Ki volt Merlin?

Thursday, 24 July 2014 13:59

Ki volt Merlin, az a mítoszokkal övezett varázsló, aki az ősi A valón mögött rejtőzik? Ezt a kérdést már számos ember feltette. Aszerint, amit tudunk, Merlin a Druidák, Britannia kelta szerzeteseinek, fő képviselője és szellemi vezetője volt. Rendjét nemcsak az egész országban, de messze az ország határain túl is tisztelték. Hiszen Merlin nem csupán egy személy volt - nem, Merlin egy olyan titulus volt, amelyet szükségszerűen és elkerülhetetlenül ki kellett érdemelni. Segítségét és tanácsait sok ember várva várta, legyen az a király vagy az egyszerű nép. így vándorolt Britanniában és teljesítette a feladatát, mágikus erejével szolgálta az országát, a királyát és a népét.

Egy szent rituáléban Merlin és Avalon legfőbb papnője, Vivian, a tenger papnője, egyesültek cs egészen tudatosan leányt nemzettek. Mindketten hosszú ideig meditáltak és összekapcsolódtak egy bizonyos mágikus úttal és isteni aspektussal, hogy lehetővé tegyék a mester vagy a mesterasszony inkarnációját.

Merlin az isteni gondviselés férfi alakját hívta segítségül, az egy Istent, míg Vivian ugyanezt tette csak tisztán női isteni aspektussal, azaz a Földanyával, a Nagy Istennővel. Ebben az isteni közelségben és a legmélyebb tisztaság betartásával nemzettek egészen célzatosan gyermeket - semmi esetre sem a szexuális kielégülés szándékával, hanem azon okból, mert felismerték, hogy most az ember válik teremtővé és az élet ajándékozójává.

Csakis mindkettőjük szellemi erejének és a megteremtett nagy energiának - és csak e feltételeknek - köszönhetően volt lehetséges a segítség a szellemi mester világa számára. Ez volt az ún. „szeplőtlen fogantatás".

A leány, akit Merlin és Vivian nemzett, az anyja utódjává vált, Avalon új papnőjévé. Ugyanilyen rituális módon szülte meg az általunk is ismert gyermekeit: Morgan Le tündért, a fehérmágia nagy varázslónőjét, az ő nővérét, Morghause-t, aki, ahogy a sors elrendelte, a feketemágia hívévé vált és Artúrt (később Pendragon), a Druidák cs Britannia királyát.

Merlin volt tehát a nagyapja ennek a három gyermeknek, akik az életük során beléptek Anglia és gyakorlatilag az egész világ történelmébe.

Morghause maga akarta megszerezni a hatalmat és az ellenőrzést, ezért a legsötétebb mágia segítségével elkövette Artúr király udvarában a legnagyobb árulást - mostohabátyjának bukását és halálát. Az árulást követően sikerült megsemmisítenie Artúr harmadik szemét és ezzel megfosztotta őt a jövőbelátás képességétől. Ugyanezt megpróbálta a nővérével is, de szerencsére nem járt sikerrel.

 

A fehermagia titka boritoRészlet  Császári Éva, A fehér mágia titka című könyvből.
Megvásárolható: http://www.hermit.hu

Published in Misztikus személyek

Camelot

Wednesday, 11 April 2007 09:41
camelotCamelotról, az aranyvárosról szóló legendák, ahol béke és egyetértés uralkodik, elõször a középkorban ragadták meg az emberek képzeletét, amikor háborúk és járványok pusztítottak. Sokan szerettek volna hinni az eszményi város létezésében, nem csoda hát, hogy kutattak a hely után, amelyet Camelottal lehetne azonosítani.

Az Arthur-mondakör mitikus birodalma 8 évszázada tartja bûvöletben az embereket. E birodalom szíve Camelot, a soktornyú város, Arthur király udvarának székhelye, ahol a lovagi eszmények és az önfeláldozó szerelem szabályai szerint élt lovagjaival. 

A "Camelot" név a XII. századi francia költõ, Chrétien de Troyes-tól származik. Pártfogónõje, Marie de Champagne, Aquitániai Eleonóra leánya megbízásából s a trubadúr líra ihletésére õ szõtte Arthur legendájába a lovagi szerelem témáját, amely arról szól, hogy egy hölgy egy lovag rajongásának célpontjává válhat, aki kész neki szentelni életét. Ez önzetlen cselekedetekre indította a lovagokat, a történetet pedig vonzóvá tette a hölgyek számára.

Chrétien Camelotja elbûvölõ erdõk és várak idõtlen táján fekszik, ahol mindennaposak a csodák és varázslatok. Innen indultak küldetésükre a lovagok, hogy bajba jutott hölgyeket mentsenek meg, valóságos és természetfeletti veszedelmekkel szálljanak szembe, és végül hazatérjenek Camelotba. Camelot a rendíthetetlenség jelképe lett egy kiszámíthatatlan világban, a civilizációt szimbolizálta a barbársággal szemben, a zûrzavar közepette a rendet, a dicsõséges múltat és a ragyogó jövõt.

Camelot története Arthurral kezdõdik és végzõdik. Van némi bizonyíték arra, hogy a legendás király létezõ személy volt, egy V. századi brit hadvezér, aki a rómaiak távozása után a szigetre benyomuló szászok felett aratott gyõzelmeket. A szász hódítást követõen a róla szóló regék a kelta népköltészet részévé váltak, és nemzedékrõl nemzedékre öröklõdtek a kelta britek között, akiket az angolszászok õsi földjükrõl a szász fennhatóságon kívül esõ Walesbe és Bretagne-ba szorítottak. Nem véletlen, hogy Camelotot a kelták földjén kezdték keresni.

Elsõként a XII. századi, kelta eredetû történetíró, Geoffrey of Monmouth foglalta össze Arthur élettörténetét. Elbeszélésében Arthur udvarát a dél-walesi Caerleonba helyezte, egy római erõdítmény, Isca falai közé. Akkortájt még láthatók voltak itt egy valaha virágzó város maradványai. Caerleon az Usk folyó partján fekszik, amelyen a királyok és királynék Arthur aranycsúcsos palotákkal teli városába utazhattak.

A legendabeli Camelot legnagyobb valószínûség szerint a somerseti South Cadbury várában "lehetett". Abban az idõben, amikor a feltevések szerint Arthur élt, itt állt a legnagyobb ismert brit erõd, egy olyan király fõhadiszállása, aki páratlan sereget tudott csatasorba állítani. Elsõként John Leland, régiségbúvár és utazó, VIII. Henrik udvari krónikása "azonosította" 1532-ben Cadburyt Camelottal.

Leland állítását régészeti bizonyítékok is alátámasztják. Az 1960-as években a Leslie Alcock régész által vezetett ásatások feltárták, hogy South Cadbury vaskori erõdítményét az V. század végén, amikor Arthur még igencsak aktív lehetett, birtokba vették és megerõsítették a kelta britek. Az erõdítményt az i. e. I. században építették, i. sz. 83-ban a rómaiak bevették, és újjáépítését megelõzõen 400 évig lakatlanul hagyták. Az V. századi faépítményeknek, többek között egy négyszög alakú, 19 m hosszú teremnek az erõd központjában csak nyoma maradt. Lehet, hogy itt állott egykor a Kerek Asztal ?

Egy másik nagy reményû "igénylõ" Tintagel vára, Cornwall északi partvidékén, Arthur feltételezett születési helye. A XII-XIII. századbeli vár jóval késõbbi annál, semhogy Camelot lehessen. Bármi legyen is a kapcsolat Camelot és Tintagel között, az állítólagos egyezés máig idevonzza a turistákat.

Arthur király történetének máig legismertebb változata Thomas Malory 1485-ben megjelent Le Morte d'Arthur (Arthur halála) címû mûve. Malory Winchesterrel azonosította Camelotot, egyszerûen azért, mert 849-tõl 1066ig az volt a szász királyi székhely. Egy másik hagyomány szerint Arthur Britannia északi részén élt, egy Dalriada (ma Argyll) nevû királyságban, utolsó ütközete, a camlani csata helyszíne pedig Camboglanna volt, egy római erõdítmény Hadrianus fala mentén.

Arthur királyról elsõként egy X. századi walesi költemény tesz említést, de népszerûvé Geoffrey of Monmouth révén vált a XIl. században. A legendát késõbb különbözõ elemekkel bõvítették. Chrétien de Troyes a lovagi szerelemmel, Robert de Borona Szent Grál kehellyel, és végül Thomas Malory foglalta egységbe a történetet. Malory Arthurja hõsi hagyományok követõje, aki túlerõvel szemben küzd a királyi cím megszerzéséért. Az ifjú, Merlin varázsló neveltje, bebizonyítja, hogy õ a trón igazi örököse, kihúzza a szikfából a kardot, amire senki más nem képes. Amint megszilárdítja birodalmát, a Tó Hölgyétõl megkapja Excaliburt, a varázskardot. Aztán feleségül veszi Lady Guennuerát, a hozomány részeként övé lesz a Kerek Asztal, és megalakítja udvarát Camelotban.

A lovagok hõsiességét számos feladat teszi próbára, a legnagyobb a Szent Grál keresése. Arthur bukását végül valamennyi közül a legkiválóbb lovag, Sir Lancelot Lady Guennuera iránti szerelme okozza. Az egyetértés megbomlik, Mordred, a király unokaöccse kísérletet tesz a hatalom megszerzésére. Arthur és Mordred a camlani csatában csapnak össze, ahol mindketten elpusztulnak, és velük együtt a cameloti királyság is.

A Camelot fekvésével kapcsolatos bizonytalanság oka az, hogy akárcsak uralkodója, csupán a mesemondók képzeletében létezett. Ha mégis feltehetõ helyszínt kellene választani, Cadbury vára hangzana a leghihetõbben.

De Camelot igazi varázsa épp abban rejlik, amit képvisel. Olyan hely ez, ahol egyetértés uralkodik, a becsület és bátorság a legfõbb erény, ahol az erõs megvédi a gyengét. "Uram, sehol nincs ilyen város, mindez csak látomás" írta róla szomorú nosztalgiával a költõ, Tennyson...

 

Published in Misztikus helyek

Read 55873 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19864 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 19747 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 16047 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13548 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11406 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 9079 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8845 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8569 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8505 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ