztek. Az egyik ilyen hely Rocca di Papa, Rómától délre ( a hely pontos megjelölését lásd a - Vernetzte Intelligenz - című könyvben. Ott, különböző dolgok emelkednek a levegőbe, kezdve a gömböktől - egészen az autóbuszokig (igen,nem nyomdai hiba).

Forrás: http://kataklizma.co.cc/2010/08/09/a-dns-t-a-szavak-befolyasoljak

Published in Ezotéria

Duállelkek

Friday, 06 August 2010 08:22
dualA duállélek egy lény része, amely szétosztódott, és több egyéni részre vált szét. Ez azt jelenti, hogy: az eredeti teljes lélek, az az eredeti lény, aki az Isteni Forrásból származik, egy volt, és tökéletes. Ha ez a teljesség be akar lépni a duális univerzumba, van egy küszöb, ahol megtörténik a több részre szakadás.
Egészen fent, ott van az egység, az eggyé válás, minden tudat forrása! És van egy tudat, amely azt választja, hogy megtapasztalja az emberi tudatot - legalábbis mondhatjuk így. Vannak másfajta tudatok is, például állati tudat, bolygó tudat, és van a természetnek is tudata. Tehát különböző típusú tudatok vannak, amelyek közül csak egy az emberi tudat, egy szellemi tudat, amely meg szeretné tapasztalni az individualitást. 
 Amikor ez a tudat alászáll a duális síkra, van egy hely, ahol ez a tudat széttörik. Ez azt jelenti, hogy előre tudható, hogy ott egy szétesés fog bekövetkezni, hogy ez az egységes tudat, amiben minden benne van, több részre fog felosztódni. Kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, de ritkán még kilenc részre is szétosztódhat. Más szavakkal: minimum kettő, maximum kilenc részre osztódik.
A kettősség világában fény és árnyék van, férfi és nő, fekete és fehér, nappal és éjjel - minden kettős.
janus-bellonaAz egységes tudat számára ez azt jelenti, hogy férfi és női részre  osztódik fel. De nem tud csak úgy belépni a kettősség világába, és önmagától felosztódni. Ehhez hívás kell!
Ez a hívás hívás egy lénytől függ, aki egy más fejlődési utat választott,  ez a lény a  felsőbbrendű én.
A felsőbbrendű én képes egységben, egységes tudatként, mint androgün személyiség, belépni a kettősség világába! És ettől a lénytől, a felsőbbrendű éntől függ annak a tudatnak a meghívása, amely meg szeretné  megtapasztalni az emberi létet. Így ez a tudat belép a dualitás világába, méghozzá azzal a feltétellel, hogy több részre szakad. Azaz  finomanyagi szinten férfi és női testet hoz létre.
Ahhoz, hogy létrehozza a női és férfi finomanyagi testet, szüksége van a felsőbbrendű én hívására. A kettősség világában poláris erők vannak: pozitív és negatív, közöttük pedig a semleges, amelyet ebben az esetben a felsőbbrendű én képvisel.
A felsőbbrendű én szeretné megtapasztalni magát az emberi lét tudat tükrében is, így emberi tudatot vesz fel, ezáltal egy családot hoz létre, ami hasonlít a a ti földi családotokhoz azzal a különbséggel, hogy a szülőket itt a felsőbbrendű én képviseli, amely androgün jellegű. Ekkor a finomanyagi szinten egy család jön létre. Ezután a „gyerekek" szeretnék megtapasztalni az anyagot, vagyis, szeretnének inkarnálódni a Földön. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a „gyerekek" egy része inkarnálódik, sokszor eltérő idősíkokon, miközben a többiek kipihenik magukat a finom anyagi síkon. Ők figyelik a Földön élő testvéreiket, a felsőbbrendű ennel együtt támogatják őket, és tanulnak tapasztalataikból.
A felsőbbrendű én gondoskodik a család minden tagjáról, mind az otthon, a finomanyagi síkon maradtakról, mind a Földön, különböző korszakokban élőkről.
A finomanyagi síkon tehát nemcsak barátaitok vannak, hanem  egyfajta családotok is. A duállélek megnevezés arra a testvérrészre utal, amelyik - nemi szempontból - az ellenpólust képezi. Mivel a legtöbb lény több, mint két részre osztódott, azonos nemű testvéreik is vannak.
/részlet a 2012 - A Föld felemelkedése az ötödik dimenzió című könyvből/
Published in Ezotéria

A kvantumfizika és az egészség

Thursday, 23 October 2008 20:59
magányTöbbszörös személyiségek
 
A többszörös személyiség zavarban (TSZZ) szenvedők gyakran okoznak fejtörést orvosaiknak az egyes alszemélyiségekkel megjelenő és váltáskor hirtelen eltűnő betegségeikkel. Allergiák, cukorbaj, színvakság, daganatok, rövid vagy hosszúlátás, epilepszia, különféle sebek, vagy ciszták jelennek meg és tűnnek el pillanatok leforgása alatt, az orvosok nem kis megrökönyödésére. Döbbenetes módon olyan egyéni dolgok is változnak a testben a személyiségek váltásakor, amelyeket genetikailag meghatározottnak ismerünk; ilyen a hangminta (amely annyira egyéni, akár egy ujjlenyomat, és a legtehetségesebb színész sem képes ennek megváltoztatására), a szem színe, bal- és jobbkezesség vagy gyógyszerérzékenység, hogy csak éppen néhányat említsünk.
 
A The Holographic Universe (A holografikus világegyetem) című könyvében Michael Talbot érdekes esetet elevenít fel Dr. Francine Howland praxisából. A TSZZ-ban szenvedők kezelésére szakosodott Yale Egyetem pszichiátere élénken emlékezett arra a rovarcsípésre allergiás TSZZ-os kliensére, aki egy alkalommal darázscsípéssel jelent meg a kezelésen, feldagadva, erős fájdalmakra panaszkodva. Mivel csak egy órán belül kerülhetett sor szakorvosi beavatkozásra, a pszichiáter személyiségváltást indukált, tudván, hogy egyik alszemélyiség nem érez fájdalmat. Mire a beteg eljutott a szakorvoshoz, feldagadt teste lelohadt, a fájdalom megszűnt, a kliensen pedig nyoma sem volt darázscsípésnek, vagy erre kifejlesztett allergiás reakciónak. Mivel beavatkozás nem látszott szükségesnek, az orvos hazaküldte a pácienst. Következő pszichiátriás ülésére a beteg ismét személyiséget váltott, amire újra előjöttek a rovarcsípésre adott allergiás reakciók (fájdalom és puffadás), mire a pszichiáter kénytelen volt ismét a szakorvos segítéségét kérni – ami ezúttal sikerült is. Elővigyázatosságból azért a szakorvos felhívta a pszichiátert, csak hogy megbizonyosodjon, hogy nem képzelődött, amikor előző nap ugyanaz a beteg tünetmentesen kereste fel rendelőjében.


Szívátültetés

Dr. Paul Pearsall szívsebész lélegzetelállító szívátültetés-történeteit idézi Gary Schwartz, a Harvard Egyetem pszichológia professzora a The Living Energy Universe (Élő energia világegyetem) című könyvében. Említi többek között annak az amerikai családorvosnak, Glendának a történetét, aki (későbbi szívdonor) férjét autóbalesetben vesztette el. Három évvel a baleset után az özvegy találkát beszélt meg a férje szívének befogadójával, a még ismeretlen latin-amerikai férfival, annak a kórháznak a kápolnájában, ahol a műtét is történt. Harminc perc hiábavaló várakozás után az özvegyet elkísérő sebészorvos, dr. Pearsall azt javasolta Glendának, hogy inkább induljanak el, talán a férfi meggondolta magát, és lehet, hogy már nem akar találkozni vele, amit az ügy rendkívül kényes voltára tekintettel még csak fel sem lehet róni neki. A hölgy azonban azt mondta: „Ne menjünk el még, mert harminc perccel ezelőtt éreztem a férjem jelenlétét a kórházban. A férfi, aki megkapta a szívét, itt van, és szeretném, ha megvárnánk.” Néhány pillanatra rá a kápolna ajtaja kinyílt, és belépett rajta az erős spanyol akcentussal beszélő latin férfi, édesanyja kíséretében. Az elérzékenyült özvegy könnyekkel küszködve mondott köszönetet, amiért kérésére eljöttek, majd egy rövid beszélgetés után, miután lenyugodott, mintegy magának azt mondta félhangosan: „everything is copacetic” (magyarra lefordíthatatlan, jelentése a szövegben: minden rendben). A szavak hallatán az édesanya meglepődve mondta, hogy fia a szívműtét óta nagyon gyakran használja ezt a szót, hogy „copacetic”, pedig soha nem hallották ezelőtt, nem tudják mit jelent, és nem ismernek ennek megfelelő spanyol szót sem. Glenda meglepetéstől tágra nyílt szemekkel mondta, hogy házasságuk „titkos ábécéjében” ez azt jelentette, hogy „minden rendben”, és akkor használták férjével, ha veszekedtek, majd kibékültek. A férfi beszámolt még arról is, hogy műtét előtt vegetáriánus volt és heavy metal zenét hallgatott, de szívoperációja óta rengeteg húst eszik és az 1950-es évek zenéjét kedveli. Glenda azonnal vágta rá, hogy a férje előszeretettel fogyasztott húst, és egyetemista korában az 1950-es évek zenéjét játszó együttesben énekelt. 


sejtekA sejtek tudata
 
Cleve Backster, a hazugságdetektor feltalálója, 1966 egy hideg februári hajnalán, több órás fárasztó munka után arra gondolt, mi lenne, ha az általa kitalált szerkezetet a közelében található trópusi pálmanövényre helyezné fel? Talán ő maga volt legjobban meglepődve, amikor a készülék működésbe lendült, és elektromos jeleket regisztrált… Ez a nevezetes februári hajnal sok év tudományos kutatását határozta meg Cleve Backster számára, aki nem csak a növények elektromos tevékenységét és emberekkel, állatokkal való interakcióját vizsgálta fáradhatatlan tudományos alapossággal, hanem idővel áttért az emberi szervezet vizsgálatára, el egészen az emberi sejtek tudatának vizsgálatáig.

Dr. Robert Stone gyűjtésében közölt számos elgondolkodtató kísérlete közül kiemelnénk azt, amelyben öt egyetemistát egy olyan szobába hívtak, amelyben egy leveles növény volt található. Az öt jelenlevő személy közül egy bántalmazta a növényt: megtépte leveleit, illetve letördelte azokat. Az egyetemisták ekkor eltávoztak a szobából. A poligráf készüléket ezután elhelyezték a növényen, majd újra behívták a személyeket, ezúttal egyenként, és figyelték a növény reakcióját. Amikor a négy „ártatlan” egyetemista közeledett a növényhez, a poligráf tűje átlagos tevékenységet mutatott, semleges állapotra utalva, de amikor az egy „bűnös” közelített hozzá, aki bántalmazta a növényt, a tű nagymértékben kilengett, mintegy azt jelezve, hogy a növény valamilyen formán „felismerte” a tettest.

Egy másik kísérlet során emberi szájból vett sejteket vizsgáltak szintén a detektor segítségével. A sejt donor gazdának (egy vietnámi veterán) Backster háborús képeket vetített a kísérleti laboratóriumtól több mérföldnyire található helyiségben, a szájából vett sejtmintára pedig a laboratóriumban rákapcsolta a poligráf készüléket, és ugyanabban az időben vizsgálta a sejtek reakcióját. Amikor a kísérleti alany agresszív képeket látott, és erős érzelmeket élt át, a szájából vett sejtminta – ugyanabban a pillanatban – reakciót mutatott: a tű erősen kilengett. 

/részlet a meno.ro oldalról/
Published in Tudomány

A létezés hullámmezõiben.

Monday, 13 November 2006 14:21

spiralA spirituális fejlõdés folya­mata különbözõ változásokon át tartó utazás, egyik me­zõtõl* a másikig. Egy kicsit eltérve a témától, a hullámmezõk teóriája megmagyarázza, miért annyira gyakori manapság a válás. A házasság a régi, patriarchális rendszer intézménye. Arra kötelezi mindkét felet, hogy lépjen bele egy elõre megha­tározott hullámmezõbe, a vele járó szabályokkal és feltételekkel együtt. Ez a hullámmezõ gyakran visszavisz miket gyermekko­runkba, amikor szüleink járták végig a "házasságot", mi ma­gunk pedig gyermekek voltunk abban a hullámmezõben, nem pedig önállóak, mint most. 

Amikor szerelmesek leszünk, elveszítjük önmagunkat a ro­mantika hullámmezõjében. Gyermekszerûvé válunk, és part­nerünkkel talán a gyermekkorra jellemzõ névvel látjuk el egy­mást: picinyem, cicuskám, mókuskám, babám és miegymás. Amint a romantika hullámmezõje alábbhagy, belépünk a házas­élet mindennapjainak hulIámmezõjébe. Ez nagyon biztonsá­gosnak és szilárdnak tûnik, ezért nem bánjuk a vele járó köte­lezettségeket és korlátokat. Viszont ahogy halad az idõ - és ta­lán te is már a spirituális megvilágosodás útján jársz, és ön­magadat nézed -, ez a hulIámmezõ talán kissé fojtónak tûnhet. Harcolsz majd azért, hogy kijuss. Gyakran partnerünk csodá­latos, és nehezen értjük meg, miért is kezdeményezünk vele vitákat minden ok nélkül. Anélkül, hogy észrevennénk, ilyen­kor tulajdonképpen egyfajta spirituális-pszichológiai fulladás áldozatai vagyunk. Egyikünk sem tud lélegezni. Talán egyikünk sem rendelkezik elég önbizalommal ahhoz, hogy megadja a má­siknak a fejlõdéshez szükséges teret. Elõbb-utóbb talán külön utakon leszünk kénytelenek továbbhaladni.Ebben nem létezik jó és rossz, bár gyakran a válás óriási szenvedéssel jár, mert miután a romantika és a házasság következtében gyermeki állapotba fejlõdtünk vissza, a különválás cserbenhagyásnak tûnhet. Árvának érezzük magunkat és dü­hösnek - amilyennek könnyen érezhettük volna magunkat, ha fiatal korban a szüleink kitesznek, és elhagynak. Elsõ reakciónk szerint ragaszkodunk ahhoz, hogy párunk tartozik nekünk valamivel, az elhagyásért járó kárpótlásként. Partnerünk pedig könnyen ugyanezt várhatja el tõlünk. A valódi, önálló fejlõdés tág tere félelmetes vállalkozás, ahogy a felnõtt világ is félelmetesnek tûnhet egy kisgyermek számára. Óriási szükségünk van valamiféle biztonságra és bizonyosságra. Tudatosan vagy tudat alatt, mégis azért válunk el, mert nem volt más választásunk. Nem létezik jó és rossz, csupán hullámmezõt követõ újabb hullámmezõk.

* részlet Stuart Wilde Hatodik érzék könyvének morfikus mezõkrõl szóló fejezetébõl.

Published in Ezotéria

A meditáció hatása

Friday, 06 October 2006 09:39

meditationA nyugati emberre nehezedõ nyomások között a stressz a leggyakoribb. Ennek tünetei az idegesség, az ingerültség, az izomgörcsök és a túlfeszítettség. A szakemberek ezt tartják számos civilizációs betegség okának. A stressz következménye, hogy a szervezet külvilágra adott reakciója nem kiegyensúlyozott. Ettõl a szervezet fenntartó funkciói: az emésztés, a sejtépítés és -tisztulás, csökkentve mûködnek, az aktiváló és mobilizáló funkciók pedig erõteljesebbé válnak. A test harcra vagy menekülésre készül fel. Ennek bizonyos helyzetekben van értelme. A stressz-reakciók hatására az ember képtelen megtenni egy sor speciális ellenintézkedést, amivel a környezet ingereire megfelelõen tudna reagálni, majd vissza tudna térni a harmonikus viselkedéshez.

A stressz akkor válik veszélyessé, ha túl gyakran lép fel, és nem tudunk megfelelõen reagálni rá. A test ilyenkor hiába készül fel a harcra, mert nem harcolhat, mivel a társadalom a támadást és a menekülést egyaránt lehetetlen viselkedésnek tartja. Ha pl. egy üzleti megbeszélésen valaki gúnyolódik rajtam, akkor legtöbbször sem az nem használ, ha behúzok neki egyet, sem az, ha elmenekülök a helyszínrõl. Ellenkezõleg: úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna, és feltûnés nélkül lenyeljük a dühünket, vagy a félelmünket.

Eközben stresszhormonok választódnak ki, szívünk gyorsabban ver, a vérnyomásunk megemelkedik - de nincs levezetési lehetõségünk. A stressz zárt körben kering bennünk, és egyre mélyebbre ássa magát. A szakértõk még nem tudják egészen pontosan, mi történik ilyenkor. Vannak azonban olyan ismereteink, amelyek egyértelrnûen mutatják a kellemetlen következményeket:

  • A tartós stressz gyengíti az immunrendszert. A szervezet nem lesz képes legyõzni a kórokozókat.

  • A stressz megterheli a pszichét. A félelem és a düh mélyen megmarad bennünk, mivel nem talál kiutat.

A jól megszokott, régi stresszeink különösen végzetesek. Bár nem vagyunk a tudatában ennek a megterhelésnek, ez azonban még nem jelenti azt, hogy el is tûnt. Éber tudatunk nem ismeri fel, de tudatalattinkat aláássa, és ezzel megterheli egész személyiségünket.

A legtöbb ember kifejlesztett magának egy olyan eljárást, amivel a stresszt elintézi: lezárja tudatát a stressz által megterhelt területek elõl, és nem engedi meg e határok átlépését. A tudattalan ezt úgy kezeli, mint a veszélyes hulladéktárolót. Ez egy darabig mûködik, de a lélek hulladéktároló képessége egyszer kimerül. A szemét kiömlik, a régi stresszokozók pusztítóan lépnek a tudatba, és szenvedésben vagy pszichoszomatikus zavarban nyilvánulnak meg.

Van egy másik hátránya is annak, hogy lelkünk mélyebb rétegeit elzárjuk a tudatunk elõl: nem használjuk ki azt a lehetõséget, hogy profitáljunk azokból a kimeríthetetlen erõkbõl, amelyek éppen a tudaton túl vannak. Ezzel sekély lelki tartalmú, csökkent érzelmû lényekké válunk, és elveszítjük teremtõ energiáinkat, s vele együtt kreativitásunkat. Ebben az elnyomott érzelmi állapotban az ember még képes mûködni, de csak addig, amíg el tudja fojtani mindazt, amit tehernek érez. Lelki és szellemi fejlõdésre azonban már nem képes így. Személyes válság akkor válik ebbõl, amikor a lélek szeméttárolója már megtelt, és a feldolgozandó lelki tartalmak a tudatba áradnak.

Különbözõ módszerek léteznek az ilyen lelki blokkok feloldására, és a belsõ világ rendezésére. Sok más módszer mellett ez a célja a pszichoanalízisnek, az autogén tréningnek a bio-feedback eljárásnak és a progresszív relaxációnak.

A legegyszerûbb és legátfogóbb módszerek egyike a meditáció. A legújabb tudományos kutatások és az õsi tapasztalatok egybevágóan megerõsítik a meditáció pozitív hatásait. Segítségével sikerül megnyugtatni és ellazítani a lelket és a testet. Ez nem a külsõ stressz elleni védekezés, hanem lehetõség arra, hogy leépítsük a tudatsíkok közötti akadályokat. A mély ellazulás állapotában feloldódnak a régi stresszek, és új bizalom születik meg. Ez a meditáció hatása.

A meditációs fázisok alatt, a tudat teljes vagy részleges kiüresítésével szellemünk kinyílik az új tapasztalatokra. A pszichoanalízissel és a stressz-mentesítõ programokkal szemben a meditációban ítélkezés és cél nélkül indulunk el felfedezõ útra a lelkünkbe. Semmit sem akarunk elérni, hanem csak hagyni és elfogadni, ami történik. Lelkünk nagyra értékeli ezt a szabadságot. A meditáció alatt kényszerítés nélkül irányítja belsõ keresõnket a sötét területekre. Mivel pedig semmit sem akarunk elérni, mindent elérhetünk.

A pszichológusok kifejlesztettek egy modellt arra, hogy miként történik a stresszoldás és a tudat kitágulása a meditáció alatt. Mintha egy lifttel szállna alá tudatunk az eddig elzárt, mélyebb rétegekbe. Ott dolgozzuk fel és õrizzük meg a lelki anyagokat. Felfedezzük és elfogadjuk az olyan negatív érzelmeket, mint a félelem, a düh, a gyûlölet és az álmatlanság, s ezzel semlegesítjük õket. A pozitív érzések, mint a szeretet, a bizalom és az öröm, pedig növekednek. Az egyre mélyebb ellazulás és az érzések feldolgozásának állandó váltakozása nem egy meghatározott rendszer szerint mûködik, hanem önmagát szabályozza. Ezért meditáció alatt nem terhelhetjük túl magunkat. Alkalmazkodóan és rugalmasan dolgozunk a meditációban emberi lényünk egyik magján. E munka hatásai ezért különbözõ síkokon érzékelhetõek.

Testünk és lelkünk egészségesebb lesz, jobban megismerjük önmagunkat, és sikeresen kommunikálunk másokkal.

Aki el tudja fogadni magát, az könnyebben fogad el másokat is. Aki ismeri magát, az könnyebben tudja megvalósítani önmagát, mivel kevésbé van kitéve a külsõ manipulációknak. Lutz Schwäbisch és Martin Siems szerint ez a "legjobb garancia a totalitárius és embertelen politikai fejlõdéssel szemben". Könyvükben így magyarázzák: "A neurotikusság bármilyen csökkentése segít gátat állítani az embertelen társadalmak, politika és törvények elé."

Alapos kutatásokat csak a transzcendentális meditációval (TM), a keresztény meditációval, a zennel és a jógával kapcsolatban végeztek. A legtöbb tudós azonban abból indul ki, hogy ezek a hatások jellemzõek magára a meditációra, tehát másfajta meditációknál is felléphetnek. Különösen a következõket szokták megemlíteni:

  • Rendszeres meditálás révén kialakul egy ellazult, nyugodt, békés alapérzés. Aki meditál, az nem érzi magát annyira zaklatottnak és ûzöttnek. A környezeti ingerek kevésbé terhelik meg, és ritkán mutat stresszreakciókat. A nagyobb belsõ nyugalom miatt növekszik a reakció- és a koncentrációs képesség.

  • A meditáció segítségével jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, jobban bízunk magunkban, tisztába jövünk identitásunkkal, és jobban meg tudjuk valósítani magunkat. Ennek eredménye a nagyobb függetlenség, önállóság, kockázatvállalás és tolerancia másokkal szemben. 

  • A meditáció egyértelmûen pozitívan befolyásolja és stabilizálja általános hangulatunkat. Kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat, és derûs-oldott elégedettség alakul ki bennünk. Könnyebben felismerjük indulatainkat, és sikeresebben kezeljük õket. 

  • Növekszik a testi és szellemi teljesítõképesség, az intelligencia pedig mérhetõen magasabb lesz. Kivételes esetekben nagyobb kreativitást is megállapítottak.

Egyes kutatások szerint a meditáció növeli az emlékezõ- és tanulási képességet, könnyebben megy a számtani feladatok megoldása, növekszik a motorikus ügyesség és csökkennek a félelmek. Az orvosok rájöttek, hogy szakterületükön belül a meditáció csökkenti a vérnyomást, és megszünteti az elalvási zavarokat. A drogfüggõség drasztikusan csökkenthetõ meditációval. Az USA-ban tudományosan ellenõrzött vizsgálatot folytattak TM-tanulókkal, és megállapították, hogy a meditációs gyakorlatok javították, vagy teljesen megszüntették a következõ tüneteket: gyomorfekély, asztma, epilepszia, sklerózis multiplex, allergiák, fejfájások, pattanások, túlsúly, feszültségek. Mivel közismert, hogy a gyakori stressz gyengíti az immunrendszert, nem csoda, hogy a meditáció stresszoldó hatása miatt csökkenti a fertõzések, a megfázás és az influenza esélyeit.

A meditáció sikerének feltétele, hogy ne akarjunk ilyen sikereket elérni. A meditációnak csak akkor lesz feszültségoldó és gyógyító hatása, ha kényszer és célkitûzés nélkül éljük meg. A testünk és a szellemünk jobban tudja, mint a hétköznapi tudatunk, hogy hol van szükségünk stresszoldásra, a félelmek feloldására és terápiára. Aki meditál, annak meg kell tanulnia eloldódni a mindennapi kényszerektõl, amivel mindig valamilyen meghatározott célt akarunk elérni. A meditáció közben felmerülõ minden gondolatot, érzést, értékítélet és kommentár nélkül fogadunk el - és nem analizáljuk, de nem is keresünk hozzá asszociációkat. Ez ugyanis csökkentené, sõt megszüntetné a meditáció sikerét.

A legtöbb kezdõ meditálónak nehéz pozitívnak, és a személyiségéhez tartozónak tekintenie a kellemetlen tüneteket is. A meditáció az örömért van, nem pedig azért, hogy kínozzon. A régi stresszek feloldásakor idõnként felléphetnek nyugtalanító jelenségek. Ilyenek: az izzadás, láz, izomrángás vagy reszketés. Ezek legtöbbször ártalmatlanok, és legjobb, ha nem csinálunk velük semmit, mivel azt mutatják meg, hogy hogyan épülnek le a testi feszültségek. Egy idõ után a tünetek saját maguktól eltûnnek.

A fejfájás, a fáradtság és az az érzés, hogy vattába vagyunk csomagolva, szintén a régi fizikai és lelki salakok feloldódásának jelei. Nincs ok a nyugtalanságra, ha ilyen tünetek jelentkeznek a meditáció elején. Az idegesség, ingerlékenység és a bõrviszketés arra utal, hogy elnyomott agresszió szabadul fel. Elõfordulhat, hogy a régi operáció helye fáj. Ez azt mutatja, hogy az a fájdalom, amit az operáció alatt az altatás miatt nem éreztünk, és a tudattalanba süllyedt, most tudatossá válik, és kioldódik. Az ilyen fájdalmak csak órákig, vagy néhány napig tartanak. Mivel a meditáció feloldja a félelmet, a szomorúságot, a magányt, a dühöt és az agressziót, ezek az érzések átmenetileg a tudatunkba emelkednek. Ez még nem ok az ijedtségre. Ha szembenézünk ezekkel az érzésekkel, akkor feloldhatjuk, az ellenállás csak megköti õket.

A felsorolt tünetek csak kivételesen fordulnak elõ. Pozitívan értékelendõk, mivel azt jelzik, hogy a stressz oldódik, és beléptünk tudatunk egy mélyebb síkjára. Aki nem tudja elfogadni tudattalanjának e tartalmait, az lemond arról a lehetõségrõl, hogy megtalálja és fejlessze önmagát.

Ritka esetekben azonban a negatív tünetek jelentkezésekor ajánlatos egy másik meditációs módszert választani. Minden módszer egyénileg és különbözõen hat. Vannak, akik gyorsabban és hevesebben oldják fel a stresszt, mások lágyan, óvatosan végzik a lelki tisztítókúrát. Mindig a személyes választásunktól függ, hogy milyen utat választunk. A sok meditációs módszer közül egyik sem jobb, vagy rosszabb, mint a másik, de van, amelyik jobban illik a személyiségünkhöz.

A helyesen végzett meditáció sohasem veszélyes. Mindig harmonikusan igazodik a test és a lélek központi szükségleteihez. Kockázatossá csak akkor válik egy meditáció, ha egoista célokra használjuk. Aki a mindennapi élet feladatai elöl akar elfutni a meditációval, az könnyen elszakadhat a valóságtól. Aki hatalmi eszközként használja a meditációt, annak viselnie kell az ebbõl származó károkat is.

(Margit Dahlke & Rüdiger Dahlke: Meditációs Kalauz   )

Published in Ezotéria

Read 15180 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 12140 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11971 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9595 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 9143 times 1
A vulkánok tipusai
A vulkán szó hallatán mindenki előtt egy szép, szabályos kúp alakú hegy jelenik meg. Ez a klasszikus forma azonban csak…