Krisztus Lucifer és Ahriman között

Rate this item
(1 Vote)

megkisertes„Egy napon, ha majd az az épület, amit a szellemi tudományoknak szántunk, elkészül, annak egy kiemelt helyén egy szobor fog állni, melyet három alak ural. A csoport középpontjában lévő alak kimagasodik a többi közül, mintha megtestesülése lenne annak, amit én a legmagasztosabb emberi elvnek neveznék, ami valaha is megnyilatkozott a földön. Ezentúl az ember képes lesz tapasztalatot szerezni a legnagyobb emberi elvnek erről a képviselőjéről, Krisztus földjének a fejlődésében, aki ennek a fejlődésnek a során három évig a názáreti Jézus testében élt. A Krisztus-figura megformálójának különleges feladata az, hogy két gondolatot szemléltessen. Először: fontos lesz megmutatni, hogy az a lény, akiről szó van, hogyan lakik egy emberi testben. Másodszor: annak is nyilvánvalóvá kell válnia, hogy ez az emberi test, minden arckifejezésében és minden mozdulatában, hogyan tükrözi a szellemi kifinomultság egy nagyszerű fokát, ami Krisztussal ereszkedett alá a kozmikus és szellemi magasságokból ebbe a testbe, annak harmincadik évében. Aztán ott van a csoport fennmaradó két figurája, az egyik balra, a másik jobbra a Krisztusalaktól, ha ez a megfelelő név arra az alakra, akit az imént vázoltam. Ez a Krisztus-figura oly módon van elhelyezve, mintha egy szikla előtt állna, ami észrevehetően az ő bal oldalán emelkedik, csúcsával a feje fölé nyúlva. A szikla tetején egy másik figura lesz szárnyakkal, de szárnyai töröttek, és emiatt fog a szakadékba zuhanni. A Krisztus-alak egy tulajdonságát különös művészi gonddal kell kimunkálni, azt a módot, ahogyan a bal karját emeli, mivel pontosan ez a gesztus az, ami sietteti a szárnyak törését. Nem szabad úgy látszania azonban, mintha maga Krisztus törné el ennek a lénynek a szárnyait. Inkább a két figura egymásra hatását kell olyan művészien megformálni, hogy érzékeltesse azt, hogy Krisztus kezének felemelésével, egyetlen mozdulattal kifejezi az ő végtelen szánalmát, részvétét ez iránt a lény iránt. Ez a lény mégis képtelen elviselni azt az erőt, ami a karon és a kézen át kiárad, az erőt, amit bizonyít az a horpadás, amit - úgy tűnik - a kiterjesztett kéz ujjai hagynak a sziklán magán. Amikor ez a lény a Krisztus-lény közelébe kerül, megérez valamit, amit a következő szavakkal lehet kifejezni: Nem tudom elviselni magamon egy ilyen tisztaság sugárzását.

Ez az érzés sűrűsödik olyan erősségűvé, hogy ennek a magasabb lénynek szárnyait töri, és a lény küszöbön álló szakadékba zuhanását okozza. Mindezt láthatóvá tenni egyfelől fontos művészi feladat lesz, és látni fogják, hogy milyen könnyen félreérthető volt ennek az egymásra hatásnak az értelme. Képzeljenek el például egy olyan művészi Krisztusmegformálást, ami azt mutatja, hogy ó kezének puszta felemelésével olyan erőt sugároz a lényre, amellyel annak szárnyát töri, erővel taszítva őt a mélybe. Ebben az esetben Krisztus maga lenne az, akinek a kisugárzott gyűlölete emelné ki a másik lényt, és okozná annak vesztét. Ilyen benyomást semmilyen körülmények között nem szabad kelteni. Inkább azt a lényt kell saját bukásának az okozójaként ábrázolni, mivel akit itt bemutatunk, amint törött szárnyakkal a vesztébe hullik, az Lucifer.

Most vizsgáljuk meg a csoport másik oldalát, a Krisztus-alak jobbján túl.. Ott a sziklának egy pereme lesz, ezért alul homorúvá válik. Ebben a horpadásban egy másik szárnyas figura látszik, aki karszerű szerveivel a fölébe hajló párkány felé fordul. A következők szerint kell elképzelniük ezt. Jobbra van a sziklában a horpadás, és abban áll a szárnyas alak, akinek szárnyai teljesen eltérőek a szikla tetején lévő alak szárnyaitól. A szikla tetején álló alak szárnyai egy saséhoz hasonlatosak, míg a mélyedésben állónak denevérszerű szárnyai vannak. Ez a figura gyakorlatilag önmagát temette el a barlangba; béklyóba verten mindig a földi birodalom aláásásán dolgozik.

A középen álló Krisztus-alak jobb kezét lefelé, bal kezét felfelé irányítja. Újra egy fontos művészi feladatot jelent majd, hogy Krisztus ne olyan legyen, mintha le akarná béklyózni az alsó figurát, inkább a lény iránti végtelen szánal-' mat lássuk rajta. Ez a lény Ahriman, aki nem tudja elviselni ezt a részvétet, és vonaglik attól a fájdalomtól, amit Krisztus keze kelt benne. Krisztus kezének sugárzására arany csordul a szikla mélyében, Ahriman teste köré folyik, és mint valami erős kötél, köréje tekeredve megbéklyózza őt. Ami Luciferrel történik, azt magának köszönheti, és ugyanez igaz Ahrimanra is. Ez az elgondolás készül formát ölteni abban a szoborban, amely az új épület kijelölt helyén lesz felállítva. A szoborcsoport fölött ugyanezt az alapgondolatot próbáljuk kifejezni a festészet eszközével, de ott az elképzelést másként kell megvalósítani. Összegezve: a csoport három alakja, Krisztus, Lucifer és Ahriman az alapzaton állnak szoborként, és fönt ugyanaz az alapgondolat tűnik fel, mint festmény.

A Krisztus, Lucifer és Ahriman közötti kapcsolatnak ezzel az elrendezésével töltjük meg a mi dornachi épületünket, mert a szellemtudomány egy bizonyos módon világítja meg a számunkra, hogy következő feladatunk a Krisztusimpulzus felfogását illetően az lesz, hogy végre megértessük az emberrel, hogy hogyan áll ez a három erő: Krisztusé, Luciferé és Ahrimané egymással összekapcsolódva a világban. Ezidáig sokat beszéltek a kereszténységről és a Krisztus impulzusról, de az embernek mégsem sikerült tisztán megértenie azt, hogy mit hozott a Krisztus-impulzus a világba a golgotai misztérium eredményeképpen. Bizonyára általánosan elfogadták, hogy létezik egy Lucifer vagy egy Ahriman, de oly módon tüntették fel őket, hogy ez elől a kettő elől az embernek el kell menekülnie, mintha az ember azt akarná mondani: Én semmit sem akarok Luciferrel és Ahrimannal csinálni. A tegnapi nyilvános előadásban bemutattam a módját, hogyan lehet az isteni szellemi erőket megtalálni. Ha ezek az erők nem akarnának semmit sem kezdeni Luciferrel és Ahrimannal, akkor a világ nem létezhetne. Az ember nem kerül a megfelelő kapcsolatba Luciferrel és Ahrimannal, ha azt mondja: Lucifer, én megfutamodom előled! Ahriman, én elmenekülök előled! Inkább mindenben arra kell törekednie az embernek, hogy a Krisztus-impulzus segítségével olyan helyzetbe kerüljön, ami egy inga egyensúlyi állapotához hasonlítható. Középpontjában az inga tökéletes egyensúlyban van, de ehhez ingadoznia kell az egyik, majd a másik oldalra. Ugyanez vonatkozik az ember fejlődésére a földön. Az embernek az egyik oldalon a luciferi elv irányában, a másikon az ahrimani elv irányában kell kitérőt tennie, de meg kell tartania az egyensúlyát ezenközben, Szent Pál nyilatkozata szerint cselekedve: "Nem én, hanem Krisztus énbennem."

Hogy megértsük Krisztust a maga legbensőbb ténykedésében, úgy kell felfognunk őt, mint valóságot, mint működő erőt. Azt kell mondani, hogy rá kell ébrednünk, hogyan szövi magát a mi fejlődésünkbe itt a földön a golgotai misztérium által, ami tényként áll előttünk. Nem az a fontos, hogy milyen jól és mennyire pontosan igazodott el ebben az eseményben az emberiség napjainkig; ami fontos az az, amit ez az esemény adott nekünk, befolyásolva az ember fejlődését a földön."

/Rudolf Steiner,  1915. május 15-i előadásának részlete.
Ford.: Galántai Ágnes/

Read 6698 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 15570 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 10157 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8959 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8563 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 8020 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7370 times 0
Megcsalás
Read 6699 times 0
Krisztus Lucifer és Ahriman között
„Egy napon, ha majd az az épület, amit a szellemi tudományoknak szántunk, elkészül, annak egy kiemelt helyén egy szobor fog…
Read 6557 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ