Piramis fejfedőként

Wednesday, 09 November 2011 08:12

Lehet, hogy a minipiramisok jelenségének szülőatyja Kari Drbal a felelős az új őrületért: a piramis alakú kalapok divatjáért is. Drbal, aki elcsodálkozott azon, vajon a hagyományos boszorkány- vagy varázslósüveg miért éppen kúp alakú valamennyi mese, elbeszélés vagy leírás szerint, végrehajtott néhány kísérletet gúla alakú fejfedőkkel is.

Published in Misztikus tárgyak

Titokzatos piramisok a tenger alatt

Tuesday, 12 December 2006 15:54

Yanaguni monumentális kőépítményeiMu, Atlantisz, Lemuria. Legendás, írott történelem előtt mítoszok, legendák ködébe rejtező, titkos tudások szülőhelyeként újra és újra felkelti az emberiségség örök kívácsiságát a tudás forrásával kapcsolatban.

Japán partjainál titokzatos civilizáció nyomaira bukkantak a kutatók és kincsvadászok. Még 1986-ban találta meg a romokat egy könnyűbúvár egy Yonaguni nevű sziget partjainál, s azóta számos elmélet született a tenger alatt rejtőző épületekkel kapcsolatban. Azóta egy sor merülést végeztek szakértők is az azóta Yanaguni monuments-nek keresztelt romokhoz, azonban a több ezer éves kultúra továbbra sem tárta fel titkait.

Az bizonyos, hogy az épületeket hozzávetőlegesen 8-10 000 évvel borította el a tenger, így az azokat építő civilizációnak mintegy öt évezreddel meg kellett előzni a fáraók tündöklését. A régészek és történészek igen szkeptikusak a lelettel kapcsolatban, mert ha pontos az épületek kormeghatározása, az komolyan átértelmezheti a jelenlegi történelem szemléletünk alapjait.

A tenger alatti építményt sokan leginkább a piramisokhoz hasonlítják, amelyek formáját már több ősi civilizáció építészeti kultúrájában megtalálták. A kutatók egy része komolyan hisz abban, hogy az ősi civilizációkat valamilyen közös tudás vezette az egymáshoz hasonló épületek megalkotásához. Egyes elképzelések szerint Atlantisz legendás tudása a kataklizma után a szétszóródott túlélők között újjáéledhetett. Az elsüllyedt kontinens létezésére azonban konkrét bizonyítékot mindezidáig nem találtak a kutatók. A japán lelettel szemben megfogalmazott legkeményebb kritikák szerint a Yonaguni monuments nem más, mint egy épületnek látszó erózió szabdalta tengeralatti sziklaképződmény, meglepő formájú koralltelepekkel. Az elmúlt években a Yonaguni monuments a tengeralatti régészet egyik legnépszerűbb és legvitatottabb zarándokhelyévé vált.

Yanaguni

Published in Misztikus helyek

gizaA magyarság mai nemzeti jelképeinek eredetéhez, a szakrális ereklyéink evolúciójának ismerete nélkül nem tudunk közel férkőzni. Ahhoz, hogy legalább az eredetüket behatárolhassuk, ismerni kell a nép valódi származását, az igazi gyökereit. A mai világunkban egyre inkább elhallgatott, és a származásunkat jegelő társadalmi gyakorlatban, a történelemtudományok nem a nemzeti ereklyéink valódi ismeretének a tanítása felé haladnak. Ameddig nem tisztázódik a magyar nép valódi eredete, addig nem lehet a nemzeti ereklyéink pontos ismeretéről sem szó. A hivatalos történelemtanítással szemben, és nem a Magna Hungária őshaza teória mentén, egyre erősebben kezd kibontakozni egy kis-ázsiai, mezopotámiai, de akár egyiptomi őshazai kép a viták során. Ebben a tanulmányomban kihangsúlyozom a magyarság származásának újabb bizonyítékai szerint, a nemzeti jelképeink valódi és bizonyítható eredetét. Hogy milyen sikerrel, nem csak rajtam fog múlni. Szándékomnak megfelelően, bevezetésként a mellékcím kérdésével kezdem a leírásomat.

Igen! A leghatározottabban állítom, hogy az elfelejtetett piramisépítők népének titkában, a magyar őstörténet valódisága rejtezik. Mit gondol az olvasó arról, hogy a Szent-István óta eltelt ezer év, de különösen a Rákóczi szabadságharc leverése (1711) óta, mégis mi folyik a Kárpát-medencei magyarság történelemtudatával? A világtörténelem legnagyobb mértékű történet hamisítása! Ez a folyamat olyan jól sikerült, hogy a mai magyar emberek már úgy halnak meg, hogy fogalmuk sincs arról, hogy ők a földtörténet legfényesebb ókori történelmével rendelkező nép tagjaiként éltek. Talán ez a tudatlanságban tartás még nagyobb kegyetlensége az elkövetőknek, mint maga a hamisítás. Nincs sok illúzióm! A mintegy emberöltőnyi történelemtudományi magánkutatásaim eredményeként a kezembe került ókori történelmünk rejtvénykulcsa, miszerint a magyarság származása az ókori Egyiptomi-birodalom Hunmagyar államalkotó nemzetiségéig vezethető vissza, a teljes értetlenség veszi körül. Pedig sokszor az elsőre hihetetlennek tűnő dolgok adják magát az igazságot eredményként. Ennek a tudatában kezdtem hozzá a valóság közzétételéhez. A magam részéről a legtöbbet, amit egy átlagember adni tud a népének, elvégeztem. A továbbiakban a néptől és a vezetőitől függ a magyarság igaz történelmének az újra megtalálása.

A némi történelmi érdeklődéssel rendelkező ember a rengeteg történelmi kutatásról szóló híradások, könyvek között alig-alig tud eligazodni. Megint az egyszerűsítő gondolkodást kell, elővennünk segítségképpen. Az adathalmazból ki kell tudni válogatni azokat az elemeket, amelyek támpontokat nyújthatnak az elemzésben. Ehhez két út is alkalmazható. Egyiknél a régmúltból indulunk és érkezünk el a mába, a másiknál a mától indulunk el és próbálunk a múltba jutni, ameddig csak lehet. Az első út logikailag értelmetlen, mert ami nem bizonyosság, abból egyszerűen kiindulni sem lehet, igaz útra. Érdekes, hogy a magyar történelemtudomány – legalábbis a tanított – ezzel a módszerrel él. Kijelöli a magyar őshazát, a Magna Hungáriát, és ebből vezeti le a magyarság származását. Teljesen tévút, tovább nem is foglalkozom vele.

A sokkal logikusabb út a mától, vagyis ha a mai ismert biztos tényekből indulunk ki, és haladunk a régmúltba. Ennél a formánál legalább az út eleje biztosan igaz út, és kevésbé lehet eltévedni rajta. A történelemben néhány leírt adat mellett csak a közvetett bizonyítékok, a legmodernebb összehasonlító nyelvészeti vizsgálatok, és régészeti adatok alapján lehet következtetni régmúlt eseményekre. Én csak a történelemkönyvekben leírt írásos adatokból tudok következtetéseket levonni. A tudománynak lehetnek módszerei az állításaim igazolására.

Vegyük a középiskolai történelmi atlasz első oldalán az emberiség őskori fejlődése lapot, és rajzoljuk fel rá a magyarságról szóló írásos adatokat a mai időponttól kezdve visszafelé. Legyenek az adatok a következők:

 1. Kárpát-medence, 
 2. Etelköz, 
 3. Levédia, 
 4. Kazár-birodalom, 
 5. Alán nép szomszédsága, 
 6. Maeotis, a monda szerint,
 7. Hun-ország a Kaukázusban (4-5. szd),
 8. Szkíta-birodalom, 
 9. Szavard magyarok, 
 10. Õsiráni szóegyezés területe, 
 11. Sumér szóegyezés területe, 
 12. Ókori Egyiptom. 

Szinte 100%-os pontossággal tudjuk meghatározni a magyarság törzsfejlődésének, és államisága történetének nagy pontosságú eredetét. Ha ehhez a modern tudomány adatait feldolgozhatnánk, megkapnánk a magyar ősiségnek, megbízható, mások által is elismerhető történetét.

Kérdezhetik, miért nem ezt tanítják az iskolákban? Ez teljesen érthetetlen magyar viselkedésmód. A Magna Hungáriáról alkotott tanítás csak abból a meggondolásból lehet érthető, mintha egy láthatatlan hatalom érdekében, maga a magyar hatalom változtatta meg valamikor az őstörténetét. Úgy tűnik, hogy ez a törekvés szántszándékkal, a magyar történelem meghamisításával kívánja megzavarni az összetartozás érzését, az ősiségtudatot, hogy ezzel megossza a magyarságot, ami a magyar államiság elvesztéséhez is elvezethet. Sajnos ez eddig nagyon is jól sikerült, látjuk a Trianoni eseményekben. De a továbbiakban maradjunk a címbeli kérdéskörnél.

Hogyan lehet értelmezni azt a történelmi vélekedést, hogy az ókorban egy egész Egyiptomi-birodalmat alkotó (de nem csak azt!), az akkori legmagasabb kultúrát megteremtő nép csak úgy nyomtalanul, emberestül eltűnik a semmiségben? Hogyan magyarázható az a tény, hogy az Egyiptomi-birodalmat már évszázadok óta kutatják régészek más tudósokkal együtt, és nem akadnak a nemzetiségének történelmi nyomaira? Ez akkora tudománytalanság, hogy a további következtetések levonását az olvasóra kell bíznom.

Néhány magyar származású történelemtudós (nem finnugor történész), és lelkes történelemkutató nyomán én is eljutottam, a fentiek szerint, a magyar őstörténeti kutatásaimban időben visszafelé egészen Egyiptomig. És itt az olvasóval el kell fogadtatnom más kutatók eredményeit, hogy az Egyiptomi-birodalom ókori népessége hunmagyar nemzetiségű és ómagyar nyelvű embereket jelent! Az ókori történelem nagy része az egynyelvű (magyar) népek történetéről szól, lásd a Biblia bábeli nyelvzavar tételét. Ezt a gondolatot a mai Hungária névnevünk egyezőségével bizonyítom. Az angolok, a németek és a szlávok ősei, a magyarokról alkotott népnevükben ezt mindig is tudták. Érdekes módon pont azok felejtették el, akik belőlük származtak.

A magyarság származásának bizonyítását a nemzeti ereklyéink eredetével szeretném a cikk további részében elvégezni. Kapcsolódni szeretnék a Magyar Köztársaság Alkotmányának szövegezésében a 76. paragrafus (1), (2) pontjaihoz, melyek a nemzeti zászló és a címer megfogalmazásáról szólnak, mert ezek eredete a legkevésbé tisztázott történelmi kérdései a magyarságnak. Szerintem az alkotmánynak kellene rendelkeznie a Szent-Korona és a koronázási jelvények szerepéről is a magyar közéletben. Ezért javasolnám kiegészíteni hatályos alkotmányunkat a 76. • (3) pontjaként a koronázási jelvényeink megnevezésével. Ebben a tanulmányomban már a fenti kiegészítés szerint tárgyalom a nemzeti ereklyéink témaköreit. Próbáltam a kialakulásukról tájékozódni szakkönyvekben, de nem jutottam közelebb a témához. Egyetlen magyar szerző sincs abban a helyzetben, hogy ismerné a magyar ereklyék biztos eredetét. Nem volt más lehetőségem, saját kutatásokat kellett végeznem e kérdéskörben.

Hogyan következhetett el az a társadalmi sötétség a magyar népre, hogy egyszerűen senki sem tudja a magyar állami jelképek eredetének hiteles történetét? Minden népre jellemző kell legyen, hogy a kialakulásuk után az állami jelképeik szerves fejlődésen mennek keresztül. Minden nép fennmaradása a saját ősiségén keresztül megvalósuló folyamat. Az a nép, amelyik elveszti az összetartozás szimbólumait, a végítéletre, vagyis a megsemmisülésre van kárhoztatva. Ehhez két út vezet. Vagy nincs ősisége egy népnek, vagy szándékosan elveszik a megsemmisítésre ítéltetett nép ősiségét. Ezzel összezavarva az együvé tartozás érzéseit, és így idegen hatalmak kiszolgálóivá válva, lassan beolvadnak azok nemzetiségébe.

Eredetileg nem volt szándékomban más szerzőktől idézni a címertannal kapcsolatos műveikből, de egy esetben kivételt kell tennem. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogyan lehet olyan elképesztően lenéző módon ehhez a szent kérdéskörhöz nyúlni, mint ahogy Bertényi Iván a Mecénás Könyvkiadónál 1993-ban kiadott, Új magyar címertan könyvében a 70. oldalon teszi: „Elképzelhető, hogy egyszerűsítve – az akinek nincs címere, oroszlánt visel – elv hatására rajzolt fantáziacímerről van szó". A kérdéses esetben II. András (1205-1235) királyunk hét oroszlánt ábrázoló királycímeréről ír a szerző. Én csak annyi kommentárt fűzök a megdöbbenésemhez, hogy a téma iránti magasztosság, képes lett volna a teljeskörű tudatlanságot is ellensúlyozni. II. András királyunk és környezete, még a legpontosabb ismertekkel rendelkezett a magyar nép eredetét illetően. Õk még tudták, hogy a magyarság származása abból a kultúrkörnyezetből ered, ahol az oroszlánok őshonosan élnek, és ahol a hetes szent számmisztika szerint szerveződött a nép állama és vallása.

Nagyon érdekes lenne elemezni egy történésznek, hogy miként fogadta el az országgyűlés a mai állami jelképek használatát, ha senki sem ismeri a pontos eredetét? Vagy ez a mai államvezetést, a többpártrendszert már nem is érdekli? Itt egy nagyon sarkalatos nemzeti kérdésről lenne szó, de ennek feltárása egy másik írás feladata lehet. De az is megkérdezhető, vajon akik elfogadásra javasolták a mai jelképeinket, azok tudták-e az eredeteiket? A több tízezer diplomás magyar történész miért nem ismeri a magyar szimbólumok igazi eredetét? Szintén rejtély! Hogy miért sikerült nekem rábukkanni remélhetőleg a valóságra, nem másnak, csak annak köszönhető, hogy valószínűleg én ástam a legmélyebbre a magyar történelem régmúltjában.

A mai meghatározó történészeink közül néhányan odáig merészkedtek, hogy megkérdőjelezik a ránk maradt magyar ősgesztáink hitelességét. Pedig ezekben a leírásokban a színtiszta igazság került leírásra. Semmi mást nem kellett volna tenni egy nemzeti elkötelezett tudósnak, csak a fellelhető ősgesztáink összedolgozását elvégezni egy új magyar őstörténetben. Ugyanis a teljes igazság nem egyenként, hanem az összes ősgesztában van leírva, néhány ellentmondás feloldásával. Egy irodalmi leírás sohasem tartalmazhatja a teljes igazságot, erre a szubjektív elemek sem adnak lehetőséget. Csak említem, hogy talán a Kézai krónika megy legmesszebbre vissza a magyar őstörténetben, az Evilát földjéig (Mezopotámia délkeleti oldala, az ókori Elám területe). De a leírásokban említést tesznek a forró égövi emlékekről, mint Dankáliáról, Etiópiáról, Núbiáról, Egyiptomról is. Miért nem tud a magyar közvélemény ezekről a dolgokról? Pedig én is ezekből a gondolatokból indultam ki kutatásaim során.

A történeti leírások törvényszerűségei alapján fel kellett tételeznem, hogy a magyarság állami szimbólumai nem az utóbbi ezer év terméke, de még csak nem is honfoglalás korabeli. Hogyan tételezheti fel a finnugor történészet, hogy csak úgy összeáll hét törzs, és elfoglalnak egy nagy országot, a Kárpát-medencét területileg és a lakossággal együtt? De ha még el is foglalhatják, hogyan tarthatják meg államilag egységesen hosszú időszakra? Egy ilyen feladatot csak már előzőleg hosszú évezredekig egységesült, egygondolkodású néppel lehet elvégezni. Minden logikai jel szerint, a magyarság már a honfoglalás előtt évezredekig együtt élő, egységesült társadalmat feltételez, a sikeres új államisága megalkotásához.

De hol lehet azaz őshaza, amelyikben a fejlett társadalmi tudatunk kialakult? A finnugor történészek semmivel sem bizonyítható Magna Hungária őshazaképe, a fentiek szerint elvetendő álláspont. Ezzel kapcsolatban pont arról írnak, hogy pogány és barbár nép voltunk. Persze lehettek az Ural környékére vándorolt peremlakó (permi) magyar ajkú néprészek arrafelé, de nekünk a nép törzsét, vagyis a nép központi magját kell megtalálnunk. A fenti tizenkét pont szerinti magyar tartózkodási helyek ismertetésétől ebben a tanulmányban eltekintek. A magyar nép szerves fejlődésében csak a tizenkettedik, tehát az ókori egyiptomi jelenlétünkkel foglalkoznom, a nemzeti jelképeink kialakulásának ismertetésében.

/Tácsi István, A magyar nemzeti ereklyék ősi eredete/

Published in Múlt, jelen, jövő

A tér és idő

Saturday, 05 March 2011 15:32

rwTitkos interjú a roswelli ufó túlélő pilótájával

A tér az a távolság, mely egy szemlélő Is-be* (*emberek) és a tárgy között van. Az idő ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multidimenzionális világban, hanem egyidejűleg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ő akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéből. Ilyenkor ő egy olyan is-be, akinek a létezése nincs időhöz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.

Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthető , de nem pusztítható el, így az Is-be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örökéletű IS-be-k, azaz teremtő spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön élő Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön élő Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelelően rabszolgákat csinálnak belőlük, akik helyettük végeznek fizikai munkát fizikai bolygókon. Ő maga 625 millió év óta szolgál a domain expedíciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.

 

A földi tudósok tévednek, amikor a felezési időből állapítják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztíthatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi idő szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekről van szó, melyeket ő fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.

Aroswell Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé erős és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom erői között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikoris a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó űrhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett „társaság” által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderítőjük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testből. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén akárcsak a többi ember, elveszítette indentitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva , amely minden itt élő Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer. Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra . A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörlődik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükről . Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a bűnöző típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejtő szabadgondolkodókat és „forradalmárokat”, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek : művészek, énekesek, írók, mindenféle előadói műfajban jeleskedő emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrendű Is-Be lakik benne, ezért a Marson lévő föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A „tisztnek” 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-űrhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sidonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

 

A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság -ha van-, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.

Az emberiség fejlődésének felgyorsulása a XII.századtól figyelhető meg, mióta a Domain megsemmisítette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikből ezt-azt képesek voltak feleleveníteni, ami nagymértékben fellendítette a földi tudományt és technológiát. Az hogy a bűnözőtől a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bírnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekből, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sírius, az Aldebaron és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban itt éltek és akiket elpusztítottak az akkor kataklizmák.

 

A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és erősebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz hasonló, de annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. rádioaktív szennyeződést. Úgy látják, az USA technikai és építészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.

 

A Földre telepített is-be-k memóriáját először törlik, majd beültetik őket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakították, hogy az Is-be t még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a külsőségek –ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggyőzzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ő közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, külső vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végülis több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten és  hogy a tízparancsolat közvetlenül tőle származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is .

 

Végül a védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat ie. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a tanítást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból nőtt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh tanításainak brutalitásával és a kedvességet, a szelídséget és az együttérzést állítják szembe vele. A Domain időnként megpróbált más tanítást is terjeszteni a föld különböző helyein, de minden esetben eltorzították azt. 8200 évvel ezelőtt az expedíció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

 

Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú életűnek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb időnként felderítési célból látogatnak ide.

 

A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja.Egy másik csapda az, hogy az Es-be harcol a csapda ellen (mármint hogy harcol az ellen, ami nem tetszik neki. Minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába.

A hódításnak két formája van: az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk valamint a tudatkontroll különböző formái: az elektrosokk, a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálásása

3. a természeti erőforrások elrablása az inváziós et-k által,

4. a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága.

 

Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak.

A tudatkontrollvégrehajtásában és működtetésében a kormányok tudomása nélkül működő titkosrendőrségek is kiveszik a részüket. A titkosrendőrség olyan tudat manipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain elől egyaránt. A cél a spirituális egyének kiirtása, elpusztítása. Az, ahogyan az a német koncentrációs táborokban történt, ízelítőt ad abból, miről van szó: galaktikai méretekben folyó holocaustról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörnyűséget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól,  múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmétől és emlékétől. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkranáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, kik ők.

 

Az emberiség történelme meglehetősen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi időkből való relikviák teljesen félrevezetőek. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderítési célból tettek a földre.

A Régi Birodalom ie.208000-ban terjesztette ki az uralmát a földre. A Birodalom központi bázisa az Urra Majoron van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódító faj egy másik galaxisból uralma alá vonta őket és az ő társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amíg a domain be nem avatkozott és meg nem semmisítette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról.Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, így nem sok minden maradt meg ezekből a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.

 

Airl a következő bázisokat említi, ahová a földi Is-be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesülejenek: Rwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pirenneusok, Mongolia sztyeppjei. De nemcsak a haláluk után lesznek „kezelve”, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderíthető hálózatot építettek ki.

 

A piramis civilizációkat az Is-be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övező miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rítusok, a hatalmas építmények, a művészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a ténytől, hogy saját otthonuktól távol tartják őket fogsgában egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem „fejlődött ki” egyetlen ember sem .

Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtönőrséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ők maguk is foglyok. A papság segít abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.

 

Masszív tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek.Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.

 

A nagy építmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titkokzatosság lengje körül őket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a naprendszerben majdnem 7500 évig tartott.

 

Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezetőkkel, ie.3450-től a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarították, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemzete, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. Ie.3172-től több bányát nyitottak Dél-amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.

 

A Domain expedíció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. Összesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, vízen és a levegőben is dolgoztak. Műszerük egy fához hasonló szkennelő eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy víztartó edényhez hasonlított. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repülők őket ábrázolták. A mitoszokban szereplő Élet fája pedig az ő kereső műszerük.Ők voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ők a búvárok voltak.  Az emberek sellőknek gondolták őket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok annunakiknak nevezték őket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ő küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el őket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.

 

(részlet Starlive oldalról )

Published in A természet világa

Nagy Piramis Királykamrája

Tuesday, 22 June 2010 08:10
kiralyoktermeAz első kézből származó beszámolók közül a leginkább elérhető ár Paul Brunton leírása a Kutatás a titkok Egyiptomában (A Searchin Secret Egypt) című könyvében. Ebben saját élményéről számol be, amikor egy éjszakát egyedül tölthetett a Nagy Piramis Királykamrájában.
Miután átverekedte magát a hivatalok útvesztőin, végre a kezében tartotta az engedélyt: el tölthet egy éjszakát a Nagy Piramis belsejében.
Említettük a korábbi fejezetekben, hogy a Fáraó Kamrája stratégiailag a piramis belsejében helyezkedik el. A lokáción kívül a kamra atmoszférája és hőmérséklete is misztikus jelentőséggel bír. Mint ár. Brunton mondja: Valami halálos, dermesztő hideg-van itt, ami az ember csontja velejéig hatol. Hozzáfűzi: Ha az ember megütögeti a szarkofágot, az olyan szokatlan hangot ad ki, amit lehetetlen reprodukálni bármilyen zenei hangszeren.
 
Dr. Brunton elbeszélése szerint, amikor a Fáraó Kamrájába belépett, a szarkofág mellett egy márványlapot pillantott meg, ami pontosan észak-déli tájolású volt. Dr. Brunton valamelyest jártas lévén az egyiptomi vallásban és ismervén a parapszichológia legtöbb felfedezését is, a piramisban eltöltendő éjszaka előtt három napig böjtölt. Magyarázata szerint ez olyan befogadó szellemi állapotba hozta, hogy képesnek érezte magát mindazon jelenségeknek az átélésére, amiket Hall, Merry és mások leírtak.
Miután leült, háttal a szarkofágnak, úgy döntött: ideje, hogy leoltsa az elemlámpáját. A kamra atmoszférája, mint mondja, kifejezetten szellemi volt. Volt valami a levegőben, ismeretlen negatív jelenlét vált érezhetővé. Dr. Brunton hirtelen erős késztetést érzett a kamra elhagyására és a visszavonulásra. Ő azonban kényszerítette magát, hogy kitartson, bár a kamrában groteszk és alaktalan lények keringtek, próbára téve Brunton érzékenységét és józan eszét. Szüksége volt minden idegszálára, hogy úrrá legyen elhatalmasodó félelmén. A sötétség és a negatív jelenlét meggyőzte arról, hogy nem akar több éjszakát eltölteni a Nagy Piramisban.
Ekkor ugyanolyan hirtelen, ahogyan jött, a negatív atmoszféra megszűnt. Először azt érezte, hogy barátságos levegő tölti meg a kamrát. Aztán két alakot érzékelt, akik főpapoknak látszottak. Egyszercsak a fejében kezdte hallani az egyiküket. A pap megkérdezte Bruntontól, hogy miért jött, nem elég-e neki a halandók világa. Brunton azt felelte: Nem, az nem elég!
A pap így válaszolt: Az álom útja messze vivend téged az elmével felfoghatótól. Volt, aki követte és megőrült, mire visszatért. Fordulj vissza, míg időd engedi, s kövesd a halandó láb számára kijelölt ösvényt!
Brunton kitartott amellett hogy marad. A pap, aki szólt hozzá, megfordult és eltűnt. A másik pap arra kérte, feküdjön végig a szarkofágon, mint annak idején a beavatandók. Brunton elhelyezkedett a szarkofágon. Hirtelen valami erő kerítette hatalmába. Pár másodpercre kilépett a testéből. Egy másik dimenzióba került ahol kevesebb stressz és feszültség uralkodott. Egy ezüstfonalat látott ami új testét összekötötte azzal a testével, ami még mindig a szarkofágon feküdt. Elöntötte a szabadság érzése.piramisban
Egyszercsak szemközt találta magát a másik pappal, az pedig közölte vele, vissza kell térnie egy üzenettel: Tudd meg, fiam, ebben a templomban találhatók az emberi faj hajnalának letűnt emlékei, és a Frigyé, melyei: a legelső emberek kötöttek a Teremtővel az Ő első nagy prófétáinak közvetítésével. Tudd meg azt is, hogy a régiek közül csak a kiválasztottakat hozták ide, hogy megmutassák nekik a Frigyet, majd ezután visszatérhessenek társaikhoz, és elevenen tarthassák a nagy titkot. Vidd magaddal intelmünket: amikor az emberek Teremtőjük után kutatnak, és közben gyűlölettel tekintenek saját társaikra, miként Atlantisz hercegei - akiknek az idejében ez a piramis épült -, önnön gonoszságuk erejétől pusztíttandatnak el, miként Atlantisz népe is elpusztíttatott.
Amikor a pap bevégezte mondókáját, Brunton hirtelen visszazökkent saját testébe. Kényelmetlennek érezte ahhoz képest, amit előtte átélt. Felkelt, felvette a kabarját, és megnézte az óráját. Pontosan éjfél volt. Az az óra, amit különös eseményekkel szokás társítani. Tudatalattija megtréfálta. Brunton pedig, felfogva a dolog humoros oldalát/ elnevette magát
Amikor megvirradt, visszament a bejárathoz. Kilépett a fénybe, felnézett a napra, az ősi Egyiptom Rá istenére, és hálaimát rebegett magában a fényért. Dr. Brunton bevallja, hogy beszámolója úgy hangzik, mint egy álom leírása, ami régi vallási szövegeket épít be magába. Sajnálatos módon elég nehéz lenne megismételni a doktor kísérletét, mivel az egyiptomi hatóságok csak a legkivételesebb esetekben engedélyezik, hogy bárki is egy éjszakát eltöltsön a Nagy Piramis belsejében. Akár elfogadjuk Dr. Brunton történetét, akár nem, el kell ismernünk, hogy egybevág a megvilágosodásról, újjászületésről szóló elméletekkel, mint azt számos különböző forrás is idézi.
/Max Toth-Greg Nielsen - Gyógyító piramis/
Published in Misztikus helyek

Az egyiptomi piramis jövendölései 2. rész

Tuesday, 07 November 2006 07:33

A Nagy Csarnok kõpadlójának a végzõdése , mielõtt az alacsony folyosóban folytatódnék , a Davidson könyvében nagy foknak nevezett ki , merõleges emelkedést teszi meg , mintha az emberiség a tág levegõjû Nagy Csarnok elhagyásakor még egy utolsót rugaszkodnék a fejlõdés felé . Ez a fejlõdés azonban a nagy fok két végszámáról ítélve , csupán az „ Utolsó Idõk „ mûszaki fejlõdését jelentheti , mert , két adat 1844. Január 25. és 1909. augusztus 2.

Az elsõ dátum a vasút születésével esik egybe , a második pedig a repülõgépével . A nagy fok egyébként a szent papiruszban a készülés kezdete . A Korszak Beteljesedése és minden dolgok helyreállítása, vagyis , a mûszaki civilizáció utolsó nekirugaszkodását jelképezi , mielõtt eljön a vég.

A nagy fok után a Nagy Csarnok egyszerre alacsony folyosóvá szûkül 3, 88 méter hosszú , de már egy méterrel alacsonyabb , úgy – hogy mondhatni csak négykézláb lehet benne közlekedni . E ezt az úgynevezett elõszoba két részre osztja . ebben , mintegy rövid lélegzetvételre felegyenesedhet az ember az alacsony folyosó görnyedtségébõl . Ez az Architekturális ensemble rendkívüli jelentõséggel bír az õs egyiptomiak szimbolizmusában , mert a „ Kháosz Elõszoba . „ a neve is azt jelképezi , hogy az utolsó idõkben az emberiség felfelé haladása megsemmisülés felé.

Az alacsony folyosó kezdeti dátuma : 1914. 4. –5. Tehát az Apokalipszisben is megjósolt elsõ világháború kronológiailag pontos dátuma , illetõleg a Németországnak küldött angol utimátum lejárati ideje . a második dátum : 1918. november 10-22. A háború vége , azaz fegyverszüneti idõ . Egy harmadik dátum is van a kettõ közelében : 1918. január 18. Ami a Szovjetunió megalapításának kezdete . Az alacsony folyosó elsõ szakaszának 1914 és 1918 közé esõ mélységét a Halottak Könyve az „ Elsõ Megpróbáltatásnak nevezi „ Utána következik az Elõszoba , másképpen : „ Szünet a Kháoszban . „ amelyben már egy kissé felegyenesedhet az ember . Ennek kezdeti évszáma 1918. végsõ pedig 1928azaz a gazdasági krízis kezdete / világ krízis / Az elõszoba másik szimbolikus neve : „ Hármas Fátyol Terme „ amely azt jelenti , hogy az adeptusoknak , mielõtt a halál és a végsõ beteljesülés lépne , a tisztánlátást akadályozó három fátylat , a gõg , a testiség és a félelem fátylát maga elõtt fel kell lebbentenie 

Az alacsony Folyosó második szakaszában ismét csak meggörnyedt háttal , négykézláb lehet bejutni . Ennek a szimbolikus neve : Végsõ Megaláztatás Folyosója . Jóval hosszabb , mint az elsõ szakasz , a másodikat a Második Megpróbáltatás termének nevezik . Kezdeti évszám 1928. végzõdése pedig 1936 szeptember 15. A Spanyol polgárháború kitörésének a napja , ami tulajdonképpen , a második világháború elõjátékának tekinthetõ , hiszen spanyolországi , majd az abesszin háború egybefolyt a nagy háborúval .
Jegyezzük meg itt , hogy az alacsony folyosó talaja innen kezdve már a vérre emlékeztetõ vörös gránittal van fedve , nem fehér mészkõvel , mint a többi folyosó .

A második megpróbáltatás alacsony folyosója azonban már szintén egybefolyik a Király Termével , ahol minden vészes következmény , a vörös gránit felavatási szarkofágnak , az aurának a méretein teljesedik be . A szimbolikus koporsó négy szöglete már csak négy évszámot mutat : A második világháború kitörését és befejezését 1939. november 27 –ét és 1945. március 3-4. A következõ adat 1946. február 18. Azaz az elsõ dátum a háború befejezése után , amikor a gyõztes nagyhatalmak végre összeülnek a békérõl tárgyalni , de eredmény nélkül . Az utolsó dátum 1953 . augusztus 20. Az elsõ kataklizma beteljesedésének és az elsõ isteni korszak kezdésének idõpontja . A Király Termének szimbolikus nevei a Halottak Könyvében : a népek megítéltetésének és megtisztulásának a terme . A Nagy Kelet Terme . A Titok és Nyitott Sír Kamrája , A Halál és a Sír Urának Valóságos Jelentése , és a Halált Elönti a Fény .

Amint a jelképes elnevezésbõl kitûnik a Király Terme , ahonnan nincs tovább út , az emberiség megítélését és megtisztulását jelképezi . A Halál Urának jelenlétére és a Nyitott Sírra való többszöri célzás semmi jót nem rejt magában a jövõre nézve . Modern nyelven szólva : Ez az atomkamra , melynek kritikus kiterjedései az 1936-1953 évek közötti periódus .

A Király Termének bejárati dátuma 1936. azonban a papirusz szerint Theokratizmus lassú eljövetelét is jelzi egyben . Más szóval : az újabb nagy rostálás után megmaradó emberiség tisztultabb társadalmi formában , magasabb életszemlélettel bír majd . Van még egy utolsó évszám a földalatti kamra metszésvonalain : 1992 . Ez azonban az úgynevezett” Boldog Évezred „ eljövetele elõtti bibliai világító létre utal és már nem tartozik a közelebbi évtizedek próféciái közé .
Az elmondottakból ismertettem a piramisi jóslatokat , amelyeket a profétikus irodalom a legfontosabbak közé sorol és amelynek , az elmondottak szerint , elég komor képeket festenek a jövõrõl , meg kell azonban jegyeznünk – annak feltételezésével , hogy elfogadjuk a próféciákat – hogy minden profétikus dátum elasztikus .
Magasabb értelemben , nem kiszámítható dátumokból kell következtetni az eseményekre , hanem éppen ellenkezõleg , az egyének és nemzetek erkölcsi elõrehaladásának , vagy bukásának fokáról következtethetünk a dátumokra ! A földi ember fejlõdni akarásának tehát ki tolhatja , bukása viszont közelebb hozhatja még az isteni predesztinációval megállapított kataklizmai dátumokat is .

Most az atomkorszak hajnalán is az emberiség kezébe tétetett le a saját sorsa , az , hogy a pusztulás és az erkölcsi züllés útját választja – e , mely a halál útja és így a próféták menetrendje szerint hozza rá elkerülhetetlen végzetet , vagy megbékél önmagával , akkor az atomkorszak áldásait kapják jutalmul .
E sötét apokaliptikus jóslatok után , melyek már bekövetkezett háborúkat és a még eljövendõ természeti csapásokat hirdetik az emberiségnek az atlantiszi Nagy Piramisi által .

Nézzük mit is ír errõl a Bibliában Jónás jövendölései 3 rész elsõ verse . Jónás , mint a Biblia mondja , bement a romlott Ninive városába , az Úr parancsára meghirdette lakóinak , hogy még negyven nap és Ninive elpusztul . Ninive lakói azonban hittek Istenben és nagy erõvel az Úrhoz kiáltottak , aki látván cselekedeteiket , megbánná a rosszat , melyet rájuk küldendõ vala és elhárította felõlük veszélyt . Így is fellehet fogni a proféciát . Igaz viszont az is , hogy Ninive mégsem kerülte el a sorsát, mert az már az ember természetében van , hogy míg veszély fenyegeti , addig minden jót ígér , de a veszély elmúltával hamar elfeledkezik fogadkozásairól .

Ünnepeljünk szüntelenül a nyitott sír rejtélyét , mondja a Halottak Könyvének utolsó papirusz lapja . Várjuk Osiris –Ra – nak , a halál urának , a Testet Öltött Fénynek a visszatérését , hogy fénye megszabadítsa a halált .

Te , Aki ódafent vagy az Égben , adj testet Fiadnak , hogy eljöjjön és megítéljen mindeneket ! Elvégeztetett !
Íme ez volt elmondva röviden a piramis jövendölések lényege , hiszen maga az angol Davidson is húsz vaskos kötetet írt errõl a tárgyról . Nem lenne azonban teljes az elõadásom , ha az itt elmondottakat meg próbálnám összeegyeztetni és alátámasztani az idevonatkozó Ó és Újszövetség passzusokkal .

Két héttel ezelõtt B. L. barátom történelmi elõadásában ihletett módon mutatott rá , az emberiség sorsát jövõjét kormányzó két nagy karmatikus törvényre , az egyfolyamatú , de kétfázisú történelmi eseményekre és a hipolaritás törvényére .

Ez a törvény csodálatosan ráillik az úgynevezett „ Világ Végére „ is, illetve a korszak végét lezáró nagy isteni ítéletre .

A hipolaritás annyiban , hogy az ítélet az isteni és sátáni pólus végsõ összeütközése váltja ki . Ami az egyfolyamatú és kétfázisú nagy történelmi eseményeket illeti , az különösen , különösképpen jellemzi a világítéletet és minden egyéb bibliai jövendölését .
A két fázisnak megfelel minden Ó – szövetségi priféciánál az elõképes , azaz az Apokaliptikus értelemben vett megfejtés . Más szóval : az emberiség észre nem tér , akkor az elõképes értelemben vett jóslat ismétlõdik meg az utolsó idõkben és a második fázisban még nagyobbat csattan a hatás, a
„ KÁRMA „ ostora . Krisztusnak is a földi megjelenése kétfázisú . Az elsõ szakaszban , mint Áldozati Bárány és Megváltó szállt le a földre . A második fázisban , vagyis az „Utolsó Idõk „ végén , a végítélet szigorú bírájaként jelenik meg , hogy ítéljen eleven és holtak felett .
Kevesen tudják , hogy maga a Végítélet is kétfázisú lesz , vagyis , hogy a bibliai próféciák szerint két különbözõ ítélet , vagy elõ kataklizma az emberiség fejlõdését gátló gonoszság megsemmisítésre , a másik pedig a bibliai „ Tûz ítélet „ vagy Nagy Kataklizma , amely azonban évezredünk utolsó évtizedeiben csak esedékes .

Lássuk most a bibliai felállítás alapján , hogy mikorra tehetõ az „ Utolsó idõk „ kezdete és hol találunk az Újszövetségben pontos utalást az Utolsó idõkben lejátszódó kataklizmára .

Az Utolsó idõk kezdetének titkos kulcsa a Jelentések Könyvében van elrejtve , abban a részben , ahol az Apokalipszis négy lovasa a vég idején elõször kilovagol . De nem is mondjuk azt , hogy el van rejtve , mert világosan ott áll az évszám , ha képletesen van is kifejezve : És mikor a második pecsétet felnyitotta , halottam amint a második élõlény így szót : Jöjj! Erre kijött egy másik , a vörös ló és hatalom adatott a rajta ülõnek arra , hogy a békét elvegye a földrõl és hogy az emberek egymást gyilkolják . És ennek egy kard adatott . János jelenések könyve VI . rész4 . vers .
Mikor volt az emberiség létezése folyamán olyan állapotban , olyan esetben , a technikai civilizációnak és a haditechnikának olyan magas fokán, hogy a béke az egész földön megszûnjék a háború pedig világszerte kiterjedjen ? Pontosabban , mikor volt a Föld történelmének legelsõ világháborúja ? Az 1914- 1918esztendejében !

Az eddigi háborúk Asszír, Egyiptom , Babilónia , Görög , Perzsa Római középkori , ezek egyike sem illik ide , mert csak a Föld egy részére tevõdtek ki . Ami érthetõ is , mert arra , hogy a háború az egész földre kiterjedjen , a közlekedési viszonyoknak , a haditechnikának olyan magas fokára kellett emelkedni , ami csak az 1914 – ben kirobbant elsõ világháború idején következett be . A vég idejének a kezdete csakis az 1914- es év lehetett , ami összevág Dánielnek : Egy idõ , két idõ , fél idõ – rõl való jóslatával is , míg a piramis jóslatában az elsõ megpróbáltatás termének felel meg . Dániel. XII. 7 . Közbevetõleg említem meg csupán , hogy az Apokalipszis vízióiban János apostol a Bibliai legnagyobb clairvojantja , az utolsó idõk háborúinak minden hadieszközét leírta pontosan . A Jelenések Könyve 9 . rész 1-2 versében , egy repülõgép és egy légitámadás pontos leírását kapjuk , a 17-19- ben pedig a tankét és az ágyúét , melyben oroszlánhoz hasonló kék és sárga páncélzatú „ Óriás Vas Lovak . „ –at ír le .
Joel prófétának az Utolsó Idõk Háborúi „ – it leíró egyik csata jelenetében egyébként is félreismerhetetlenül megkapjuk a tank képét sõt, a felhasználásának módját is . Alakjuk olyan mint a lovaké. Rohannak a hegyek tetején , mintha harci szekerek robognának , hangjuk a tarlót emésztõ tûz sistergése . Úgy száguldoznak , mint a lovasok . Bajnokokként másszák meg a kõfalakat . Mindegyik a maga útján halad . Nem bontják meg a soraikat , egymást nem szólongatják , mindegyik a maga ösvényén robog . Neki rohannak a fegyvernek és seb nem esik rajtuk . Betörnek a városokba , futkároznak a falakon , felmásznak a házakra , benyomják az ablakokat . Reszket elõttük a Föld és megdördül az Ég is . Joel prof. 2 rész 1-11.
Most pedig nézzük meg a kétfázisú világítéletre vonatkozó bibliai idézetet : Az Apokalipszis lovasának az Utolsó idõk háborúit jelentõ kilovaglása után , melynek kiterjedési ideje egybe esik A Nagy Piramis Király Terme , a Népek Megítélése termébõl származó dátummal , a hatodik pecsét felnyitása után az Újszövetségben , elõször azon a helyen , hatalmas földrengés leírását olvashatjuk : Azután látám , mikor a hatodik pecsétet felnyitotta , nagy földrengés támadt . A Nap olyan fekete lett , mint egy szõrzsák , a hold pedig olyanná , mint a vér. Az Ég csillagai úgy hullottak le a földre , amint a fügefa hullajtatja le éretlen gyümölcseit amikor a vihar rázza.

Azután az Ég eltûnt , mint egy összegöngyölt papír tekercs és minden hegy , minden sziget elmozdult a helyérõl És a Föld királyai , a fejedelmek a hatalmasok , minden szolga és minden szabad ember elrejtõzött a barlangokba , a hegyek és sziklák közé és így szóltak : Essetek ránk , rejtsetek el minket a Trónon Ülõ orcája elõl , a Bárány haragja elõl , mivel az Õ haragjának a napja és ki állhatna meg ellene ? János Jel . Könyve VI. 12-17 .
Hogy ez a rész az elõ kataklizmára és nem az évezredünk utolsó tizedeiben esedékes végsõ tûzítéletre vonatkozniuk , arra több jel mutat . Ebben a részben még csak a Bárány haragja elõl rejtõznek el barlangokban és a földalatti fedezékekben , de nincs már szó Krisztus , a Báránynak megjelenésérõl . És e helyen a szigetek még csak elmozdulnak a helyeikrõl , míg a Jelentések Könyvének legvégén , ahol az Antikrisztus megjelenése , Isten két tanújának a mûködése , a palesztin népek csatája , s az akkor bekövetkezõ világítélet nagy kataklizmája van leírva . A próféta azt mondja , hogy : Minden sziget eltûnt , a hegyeket nem lehet látni többé , mert olyan nagy földrengés támadt , amilyen még nem volt mióta csak ember él a földön .

A kétfázisú világpusztítás képe egyébként a történelem elõtti idõkben is pontosan követhetõ . Õsrégi mayáknál a maya felíratok szerint , a Csendes Óceán- i hatalmas birodalmat , Mu-t az anyaországot is a kataklizma érte és csak a második alkalommal süllyedt az óceán fenekére . Ugyan ezt állapította meg az ezoterikus kutatás Atlantiszról is , amely elsõ ízben 13 000 éve rázkódott meg , hogy azután hullámsírba merüljön .
A mai emberiség is elérkezett az Alkotóval szembeni ellentétnek / bûnnek /abba az állapotába , amelynek rövid idõn belül ki kell váltania – elkerülhetetlenül – az isteni reflexet .

Egy napon , talán nem is sokára , a nagy önmûködõ törvény automatikusan életbe lép a Föld . mely már annyiszor megremegett , újra remegni fog . Régi kontinensek süllyednek víz alá és új szárazföldek merülnek fel a mélybõl .

George Babarin , a „ La Secret de la Grand Piramide „ címû munkájában , a Holnap Térképe címû fejezetben a következõket írja 1936 és 1956 között kell lejátszódnia a nagy világ megrázkódtatásoknak . Amíg azonban egyes országok kisebb- nagyobb pusztulással megússzák , mások teljesen eltûnnek a Föld színérõl . Így Franciaország tengerparti részei lesüllyednek , Németország és a Balkán félsziget is tenger alá merül . Japán is eltûnik a hullámok alatt. Amerikát és Angliát is ugyancsak súlyosan érinti a kataklizma .
Szellemi értelemben azok a nemzetek maradnak meg csak , melyeknek úgynevezett kollektív kármájuk kevésbé terhelt . Minden szellemi közlemény és prófécia vizíónárius jóslata megegyezik abban , hogy a különálló kataklizmák súlyossága az emberiség erkölcsi magatartástól függ. Ezeket mondja George Babarin az elõbb említett könyvében .

Megerõsítésül hozzátesszük , hogy az ezoterikus tanok szerint az emberiség nagy részét felváltva pusztítja el tûz és a víz . Lemuriát és a Mut a nagy vulkánok tüze , Atlantiszt az özönvíz pusztította el . Úgy látszik , hogy semmi tisztátalan nem kerülheti el a pusztulást . Hiszen már Péter apostol is megmondta : Az utolsó idõkben gúnyolódók támadnak , akik a saját érzéki vágyakat követik és így szólnak : Hol van az Õ megígért visszajövetele ? Mert attól függ , hogy az atyák pihenni tértek , minden azonmód maradt a világ megteremtése óta .

Ezrek szándékosan hagyják figyelmen kívül azt, hogy az Ég és a Föld ahogyan egyszer léteztek , a vízbõl és a víz által vették létüket az Isten szavára . A mostani Ég és Föld ugyanazon szó által kíméltetett meg, a tûz számára tartva fenn , az ítéletnek , az istentelen emberek pusztításának napjára . Az Úr napja pedig úgy jõ el , mint éjjel a tolvaj , mikor az egek ragyogva elmúlnak , az emberek pedig megégve felbomlanak és a rajtalevõ dolgok is mind megégnek . Péter ap. II. lev. III. rész.
Az atomtudósok saját bevallása szerint , akik maguk aggódnak a legjobban , amint azt Dr. Gray és Oppenheim tudósok , atomfizikusok , bevallották , mert az atom titkával való pepecselés közben fékezhetetlen elemi erõket szabadítottak fel a „ Bûvös Palackból „ – ból . Tehát az atomtudósok szerint nem is szükséges háború ahhoz , hogy az emberiség magára rogyassza a világot . Egy túlságosan jól sikerült láncreakció , mondta Errick Permi atomfizikus , - a nagy négyek egyike – és mielõtt észbe kapnánk már nem igen maradna ember a földön, aki a jól sikerült kísérlethez tapsoljon. Tehát az atomerõ most már a hihetetlen, az anyanyelvû emberhez is kézzelfogható közelségbe hozza a néhány év elõtti, még fantazmagóriának tartott „ Világítélet” - et .

Talán korszakunkra vonatkozik az, amit Jeremiás könyvének 21. részében, a 6-ik versben olvashatunk: Ezt mondja az Úr: Íme, Én elétek tárom az élet útját és a halál útját! Ki tudja, hogy nem ez az emberi ellenõrzés alól egy napon véletlenül kisikló elemi erõ idézi-e majd elõ a világ harmadrészének a pusztulását az elõ kataklizma idején.

Bárhol nyitjuk fel az Ó-szövetség könyvét. Mindenütt az Utolsó idõk rémképei nyomasztanak. Jeremiás így kiált fel: Rettegés és nincsen béke! Háborog a szívem, nem hallgatok, mert hallom a kürt szavát, a harci riadót! Vészre jeleznek az egész Föld hirtelen pusztulnak el hajlékaim, hirtelen pusztulnak el sátraim. Meddig látok még hadizászlót, meddig hallom még a kürt szavát? A földre tekintek és Íme az puszta és üres! Az egekre nézek és nincs valóság bennük. Nézem a hegyeket és ingadoznak, a halmok is mind megrendülnek! Körülnézek és nincs lám ember, az Ég madarai is mind eltávoztak! Körültekintek és íme a bõségesen termõ Föld pusztává lett és minden város romokban hever az Úr haragjának tüze elõtt! Mert így szól az Úr: Pusztasággá lesz az egész Föld, de világpusztulást még nem hozok rá. Gyászba borul a Föld, elhomályosodik odafent az Ég is, mert szólottam, és el nem térek attól / Jeremiás 30. 23-24./

De most még odakint jajveszékelnek az elõõrsök, a béke követei keservesen sírnak. Elhagyottak az utak, nincs aki ösvényen járna. Megszegték a szövetséget, a városokat tekintetbe sem vették és nem törõdtek a benne lakó emberekkel. Gyászban bágyadozik a Föld, szégyenében hervadozik Libanon. Sáron olyan lett, mint a sivatag. Lombtalan Básán és Kármel hegye. De most felkelek, így szól az Úr, most felemelkedem és szalma lesz az amit csépeltek, polyva lesz az amit szültök. Dühödök, tûz lesz, de titeket emészt meg! Olyanok lesznek a népek, mint tûzvész után a hamu, mint a levágott tövesek, melyeket elhamvaszt a parász / Ézsiás 33. 1-2./

Errõl a korszakról mondja az egyiptomi Halottak Könyvének utolsó papirusz lapja. Ünnepeljük szüntelenül a Nyitott Sir Rejtélyét! Várjuk Osiris Ra-nak , a Halál Urának, a testet öltött Fény-nek visszatérését, hogy fénye megsemmisítse a Halált.

Te , Ki odafent vagy az Égen, adj testet Fiadnak, hogy eljöjjön és megítéljen mindenekkel!

Elvégeztetett !

Most pedig mondjuk János apostollal: Hálát adunk Neked Uram, Aki vagy és Aki voltál, hogy hatalmadat kézbevetted. A népek dühöngtek és eljött a Te haragodnak a napja, a halottak ideje, hogy elvegyék az ítéletet! És jutalmat nyerjen a Te szolgáid, a próféták, a szentek. És azok akik félik a Te nevedet!
/ JELENÉSEK KÖNYVE 11. 18./

/* Forrás: http://new.atudashatalom.hu/e107_plugins/content/content.php?cat.59  */

 

 


Published in Misztikus helyek

Az egyiptomi piramis jövendölései 1. rész

Tuesday, 07 November 2006 07:30

2005_03Száz és száz forrás utal arra a Bibliában és a nyugati vallásos jövendölésekben, India és Õs- Egyiptom népi hagyományaiban is, újabb kori menifesztációkról nem is beszélve, hogy világunkat e század derekán olyan óriásméretû csapás foglya súlytani, melyet Atlantisz elsüllyedése óta nem tapasztalt az emberiség E katalizmáról, az Utolsó idõk apokaliptikus méretû lezárásáról mondja az ószövetség prófétája: szokatlan lesz és rendkívüli ha távolban van is higgy benne, mert biztosan eljön , nem marad e!
A próféták szava utat mutatott, figyelmeztetett. Minden próféciában nagy igazságok vannak elrejtve, melyek a történelem magját alkotják. Az ószövetségben számtalan mondás utal a próféták jelentõségére és adományára.
Ámos próféta: semmit sem cselekszik az én Uram, míg meg nem jelenti titkát az Õ szolgájának, a prófétának.

Mózes III.7. Ha közületek valaki az úr prófétája, annak megjelenik látomásban, vagy lámában szól hozzá.
Pál apostol: Kívánjátok lelki ajándékokat , leginkább azt hogy prófétáljatok. Korinthusi lev.I.lev.XIV.1,
Nostrodamustól II. Henrik azt kérdezte , hogy lehet –e a jövõbe látni, s vannak-e próféták.

Felség: Azt a kérdést , hogy lehet-e jövõbe látni és vannak-e próféták, már régen Eldöntötte a biblia. Ez látszólag ellenkezik a vallás által tanított tanával. Ha a szabad akaratunkat mindig jó irányba érvényesíthetnénk, nem lehetne megjövendölni senkinek a sorsát, mert a parancsolatok betartása mentesít ama vaskövetkezetességû törvény alól , amit a keletiek „ Karma „ néven ismernek. Az életek gonosz tetteibõl hozott és a csillagok állásával is befolyásolt kényszerpálya az elõre meghatározott lehetõségekkel.
Mivel pedig az emberek többsége nem követi az isteni parancsot jövõjük nem meglepetés.

Claude Bragdon „ Négy dimenziós távlatok „ címû könyvében azt bizonyítja, hogy a negyedik dimenzió az érzék feletti világ, amely az igaz valóság. Alvásunk közben is minden éjjel a negyedik dimenzióban látjátok a jövõt, amely idõ nélküli új dimenzióban egy síkbab található a múltat és a jelennel .
Köznapi hasonlattal élve, mondja Brandon, a földi ember kimért sorsa, mint egy robogó gyorsvonat repíti ismeretlen célja felé.

Viszonylagos szabad akaratánál fogva az ember elõre-hátra sétálhat az egész vonaton és úgy tölti az idejét, ahogyan az neki a legkellemesebb , a vonat azonban kérlelhetetlenül viszi ragadja tovább a távolabbi állomások felé, mely új fordulatot jelent az utas életében. Ha egy-egy állomás már feltûnt a távolban. Következtethetünk rá, hogy a közeljövõben mi vár ránk és a múlt szép vagy kellemetlen állomásait elfeledjük, mint ahogyan az elõttünk levõ állomáson túl is állomás van, amit nem ismerünk és nem láthatunk elõre. A tisztánlátó képességgel megáldott szenzitív egyének azonban nem vonaton utaznak, hanem mintegy autóban – robognak a vonat melletti országúton. Õk bármikor megelõzhetik a vonatot, elõre futhatnak két-három állomást és megláthatják azt, hogy mi vár ott a vonat utasaira. Vagy vissza is futhatnak a múltnak már elhagyott állomásaira, majd ismét elérik a vonatot és az ablakon át kibámuló utasoknak megmondhatják a múltat és a jövõjét.

A legrégibbek ezek közül az egyiptomi Nagy Piramisok rejtett atlantida eredetû és az ádámi emberiség utolsó korszakára vonatkozó jövendölések .
A másosodik az ószövetség9 az úgynevezett „ Utolsó idõk „ két világ ítéletét, azaz a korszak végét jelzõ írásai.

A harmadik az „ Utolsó idõk „ menetrendje János „ Apokalipszis „ A „ jelenések Könyve „ mely az új Ég az új Föld korszakáig tart. Rövid felolvasásom keretén belül ezúttal csak a legrégebbet, az egyiptomi Piramis jövendöléseit tárgyalom.

Az ószövetségi jóslatokról és a jelenések Könyvébõl csupán annyit említek meg, amennyit a piramis jövendölés alátámasztásához feltétlenül szükséges.
A piramisok elterjedése Atlantisz kivándorlása folyamán , a Szfinsz és a Nagy Piramis rejtélye. A Khufu gigászi méretei. Ötezer, vagy húszezer éves?
A nagy piramis atlantiszi építmény, asztrológiai, geometriai és matematikai csoda, amely korunk tudományos számadatait tartalmazza. Az atlantiszi õs – egyiptomi világnak beavatási szentélye volt temetkezési hely.

A legújabb piramis kutatók felfedezései 

A Nagy piramis folyosórendszerének méreteibe az emberiség történelmét és jövendõjét építették bele az adeptusok.
1936- ban léptünk a „ Népek Megítéltetése „ termébe , amelynek utolsó évszáma 1952.
A Piramis jóslatok kísérteties pontossága :
Fátyolba borított nagy titkok könyve az . „ Avatatlan szem ne lássa , mert romlás lészen rajta ! Rejtsétek el , hogy létezésérõl ne tudjanak , mert a neve : „ Rejtett templom mestereinek könyve !”
Ó vak lélek , így szól hozzád Osiris : fegyverkezzél fel a misztikumok fáklyájával és a földi éjszakában felfedezed csillogó képmásodat , isteni énedet . Kövesd ezt az isteni vezetõt és ez lesz a te vezérlõ szellemed , mert nála van a létnek / létednek / múltadnak és jövõdnek a kulcsa .


Az õs – egyiptomi halottak könyvének a nagy piramisra vonatkozó szavai .

 
Aki nem hallott még soha a hipnózis és szuggesztió hatalmáról , nemcsak személyeknek , hanem tárgyaknak is a hatalmáról , erejérõl , annak, egy holdfényes éjszakán sétára kellene indulnia a sivatagba , ezt mondotta nekem egyszer a híres Indiai kutató Dr. Alexander Canon tibetológus és neves hipnózis orvos , mikor egy este az egyiptomi szfinxrõl és a nagy piramisról beszélgettünk . És valóban , amikor a holdfény rávetõdik az óriási szobor nagy merev kõarcára , s az ember úgy érzi nem bírja róla elfordítani a tekintetét s egyszerre oly kicsinek oly magányosnak érzi magát az éjszakában ,, mintha minden megszûnt volna rajta kívül a világegyetemben .

„ Aburi Koll „ A rémület atya , suttogja ilyenkor a hazatérõ arab fellah és nem mulasztja el , hogy védõ szurát el ne mormoljon a Koránból . Mert azt tartja a legenda , hogy holdtöltekor Ra , Hórus , Isis , Osiris és Egyiptom valamennyi régi letûnt istene visszajár a szfinxhez .
Bármint is legyen a dolog , az tény , hogy a Szfinx szuggesztív alól senki sem szabadul többé , aki csak egyszer is látta .

Vajon mióta áll a sivatagban ? Mióta nézi kõszemeivel az emberiség lassú fejlõdését és gyors bukását ?
Az orthodox archeológia már nem is mer feleletet adni erre a kérdésre , mert fél , hogy a legújabb kutatások megcáfolják . Az már tisztán áll tudományos alapon , nyitott szemmel kutatók elõtt , szakértõk elõtt , hogy a Szfinx , ha a múltba visszafelé tekintünk , Napóleont , Szaladin szultánt , Kleopátra evezõs gályáit és Mózes elragadtatott arcát éppen úgy látta , mint Manát , az elsõ fáraót , sõt végignézte a 13 000 év elõtti világpusztítást is , amikor Atlantiszt elborította a tengerár . Fülsüketítõ robajjal kísért hatalmas szökõár emelkedett a levegõbe és lezúdult a szaharai tengeren át Egyiptom partjai felé . A Szfinx a Nagy Piramissal eltûnt alatta , de mikor a világkatasztrófa lezajlott , a tenger eltûnt a szaharából , kagylós homoksivatagot hagyva maga után , akkor Egyiptom partjai megnövekedtek és a Nagy Piramis , õrzõjével , a Szfinxel együtt ismét diadalmasan tekintett az égre , hogy az atlantidai civilizációt az özönvíz utáni idõkre átmentse .

A Szfinx mindig megtudta õrizni titkát , a beavatás õsrégi titkait , azt az ezoterikus tudomány a régi felíratok alapján megfejtette . Zseniálisan látta ezt meg Paul Brunton , hírneves angol egyiptológus , mikor kijelentette , hogy a Szfinx õrizte meg az õsvilág leghatalmasabb beavatási szentélyét a Nagy Piramist .

Õ volt az elsõ kutató A. P . Sienet óta , aki 1901- ben megjelent „ Matures Materies . „ címû könyvében elõször botránkoztatta meg az orthodox tudományt azzal , hogy a Piramis atlantidia eredetû . Kár , hogy nagyszerû megértéssel rendelkezõ embert , mint Paul Brunton a Piramis próféciát egy – két szóval elintézni , ami viszont nem tudható be hibájául , ha tekintetbe vesszük , hogy profétikus irodalmi összefüggéseit nem ismerte .
IV. Thotmesz fáraó 3 400 esztendõvel ezelõtt a következõ szavakat vésette be arra a 14 láb magas kõtömbbe , amelyet a Szfinx szügye alatt emeltetett . Rejtélyes varázslat uralkodott ezen a környéken az idõk kezdete óta , mert a Szfinx jelképe Kheoparának , a halhatatlanság istenének , a legnagyobb szellemnek . Memphis az egész kerület lakói felemelik kezüket . hogy imádkozzanak színe elõtt .

A homok kétszer temette el Szfinxet az idõk folyamán , hétszer ásták ki alóla . Elsõ ízben ötezer évvel ezelõtt ásatta ki Khafara , aki a második piramist temetkezõ hellyé alakította át . A IV. dinasztiában uralkodó Khafara alatt egyetlen kõfeliratot találtak , amely a Szfinxet , mint olyan vallási mûemléket említ meg , amelynek eredete a végtelen idõkbe nyúlik vissza , s melyet csak véletlenül talált meg , mert – mint Brunton leírja – a sivatag homokja teljesen befedte , és az egyiptomiak is teljesen megfeledkeztek róla. Ez a felírás a IV . dinasztia korából való , tehát a fáraók idejébõl , akik 6 000esztendõvel ezelõtt uralkodtak Egyiptomban , és akiknek idejében már a Szfinx elképzelhetetlenül öreg volt .
Az elõbb említett és csaknem 3 000 évvel késõbb uralkodott Thotmes fáraó , hieroglifekkel írt vörös gránát tömbrõl tudjuk , hogy a legenda szerint, megjelent álmába Heru Khut , a Szfinx védõszelleme és arra kérte , hogy ásassa ki a homokból , akkor gazdaggá teszi az országot , õt magát pedig fáraóvá koronáztatja . Thotmes herceg így is cselekedett és a Szfinx szellemének jutalma nem is maradt el , valóban õ lett a fáraó és uralma alatt minden kincs Egyiptom felé áramlott .
A hetedik és az utolsó kísérlet Szfinx kiásására a második világháború kitörése elõtt történt , amikor is Szfinx egész környékét megtisztították a homoktól , így került napvilágra eddig csak legendának tartott 45 láb széles lépcsõzet , amelyrõl a régi fáraók papirusszal szóltak csupán . A Szfinx alatt azonban még egy hatalmas talapzatnak is kell lennie , ahol valószínûleg a bejárat is van . A fejet és a vállat már többször megfúrták , de azok belseje szilárd kõ . Ennek ellenére arab és kopt legendák szerint régi felírások arról beszélnek , hogy a Szfinxet , mint a Nagy Piramis õrzõjét , titkos folyosók kötötték össze a piramissal .

A piramishoz a rejtett templomban , a Nagy Házhoz , ahogyan azt az õsi hieroglifek nevezik, mindig a Nílus partja felõl közeledett a szertartási menet és így szükségképpen a Szfinx elõtt kellett elmennõk .

A Szfinx maga mágnesével a csendet , másrészt a beavatottságát jelképezte és egyben figyelmeztetésül is szolgált , hogy az adeptus a legnagyobb misztikus megismerés elõtt áll, ami embernek csak osztályrészül juthat .
A mai tudományos kutatás alapos ismerõi elõtt nem lehet többé kétséges , hogy azok az emberek , akik a történelem elõtt Egyiptomban laktak , akik a Szfinxet és a Nagy Piramist építették , megalapították a világ legrégibb civilizációjának egyikét , eredetileg Atlantiszból vándoroltak ki , hogy letelepedjenek a Nílus két partján elterülõ földdarabon , közvetlen azelõtt hagyták el halálraítélt földjüket , mielõtt azaz óceán mélyére süllyaedt volna .
Hogy Egyiptom nem az özönvíz utáni periódusban népesült be , bizonyítja többek között a krétai oroszlánkapu felírat , amelyek szerint az Egyiptomiak Misztõl származnak , akik Thotnak volt a gyermeke . Thot egy atlantiszi pap kivándorolt gyermeke volt , akinek menekülnie kellett .

Egy tudományos forrásmunka Osirist , mint híres atlantida papot említi, aki hiába prófétált az erkölcsileg egyre züllõ atlantisziaknak , sõt számûzetésbe kellett menekülnie . minden jel arra vall , hogy Osiris és menekülõ paptársai néhány száz évvel a nagy kataklizma beteljesedése elõtt érkeztek Egyiptomba , Egyiptom partjára és vezették meg az egyiptomi kultúra alapjait . Hosszú évezredek múlva mikor a kései fáraók idején el halványult az isteni hívõ igaz õsegyiptomi vallás , megsokasodtak az egyiptomi istenek , elhalványultak a misztériumok és Osirost az õsi fõpapot is külön istenként tisztelték . Toth isten sem volt mitológia , hanem egy élõ ember .
Megrázó és elképesztõ gondolat , írja Brunton Egyiptomról szóló könyvében , hogy a Szfinx az egyetlen valóságos , látható és idõálló kapcsolat a mai kor embereivel és az elveszett világ , az ismeretlen Atlantisz népi között . Ez a nagy misztérium elvesztette jelentõségét a modern világ számára , amely nem lát benne egyebet helyi nevezetességnél . De mit jelentett Atlantisz számára ? A felelet abban a néhány elképesztõ kultur maradványban keresendõ , mely saját történelmi múltját atlantiszi eredetûnek valló népeknél maradt meg .

Az inkák saját évezredeik során elfajzott vallási szertartási között kell kutatnunk , amelyek õseik tisztultabb vallási ritmusában gyökereznek s akkor látjuk , hogy vallási tiszteletük legfõbb tárgya a világosság volt , melyet a Nap jelképezett . Ezért építitek fel a piramis alakú templomaikat mindenütt az õsi Amerikában . Ezek a templomok részben másolatai , részben eltorzított megismétlõdésével voltak az atlantiszi és a Mu beli templomoknak .

Plató írásaiból tudjuk , aki maga is Egyiptomban nyerte el az adeptusi fokozatot , hogy Atlantisz szigetének közepén állott egy nagy lapos tetejû piramis , az akkor kontinens legfõbb temploma a Nagytemplom .

A kivándorlók , akik Egyiptomban és Közép – Afrikába vándoroltak magukkal vitték az õsi vallást és természetesen õk maguk is hasonló piramisokat építettek . Még valamit vittek magukkal ezek a kivándorlók a tengeren át , elõszeretetüket a hatalmas méretû szobrok iránt , kõóriások faragásai iránt . Éppen úgy mint Mexikó , Peru és Yukatan , romba dõlt , atlantiszi eredetû , mûvészen beállított összeillesztett óriás kövekbõl álló templomaikban meglehetett állapítani a rokonságot az egyiptomival , ugyan úgy fellehetett benne fedezni a jellegzetességet a templomok udvaraiban és a bejárataiknál található hatalmas alakzatokban is .
Itt említjük meg a dél – amerikai Csolulai piramist , melynek magassága 180 láb , minden oldala 1400 láb , azaz a kerülete majdnem kétszerese az egyiptomi Khufu piramisnak . Yukatában még most is tucatjával állnak a templomvárosok . Csicsen – Ica , Uxmal , Majapan , Icsmal , Tikul , melyekhez külön lépcsõzetes , piramikus , úgynevezett teokalik tetején állnak a Nap templomai .

Gigászi utakat , vízvezeték rendszereket , függõ hidakat , alagutakat fedeztek fel , alig néhány évezrede Peruban , repülõgéprõl le is fényképezték a perui inkák megdöbbentõen nagyszabású alkotásait . Az Andeseken át , 5 000 kiló méteres magasságában , több ezer kilómáter hosszúságban átvonuló porfir lapokból kirakott tükörsima hadiút vezet , melyet szintén az inkák építettek , s a többi közép – amerikai mûemlék , mind a Mu és Atlantisz közös kultúrájának az emléke , melynek a legmaradandóbb képviselõje a piramis , a Nap Templom .

A Nap tisztelete , Mu és az Atlantisz közös vallásának közös magva , mely Egyiptom õsi vallásának . Ra napisten tiszteletében folytatódott . Az egyiptomi Szfinx a valóság istenének , a Nap építették és nagy Piramis Templom õrizetére állította az atlantidák népe , egy testben ábrázolva az oroszlán erejét , az ember értelmét és Isten szellemének a harmóniáját és azt példázza , hogy önuralom utján az ember kivetkõzhet az anyagiasság állati sorából és vad ösztöneit megszelídítheti . A misztérium megismerésére vágyó léleknek pedig , mielõtt a Nagy Piramis szentélye léphetne elõbb a hallgatás és az önuralom iskolát kell végigjárnia .
Eleinte az volt az hiedelem és sok orhodox archeológusnak is a véleménye , hogy a Nap Piramist temetkezõhelynek kell tekinteni . Ha igaz is, hogy a fáraók idejében épült kisebb piramisok ilyen célt szolgáltak , de a Nagy Piramis rejtélye elõtt értetlenül áll még ma is a beavatatlanok sokasága.

Pusztán azért emelték volna ezt az egyiptomi felhõkarcolót , hogy valamelyik fáraó múmiává aszott testét rejtsék el benne ? Vajon azért cipelték és faragták ki fáradságos munkával a nyolcvanmillió köbméternyi követ az égetõ afrikai nap alatt , kérdi joggal Brunton , hogy egyetlen király szeszélyét teljesítsék ? vajon , kétmillió háromszázezer kõtömböt , melynek mindegyike kb. 2, 5 tonnát nyom , csak azért tapasztották volna össze , hogy befedjen valamit , amit néhány kõtömb ugyanúgy befedhetett volna ?
Dr. Lepsius szerint , sem múmiát , sem temetkezési kelléket nem találta soha a Nagy Piramisban , csak az úgynevezett „ Királyi Teremben „ találtak egy fedélnélküli, üres , gránit ládát , melyrõl rögtön megállapították az átlagos egyiptológusok , hogy az volt a fáraó szarkofágja . De akkor miért nincsenek a szarkofág oldalán a szokásos szövegek és a vallásos hieroglif ábrázolások ? Miért építettek több mint kétszáz láb hosszú szellõztetõ csöveket , hogy összekössék az állítólagos sírboltot a külvilággal ? A múmiának nincs szüksége friss levegõre ! És miért helyezték az állítólagos koporsót olyan terembe , mely 150 láb magasan áll a föld felszíne felett , mikor pedig Egyiptomban az volt a szokás , hogy a sírboltok célja , hogy mindig a föld felszíne alatt vájták ki a sziklát .

Mint késõbb látni fogjuk , hogy a Király Terme , melynek egyiptomi nyelven egyáltalán nem ez volt a neve , a beavatási rituálé legtitkosabb szentélye volt . A kõszarkofágba pedig a transz állapotban befejezett adeptus fektették , az élet és halál , az anyag és szellem közötti utolsó küzdelem megvívására
Az a feltevés tehát , hogy a Nagy Piramist , melyet állítólagos építõjérõl Khufu , vagy görögül Cheops fáraótól Cheops piramisnak neveztek el , temetkezési hely lett volna , máris megdõltnek tekinthetõ . A leghíresebb piramiskutatók is hozzájárultak e nézet igazolásához , mint Wiliam Petrie , Caarles Lagrange , Marsham Ádám , Oppolter, Bauschinger , Newcome . Ymes Mandriff, Dr. Alderschidt és fõként D. Davidson szenzációs felfedezései és tudományos munkái után kiderült a Piramis egy algebrai és asztronómiiai csoda , melynek megdöbbentõen pontos számadatai teljesen megegyeznek a legmodernebb matematikai tudományok adataival .

Davidson kutatásai nyomán indultak el Habermann és Winnie , nekik köszönhetõ ez a legújabb bámulatba ejtõ felfedezés , hogy ennek az óriásépítménynek belsõ és külsõ méretei között szoros összefüggés van , s hogy a folyosórendszerbe rejtett geometriai idõszámítás megadja az
„ Ádámi Emberiség „ elmúlt és jövendõ történelmi adatait . Amint a késõbbiek folyamán látni fogjuk a Nagy Piramis , az Atlantidák és õs egyiptomiak vallásának , bölcseletének és tudományának legmagasabb trendû architekturális szimbóluma , építkezési jelképtára volt .

Hogy a Nagy Piramis méreteirõl fogalmat alkothassunk magunknak , elég ha elképzeljük , hogy a 131 méter magas római Szent Péter templom mindenestõl beleférne . Egy – egy oldalának alapmérete 227 méter , magassága 137 méter . Hogyan rakták össze az atlantidák mérnökei a többtonnás kõtömböket ? Emberi erõvel történõ mozgatásukra miféle hajszálnyi pontos munkavezetésre volt szükségük ? Az eddig ismeretlen összhangnak , erõkoncentrálásnak milyen szerep jutott itt ? Mindez kívül esik a mai technikai ismerteken , különösen akkor , ha meggondoljuk , hogy az óriási kockakövek és azóta már letöredezett hófehér fedõburkolatok összeállításánál nem csak , hogy semmi maltert , vagy más kötõanyagot nem használtak , de olyan pontosan rakták össze , egymásra és egymáshoz, hogy még egy zsebkés élét sem lehet közéjük dugni . Mintha egy óriási mester nagyítója alatt készült volna ez a hihetetlen gigászi építmény , mondta róla egy európai építész . Egy nagy amerikai kõfaragó
vállalt tulajdonosa pedig kijelentette , hogy jelenleg nem létezik egy olyan gyakorlott munkáscsapat és olyan tökéletes géprendszer , vagy csiszoló eljárás , amelynek segítségével tíz , vagy akárcsak két négyzetméter felület ilyen összeillesztést lehetne véghezvinni , mint a Nagy Piramisnál található pontosság .

Mint már említettem , a Piramis borítólapjául háromszögletû fehér mészkövek eleinte teljesen befedték a gúlát . A maradványokon még látható, hogy milyen pontossággal tapasztottak be minden repedést a nagy fehér lapokon . Mérnökeiknek ugyanis az volt az elgondolásuk , hogy már messzirõl hófehér színben tündöklõ Piramist óriási napórának is használhassa a lakosság .
Flindere Patrió professzor szerint , itt egy olyan architekturális unikummal állunk szemben , melyrõl az a benyomásunk , hogy több hektárt kitevõ óriási lépték alapján készíthetnék el csak a legmodernebb tervezõinek a puszta tervrajzot .

Braghine L Enigke de Atalantide címû könyvében egy atlantiszi eredetû õsi várkastélyt ír le a kétezer méter magas közép – amerikai Ncsu – Pikcsu sziklahegy tetején . E szakadékokkal teli s a felhõket verõ , acélkeménységû gránáthegy tetején óriási , sokszögletû kövekbõl épült hófehér várkastély tör a magasba , mintha a szellemek varázsolták volna oda , idõtlen idõk elõtt. A mellette épült templom romfalának egyetlen tömbje öt méter magas . Hogy a gránit sasfészek gigászi építõi hogyan bírtak ilyen súlyokat a szirtek megközelíthetetlen tetejére emelni , mikor a tehetetlenül hegymászó is nehezen jut fel oda , ez ma is rejtélyként áll elõttünk .

Davidson kimutatta , hogy a Nagy Piramis árny és fény játéka a kronométer pontosságával mutatta a nap év fontosabb , fõbb pontjait , a téli és tavaszi napállás adatait , valamint a tavasz és az õsz napéj egyenlõségének a dátumát . Ugyan az összefüggött a Nilus deltájának mezõgazdasági szabályozásával . Amikor a déli Nap árnyéka például a Piramis északi oldalára esett , a delta földmûvelõ lakossága tudta , hogy október 14-e van és meg kell kezdeni a vetést.
Ma már csaknem teljesen eltûnt a Piramis mészkõborítása , mert évszázadok folyamán az arabok lassan széthordták házaik építéséhez . Kairóban még most is nagyon sok moshé és magánpalota anyagában fedezhetõ fel . Mivel pedig a borítólap hiánya a Piramis külsõ méreteit megváltoztatta , a csillagászoknak és a mértantudósoknak hosszú számításokat kell végezniük , míg az eredeti méreteket megismerhették .
Elképzelhetõ , hogy izgatta a Nagy Piramis minden idõben az emberek képzeletét . El múlt évszázadok kincskeresõi hányszor próbálkoztak behatolni a bejáratnélküli sima falain , kincsekkel borított fáraó múmiát gyanítva a belsejében .

Hosszú évezredek múltak el , míg a sors szeszélye folytán , évezredünk emberének sikerült behatolnia a belsejébe .

Harun Al Rassid utódját , Al Mamun kalifát szertelen izgatta a Piramis . K. u. 860-ban rabszolgáinak és mesterembereinek hatalmas seregét rendelte a nagy gúla alá azzal a paranccsal , hogy annak a közepéig alagutat fúrjanak, mely központ felé irányuljon . Ám a tömör kõnél egyebet nem találtak , akárhogyan is kopogtattak a falakat , aminek az volt a magyarázata – mire csak a mi korunkban jöttek rá a kutatók – hogy a Piramis zseniális építõi az észak – déli függõleges tengelytõl 281hüvelykel keletre helyezték el a bejáratot , az északi oldal 16- ik rétegének a magasságában , ahol senki emberfiának nem jutott volna eszébe a behatolás . Itt egy tökéletesen záródó , hatalmas forgó kõlap rejtette a bejárati nyílást . amely csak egy bizonyos helyen kifejtett erõnyomásra mûködött csupán
Al Mamun kalifa haláláig kerestethette volna a bejáratot , ha a sors nem kedvez neki . Az alagút végén pihenõ embereit ugyanis egy kõ lezuhanásának tompa zaja riasztotta fel szendergésükbõl . Erre vették hát a behatolás irányát és hatméternyi fal áttörése után rá is bukkantak az úgynevezett leszálló folyosóra , azt követte az emelkedõ folyosó , de míg megtalálták , több gránit sziklatömböt kellett keresztül fúrniuk . Végül a Piramis közepén lévõ
Király Terem- be törtek be , ahol a folyosó rendszer végzõdött , itt azonban vörös gránit szarkofágnál egyebet nem találtak . Múmiának , kincsnek nyoma sem volt .

A Piramis szót egyiptomolódusaink többféleképpen értelmezik. Három különbözõ egyiptomi szóval lehet eredetét magyarázni, de ezeknek mind különféle a jelentése. Az igazság a legutóbbi ezoteerikus szerint az lehet, hogy mind a három kifejezés helytálló, mert az õsi egyiptomi herioglifeknek és szavaknak jelentõségükön kívül, több magasabb rendbeli papi értelmezésük volt. Ezt bizonyítja az a hagyomány is, hogy az egyiptomi iskolában tanító Mózes is törvénykönyveit a hieroglifák legmagasabb rendû papi nyelven írt meg és a szöveg hármas értelmét, vagyis a profán, a magasabb rendû demotikus és csak az adeptusoknak szóló hietatikus értelmezés. A késõbbi héber fordítók már csupán az elsõ profán értelmezésben tudták lefordítani. Így csúszott az Ószövetségbe a világnak hatnapos teremtésérõl szóló legenda is, holott a beavatottak olvasási módján a hat nap, hat korszakot jelent.

A fáraó kopt nyelven Piramit, a mértékek tiszta egységét jelenti. Más értelmezésben a Piramisz annyit jelent, mint kilépés a földbõl. A harmadik értelmezés szerint szó az Urin-Miolin-bõl származik, aminek fények és mértékek a jelentése. A Khaldeus és Héber nyelvben az Urim fényt jelent. Ezek a misztikus elnevezések keltették fel elõször Davidson figyelmét is, aki kijelentette, hogy szó nem egyéb, mint az isteni Kinyilatkoztatások számtani és mértani kifejezése.

Évezredek óta tartja a hagyomány egyíptomban, hogy Khufu piramisában a tudomány nagy titkait építették be õseik. Naszudi kopt írónak – jelenleg Oxfordban õrzött – kézirata mondja: Szurid egyiptom egyik királya, még az özönvíz elõtt építetett két piramist, fõpapjainak megparancsolta, hogy minden bölcsességüket, a mûvészetnek és tudományok összességét helyezzék el benne. A számtan és a mértan tudományát éppen úgy, mint a csillagászatot, hogy tanúságtételként és okulásként az eljövendõ katasztrófa annak az utókornak, mely egy napon meg fogja érteni.
A keleti piramisba az égitestek és bolygók ciklusait építették be, ugyanakkor az elmúlt idõk történetét és az eljövendõ események krónikáját is.
A nagy piramis asztronómiai és geometriai tökéletességére nézve elég két adatot említeni. Kevesen tudják, hogy pontos földrajzi helyzet meghatározására még mai tökéletes eszközeinkkel is milyen nehéz. Az iránytûvel való tájolás is korrekcióra szorul, mert csak a mágneses sarki irányt adja meg. A sarkcsillag nem az ideális északot mutatja ugyanis, valódi helye, a fénynek a levegõben való megtörése miatt 1,44 másodperccel eltér attól ponttól, ahol mi látjuk. Ami pedig a föld sarktengelyét illeti, éppen a ferde helyzet következtében ez az idõk folyamán kört írt le, s mivel mindig az ég más pontja felé mutat, ezért kb. 25 000 évre van szükség, hogy visszaérkezhessen kiindulási pontjához. A processziónak nevezett tengelymozgást és a fentebb említett eltérést is figyelembe véve elképzelhetõ mekkora volt a párizsi obszervatórium csillagászainak megdöbbenése, mikor Davidsonnak , a „Piramisok Astrónómiája „ címû munkája alapján rájöttek, hogy a Nagy Piramis orientációja a lehetõ legtökéletesebb és az ideális északot mutatja.

Arról viszont mindenki hallott, hogy mily nehéz a pontos helymeghatározás a hosszúsági és a szélességi fokokat alapul véve. Sem a párizsi sem a greenwichi délkör nem ideális. A Nagy Piramis helyzete ezzel a legideálisabb, mert hajszál pontosan a Föld központi választó vonalán áll és azt legtökéletesebben két részre osztja. Ez a vonal a legtöbb kontinensen és legkevesebb tengeren halad át, így minden tekintetben megfelel a legideálisabb követelményeknek. Földrajzi helyzetének megállapításánál a mérések a következõ szélességi fokokat adták meg: 29 fok, 58 perc, 22 másodperc. A geográfusok sokáig azt hitték, hogy ez töredékes szám, az építõk hibájából ered, akik kereken harminc fok alá akarták helyezni a gúla csúcsát. Ám ha a sarkcsillag 1,44 másodpercnyi fénytörését hozzáadjuk ehhez a számhoz, hat másodpercnyi eltérését 30 fokot kapunk, tehát a Piramis a harmadik szélességi körön fekszik.
Éppen így befoglaltatik a Nagy Piramis - ban idõmértékünk a 365 szoláris nap, az egyenlítõ hossza, a Föld súlya , földgolyó felülete, földrajza, az akusztikageometria és az idõszámítás szabályai.

A Király termében levõ vörös láda térfogata pedig 138 000 köbhûvelyk, négy angol qvarter, pontosan kétszerese az ûrtartalmának. Ez a 138 000 köbhüvelyk valamilyen szent mérték lehetet, mert a szidók is átvették. A bibliai adatok alapján a frigyszekrény is ugyanilyen méretû volt. De ugyanilyen méretû volt Salamon „ Királyok Könyvében „ leírt rézedénye is.
Ami a Földnek a Naptól való távolságát illeti, keltrõl kezdve a legújabb idõkig létezõ rengeteg adatot elveti a tudomány, míg végre 149 400 000 kiló méterben állapította meg, holott, ha a piramis magasságát egymillióval megszorozta volna, akkor 148 208 000 kiló métert kaptunk volna, semmi sem bizonyítja azt, hogy nem-e a Piramis adata a pontosabb.

Clarke a híres csillagász, a legújabb mérések alapján kiszámította a Föld poláris sugarát, melyet 6 356 521 méterre becsült. Nos, ez pontosan a Piramis mértékegysége, az úgy nevezett piramis könyök, vagyis 6 356 521 tíz millióval szorozva. Ha elosztjuk a Piramis oldalát a szerkezetben talált mértékegységgel, amelyrõl még szó lesz, akkor megtaláljuk a csillagászati év hosszúságát, vagyis azt az idõt, amennyi idõbe telik a napnak visszatérése az égbolt ugyanazon pontjához. Ha a piramishüvelyket százmillióval szorozzuk, megkapjuk azt a hosszúságot, melyet a Föld huszonnégy órás nap alatt a pályáján befut, mégpedig megközelítõ pontossággal , amint a mi mértékegységeink megengedik. A piramis fõbejárati folyosója a korszak sarkcsillagára nézett, azt úgy építették meg, hogy számításba vették a napéj egyenlõség már említett processzióját, vagyis azt a tüneményt, mely szerint az égi sark 25 000 év múlva egybe esik ugyanazon csillagokkal.
Maeterinknek is a meggyõzõdése, hogy az egyiptomi papok olyan földrajzi, matematikai, mértani, csillagászati ismeretekkel rendelkezik, melyek a mai ismereteket meghaladják.

Megtörténhetik, hogy a Khufu piramisa még egész más titkot is rejt magában. Maszudi, kopt író szerint, aki az elsõ században élt, a második piramis az orvostudomány és az egészség titkos csarnoka volt. Semmiféle felirat nem tesz célzást a piramisra, mert a papok el akarták rejteni, átmenteni egy másik civilizáció számára.

A Khufu piramis méretei megfelelnek a legpontosabb gúla modellnek. Adatai a Nap és a Föld távolságát, a földpálya hosszát 1:1 milliárd arányban adja meg. Ezért nevez Nootling „Kozmikus Piramisnak” Mindezekbõl kitûnik, hogy az egyiptomiak a Pythagoras tételét már jóval Pythagoras elõtt ismerték., sõt késõbb Pythagoras jött rá intuició útján a régi atlantiadi tételre.
A piramis mérték egységei az úgy nevezett egyiptomi könyökhüvelyknek , mely utóbbi megegyezik az angol hüvelykkel . Nem véletlen tehát, hogy az angol tudósok jöttek rá legelõször. A Piramis mérték egységeire. A zsidók szerint könyökmértéke is egyenlõ azonos az egyiptomival. Ezt is , mint annyi mást a Nílus mellõl vitték magukkal . Ugyanezekrõl a korszakalkotó felfedezésekrõl is Maurice Maeterlink a „ La Grand Secret „ a Nagy Titok címû könyvében, valamint a magyar Várkonyi Sándor a nagy szorgalommal és tárgyismerettel megírt „Sziriat Oszlopai „ címû könyvében. Mooré és Nootling számításai alapján azt is, hogy a Piramis teljes súlya 15 milliárdnyi része a Föld súlyának. Ha az építésre felhasznált kõanyag középsûrûségét megszorozzuk a gúla köbtartalmával, egy olyan számot kapunk, amely 552 –vel kezdõdik, az az 5,52 azonban a Föld fajsúlya. A Khufu piramis alapkerülete 1,015 yard. Az alapkerület elosztva a magasság kétszeresével 3,145 ad hányadosul, ami egyenlõ a Ludolf féle számmal /pl/ egy tizedessel, tehát a legpontosabb megközelítéssel. A Piramis belsõ elõszobájának a hossza megszorozva ezzel a számmal 365 ,242 hüvelyket ad , ami az úgynevezett trópusi év napjainak a száma, egy ezredrésznyi megközelítéssel.

De legkülönösebb az, hogy sem ez a számtani hieroglifa, amit eddig kibetûztek, az sem egyéb ó-egyiptomi felirat nem tesz célzást erre a rendkívüli tudományra, sõt nyilvánvaló , hogy a papok akarták elrejteni,
átmenteni egy másik civilizáció számára, melyrõl tudták, hogy az utolsó lesz. Szándékosan és rendszeresen temette el tudását a nagyszerû atlantida faj az utolsó kinyilatkoztatások házába. Kõbe épített modern tudományokkal akartak bizonyságot tenni az Utolsó idõk Embereinek, hogy figyeljenek fel a Piramisra, amely elsüllyedt kultúrákat vészelt át, hogy próféciáinak utolsó üzenetét az ismét a pusztulás felé rohanó emberi fajjal közölje.
A továbbiakban a legfontosabb és a legkülönösebb piramisi misztériumról , az utolsó idõkre szóló kronológiai próféciáról lesz szó, melynek adatait George Barbarin „ La Secre de la Grande Piramide „ és Moreaux „ La Science Miszture des Pharaons” címû könyve alapján , most elsõ ízben ismertetem magyar nyelvem.

A Nagy Piramis tanulmányozásával foglalkozó tudósok egészen a legújabb nem remélték, hogy asztrológiai és geodéziai adatokon kívül egyéb meglepetést is találnak benne.
Maszudi kopt író, a már ismert feljegyzései alapján kiindulva Robert Menzies állította fel elõször 1865-ben azt a meglepõ tételt, hogy Khufu piramisának folyosó rendszere nem más, mint a próféciák kronológus ábrázolása, hogy a kronológiai kiszámításának mértékegysége nevû folyosó hosszúságának és magasságának méretei a keresztény érát jelképezik. Ugyancsak Menzies állította , hogy pont ahol az alacsony az elõszobát eléri a Bibliában is megjósolt nagy háborúkat és megpróbáltatások kezdetét jelenti. A zseniális számításba csak az a hiba csúszott be, hogy õk a keresztény korszakot Krisztus születésétõl és nem a keresztre feszítés napjától vették.
Garniernek 1905 –ben megjelent „ The Grand Piramid its Cinkstruktor and the Próféties” címû munkája volt az elsõ, amely erre a tévedésre rávilágított és megadta a kulcsot a további kutatáshoz, melyeket Davidson és Habermann fejeztek be. Davidson bebizonyította, hogy a profétikus kronológia, a folyosó rendszerének grafikus ábrázolása szoros összeköttetésben állegyrészt az egyiptomi Halottak Könyvével amelynek õs egyiptomi neve Per-Mu-Cu vagyis: Mu elhegyta a Napot. Tudjuk, hogy a legrégibb herioglif pepirusok egyike. Ez az egyetlen írás, amelyben a Nagy Piramis folyosói olyan jelképes nevekkel vannak megjelölve, amelyeknek alapján Davidson és követõi rájöttek a Nagy Piramis beépített jövendölések kulcsára. De ami a keresztény korszakot, Jézus Krisztus szerepét illeti Habermann és Davodson nem tudtak feletet adni arra a kérdésre, hogy honnan tudhattak errõl az õs egyiptomiak?

Jóval késõbb világított rá csak Alexander Moret a „ Dieuxet Rois de Egyipte „ címû könyvében arra , hogy a legújabb felfedezések alapján minden kétséget kizáróan kimutatható , miszerint Egyiptomnak õsrégi Messiás jóslatai voltak , melyek egybeestek a Halottak könyvének eddig homályos részleteivel . Moret bebizonyította , hogy a régi egyiptomiak szerint allegoriál megegyeznek az Evangélium elbeszéléseivel . Jézus születését , életének részleteit , a kánai mennyegzõt , halálának körülményeit szimbólikus értelemben egész Egyiptom ismerte már sok ezer évvel Jézus születése elõtt. A tiszta vallás és az özönvízelõtti beavatottaknak arra vonatkozó ismeretei azonban az egyiptomi õs vallás elvilágosodása miatt idõvel feledésbe ment és Krisztus élete és késõbb Osiris élete és szenvedéseként élt tovább vallási hagyományaikban . Ennek ellenére a Biblia legtöbb története megtalálható az egyiptomi vallás ránk maradt történeteiben , emlékeiben .
A Nagy Piramis idõszámítása Kr.e. 4 000 kezdõdött , mai számítás szerint szeptember 22-ével , az õszi nap-éj egyenlõség napjával , amint Devidson számításai kimutatták .
Önként felvetõdik itt a kérdés , hogy ha a Piramis Atlantiszi eredetû , tehát több mint 13 000 éves , hogyan lehetséges mégis , hogy a profétikus születésétõl kettõezerig terjedõ korszakot részletezi csak ? Erre csupán csak egy felelet adható . Atlantiszi építõk , mikor tudományukat özönvíz utáni korszak nemzedékeinek okulására
átmentették , azt is tudták , hogy úgynevezett „ Ádámi Emberiség „ hatezer esztendõs korszakának utolsó ezer évében fenyegeti majd a romlott emberiséget az atlantiszi kataklizma . Erre vall a bibliai Eli házából származó azon talmudi hagyomány is , hogy kétezer évet élünk törvény nélkül , kétezret törvény alatt és kétezret Messiás napjaiban . Énok könyve is az emberiségre kiszabott hat napról beszél , melyen esetleg hatezer esztendõ is érhetõ az elõbbiek alapján . A hetedik tehát a kataklizma utáni pihenés .
De térjünk vissza a Nagy Piramisra , amelyet Davidson , a beépített proféciák feletti elragadtatásban „ Architekturális Apokalipszisnek „ nevezett .

Vizsgáljuk meg a folyosók rendszerét és jövendölés számadatait Davidson és Habermann hozzáfûzött komentárjával .
Meggyõzésként megemlítem itt , hogy ha valaki a második világháború kitörése elõtt kíváncsi lett volna például arra , hogy lesz – e háború és ha lesz , mikor tör ki , mikor fejezõdik be , annak elég lett volna elõvenni
„Laa Secret de la Grande Piramide „ vagy a „ La Fin du Monde Adamique „ címû könyvét . Az utóbbiak a 111- ik oldalon ez áll a Piramis utolsó dátum címszó alatt , öt számsor közepén a következõ dátumokat találhatta volna : 1939. November 27. És 1945. Március 5. Azt hiszem ezt népiesen kísértetiesnek nevezhetjük .
Bemutatom itt a vázlatos képet a Piramis folyosó rendszerének és építészeti kronológiájának , mert a folyosó ismertetése közben vessünk egy pillantást erre az ábrára és az mindennél jobban tájékoztat .
A bejárati folyosó ferde síkban 25 métert halad felfelé , itt kétfelé ágazik, egyik része tovább süllyed az úgynevezett leszálló folyosóba , a másik , melynek ettõl a metszési ponttól kezdve emelkedõ folyosó a neve , csaknem derékszögben felfelé kanyarodik a Piramis központja felé. A bejárati folyosó Halottak Könyve szerint , a világegyetem titkaiba való beavatást elõkészületeit jelentette , egy olyan korban , amely a piramisépítõk óta szellemileg és erkölcsileg degenerálódott .

Szálljunk le elõbb az elbukott Ádámi emberiséggel a 77 méteren át süllyedõ leszálló folyosóba , annak sötét mélységébe , mely a Halottak könyvének szimbolikája . Az eltévesztett út kifejezéssel jelöli meg és azt példázza , hogy az emberiség nagy része nem találva meg az igazság felé vezetõ ösvényt , az alvilág mélységeibe süllyed . Ez a folyosó kb. másfél méteres földalatti kamrában végzõdik , mely mintegy 35 méteres mélységben fekszik a Piramis alaprétege alatt . A kamrának , amely az õs egyiptomi szimbolizmus „ Emberi Ostobaság „ nevet adta , tükörsima a mennyezete és durva sziklapadlója van és a Halottak Könyve szerint az érzésük zûrzavarát , a bukott lelkek kaotikus állapotát jelzi , jelképezi . Az emberek képmásai itt fejjel lefelé járnak a mennyezeteken , mint a legyek , míg a másik oldalon baltával verik egymás fejét .
Kövessük most már a bejárati folyosó másik elágazását , mely most már felfelé halad . Emelkedõ folyosó a neve és mintegy negyven méter után
az úgynevezett Nagy Csarnokban szélesedik ki . Mielõtt azonban tovább mennének , állapítsuk meg a bejárati és az emelkedõ folyosók metszési pontjánál lévõ két piramisi évszámot . A méretek itt a piramis kronológia kezdõpontját , a korunk elõtti 2 500 évet mutatja ki . A másik pedig a piramisi 2 513 évének április negyedikét , ami Kr.e. 1486- ban Niszán hónap 15 –ik napjára , vagyis a zsidók Izraelbõl való kivonulásának felel meg . Most induljunk tovább az emelkedõ folyosón, melynek a szent papiuszon : Homályban Rejlõ Igazság Terme a neve : Ez a folyosó , melyben már kényelmesen lehet járni , a bukásból a fény és az igazság felé törekvõ emberiséget jelképezi . Mielõtt az emelkedõ folyosó a Nagy Csarnoktól elérné , illetve ebben folytatódna , a Piramis központja felé vezetõ és az úgynevezett Királynõ termében végzõdõ vízszintes folyosóban ágazik el . Meg kell itt jegyeznünk , hogy a Királynõ Terme és a Király Terme elnevezés még a régi egyiptológusoktól származnak és egyáltalán semmi közük nincs a királyhoz és a királynõkhöz.
A termeknek egészen más volt az õs egyiptomi neve , ahogyan a Halottak Könyvében nevezik õket . A Királynõ terme Isis lakhelye , aki Máriát jelképezte , amit rögtön megértünk , ha a vízszintes folyosó neveit olvassuk: „ Az emberiség szellemi újjászületése . „ „ Az igazi fényérkezése keletrõl . „ „ A törvény utolsó napjai . „ „ A második , vagy az újjászületés terme . „
Krisztus születésének idejét a Királynõ termének fundamentális méretei adják meg . Ez az utolsó emberiségre vonatkozó piramis kronológia 3 995-ik esztendeje , vagyis a mi idõszámításunk elõtti negyedik esztendõ október
4- e , illetõleg a Tabernákulum zsidó ünnepe , Tiszri hónap 15-ik napja .
Meg kell jegyeznünk , hogy a december 25- e tulajdonképpen eredetileg pogány ünnep volt , az úgynevezett Natalis Invicti Solis annyi mint a Nap születése A régi egyház azért tette Jézus Krisztus születésének ünnepét december 25- re , hogy a megtérítendõ régi ünnepséget ne sértse meg és hogy a megtértek könnyebben , feltûnés nélkül ünnepelhessék a maguk keresztényvonatkozású ünnepeit . Ami pedig a Krisztus elõtt negyedik évet illeti , a legmodernebb asztronómiai mérések már igazolták annak helyességét .

Amíg tehát az Emelkedõ folyosó és a vízszintes folyosó talajának találkozása a négyes évszámot mutatja , addig az Emelkedõ folyosó és a Nagy Csarnok találkozása harmincat ad tehát a keresztre feszítés pontos dátumát .
Amint a nagy Piramis kronológiai adataiból kiviláglik a keresztény idõszámítást tulajdonképpen Kr. u. 30 – ban kellett volna kezdeni Az emelkedõ és a vízszintes folyosó találkozásánál a Nagy Csarnok kezdõdik , amely onnan vette kezdetét , hogy az Emelkedõ folyosó itt egész csarnokszerû magassága 8, 6 métert ér el . Huszonhat fokos emelkedõ szöge ugyan az marad , azonban a szélessége most sem haladja meg az egy métert . Hosszúsága 47, 8 méter, mennyezetén 46, 63 méter . A Nagy Csarnok szimbóluma nyílván való , a megváltozott emberiség látóhatára kitágult , most már szabadabban törekedik a fény felé . Ez a csarnok az ahol a Halottak Könyve szerint a beavatottnak tanúságot kell tennie bátorságáról és jóságáról . Misztikus neve : „ Fénnyel Körülvett Igazság Terme . „ A földpálya világító csarnoka . A Nagy Csarnok semmiféle évszámot nem mutat, azonban egészen a végzõdés mennyezeti csúcsáig , vagyis 1912-ig, ha sokat is kellett az emberiségnek szenvednie , mégis emberi életet élhetett és az Apokalipszis fúriáinak még nem engedték meg , hogy a békét elvegye az egész földrõl .
Published in Misztikus helyek

Read 55882 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19867 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 19753 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 16049 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13553 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11408 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 9081 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8845 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8570 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8508 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ