Szinkronicitás

Tuesday, 03 March 2015 07:12

A kvantummechanika koppenhágai értelmezése felvetette azt a kérdést is, hogy vajon a fizikai világ mennyire független az emberi tudattól. Ez időben dolgozta ki ugyanis a pszichiáter Carl Gustav Jung a szinkronicitás elméletét, amely az emberi tudat és a tudattól látszólag független „külvilág” között bizonyos kölcsönhatásokat tételezett fel.

Jung az 1930-as évektől e kérdésekkel kapcsolatban levelezésben állt a fizikai Nobel Díjas Wolfgang Paulival – a róla elnevezett Pauli féle kizárási elv felfedezőjével – aki már akkor úgy vélte, hogy a Jung féle szinkronicitási jelenségek nem ellenkeznek a kvantumfizika törvényeivel.

Az ilyen (nem lokális) kapcsolatok lehetőségére azonban abban az időben még nem léteztek kísérleti bizonyítékok. A levelezésük eredményeként 1952-ben Jung és Pauli közösen könyvet publikáltak (ld. irodalomjegyzék), amelyben a szinkronicitás elmélet és a kvantumelmélet közötti lehetséges kapcsolatokat elemzik.
Jung szinkronicitáson olyan jelenséget értett, amikor bizonyos események és történések, amelyekről úgy érezhetjük, hogy valami hasonló jelentést hordozhatnak, feltűnően nagy gyakorisággal fordulnak elő együtt, annak ellenére, hogy közöttük ok-okozati összefüggés nem mutatható ki.

Jung ugyanis személyesen megfigyelt ilyen spontán szinkronjelenségeket, és próbált ezekben valami szabályszerűséget felfedezni. Ilyen spontán jelenségre példaként említi azt, hogy amikor egy nőbeteg álomanalízise során a szent szkarabeusz bogárról esett szó, hirtelen koppanást hallottak az ablaküvegen, mivel annak kívülről nekirepült egy valódi szkarabeusz bogár, vagy legalábbis annak európai változata.
Jung egy másik példája arról szól, hogy amikor egyszer heves vitába keveredett Freuddal – méghozzá éppen a szinkronicitás értelmezé-sével kapcsolatban – és az indulatok magasra csaptak, hirtelen nagy csattanással kettérepedt a szobában lévő szekrény vastag tölgyfa ajtaja.

Jung a szinkronicitási jelenségek egyik lehetséges magyarázataként azt feltételezte, hogy valamilyen módon kapcsolat állhat fenn az anyagi világ és az un. kollektív tudattalan között.
Ami a kollektív tudattalan fogalmát illeti, ezt Jung nagy számú pszichiátriai eset álomanalíziseinek tapasztalatai alapján vezette be. Megfigyelte, hogy egymástól távol élő, eltérő sorsú emberek álmaiban rendszeresen előfordulnak olyan, erős érzelmi töltésű, hasonló jellegű képek, szituációk, szimbólumok, amelyek nem tartozhatnak az elfoj-tott Freud féle személyes tudattalanhoz, mivel ezeknek a páciensek személyes életében nincs semmiféle megmagyarázható előzményük.

Jung azt is észrevette, hogy ezek az ősképek, szimbólumok rendszeresen előfordulnak egymástól távol eső népek kultúrájában, népművészetében, babonáiban, mondáiban, meséiben, népdalokban, hím-zéseken, díszítő mintázatokban, továbbá a modern műalkotásokban és természetesen az álmokban is. Hasonló szimbólumokkal találkozha-tunk a különféle ezoterikus irányzatok jelképrendszerében, mint amilyenek a kínai Ji King, a héber kabbalisztika, a tarot, stb.
Jung kollektív tudattalanról szóló elméletét bizonyos értelemben később továbbfejlesztette Roberto Assagioli, valamint Rupert Sheldrake, aki az un. „morfogenetikus mező” fogalmának bevezetésével – bizonyos értelemben – kiterjesztette Jung elméletét valamennyi élő organizmusra.

Más megközelítésben Jung lehetségesnek tartott egy másik fajta magyarázatot is, amely nem okvetlenül ellenkezik az előzővel.
Ennek alapgondolata az, hogy a természetben léteznek bizonyos természetes ciklikus folyamatok, amelyek egymástól függetlenül azonos, vagy hasonló periodicitással zajlanak. Ha pl. valaki minden este fél 11-kor elálmosodik és lefekszik, és van egy vekkerórája, amely ekkor természetesen fél 11-et mutat, akkor a kettő között nincs oksági összefüggés.
De ha pl. az illető elfelejti felhúzni az óráját és az délután fél kettőkor megáll, a gazdája akkor is álmos lesz fél 11-kor, és ha az órája pontosan jár és fél 11-et mutat, attól még nem biztos, hogy a gazdája tényleg elálmosodik. Az együtt történés statisztikai gyakorisága azonban mégis nagy lesz.

Hasonló, egymástól független, egymással oksági kapcsolatban nem álló folyamatok nagy számban fordulnak elő a világban. Pl. a nők menstruációs ciklusideje átlagosan kb. 29 és fél nap, és ez megegyezik a Hold fázisváltozásainak ciklusidejével. Azt azonban általában nem lehet megjósolni, hogy egy konkrét személy esetén mikor következik be a havi vérzés, újholdkor-e vagy teliholdkor, csak annyit mondhatunk, hogy ezek átlagos ismétlődési ideje 29 és fél nap.

A két jelenség között oksági összefüggés gyakorlatilag kizárható. A Hold nem bocsát ki semmiféle olyan sugárzást, ami az ember biológia működését befolyásolhatná, a Föld felszínén pedig a Hold gravitációs hatása sem elegendő ehhez, hiszen egy fékező vagy kanyarodó autóban, vagy egy éppen elinduló liftben az emberi test nagyságrendekkel nagyobb tehetetlenségi tömegerőknek van kitéve, mint amekkora gravitációs hatása a Holdnak lehet. Ennek ellenére a periódus idők gyakorlatilag mégis azonosak.

Ehhez hasonló jelenség figyelhető meg egyes periodikusan tüneteket produkáló szervi és pszichiátriai betegségeknél. Így pl. a mániásdepressziós pszichózisban szenvedő egyes betegeknél megfigyelték, hogy a tünetfázisok ciklikussága jó közelítéssel szinkronban van egyes bolygók fényváltozásaival és/vagy keringési idejével.

Jung szerint elképzelhető, hogy bizonyos jelenségek több féle eltérő periódusidejű hatás szuperpozíciójaként értelmezhetők, hasonlóan ahhoz, ahogyan különféle matematikai függvények a Fourier féle sorfejtési és transzformációs elvek szerint különböző frekvenciájú har-monikus összetevőkből tevődnek össze.

Jung tanítványai ezen a gondolatmeneten elindulva vizsgálatokat végeztek az asztrológiai prognózisok megbízhatóságának tesztelésére több éves távlatban. A kapott eredmény mérsékeltnek volt mondható, de azért mégis több mint nulla.
A legnagyobb vizsgált populáció kb. 180 újonnan házasodott házaspárra terjedt ki, akik sorsát kb. 10 év elteltével vizsgálták abból a szempontból, hogy a horoszkópjaik alapján elkészített előrejelzések mekkora találati gyakorisággal teljesültek.

Az eredmény azt mutatta, hogy bár az ilyen a jóslatokra hosszú távú döntéseket alapozni nem érdemes, de azért a találati gyakoriság szignifikánsan nagyobb volt, mint ami a véletlen valószínűség alapján várható lett volna.
A Jung féle szinkronicitás elméletet ma is sokan vitatják, és ha kvantumelméleti szempontból vizsgáljuk ezt a jelenséget, akkor ez leginkább az un. nem lokális kapcsolatok közé sorolható, amelynek legegyszerűbb változata a mikrorészecskék világában a már említett EPR paradoxon.

/részlet Dr. Héjjas István EZOTERIKUS FIZIKA a modern fizika megdöbbentő felfedezései című könyvéből/

 

Dr Héjjas István további könyvei

 • A megismerés útjai - Hit vagy tudomány
 • Ezotéria és/vagy tudomány
Published in Tudomány

http://mandalaneked.blogspot.com - mezőHa valami elégszer megismétlődik, egy morfogenetikus mező jön létre, és a rezonancia ezzel a mezővel növelne annak valószínűségét, hogy az esemény újra megtörténjen.

Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. A számunkra hasznos tanítások és Nemzeti események ismétlése ősi szokások újra teremtése. Rendszeres beszélgetések gyűlések rendezvények növelik az újra teremtés megtörténésének valószínűségét.

Az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezzük.

Ha a morfogenetikus rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre kiterjed. Növeljük ezt a rezonanciát, mert média nélkül éri el testvéreink szellemi lényét. A szellem irányítja a fizikai test cselekedeteit így megszűnik a passzív cselekvő képesség időszaka.

Ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol minden más helyre. Nincs térbe, időbe, távolságba akadály. A megteremtett MEZŐ REZONANCIA soha nem vész el és szabadon, akaraton kívül terjed. Tudatott fizikai tenni akarást "idézve elő a befogadó Magyar identitást hordozó átkódolt testvéreink szellemi és fizikai valójában.

Nem kizárólag a DNS felelős azért, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra, hanem a családi nemzetségi morfogenetikus rezonancia is szerepet játszik ebben. Így ha elültetjük a visszatérő nemzeti kódokat azok automatikusan terjedni fognak. Lenyomatot hagyva a megfelelő rezonancia szinten. Befolyásolják a genetikát és a viselkedést Nemzet tudatott örökölhetően DNS kódokkal örökítve.

A mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre. A MEZŐ VISSZAMANIPULÁLÁSA KOMOLY FELADAT DE VALÓSZÍNŰ ELENGEDHETETLEN. A mező relációja nem számol idővel! Teljesen mindegy, hogy egy-időben jönnek rá többen vagy 100 év differenciával Éppen ez a jelenség ad módot arra, hogy nemzedékekre visszamenő információkhoz jussunk a mezőből.

Morfospirituális mező

Csak emberi lényeknek van Morfospirituális energiájuk; az állatoknak és más létformáknak nincs.

A DNS kromoszóma programozások némelyike, ami felépíti az éteri, első asztrális, mentális és érzelmi testet, ebből a mezőből áll. Külön tudomány foglalkozik átkódolásunk technikájával és annak fejlesztésével. A mező tartalmazza minden (valaha is élt) személy gondolatait (hiedelmeit) és érzelmeit (energiákat).

A hiedelemhez kapcsolt gondolatok és érzelmek azok, amelyek a diszharmonikus energiával létrehozzák azt, amitől félünk. Féljük a cselekvést, féljük a változást, féljük a vallást, féljük a megtorlást, féljük a védekezést. Ezeket a félelmeket át örökítjük. Nem az egészséges önbizalommal teli életmódot éljük . Alapoktól kezdve rombolták a ősi kódjainkat teszik ezt ma is. Erős cselekvő tanítókra van szüksége a Nemzetnek, hogy megtörténjen az ősi program újra írása és találkozása a jelenben élő generációkkal. A morfogenetikus mező annyira bizonyítva van, hogy még most is amikor olvasod ezt az írásomat, benne vagy, és gondolatok, és érzések támadnak benned ennek hatására. Viszont az egyed kialakulása megalkotódása sem magyarázható nemhogy evolúcióval, de még a DNS-el sem. Ugyan is, a DNS-nek is valamilyen információra van szüksége ahhoz, hogy majd rajta keresztül eljuthasson az információ a sejtekhez, és végül is előállhasson az ember.

A DNS sokkal inkább egyfajta "áteresztő-szűrő" amely bizonyos információkat átenged, bizonyosakat pedig nem. Ettől lesz egyedi, minden ember. Nem pedig véletlenül. Hogy honnan Jön az információ, arról már vitatkozhatunk, illetve ütköztethetjük a hitrendszereinket, de azt bizonyosan le lehet szögezni, hogy a test maga nem rendelkezik önnön kialakulásához szükséges információval. Logikátlan is lenne, hiszen a egyedek testei eredendően nem léteztek, ahhoz pedig, hogy önnön kialakulásuk információit hordozhassák, már létezniük kellene mielőtt megfogantak volna. Ez tehát igen érdekesen arra mutat, hogy az információ külső forrásból ered a teremtőtől. A leghitetlenebb ateista tudós sem tagadhatja, hogy a testen túl van valami más erő, ami ezt az élettelen matériát élővé, méghozzá akaratlagosan, gondolkodó és cselekvő, alkot organizmussá teszi. A családi kötődések, és egyáltalán az emberi lelki kötődések, amelyek társaságokat, nemzeteit, barátit, családit, munkahelyit végül összekötnek, nem magyarázható semmiféle anyagi működéssel.

A lelki kötődéseid, emberekhez, állatokhoz, tájakhoz, városokhoz stb... nem magyarázható anyagi működéssel. A morfogenetikus mező egy olyan "energia" mező, amelyben az ember és az őt megelőző nemzedékek teljes életpályája illetve annak információi tárolódnak. Ezek átalakításával új program írásával hamis nem létező és átírt történésekkel egész Nemzeteket, lehet átalakítani kezelhető anyaggá tenni. Egy irányító idegen entitású uralkodó alakváltó fajnak. A morfogenetikus mező az az energia, vagy lélek-mező, amelynek köszönhetően tulajdonképpen a minket felépítő élettelen anyagok életre kelnek. Ez a mező hordozza azt az információt, amitől az ember ember, és az ő rájellemző formai és tartalmi elemek megjelennek. Magam részéről nem vetem a szemére senkinek, hogy egy jó gondolatot kitől hallott meg, és nem degradálnám azt sem akitől hallotta, hanem örülök, hogy egyáltalán valaki tudomást szerez az ősi tanításokról mindegy milyen forrásból, és ezáltal a számunkra kívánatos szellemi környezet alakul ki. TERJEDNI KEZD A MEZŐ ÁLLTAL. Az ember odatartozónak érzi magát valahova, akkor azt mondjuk, identifikálódik. Az identitás kifejezés, az entitás kifejezésből lett... Érdekes elgondolkodni azon akkor, hogy ha a családunkba, a városunkba, a nemzetünkbe, az országunkba stb... identifikálódunk, akkor tulajdonképpen mi is történik? Komolyan kéne ezt venni és tudatosulni a családdal, nemzettel, szűkebb közösséggel. Ha például ORSZÁGUNKBAN rosszul érezzük magunkat, az lehetséges, hogy saját negatívumaink kivetülése, DE NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL EGY MORFOMANIPULÁCIÓ RÉSZE.

A Nemzeti viszonyok ideálistól való eltéréseit könnyen felfedezhetjük, ha a NEMZETET, mint a tagjait magába foglaló önálló entitást szemléljük. A fizikai és szellemi jelenségekből, következtethetünk a NEMZET Szerkezet torzultságának milyenségére, vagyis a Nemzet, mint individuum lelkiállapotára.

Akarat, gondolkodás, cselekvés. Hova jutottunk! E három fogalmat nézve megláthatjuk, hogy ezeknek bizony nincsen testük, nincsen fizikai megnyilvánulásaik, sőt a szavainknak és a gondolatainknak, és az érzelmeinknek szintén nincsen fizikai aspektusa, mégis hatást gyakorol az emberre, ami érzésekből, gondolatokból, és egy fizikai megnyilvánulásból, testből áll össze, legalább is a felszínes szemlélő számára. Aki nagyon felszínes, annak a számára persze csak egy fizikai test, és annak a működése. Ámbár még ő is elgondolkodhat azon, hogy mi működteti, és mi kapcsolja egybe más testekkel olyan szoros kötelékként, hogy abból családok, társadalmak, nemzetek lesznek. Te leszel Magyarország

Mintha Magyarország egy személy lenne. Te megszemélyesíted, ennek a személynek, Magyarországnak a szerepét. Na de hogy is van ez? Magyarország nem egy ember, vagy egy élőlény, hogy emlékei és érzései lehetnének!!! Vagy mégis? Hogyan tud egy ember, egy másik tudatállapotba kerülni? Ha kilép egy előzőből. Nem de? De. Ha pedig belép egy nemzet tudatállapotába, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az a nemzet egy élőlény, mégpedig érzésvilágokkal, gondolatvilágokkal, emlékezettel, jövőképpel. Ezt nevezzük nemzettudatnak, vagyis nemzeti identitásnak.

A hatás, tehát nemzedékeken átívelő! Az ember életének élményei, tovább élnek az itt maradottakban, a halála után dominánsan még legalább 3-4 nemzedéken keresztül. Elengedhetetlenül szükséges, hogy mindenki tudatosítsa magában, hogy a NEMZET, nem pusztán több ember együttélését jelenti, hanem olyan spirituális kötelék, mely {elszakíthatatlan, megszüntethetetlen.

A Nemzeti viszonyok ideálistól való eltéréseit könnyen felfedezhetjük, ha a NEMZETET, mint a tagjait magába foglaló önálló entitást szemléljük. A fizikai és szellemi jelenségekből, következtethetünk a NEMZET Szerkezet torzultságának milyenségére, vagyis a Nemzet, mint individuum lelkiállapotára.

Akarat, gondolkodás, cselekvés. Hova jutottunk. E három fogalmat nézve megláthatjuk, hogy ezeknek bizony nincsen testük, nincsen fizikai megnyilvánulásaik, sőt a szavainknak és a gondolatainknak, és az érzelmeinknek szintén nincsen fizikai aspektusa, mégis hatást gyakorol az emberre, ami érzésekből, gondolatokból, és egy fizikai megnyilvánulásból, testből áll össze, legalább is a felszínes szemlélő számára. Aki nagyon felszínes, annak a számára persze csak egy fizikai test, és annak a működése. Ámbár még ő is elgondolkodhat azon, hogy mi működteti, és mi kapcsolja egybe más testekkel olyan szoros kötelékként, hogy abból családok, társadalmak, nemzetek lesznek. Te leszel Magyarország

Mintha Magyarország egy személy lenne. Te megszemélyesíted, ennek a személynek, Magyarországnak a szerepét. Na de hogy is van ez? Magyarország nem egy ember, vagy egy élőlény, hogy emlékei és érzései lehetnének!!! Vagy mégis? Hogyan tud egy ember, egy másik tudatállapotba kerülni? Ha kilép egy előzőből. Nem de? De. Ha pedig belép egy nemzet tudatállapotába, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az a nemzet egy élőlény, mégpedig érzésvilágokkal, gondolatvilágokkal, emlékezettel jövőképpel. Ezt nevezzük nemzettudatnak, vagyis nemzeti identitásnak.

A hatás, tehát nemzedékeken átívelő! Az ember életének élményei, tovább élnek az itt maradottakban, a halála után dominánsan még legalább 3-4 nemzedéken keresztül. Elengedhetetlenül szükséges, hogy mindenki tudatosítsa magában, hogy a NEMZET, nem pusztán több ember együttélését jelenti, hanem olyan spirituális kötelék, mely felszakíthatatlan, megszüntethetetlen.

Ez a szó, a LELKESEDES. Ez a szó azt fejezi ki, hogy az adott emberi közösség körül, egy közös lélek egy energia, vonzás-taszítás, szeretet gyűlölet, tehát viszonyulások alakulnak ki, amely viszonyulásokkal kapcsolatos minden információt, ez a közösségi lélek tárol, ezt a közösségi lelket morfogenetikus mezőnek nevezték el e jelenség felfedezői. Észrevenni azt ami van, és elfogadni úgy ahogy van - ez a legfontosabb. Ráadásul ebben a módszerben a dolgoknak szabad is olyanoknak lenniük, mint amilyenek. „Egyetérteni azzal, ami van:" ez nagy oldódással jár. Ehhez szükség van az életben némi bátorságra... Szokásaink, beidegződéseink hatására inkább félrenézünk, inkább elfedjük a valóságot odanézés helyett, védekezünk elfogadás helyett. Okolunk, magyarázatokat keresünk a velünk történt eseményekre ahelyett, hogy „csak" szembenéznénk: „ez és ez történt." Ennyi. Ha megállunk a valóság előtt, az hatni kezd.... és ebből tiszta erőt meríthetünk. Hogy mi a valóság? Például, hogy szüleink gyermekei vagyunk, hogy mindkettőjüket egyformán szeretjük. Hogy mindent odaadtak amit tudtak, és a legtöbbet adták, az életet. A valóság, hogy senki sem tökéletes, mi sem. Hogy az élethez szervesen hozzátartozik a halál, a szenvedés, a betegség. De ezeknek a tudomásulvétele kellemetlenségekkel jár. Ezért inkább elfojtjuk, letagadjuk MINT A KÖRNYEZETÜNKBEN TÖRTÉNTEKET. Országunk állapotát, a valóságot. Az embernek bele kell egyeznie a valóságba. Egy dolga van az embernek: nyitottan közeledni a valósághoz. Mert a tények elismerése, ez az ami hat. Az a régi közmondás, hogy „Az átkok (ehhez lehet számítani az áldásokat is) visszaszállnak", ezt az igazságot foglalja magába, és megmagyarázza azokat az eseteket, amikor - ahogyan ezt sokan tudják - egy jó és magasan fejlett emberre irányított rossz gondolatok őt egyáltalán nem támadják meg, viszont néha rettenetes és pusztító hatást fejtve ki visszahatnak teremtőjükre. Innen ered az a nyilvánvaló következtetés is, hogy a tiszta szív és elme a legjobb védelem az érzelmek és a gondolatok ellenséges támadásával szemben.

PONTOSAN EZ A FELADAT VISSZAKÜLDENI AZ IRÁNYÍTÓKNAK A ROSSZ KÓDOKAT ÉS ÚJRA ÍRNI AZ ŐSI MAGYAR KÓDOT.

SEKELI SIJAAS ATYA

http://nimrod-rendje.lapunk.hu

Published in Múlt, jelen, jövő

Hogyan működik a morfogenetikus mező.

Tuesday, 05 April 2011 07:29

rupertsheldrakeAz előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének is meg kell értenie, hogyan működik az a „valami”, ami által tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez valami, ami véget vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek sorozatának. „Válság” van! Már szinte divat mondani. És tényleg az van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy szépséges világ születik hamarosan.

A Kis-szótár 2012-höz c. írásban szó esett már ezen írás névadó arról a közegéről, mely egyre több kvantumfizikus figyelmét köti le: az úgynevezett Morfogenetikus mező. A „Kis-szótár 2012-höz” című cikk a Morfo-genetikus mezőt a következőképpen határozza meg:

„Morfogenetikus mező – Olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással. A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben pozitív irányba „hangolni”, míg egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányításához, médián, reklámokon és pornográfián keresztül”

A közös tudat-mező, avagy háló tehát ez információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak” Olyan ez, mint az emberi faj közös kompjútere. Nem véletlen tehát, hogy ennek a közegnek a segítségével bizonyos érdekcsoportok gyakorlatilag vegetáló állapotban tartják az emberiség nagy részét. A média tökéletes eszköz arra, hogy mesterségesen állítsák be mindazt, hogy mit higgy. Behatárolják „fontos” politikai csoportokról a véleményed, megmondják, neked, milyen ruhában leszel vonzó az ellenkező nem számára, és elhitetik, hogy a Föld kocka, csak tulajdonképpen gömbnek tűnik. 

Figyeld meg, hogy a híradóban a hírek túlnyomó többsége nemcsak negatív, de valójában lényegtelen is. Az ember természeténél fogva hajlamos pozitív gondolkodásra, mert így született, ez a természete. Ha viszonylag több időt töltöttél már külföldön, megfigyelheted: idegen származású, vallású, politikai ideológiákat magukénak valló emberek is nagyon könnyen összebarátkoznak hasonló körülmények között, (közös munkahely, például) HA nincs közöttük mesterséges szítás (gyakran még akkor is). Az emberi faj nem bűnben született, nagyon is harmonikus állapotban élhetne és élni foga természettel, amint egy picit is tudatosabb lesz önmagára és személyes energiáira.

A közös tudatháló segítségével az emberi faj is nagyon gyorsan (a jelenleginél sokkal gyorsabban) fejlődhetne és fejlődni is fog. Itt most nem a kéthavonta megjelenő telekommunikációs és informatikai fejlesztésekre gondolok, hanem az emberi lét értelmének, a tudatnak előrelépésére, ami által lehullik a maszlag erről a reklám-cukormázas kirakatvilágról. Ami által az emberiség és a bolygó jelentős problémai végre megoldódhatnak. 

Ha nincs fék. Csakhogy a média még milliók tudatát mossa nap, mint nap. Most nem arról van szó, hogy minden műsor rossz, és szándékos butítás. Bár ezekből is akad szép-számmal, korántsem ez a fontos. A gazdasági elitnek éppen elég, ha tömeg-tudat hálóját jelentéktelen dolgokkal köti le, mert az leköti a figyelmet: ahol a figyelem ott pedig az energia, és aki jelentéktelen dolgokkal tölti az idejét, az nem ér gondolkodni: így eszébe sem jut, hogy szolgaként él. Nagy trükk ez, és az alvó tudat szépen be is veszi. Jól tudják azok ott az elitben, hogy lehet az emberből szorgos dolgozót faragni, úgy hogy az még kérdezni sem fog. Miért kell nekem 12 órát dolgozni? És miért nem tudok megélni belőle? Az „Azért mert nincs más” és az „azért mert válság van” válaszok pedig elégségesek egy mélyen alvó tudat számára. Jól tudják azok ott az elitben: add meg nekik a szabadság illúzióját, és a nép kezes báránycsordaként válik irányíthatóvá. Irányítsd a gondolkodásukat és ők meg sem fogják kérdezni, hogy mi miért történik.

Szabad fordításban idézném John Lennon szavait: „Kábítanak vallással, szexszel, TV – vel. Azt gondolod, annyira okos vagy, és a társadalmi rétegek szabadok. De amennyire én látom, ti még mindig kibaszott rabszolgák vagytok” 

Mikor ültél le utoljára úgy híradót nézni, hogy feszülésig tele voltál izgalmakkal és alig vártad, hogy kezdődjön? Mert valójában így kellene történnie… tele izgalmas és érdekes, fejlődést képviselő eseményekkel. Új anyagot fedeztek fel, új expedíció a holdra, megszűnt az AIDS, gyógyíthatóvá vált a rák Megélénkülne és pezsdülne a világ, hiszen ahol a figyelem, ott az energia. Ehelyett elég a figyelmet érdektelen politikai és gazdasági adatokon, és celebek magánéletén tartani. Így tartják álomban a jóravaló munkásembert, aki melója után, ha van még neki (persze ez is „normális”, hiszen „válság” van) hazatérve csak TV mellett szeretne vacsorázni… és várni, hogy lassú haldoklása egyszer véget érjen. Talán majd ez a kormány… most már biztosan jobb lesz… jobbnak kell lennie.

Képzeld el, hogy ha Híradóban minden este bemutatnák a szabad energia-energia jelenségét, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket. (Csak itt jegyzem meg, hogy bár technológiai fejlesztések sohasem állnak meg, a szabad-energia jelensége már több éve felhasználható lehetne!) A morfogenetikus mező által a tömegtudat robbanna… Néhány hónap alatt, ténylegesen fűthetnénk és közlekedhetnénk segítségével – gyakorlatilag ingyen. Mi szükséges ehhez? Mindössze a szabad energia témájára irányuló, megfelelő mennyiségű figyelem. Minél több ember foglalkozik és gondol a szabad-energiára a, a válság, egyetlen gyors, és végleges megoldásaként, a valóság annál hamarabb fogja ezt a gondolati mintát követni. Persze ehhez fel kéne nőni, kollektív tudatossági szinten is.

Gondolkoztál azon, mi az akadálya, hogy az autód nem forgó-mágneses motorral szállít reggelente téged – ingyen - a munkahelyedre, ahonnan egy fél délelőttnyi „munka” után már mehetnél is a családodhoz, barátaidhoz, szerelmedhez?
Mi vagyunk az oka. Mert még mindig alszunk. Még mindig azt várjuk, hogy majd bemondja a TV… meg majd megtörténik magától az egész. Nem nem, ideje rájönni, hogy az a doboz nem tartozik a barátaink közé. Tudod, a „rosszak” legnagyobb fegyvere, hogy a „jó” emberek gyakran nem tesznek semmit. Tudják, hogy a birkanyáj közepén vannak, de nem cselekednek. Az elit pedig elégedetten néz végig a cseléd-seregen. 
Mi a megoldás? A megoldás az információ terjesztése, most már széles körű társadalmi rétegekben is. Nem csupán ezoterikus weboldalak cikkeiben, de életmód és természet témájú magazinok, online és nyomtatott verziójában, ismereterjesztő könyvek és folyóiratok formájában, de akár egy-egy cikk erejéig Kiskegyed vagy a Nők Lapja hasábjain is. A szabad energia nem misztikum és nem alternatív technológia, hanem a globális válság, a dualizmus válságából az egyetlen kivezető út. Könyvkiadók és magán-tulajdonú médiumok előtt itt a lehetőség, hogy korszakalkotó technológia témáját végre felvállalják, és széles körben juttassák el az arra kiéhezett társadalom felé. Gondolj rá, beszélj róla, esetleg írj róla vagy tarts előadást ismerőseidnek!

Minden Magyarnak hallania kell a szabad-energiáról, tudnia azt, hogy ez nép rendeltetett arra, hogy az Új világ új technológiáját a bolygó többi részébe kisugározza. Mert - bár ez a jelenünkben gyakran nem látszik – a Magyar ősi, spirituális gyökerekkel rendelkező nép, amely el fogja hozni a szabad-energiát a Kárpát-medence majd a Földanya többi vidékére is.
Így lesz, méghozzá nagyon hamarosan.

 
 
 
Published in Ezotéria

Föld mágia és tudomány

Sunday, 30 July 2006 17:40
A fizika, biológia és neurofiziológia újabb teóriái és eseményei régi mítoszokra utalnak vissza és alátámasztják azt az õsi tapasztalatot, hogy a világ egy álomtest, egy transzformáló test, mely nem mindig reagál eseti beavatkozásokra. Például Lovelock Gaia Hipotézise" a modern rendszerelméletekkel együtt, magában foglalja azt, hogy a világ egy élõ organizmus. Sok empirikus földhatás, mint például az a képesség, hogy a víz elhelyezkedését vesszõvel (ingával) megkeressék, szintén beleillik az antropomorfikus rendszerelméletekbe. A szinkronicitások, melyekben álmok külsõ helyzetekhez kapcsolódnak, nem magyarázhatók meg ok-okozati módokon. Néhány nyilvánvaló és oki megoldás úgy tûnik, nem illeszkedik a problémákhoz, például a repülõterek erõsödõ rendõri védelme láthatóan nem csökkenti a terrorista akciókat.
A tudomány ok-okozati gyökereinek kiterjesztése során új paradigmát próbál alkotni, hogy megmagyarázza a Föld nem kauzális jellemzõit.
 
a. Holomozgás és Tao

Bohm holomozgás elmélete szerint a világ egy taoisztikus módon feltáruló hologramhoz hasonlóan mûködik. A világ egyik részének eseményei a világ más részein ugyanolyan mintázatú eseményekhez kapcsolódnak. Miképpen a középkori Európa mikrokozmosz-makrokozmosz elméletében, a világ egy darabja ugyanazon mintázatot hordozza, mint annak egésze (lásd 5. rész, 4. és 6. kép.).

Ily módon a szinkronicitás, melyet Jung az események közötti jelentõségteljes kapcsolatként határozott meg, holografikus jelenségként is értelmezhetõ, melyben a világ egyik részének eseményei tükrözik a másik rész eseményeit, mivel az adott pillanatban a megfigyelõ számára az egyes részek ugyanazzal a mintázattal rendelkeznek. A taoisták ezt a jelenséget a Tao teljes univerzumát behálózó sárkány vonalainak tulajdonítanák.

b. Morfogenetikusok és az Isteni Anima

A "századik majom" effektus elemzésekor Rupert Sheldrake rámutatott, hogy amikor egy majom megtanul egy új viselkedést és az a környezetében élõ száz majom fokozatosan átvette már tõle, akkor hirtelen olyan más területek majmainál is megfigyelték, ahová az elsõ száz majom semmilyen elképzelhetõ kommunikációs eszközzel nem továbbíthatta az új viselkedést.

Sheldrake a szinkronicitásnak ezt a típusát egyféle klisének tulajdonítja, amit õ "morfogenetikus mezõ"-nek nevez. A hasonló lényekben az események mintázatai képezik a viselkedést és az evolúciót. Az eseményeknek van egyfajta kliséje, "blueprintje". A blueprint ideája hasonló a világot megalkotó isteni Anima középkori keresztény koncepciójához. (Lásd 5. kép.)

A telepatikus tapasztalatok, melyek jelzik, hogy agyunk nem szükségképpen azt tartalmazza, amit elménknek nevezünk, alátámasztják a morfogenetikus mezõ elképzelést. Elménk bármely adott pillanatban képes kiterjedni a térben. Elsõsorban Pribram utalt arra, hogy az elme eg y hologram, mely csupán részben helyezkedik el az agyban. Mindezek a teóriák magukban foglalják egy álomtest létezését, egy olyan nem fizikális mintázatét, mely ismert fizikai, vagy ok-okozati gyökerekkel nem rendelkezõ eseményekhez kötött.

c. Helyhez nem kötöttség, Mikro- és Makrokozmosz

A modern fizika egyéb elméletei hasonlóan hangzanak. A helyi okok elvének áttörése indokolhatja akár azt, hogy az üzenetek a fény sebességénél gyorsabban képesek haladni, vagy azt is, hogy a világ néha úgy viselkedik, mintha a térbeli távolságnak nem lenne jelentõsége.
Ez a koncepció különféle módokon érthetõ. Egy mágus azt mondaná, hogy a fény sebességénél gyorsabban képes üzeneteket küldeni és hatásokat kiváltani. Egy tudós azt bizonygatná, nincs olyan dolog, hogy két különálló helyszín. Jung azt mondaná, hogy a szándék szervezi az eseményeket. Egy mesemondó a régi idõkbõl úgy magyarázná, hogy mindnyájan ugyanannak a gigantikus antroposznak a részei vagyunk. Mégis mind megegyeznek abban, hogy világunk nem az idõ és tér, hanem mintázatok által szervezett mezõ.

Hétköznapi megfogalmazásban, a világ részei az egész bolygó pszichológiáján keresztül vannak összeköttetésben egymással. Ahogyan a régi mikro-makrokozmosz elképzelésben, nincs elkülönülés belsõ világunk eseményei és a külsõ világ történései között.

d. Az élõ Gaia

A korábban említett Lovelock-féle "Gaia-hipotézis", mely magában foglalja, hogy a világ egy élõ organizmus alátámasztja azokat az õsi nézeteket, melyek bolygónkat egy antroposznak képzelik el.
Az 1960-as évek elején Lovelock a Kalifornaiai Technológiai Intézetnél együtt dolgozott egy csoporttal, mely a Marson való élet lehetõségeit kutatta. Ekkor jutott arra a következtetésre, hogy a Föld maga úgy viselkedik, mintha egy élõ organizmus volna, melyet õ Gaia-nak nevezett a régi görög földanya tiszteletére.

Lovelock azután fejlesztette ki ezt a hipotézist, hogy megfigyelte a levegõben levõ oxigén valós szintje (21 százalék) és a számított szintje (0 százalék) közötti diszkrepanciát. Az atmoszféra aktuális összetétele miért maradt az élet folytatásához optimális szinten, holott egy nem élõ (planetáris) rendszerben az oxigén gyorsan abszorbeálódna, vagy vegyülne más elemekkel? A só mennyisége a tengerben miért maradt hosszú idõn keresztül a jelenlegi 3,4 százalékon annak ellenére, hogy megvan a lehetõség az emelkedésére? Miért maradt szokatlanul hosszú idõn keresztül egy kis mennyiségû ammónia a légkörben, semlegesítve a levegõt és lehetõvé téve, hogy az esõ és a talaj éppen a megfelelõ mértékû savasságot produkálja az élet támogatására és élelem biztosítására számunkra? S miért maradt ózon a felsõ légkörben, hogy megvédjen bennünket az ultraibolya sugárzástól? Lovelock válasza ezekre a rejtélyes kérdésekre az, hogy a bolygó homoesztatikus.

Homoesztázis

Ezek és más egyensúlyi karakterisztikák alapján Lovelock arra a következtetésre jutott, hogy a Föld Klímája és kémiai tulajdonságai mindig is optimálisak voltak az élet fenntartására. Így a Föld, az óceánok, a talaj és a levegõ egy az életfenntartó tulajdonságok szabályozására képes gigantikus rendszer részeinek tûnnek.
Csakúgy, ahogyan testünk és lelkünk homoesztatikusan fenntartja többé-kevésbé ugyanazt a személyiséget, hõmérsékletet, testsúlyt körülbelül nyolcvan évig, úgy a Föld is homoesztatikusan fenntartja tulajdonságait a belsõ változások és külsõ események ellenére. Bár Lovelock nem állította, hogy a Föld egy élõ rendszer, utalt arra, hogy úgy mûködik, mint egy méhkaptár, mely képes élõ rendszerek támogatására.

Ma, a rendszerelmélet megjelenésével az egész bioszféra egyetlen élõ rendszerként szemlélhetõ, mint egy hatalmas kaptár, növényekkel, állatokkal, óceánokkal és földekkel, baktériumokkal és bálnákkal, égbolttal és erdõkkel, mint annak különbözõ részeivel. A Földnek élõlényként való felfogása nemcsak egy mítosz, hanem modern tudomány.

Élõ rendszerek

A rendszerelmélet szerint a világ anyag és energia szorosan összefüggõ hierarchiája. Egy rendszer egyetlen része sem érthetõ meg önmagában, minden egyes rész kapcsolódik az összes többi részhez. Az élõ rendszerek elméletében, a rendszerelmélet egyik ágában úttörõ James Miller tizenkilenc kritikus alrendszert difiniál, melyek az élõ rendszereket jellemzik.

Peter Russel, Miller egyik tanítványa felsorolja és összeveti ezeket az alrendszereket az emberi lények rendszereivel, a társadalmat a Földdel, és azt a következtetést vonja le ebbõl, hogy Gaia valóban egy élõ rendszer. Russel táblázatát adaptáltam ennek a munkának az elképzeléseihez és az alábbiakban felsorolok néhány Russel által említett alrendszert, melyek illusztrálják a nemzetek és a világ emberi természetét. Egy kissé egyszerûsítettem listáját, hogy az olvasó számára azonnali s még jobb áttekintést nyújthassak.

A Föld itt élõ rendszerként tûnik fel, melynek van saját agya, bõrre, izmai és hipotalamusza. Nemcsak a Föld, de a társadalom is úgy viselkedik, mint egy élõ rendszer. Más szavakkal felfoghatjuk magunkat az emberiség nemzetének részeiként, mely maga is része egy nagyobb személyiségnek, a Föld bolygónak. Minden szinten újra és újra ugyanazzal az üzenettel találkozunk: mi egy gigantikus álom-lényben élünk.

Élõ alrendszerek (adaptáció Russel nyomán)

Alrendszer Szint Társadalom Bioszféra
Táplálékbevivõ
Anyagot és energiát juttat be kívülrõl a határokon keresztül
Vér Szállítás Csõvezetékek Atmoszféra átengedi a fényt, vulkánok ásványokat hoznak a felszínre
Motor
Mozgatja a rendszert vagy annak részeit
Izmok és csontok Autók, vonatok Klímaváltozások, kontinentális mozgások, szél
Belsõ transzduktor
A rendszeren belüli folyamatokról kap információkat
Hipotalamusz sótartalom és a hõfok Közvélemény-kutatások, követi a politikai pártok alakulását Állati és növényi reakciók a klímára, áradásokra, szennye-zõdésekre stb.
Memória Az egész agy Könyvtárak A génekben található evolúciós adaptációk
Döntéshozó Információkat kap az alrendszerekrõl és visszacsatol, ellenõrizve az egész rendszert Agyközpontok Kormányok Fajok közötti kommunikáció Talaj
Határ Bõr Vámok, nemzeti határok Földkéreg, felsõ atmoszféra

Az Egész szervezõdése és rétegzõdése
   Fordulópont-jában Capra kitûnõ áttekintést nyújt az új rendszerelméletrõl:

  Az élõ rendszereknek az a tendenciája, hogy sokszintû struktúrákat hozzanak létre, melyek szintjei komplexitásukban különbözõek, áthatja az egész természetet és az önszervezõdés alapelvének kell tekinteni. A komplexitás minden szintjén találkozunk rendszerekkel, melyek kisebb részekbõl álló, integrált, önszervezõ egészek, ugyanakkor cselekvõ részei nagyobb egészeknek. Például az emberi szervezet néhány szervbõl álló szervrendszereket tartalmaz, minden szerv szövetekbõl épül fel és minden szövet sejtekbõl áll.

Az egyének, családok, városok, népek és a világ a rendszerelméletben, mint egy fa levelei, hajtásai, ágai, fõágai és törzse vannak képviselve. Az élõ rendszerek fájának minden egysége - az egyed, család, város, nemzet és világ - mind egy-egy önszervezõ egész, ugyanakkor része egy nagyobb egésznek.

Humonok

Azt javaslom, hogy a "humán" szó értelmét tágítsuk tovább azzal, hogy az élõ rendszerek fájának egységeit "humon"-oknak nevezzük el. Egy humon önszervezõ, gondolkodik, érez és emberszerû. Arthur Koestler ezeket az entitásokat "holon"-oknak nevezi, hangsúlyozva kapcsolatukat a hologramokkal. Ha az egész eg hologram, emberi jellemzõkkel, akkor az egyedi, önszervezõ egységek lennének a humonok, vagy kis antroposzok a nagyobb kép megtestesülésében.

Ily módon a humonok élõk, rendelkeznek bizonyos szintû intelligenciával és azzal a tendenciával, hogy érzékeljenek és tudatában legyenek érzékeléseiknek. Miképpen minden egyed érzékel, úgy a családok, csoportok és városok is rendelkeznek egyéni percepciókkal és nézõpontokkal, melyek egyedi jellemzõket biztosítanak számukra. Capra ezt az elképzelést így folytatja:

  A vizsgálat alatt álló rendszer minden szintjén egy egyedi organizmust alkothat. Egy sejt része lehet egy szövetnek, de egy mikoorganizmus is lehet, mely egy ökoszisztémának a része és nagyon gyakran lehetetlen éles elkülönítést tenni ezek között a leírások között. Minden alrendszer egy viszonylag autonóm organizmus, miközben egy nagyobb organizmus része is - egy "holon", Arthur Koestler terminusa szerint -, mely kifejezi mind az egész független tulajdonságait, mind a részek függõ tulajdonságait. Az Univerzumot átható rend így új értelmet nyer: a rendszer egy szintjének rendje a magasabb szint önszervezõdésének következménye.

Más szavakkal, viselkedésünk és megjelenésünk részben annak a világnak a szerkezetére jellemzõ, amelyben élünk. Extrapolálhatunk és mondhatjuk azt, hogy bizonyos problémák azért zavarnak bennünket, mert annak a kollektív tudattalannak a jellemzõi, amelyben élünk.
A testmunka (bodywork) megmutatja számunkra, hogy egy adott testrész megbetegedése a teljes személyiség tudattalan pszichológiáját tükrözi. Hasonlóképpen, a személy teljes viselkedésére nézve fontos, hogy integrálja, valamint eltöprengjen a hibás testszerv mûködése felett.

A Föld intelligenciája

Rendszer-nézõpontból még az olyan koncepciók is aspektusai az önszervezõ mintáknak, mint az élet és az intelligencia. Az intelligenciát a tevékenységek idõben és térben való rendezésére irányuló tendenciaként határozták meg. A rendszer-teoretikusok ezt a rendezésre való hajlamot "agytevékenység"-nek nevezik és azt állítják, hogy ilyen, vagy olyan szinten minden élõ rendszerben megtalálható.

A Föld intelligenciája - képessége arra, hogy idõben és térben rendezze és újrarendezze a cselekedeteket (hogy "agytevékenységet" folytasson) - primitív eszközt nyújt az identitás létrehozásához. Egyfajta értelemben a csoportok szintén rendelkeznek intelligenciával, mivel meghatározzák identitásukat, mely különbözik más csoportoktól. Az agytevékenység tettei, a gondolkodás és identitás kifejlesztése korlátokat hoznak létre, hogy másokat kívül tartsanak. Ez vagyunk mi és ez pedig nem-mi. Maradj távol! Magántulajdon! Ismerve azt, hogy Földünk intelligenciával rendelkezik, tudatosabbá tesz bennünket az olyan csoport-tendenciákkal kapcsolatban, melyek arra irányulnak, hogy korlátok felállításával és minden nem hozzájuk tartozó távol tartásával szilárdítsák identitásukat.

Rendszerelméletek és az "Anima Mundi"

   Gaia rendelkezik intelligenciával,

 

  mely másrészrõl egyfajta univerzális, vagy kozmikus intelligencia része. Jantsch szavaival, "Isten nem a teremtõ, de az Univerzum intelligenciája". Az istenség ebben a szemléletben természetesen sem férfi, sem nõ, sem pedig bármilyen perszonális forma megnyilvánulása, azonban nem kevesebbet képvisel, mint az egész kozmosz önszervezõ dinamikáját.

Ez a rendszer-elképzelés arra középkori ideára utal, hogy Isten a világ építésze. A mai gondolkodás és a múltbéli hitrendszerek közötti különbség azonban az, hogy a mai teóriák elvontabbnak tûnnek. Ma teóriákat gyártunk a Föld mezõirõl, intelligenciájáról, holografikus jellemzõirõl, mágiájáról, nem-lokális és szuper-realitivisztikus viselkedésérõl. A múltban azonban az emberek nem csupán teóriákat gyártottak errõl az isten-antroposz-szellem-rõl, hanem bánni is tudtak vele. Az emberek tényleg tudták, hogy túlélésük érdekében jó viszonyban kell lenniük a globális szellemmel. Például India Devadasi táncosainak naponta legalább kétszer táncolniuk kell a templom fõ idola elõtt … meg vagyok gyõzõdve arról, hogy egyetlen "oka" annak, amiért így kell tenniük, az az, hogy saját testi erejüket, vagy annak spirituális esszinciáját áthelyezzék az idolt megtestesítõ isten-lélekre, annak érdekében, hogy az sikeresen mûködhessen a hívõk javára.

A "primitív intelligencia" a világ tellurikus, antropomorfikus erõivel való kapcsolódás érzékelése tekintetében fejlettebb. A korábbi emberek többet tudtak a "morfogenetikáról" és a rendszer "agymûködésérõl". Mindig is érzékeltük a "levegõben" az eseményeket létrehozó szellemet. Einstein, Sheldrake, Bohm és mások nyomán újra felfedezzük, hogy a világnak, amiben élünk, van egy háttérmezõje, melyet sokféleképpen neveznek és sokféle erõvel rendelkezik

Akár a jungi kollektív tudattalannak, földmágiának, élõ Gaia-nak, vagy holomozgásnak nevezzük, az irány, ami felé haladnunk kell, világos: most, hogy létrehoztuk a globális álom-testen, kezelnünk kell, segítenünk, respektálnunk, szeretnünk, és kölcsönös egymásra hatásban élnünk vele.

Published in Ezotéria

Read 15174 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…
Read 12140 times 13
Egy korszak vége
Bizonyára a 2012-es évről mindenki hallott már ilyen-olyan forrásból. Felmerülhet benned a kérdés: mit kaphatsz tőlünk, amit máshol nem, vagy…
Read 11970 times 15
Arany Fehér Por ('White Powder Gold') másnéven ORME-elemek
Bizonyos vulkanikus eredetű kõzetekbõl nyert porok, amik felborították az ásványtani, kémiai, mágnesfizikai, bio-kémiai ismereteket, a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat…
Read 9593 times 5
Maják világvége elmélete
A maják tudták, hogy honnan ered fejlett tudásuk. Azt állították, hogy Quetzalcoatl, az isten elsô teremtményei, az elsô emberek adták…
Read 9133 times 1
A vulkánok tipusai
A vulkán szó hallatán mindenki előtt egy szép, szabályos kúp alakú hegy jelenik meg. Ez a klasszikus forma azonban csak…