A Maya Naptár Végső lépései-2012-ig

Monday, 28 March 2011 07:44

tortugueroVannak, akik úgy hiszik, hogy a Maya Naptár végső napjának időpontja csak egy körforgás végét és egy új körforgás kezdetét jelzi. A magam részéről, mindazonáltal, úgy gondolom, hogy egy sokkal mélységesebb dolog felé közelgünk, mint csupán egy pont a körforgásban, mely újra ismétlődik. Az ősi maya időkből fennmaradt egyetlen felirat a Tortuguero emlékmű,  amely leírja a mayák naptárjának végét (http://bit.ly/3Ni2rD), azt mondja, hogy akkor a világmindenség kilenc ereje fog megnyilvánulni. A korszerű tudományos vizsgálatok is számos tapasztalati bizonyítékkal szolgálnak, hogy egy olyan időpont felé közeledünk, ahol a világmindenség terv kilenc fejlődési szintje (un. Alsó Világa) egyszerre fog bevégződni. Ez azt jelzi, hogy ami felé közeledünk, az nem egy új körforgás vagy váltás, hanem vége minden váltásoknak, melyek a fejlődést vezérelték a világmindenség kezdete óta. Elképzelhető, hogy egy ilyen minden váltások vége, megadja a Földnek az összhang és az örök béke alapját.

Amit most világossá kell tenni, az, szószerint, valami olyan, ami eddig még sohasem fordult elő a világmindenség történetében. Talán ez a, részben ismeretlen, küszöbön álló változás okozza azt a széleskörű tagadást, amely e pillanatban sok-sok emberen uralkodik. Ahelyett, hogy szembenéznének a társadalmi-gazdasági viszonyainkban bekövetkező változásokkal (mert az emberi tudatban bekövetkező változások magukkal vonják a viszonyaink változását is), sokan inkább valamiféle természeti vagy csillagászati eseményről képzelődnek, amelynek állítólag be kell következni 2012. december. 21-én. Mindazonáltal, a Maya Naptár nem valami olyanról szól, ami be fog következni egy adott napon, hanem az emberiség fejlődésének isteni tervét írja le, amelyben a naptár szerinti hatóerők kvantum-váltásai hozzák létre a tudatváltásokat. Tehát az emberi tudat tovább fog változni, lépésről-lépésre, e tervnek megfelelően, amíg elérjük a teremtési folyamat valódi végső napját, 2011. október 28-át. E napon a világmindenség legmagasabb kvantum állapotát fogja elérni (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau), amikor az összhangot megbontó váltások véget fognak érni. Szemmel láthatólag még nem vagyunk ott.

E tudat-fejlődési tervben most közeledünk a Csillag Hullámmozgás /Alsó Világ/ - a kilenc szint közül a nyolcadik – hatodik éjszakájához, amely 2009. november. 8-án kezdődik. Amennyiben helyesen értelmezem a Maya Naptárt, ebben az eljövendő éjszakában az emberiség történetének legjelentősebb tudatváltását fogjuk megérni. Ebben az a legizgalmasabb, hogy érzem, ahogy végül magától értetődővé válik egy viszonylag tiszta kép arról, hogyan fog megszületni egy új világ. Másrészt az is egyre világosabbá válik, hogy ez a születés valószínűleg nagy kihívást fog jelenteni. Ez oknál fogva egyre fontosabbá válik, hogy megértsük, hogy az előttünk álló egynémely nehézségek valójában az új világ megszülését segítik elő, még akkor is, ha nem minden pillanatban látszik, hogy ezt teszik. Amennyiben az emberek igazában megértik, hogyan fog ez az új világ megszületni, akkor meg tudják tartani a jövőbe vetett reményüket, mely valamivel több, mint a pusztán ábrándozás. Sajnos sok zavaros dolog uralkodik a Maya Naptár kapcsán, és sokan, akik szakértőnek kiáltják ki magukat, tagadják azon ősi maya tudást, miszerint létezik a kilenc világmindenség-erő, melyek meg fognak nyilvánulni és ezek, és nem mások magyarázzák, miért fog megszületni az új világ

Tehát, ami az előttünk álló időben történni fog, azt nem lehet megérteni csupán a Csillag Alsó Világ hatodik napjából. Az egymást átfedő körforgásokat, melyek előkészítik a fejlődési séma kilencedik, legmagasabb szintjét; ez Egyetemes Hullámmozgást, ezen hatodik éjszaka hatóerejével együtt, mind, mind tekintetbe kell venni. Ezen átfedés miatt, és az idő ezen Hullámmozgáshoz kapcsolódó felgyorsulása következtében, azt gondolom, hogy az eljövendő időszak nemcsak szokatlanul felfokozott lesz, hanem a hatóerői is igen összetettek lesznek.

Mikor ezt írom, (2009. október. 31), 1 Ben), a hatodik nap vége felé közeledünk a Csillag Hullámmozgás folyamatában, mely a vetéstől az érett gyümölcsig tart, ez a hatodik nap virágzás időszaka, mely megelőzi a hatodik éjszakát. Ahogy egy korábbi cikkben előre jeleztem, néhány közgazdásznak mostanára úgy tűnik, hogy „világméretű gazdasági visszaesés” (vagy annak legrosszabbja) már végére jár. Mindazonáltal vannak bizonyos mozgások a földön, melyek ezt megcáfolják, és inkább azzal az előrejelzéssel vannak összhangban, amit egy májusi cikkben (http://bit.ly/qeisX) adtam közre egy további gazdasági hanyatlásról, ami különösen az US dollár hanyatlásában fejeződik ki a hatodik éjszaka kezdete körül (lásd (http://bit.ly/qeisX)–ben is). Manapság számos forrás jósolja a dollár esését, de fontos megjegyezni, hogy az enyém jóval korábban látott napvilágot, és, ha helyesnek bizonyul, azt mutatja, hogy ami a gazdaságban történik, az a Maya Naptárban feltérképezett isteni terv része.

Előrejelzésemet a gazdaság további hanyatlásáról azon megfigyelésre alapoztam, hogy az éjszakák, legalábbis a fejlődési Hullámmozgás második részében, mindig azt jelentették, hogy a gazdasági növekedés legalábbis lelassul. Egy ilyen küszöbön álló hanyatlás jele az eljövendő éjszakában, pl. hogy nagy roham volt az arany iránt, ami először haladta meg az unciánkénti 1000 USD bűvös határt. Ezen felül, a bennfentes kereskedés egyik mutatója jelzi, hogy az US részvények értékének tényleges alapjait ismerők hajlamosak azt gondolni, hogy az túlságosan felül van értékelve. Még fontosabb, hogy a világ majd minden sarkában egyre hangosabban emelnek szót az olajdollár rendszer lecserélése érdekében és az US dollár, mint a világ tartalékvalutájának használata ellen is. E különböző jelek nem azt mutatják, hogy vége a „válságnak”, hanem mi mást, minthogy küszöbön áll a gazdasági hanyatlás erősbödése, különösen az eladósodott Nyugaton. Látszik, hogy a befektetők megszabadulnak a papír vagy számérték formájú eszközöktől – pont az amire számíthatunk a Csillag Hullámmozgás ezen késői szakaszában, amikor létrejön a tudatváltás nagybani átfordulása az elvontaktól a kézzelfogható gazdasági értékek felé. Tehát, miközben sokan azt mondják, hogy a változások egy összeesküvés eredményei, pl. az US ellen, valójában a felfogni való lényeg az, hogy, ha ez volna a helyzet, akkor ezeket nem lehetne előre jelezni a Maya Naptárból.

Hiszem, hogy ami a világgazdaságban történik, az sokkal mélységesebb és alapvetőbb, mint egy időleges válság, és annak a sajátos tudatváltásnak a következménye, amit a Csillag Hullámmozgás hoz.

Ahogy azt a The Purposeful Universe /nyers fordításban:

Átgondolt Világegyetem/ (http://bit.ly/yvXjH) c. új könyvemben elmagyarázom, a tudatosság elsősorban viszonyulásunk az Életfához, amely a világmindenség különböző szintjein létezik és egymáshoz ütemezett váltásokat okoz ezeken a különböző szinteken. Ez azt jelenti, hogy a tudatváltások, melyek új irányt szabnak az életünknek, ugyancsak közvetlen hatással vannak nagyban a világra és társadalomra és a hozzájuk fűződő viszonyunkra is. Egy tudatváltás, tehát, nemcsak olyasmi, ami a fejünkben megy végbe, hanem egyidejűleg kifejeződik a viszonyaink változásaiban is. Tehát a tudat váltásai és annak fejlődése kihat a gazdasági viszonyainkra is. Vagyis, a hatodik éjszaka kezdetével még további menekülésre számíthatunk az elvont érétkektől, ami, várhatóan, különös keménységgel sújtja a nyugati gazdaságokat az Egyesült Államokban és Egyesült Királyságban, melyek a világ pénzügyi központjai maradnak és ellenőrzik a pénzintézeti tevékenységek javát. Jelen pillanatban ezek a nemzetek, és különösen az Egyesült Államok annyira eladósodott, hogy valójában nincs is szükség magyarázatra, hogy mért fog bekövetkezni újabb hanyatlás a gazdaságában. Minderre azért van szükség, mert ez olyasmi, ami beindítja azt, ami, így vagy úgy, be fog következni. Miközben számos dolog beindíthat egy ilyen hanyatlást, és a sajtó a beindítókra fogja helyezni a főhangsúlyt, a hanyatlás mélyebb okait a Maya Naptárból lehet legjobban megérteni. A Maya Naptár szempontjából a gazdaság folytatódó hanyatlása tükrözi a gazdasági körforgások végéhez vezető, lépésről lépésre végbemenő változásokat, melyek a mayák végső dátumához kapcsolódnak (vagy egy új világ kezdetéhez, ha így tetszik).

Amennyiben a gazdaság hanyatlása egy új világ születésének előfeltételeit teremtő folyamat része, jogos a kérdés, hogy vajon e válság milyen mély lesz.

Akkor is, ha világos, hogy a papírpénz értéke, különösen az US dollár, csapást kap, valahogy nyitott marad a kérdés, hogy milyen messzire fognak elérni ennek a következményei. Úgy gondolom, ezt csak a születendő új világ természetének tanulmányozásával lehet megérteni. Amikor ezt akarjuk megérteni, nem támaszkodhatunk semmilyen ősi maya forrásra. A maya források csak azt mondják, hogy a világmindenség Kilenc ereje fog megnyilvánulni, mikor a naptár a végéhez ér, de semmilyen ősi felirat sem beszél arról, mi fog következni ez után. Mivel nincs anyag, azt javaslom, forduljunk a nagy Ábrahámi vallásokhoz, mint a Biblia vagy a Korán, amelyek mondanak is valamit a dologról. Amennyiben ezeket társítjuk a Maya Naptárból vett ismereteinkkel, úgy érzem, lelhetünk némi elképzelést az eljövendőkről. Hiszem, hogy minden, ami eddig történt ebben az időtervben, alá van rendelve az új világ megszületésének. Tehát, a Korán ezt mondja a 82:17-29 Szúrában: „Honnan tudhatod, hogy mi az Ítélet Napja? És még egyszer: honnan tudhatod, hogy mi az ítélet Napja?”. Azon a napon, mikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért! Azon a napon a döntés Allahé!”**Simon Róbert fordítása. Helikon Kiadó 1997. Hiszem, hogy az uralkodás eltűnése az Egyetemes Alsó Világra utal, amely elhozza az egység tudatát és a rálátást az egész lényünkre és minden korábbi cselekedetünkre. Amennyiben ezt komolyan vesszük, az maga után vonja, hogy minden láncot el kell szakítani, amellyel egyik ember a másikon uralkodik. A Biblia utolsó könyve, a Jelenések 21:4-5 ugyancsak egy megszületendő új világot ír le: „És az Isten eltöröl minden könnyhullatást az ő szemeikből; és a halál többé nem lészen, sem a keserűséggel való sírás, sem kiáltás, sem semmi fájdalom nem lészen többé: mert az elsők /korábbiak – ford./ elmúltak. És monda az ki a’ székben ül vala: Ímé mindeneket megújítok.”**Károli Gáspár fordítása.

Heckenast Gusztáv, Pest, 1857. Ez, láthatólag, azt mondja, hogy a múlt minden láncát el kell szakítani az új világ megszületéséhez. A kettőt egybe vetve az látszik, hogy az új föld születésének előfeltételei, hogy meg kell szabadítanunk magunkat a múlt láncaitól ugyanúgy, mint a más emberek láncaitól. Sokak e változásokat olyan magasrendűnek tekinthetik, hogy sokkal vigasztalóbbnak tűnhet, ha arról képzelegnek, hogy a világ véget ér és utána végig megy az összes szükséges változáson, amelyek többé-kevésbe fejre állítják a világunkat. Bizonyos, hogy hatalmas a száma a hatalomban lévő embereknek, akik nem akarják látni az egyenlőség és összhang felé vezető átalakulások létrejöttét. A fenti idézetek, mindazonáltal, némi magyarázatot adnak arról, merre vezet bennünket a gazdasági visszaesés és milyen mélységű lesz. Lehet, hogy például a pénz teljesen el fog tűnni? Úgy gondolom, az a válasz, hogy a pénz oly mértékig fog eltűnni, hogy többé már ne láncolja a világot a múlthoz. A gyakorlatban ez valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy a hasznot hajtó befektetésekről, stb. való gondolkodás okafogyottá válik, mivel nem valószínű, hogy a megjelenő új világ az elvont értékek felhalmozására alapozó növekvő gazdaság lesz. Még valószínűbb, hogy az új világ a megosztáson és a társadalom összes tagjáról való gondoskodáson fog alapulni, ahogy az Egyetemes Hullámmozgás egységtudatossága, előreláthatólag sok felfordulás után, végül is teret nyer. A hatodik éjszaka legközelebbi időszaka az lesz, amikor az átalakulás gyakorlati kifejeződéseit ki kell próbálni és megvalósítani. A jelenlegi világ szemszögéből nézve ez elképzelhetetlennek látszódhat. Mégis, nincs olyan, hogy állandó emberi természet, és a valóságfelfogásunk és az ösztönzés, hogy mit teremtsünk, a Hullámmozgás változásaival együtt változik. A Tartományi-, Nemzeti-, Bolygói- és Csillag Hullámmozgások emberei teljességgel eltérően közelítették meg az életet és az egyetemes ember, melyet a Kilencedik és Egyetemes Hullámmozgás fog megteremteni, a tudat fejlődésének megkoronázását fogja képviselni. Tehát, valószínűleg, a korábbihoz képest eltérő világfelfogással és eltérő minőségekkel fog rendelkezni. A megosztáson alapuló gazdaság, nyilvánvalóan, csak akkor válhat teljességgel lehetővé, ha az Egyetemes Hullámmozgás által hozott egység tudat sikeresen megvalósult. Annak ellenére, hogy a hatóerő váltások most gyorsan következnek, hozzá kell tennem, hogy el kell telni egy bizonyos időnek (2011 után néhány éves időszaknak) mire ez az új gazdaság felveszi a végleges formáját. Akkor hát, hogy fog a gyakorlatban végbemenni ez az átmenet az olyan embertől, aki lényegében csak magáról gondoskodik, egy olyan emberré, aki látja a minden egységét és megosztozik a teremtés gyümölcsein? Az élettapasztalásunk ilyen változása ma még olyan lehetetlenségnek látszik, mint annak idején a Berlini Fal leomlása. De, hasonlóképpen, a Berlini Fal lehullásához, mely végső soron az emberi tudat kelet-nyugat sarkításának felemelkedését tükrözte, az új világ megszületése úgy van előirányozva, hogy az a – legfőképpen nyugati elmékben fenntartott – belső és külső falak felemelkedésének eredményeképpen jön létre. Tehát, a gyanúm szerint, a hatodik éjszaka első fele során a gazdaság egyre esősebben le fog lassulni, mivel az USA népességének fogyasztása már nem lesz képes a világ ipari gépezetét tovább hajtani. Az USA világhatalma le fog csökkenni a dollár esésének eredményeképpen. Viszont, a világ egyetlen része sem feltételezheti, hogy mentes marad ennek a hanyatlásnak közvetett hatásaitól. Ebben a leszállásban egyszer csak jön egy pont, ahol számos ember ráébred, hogy többé már nem lehet feltámasztani a régi növekvő gazdaságot és többé már nem lehet visszatérni a „szokásos üzlethez”. Ezen a ponton igen elszánt társadalmi-gazdasági megoldásokat kell feltárni, hogy a népek túléljenek, akár a szószerinti fizikai értelemben is, mivel nyilvánvalóvá válik, hogy a múlt gazdasági kapcsolatainak és a gazdasági láncainak természete okozta a gondokat. Feltehetjük a kérdést, például, hogy mi fog történni, ha a gazdaságilag fontos országok népességének jelentős része nem lesz képes fizetni a jelzálog kölcsönét?


Ezeknek az embereknek majd tömegesen el kell hagyniuk a házaikat, úgyhogy a bankok tulajdonában lévő számtalan ház üresen fog állni, miközben az emberek az utcán vannak? Ez egy olyan helyzet, ami már megtörtént Detroit néhány külvárosában, ahol korábban autókat gyártottak. Tehát ez a forgatókönyv nem feltevés, hanem bizonyos határok között, korlátozott léptékben már meg is történt. Nagy valószínűséggel az fog történni, hogy fizetési haladékot fognak követelni az adósságokra, hogy az embereknek többé már ne kelljen fizetni, hogy a házaikban maradhassanak. Lehet, hogy a nagyobb léptékben ezt megelőzi, hogy bizonyos nemzetek szükségesnek fogják látni, hogy nyomást gyakoroljanak az államadósságok elengedése érdekében, hogy fennmaradjon a világ egyensúlyi állapota. Amennyiben az adósságok ilyen halasztása intézményessé válik, ez valószínűleg megszünteti a pénz és a múlt láncainak hatalmát, amely ma még fennáll. Ez hatékonyan meg fogja teremteni az utakat a fenntartható gazdaság felé, amelyben az kap hangsúlyt, hogy az emberek szükségeltét a jelen pillanatban kell teljesíteni (visszatérve a múlt láncainak elvágásához). Ez természetesen sehogy sem lesz forradalom nélkül, és mint ilyen, valószínűleg világméretű lesz, mivel a világ gazdaságai jelenleg igen mélyen egymásba vannak gabalyodva. Valószínűleg az USA-ból fog elterjedni a világ legnagyobb része felé. A világ társadalmi-gazdasági rendszerének ez a hatalmas átalakulása valószínűleg 2010. július. 17 (a Világmindenség Közeledés)** és a Csillag Hullámmozgás Hetedik Napjának kezdete (2010. november. 3.) között fog bekövetkezni. Természetesen, ez sok olyan egyéb uralmi rendszer feloszlatását fogja szolgálni, melyeket a világ legfőképpen a Nemzeti-, de a Bolygói Hullámmozgásból is örökölt. A hatóerők tekintetében ez az időszak, 2010. július. 17. – november 3, az elő-Egyetemes Alsó Világ és a Csillag Hullámmozgás átfedése során teremtődik meg.*** Amit ez a forradalmi időszak legvalószínűbben elér, az a hozzá kapcsolódó kormányzati és nemzeti fennhatóságok csökkenése (nem valamely adott kormány fennhatóságáé, hanem a kormányzati fennhatóságé, mint olyané, amit az emberiség a Nemzeti Hullámmozgásoktól és annak apajogú tudat-keretétől örökölt. Mondani sem kell, hogy egyesek majd megpróbálnak előnyöket kovácsolni egy ilyen helyzetből). Komolyan fel fog merülni a kérdés, hogy mire kellenek a kormányok és az országhatárok, „mikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért.” Az én látomásom, hogy a Világmindenség Közeledés és a Csillag Hullámmozgás hetedik napja között eltelt időszakban ekképpen az emberi művelődés teljes körű nagyjavítása fog bekövetkezni.. Ekkor lesz az egyéni ösvények megválasztásának ideje is. Miért fog ez a 2010. július. 17. – és 2010. november. 2. közti időszak ilyen forradalmi átalakulásokat hozni? Nos, van két korábbi időszak, amely említésre méltó párhuzamosságot mutat ezzel a most eljövendő szakasszal. Az egyik i.sz. 1498—1617, a reneszánsz, amely széles értelemben a hűbérúri /feudális/ rendszer bukását jelentette, mely a Vatikánt tekintette a világhatalom végső forrásának, valamint az újkor kezdetét hozta. a második az 1986-1992 időszak, amely a demokratikus forradalmak hullámát hozta (beleértve a Berlini Fal leomlását) és olyan világot eredményezett, melynek féltekéi többé nem voltak elkülönülve. Azt is észrevehetjük, hogy a két kapcsolódó forradalmi időszak a szellemiség új kifejezésébe torkollott, az első esetben a reformáció, a második esetben az Egybehangzó Összerendeződés****, mely, valamiképpen a napjaink sokfelől összeválogatott New Age mozgalmának kiindulási pontjává vált. Ez azt is jelezheti, hogy ugyanebben az időben, a Világmindenség Közeledést követően, egy új szellemi ébredés fog bekövetkezni. Mivel a Világmindenség közeledés lesz az egység tudat első fuvallata, ez azt vonja maga után, hogy az emberek isteni késztetést kapnak, hogy osztozzanak az egész teremtés egységében és felismerjék azt. Hiszem, hogy ez egy szavakon túli szellemiség lesz, amely az istenség közvetlen megtapasztalásán alapszik. Vagyis, míg a reformáció olyan felébredés volt, mely az írott szót hangsúlyozta, a New Age mozgalom ezoterikus eszmékből eredt, melyeket néha csatornáztak vagy elbeszéltek, hiszem, hogy az előttünk álló szellemi felébredés nem olyasmi lesz, amit szavakban meg lehet fogalmazni, hanem az egyszerű tudáson fog alapulni. Úgy érzem nyitott kérdés, hogy ez a 2010. július 17. és november. 3. közti átváltoztató forradalom békés lesz-e, de az 1986-1992 közti időszakkal való párhuzamossága azt jelzi, hogy ez legalábbis lehetséges. Mindazonáltal, az világos, hogy az emberek meg fognak oszlani aszerint, hogy együtt akarnak-e áramlani a bejövő hatóerőkkel, melyek az új világ felé vezetnek, vagy ellenállnak és a múlt rendszerek fenntartására vagy azok visszaállítására törekszenek. Tehát nem csoda, hogy hatalmas erők próbálják a Maya Naptárt úgy beállítani, hogy azt mondja, hogy 2012. december. 12-én történni fog valami. (Ennek jellegzetes példája a 2012 c. hollywoodi mozi, ami egy katasztrófa film, de a legtöbb New Age guru előkészítette a talajt ezen alaptalan félelmek számára, mert csak ezt az egy időpontot hangsúlyozták, és elhallgatták, hogy a Maya Naptár a fejlődés kilenc szintjét tartalmazza.) Hogy az emberek miként fognak viszonyulni ehhez a változáshoz, az attól is függ, hogy az emberek mennyire értik a Maya Naptárt és a világmindenség tervet, e pillanatban csak egy elenyésző kisebbség van tudatában a naptár igazi formájának, vagyis a kilenc világmindenség hatóerő megnyilvánulásának. A nagy többség, valójában sohasem ismeri fel a tudatosan az előttünk álló dolgokra figyelmeztető jeleket. Viszont, amennyiben megértik, hogy a magas szintű változások egy isteni tervből erednek, ez azt jelentheti, hogy bekövetkezhet egy szellemi felébredés. Amennyiben ez megtörténik, nem fognak arra hajlani, hogy a körülöttük zajló változásokat csak jelentőség nélküli zavaros eseményeknek tekintsék, ahogy az uralkodó sajtó biztosan be fogja állítani azt. Tudván, hogy az egész naptár a tudat fejlődési folyamatában való részvételről szól, nagy veszély van abban, hogy az emberek azt hiszik, hogy a Maya Naptár csak egyetlen napról szól, amelyben valamilyen esemény történik, legyen ez a kitaláció a „pólusváltás”, „csillagok együttállása”, „X Bolygó”, „világvége” vagy „tudatváltás”. Ez egy hihetetlenül gyermeteg, végtelenül babonás természetű elképzelés, amely azt hiszi, hogy az új világ csakúgy lehull az égből az emberekre, anélkül, hogy tevékenyen és tudatosan részvét vennénk az egység tudatához vezető folyamatokban. A valóságban elsöprő jelentőségű bizonyítékaink vannak, hogy a Maya Naptár, a tudatváltások sorrendjét írja le, amit még magasabb gyakorisággal fogunk megtapasztalni 2010. július. 17. után, és még kifejezettebben a tényleges Egyetemes Hullámmozgás 2011. március. 8-i kezdete után. Csak 2011. október. 28-án fejeződnek be a váltások, és az egység tudatosság állandósul, ami egy ezredéves béke alapját fogja szolgáltatni. Ez a rezgésszám növekedés, történetesen, azt is megmagyarázza, hogy milyen hatalmas nagyjavításon mennek keresztül az összes uralkodási rendszerek és milyen rövid időszak alatt. Az én ajánlásom, az erkölcsös életen és igazmondáson túl, hogy tanuljunk meg élni a kilencedik szint áramlásával (http://bit.ly/WWjiG). Maradj a folyó közepén és összpontosíts az új világ megtestesülésére.

undrwrldsCarl Johan Calleman Seattle, 2009. október. 31, (1 Ben) www.maya-portal.net www.calleman.com * Az US dollár jelentős esésének hatásai a gazdaságra nem mentesek a bonyodalmaktól. A belkereskedelem elviekben (ez egy durva egyszerűsítés) érintetlen marad, míg az US árukivitel versenyképesebbé fog válni. Mindazonáltal, biztos, hogy ez gyengíteni fogja az USA világhatalmát, mivel a vállalatait alacsonyabb áron lehet megvásárolni külföldi pénznemekben és mivel pl. az olaj behozatal sokkal drágábbá válik. ** Korábbi könyveimben tétováztam az Egyetemes Alsó Világ hosszával kapcsolatban, néha azt gondolván, hogy egy 260 nap hosszúságú tzolkin kör lesz, néha meg azt, hogy ez a Csillag Alsó Világ tizenkettedike lesz, ami 13 x 18 = 234 napot tesz ki. Ahogy közeledünk a végső átváltási forgatókönyvhöz, azon gondolat felé kezdek hajlani, hogy az Egyetemes Alsó Világ 234 nap hosszúságú lesz, melynek kezdetét 2011. március. 8-ra teszem amit, megelőz az elő-Egyetemes Alsó világ kezdete 2010. július. 17-ével. Az a bizonytalanság ebben, hogy láthatóan nincs ősi maya forrás, mely leírná a 18 napos oxlahunkin időszakot, pedig ez lenne az ésszerű. Másrészt az ősi mayáknak nem kellett foglalkozni az új világba való átalakulás forgatókönyvével és valószínűleg figyelmen kívül hagyták ezt az időszakot, míg ez nagyon fontossá válhat a mi időnkben. Valójában van egy korábbi példa, mely szerint a mayák csak akkor követtek egy körforgást, ha a hatásai valóságossá váltak. Ez az un. Rövid Számlálás 13 katun-ja, amelyeket a Klasszikus Maya időkben nem vizsgáltak, feltehetően azért, mert a hatásait még nem érezték elég erősen. Csak később, a Klasszikus Utáni időkben váltak ezen Rövid Számlálás hatásai olyan erőssé, hogy ezek lettek a mayák által követett uralkodó körforgások, úgyhogy felváltották a Hosszú Számlálást és központ naptári körforgássá váltak. Így hát, ha a Klasszikus Mayák nem a Rövid Számlálásra alapozták a naptáraikat, még jóval kevesebb okuk lett volna a 18 napos szakaszt figyelembe venni, ami számukra csak az igen távoli jövőben fejtette volna ki a hatását. *** Amit itt eljátszunk, az kölcsönös egymásra hatás az átfedésben lévő időszakok között, melyek úgy keletkeznek, hogy a Csillag Alsó Világot felosztjuk 13 részre is meg 20 részre is, tzoolkinban lévő trecena és uinal hatóerői közti átfedésekhez hasonlóan. Amikor a Csillag Alsó Világ 4680 napját elosztjuk 13-mal, ez 13 napot és éjszakát eredményez, melyek 360 nap hosszúak, de, ha 20-szal osztjuk, akkor egy hullámmozgást eredményez amely 234 nap hosszú. **** A Világmindenség Közeledés (Összerendeződés), felhívása július 17-18-án, és a Harmonikus Összerendeződés (Közelítés), tehát, közvetlen párhuzamban állnak annyiban, hogy ami a Harmonikus Összerendeződés volt a Csillag Alsó Világban, ugyanaz lesz a Világmindenség Közeledés az Egyetemes Alsó Világban. Ez azt jelenti, hogy a Világmindenség Közeledés nemcsak egy átváltoztató politikai időszak kezdetévé fog válni, ahogy az 1986-ban történt, hanem azon szellemi felébredés első fuvallata lesz, ami később teljesen ki fog fejeződni az Egyetemes Alsó Világban. Világmindenség Kilenc szintje (Alsó Világok), melyek a Maya Naptár végére vonatkozó egyetlen fennmaradt maya felirat szerint (Tortuguero Emlékmű 6) a végnapon meg fognak jelenni. Jelenleg a nyolcadik szinten (a Csillag Alsó Világban) élünk és felfelé törekszünk a Kilencedik, legmagasabb szintre, az Egyetemes Alsó Világába.

Forrás: http://grou.ps/houseofmysticlight/blogs

Published in 2012

2012 - A MAJA NAPTÁR TITKAI

Monday, 28 March 2011 07:31

A Maja naptár iránt az elmúlt években nőtt meg az érdeklődés a 2012-es évvel összefüggő várakozások miatt. A naptár sajátosságainak vizsgálata a világegyetem fejlődésének egy eddig ismeretlen értelmezését kínálja, a kozmikus terv elméletét. A Maja naptár tulajdonképpen az a hiányzó láncszem, mely megteremti a kapcsolatot a mindenség és a teremtésben résztvevő emberiség között egy nagyszabású evolúciós tervben. A Maja naptár újraírja a történelmet, újraértelmezi a világegyetem eredetét és fejlődését, amelyet immár tudatosnak és irányítottnak kell tekintenünk.


Mi a Maja naptár?
Világunk látszólag káoszba és eddig sosem látott mértékű anarchiába süllyedésével sokan tesznek fel olyan kérdéseket, mint: „Honnan ered a Maja naptár?”, „Kik voltak a maják, hogyan szerezték meg tudásukat az időről?”, és a legfontosabb: „Miért is fontos a Maja naptár?”


Az idő egyedülálló érzékelése
Az utolsó kérdés megválaszolásához meg kell határozni, mitől különleges a naptár. A Maja naptár alapvetően másfajta időérzékelésen alapul, mint a világ összes többi ismert kalendáriuma. Míg a keresztény, a mohamedán, a zsidó vagy a buddhista naptárak csillagászati ciklusokhoz kötöttek, úgymint a Föld forgása a Nap körül, vagy a Hold Föld körüli forgása, addig a jövendölő Maja naptár nem ilyen. Ez nyilvánvaló abból a tényből is, hogy míg a Maja naptárnak vége van, a csillagászati ciklusok meghatározhatatlan ideig folytatódnak.


A tudatosság következő szintje 2011. október 28-án tetőzik
Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenfelűl a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejlődését. Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tetőfokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvetőbb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a művészet, a műszaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

 

A kilenc szintes piramis
Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak az nem más, mint az a számos motívum, melyek a maja alkotásokban figyelhetők meg. Olyan motívumok, melyek megerősítik, hogy az isteni terv munkája egy lehetséges értelmét adja életünknek. A maja naptárrendszer legjelentősebb metafórája a kilenc szintes piramis, melynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

A Tortugero 6 emlék
Az egyetlen létező ókori feljegyzés arról, mi történik a naptár végekor nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, nem az X bolygó eljöveteléről és nem is a napkitörésekről tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szintű piramis istenének a naptár vége utáni eljöveteléről szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tetőzik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejlődése.

A megújult világ egyetlen útja
A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez és ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból, amely vissza nem térő alkalmat kínál számunkra, hogy megteremtsük a szeretet világát.

 

Published in 2012

plejadA mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját. A Fiastyúkot úgy is ismerik, mint a Hét Növér. A mi előnyös pontunkból, a Fiastyúkot, mint 7 csillagot látjuk. Aktuálisan 8 csillagból épül fel a Fiastyúk és a mi Napunk a Fiastyúk csillagkép 8. csillaga. A teljes csillagkép, beleértve a mi teljes naprendszerünket, egy óriási spirált formál a Tejút galaxisában. Körül-belül 26.000 év szükséges a mi Napunknak az Alcyone körüli utazáshoz. A mayák erre hivatkoznak, mint Nagy Ciklusra. (1.)

Itt található a fény egy öve, ahogy Alcyone-n keresztül kiterjed a spirálba. Ahogy a mi Napunk halad az Alcyone körül, ki és belép ebbe Photon övbe. Napunk keresztül halad a Photon övön megközelítőleg 2000 év alatt és a övön kívül 11.000 évig. A teljes ciklus felépítése: a naprendszerünk belép a Photon övbe (2000 év), kilép a Galaktikus Éjszakába (11.000 év), és ismét be (2000 év), és ismét ki (11.000 év).

A Nap kering az Alcyone körül és a Föld kerint a Nap körül. E tény eredményeképpen, a Föld még a Nap kapcsolatba kerülése előtt kapcsolatba kerül Photon övvel. Amint a Nap megközelíti a Photon övet, a Föld ki és belép a Photon övbe mindaddig, amíg a Föld keringési pályája teljes mértékben belülre nem kerül. A tavaszi napéjegyenlőségkor, a Föld a legközelebb volt a Photon övhöz. Körül-belül az 1987-es tavaszi napéjegyenlőségkor, 11.000 éves Galaktikus éjszaka után, a Föld ismét belépett a Photon övbe, megkezdődött a Nagy Ciklus befejezése. A Föld keringési pályája miatt a Föld a Photon övben egy hétig tartózkodott 1987-ben. Minden évben, a Nap egyre közelebb került a Photon övhöz. 1988-ban a Föld a Photon övben tartózkodott 3 hétig. 1996-ban a Föld a Photon övben volt megközelítőleg január 18-tól május 23-ig. Minden évben, az idő hossza növekedni fog 2012-es esztendő téli napfordulójáig, amikor a Föld teljes keringési pályája a Photon övben lesz, és ezzel a Nagy Ciklus véget ér. És ez az a dátum, amikor a mayák naptára is végződik. (2.)

Amint a Nagy Ciklus befejeződik, valami érdekes fog történni a Fiastyúk csillagképben. A Maya csillag a Fiastyúk csillagkép 3. csillaga. A Maya csillag 2000 év alatt halad át a Photon övön és nagyjából 1.200 évig van kívül. Az ő Alcyone körüli keringési pályája rövidebb, mivel közelebb van az Alcyone-hoz. A mi Napunk a Photon övbe lépett 1998-ban és teljessé válik jelenléte az övben 2002-re. Amint a Napunk elhagyja a Galaktikus éjszakát és belép a övbe, a Maya csillag már belépett a Photon övbe. Ez a két csillag szinkronizált lesz ebben az időszakban. És ahogy a Maya csillag visszatér a Photon övbe, a Fény Maya Lényei visszatérnek a Földre segíteni nekünk, amint a Nagy Ciklus befejeződik. Nagy Események bekövetkezése készülődik és az Ősi Bölcsesség visszatér a Földre. Tudd, hogy ti mindannyian kiválasztottak vagytok a földi ittlétre ebben az időben, hogy megtapasztaljátok mi fog történni.

Published in 2012

A maják 7 titkos jóslata

Thursday, 26 April 2007 16:11
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai is de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett  jóslatokat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmazza, egy korszak végét, mely csak a maya műveltségben maradt fenn ősi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri (Galaktikai) Ismeretek által.
Elvesztek a babilóniai kaldeusok ismeretének az adatai, elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a monda szerinti férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!

Az első maya jóslat első sorai nekünk magyaroknak is szólnak, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása!  Hatalmas feladat kevés idővel!

Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a  vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította!

Elménkben kell felépíteni ezen utolsó anyagi műveltségünk (civilizációnk) világegyetemes (KOZMIKUS) PIRAMISÁT  minden jelképével, magyarázatával és ismertetni a nagyvilággal!

Az eddigi  ismeretek alapján tudjuk, hogy a maya Naptár 2012, december 22.-ére jelzi az utolsó korszaka végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen korszakokról van szó és ahogy egy korszak befejeződik, úgy születik meg egy újabb; de a 2012-es korszakváltozás különbözik a többitől, mivel  ekkor fog befejeződni egy Nagy Év is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításának mivel újra kezdődik el egy NAGY ÉV  egy új 5125 éves korszakkal, azaz a mayák pontos számolása után 5184 évvel! Nem lesz vége a földi életnek!

A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison,  Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol az évszám az Kr.e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az  utolsó anyagi műveltség (civilizáció) idejét, de a  különbözőműveltségeknek különbözőideje volt a valóságban attól függően, hogy milyen erővel hatott rájuk a HUNAPKU ereje.

A mayák egyetemes nyelve a számtan volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetők a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek a  Kr.u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk. Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk  kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerű gondolkodású emberek voltak.  Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a korszakokat, hiszen korszakokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerő, a villamos-delejes (elektromagnétikus) erőnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az erőnyüket a Földanyára.

A magyarázataikat megismerve erősödik meg bennünk az a vágy, hogy  népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból  más népeknek az ősi titkos tudományát!  Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi paprendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az időnemcsak a tudomány, nyelv és hit  újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új anyagi műveltség (Civilizáció) ajtaja fog előttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetőkre van szüksége.

A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölők bilincsbe verőláncait. Az elsőjövendölést pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek!

Felhívás a közel jövőszerencsétlenségeire, melyek már  többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félőknek a lelkébe, hogy mindez könnyíthetőlegyen a nagytudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudnák segíteni a népeket, az emberìséget.

Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis beszélgetésünk is hozzásegít az ősi nagy csillagrendszeri (galaktikai) magyar tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a titokzatos meséktől melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az ősi papirendek világegyetemmel kapcsolatos (galaktikai) ismereteit. Megismerni a vallásunk, a vallások anyagi okát, megismerni a Teremtést.

1999. augusztus 11.

Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással (eklipszével) és csillaghullással. Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe!

Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi  hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.

Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.

Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.

Ezzel az évszámmal kezdődik el az elsőJóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi VILÁGMINDENSÉGI (KOZMIKUS) KERESZTJE, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét.

 

                                                 Vízöntőjegye

                                                            !

tauro, bika jegyű-------------------------föld-------------------------skorpió jegye

                                                            !

                                              leó, oroszlán jegye

 

Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak.

IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között.

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. Az villamos-delejes (elektromagnétikus) ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz  a föld minden lakójára!

Mindezt a mayák egy igen  egyszerű mondattal fejezték ki: "Az emberek megbolondulnak!" És láthattuk, hogy az  állatok is ekkor kezdték elveszíteni az tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez az villamos-delejes (eletromagnétikus) erőcsökkenése miatt! A nap kevesebb erőnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb erőnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerüen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya.

Ez a Jövendölés anyagi kezdete, a Jövendölés oka és maga a Jövendölés ennek a következményét írja le.

A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papirend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét  IGEN,  egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő(pozitív) erőnyét használva!

Igazi lelkivezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi  szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA nem lesz a földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része!

A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Õ erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az őéltetőereje által!

Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.

Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belsőlüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a  bírája azon cselekedeteinek amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat.  Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.

A elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A földön az éghajlati változások rekkenőhőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegőszennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!

A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ időszaka után. Ennek a keringése, időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk  működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.

Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

Ilyenkor történnek a  nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható  és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint "az időmely nem idő"!

Tehát valójában az utolsó 20 év  az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erőhatása a földön.

AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS  az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő- változást okoznak testében, lelkében, vagy a  fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely  az emberiség félelmére építetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges  lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

A villamos-delejes (elektromagnétikai) erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen  megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának  gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más  világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.

A HATODIK JÖVENDÖLÉS  megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnődolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.

Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.

Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem  engedni meg azt, hogy elérje  a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.

Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.

Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő(magnetikus erő) az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben mint a mayák---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi időszükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.

A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott  tárgy az lehet igen zavaró (negatív) hatással a földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró (negatív) istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok misztiszizmusa. Számtani, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit az anyagi jelenségek által.

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS.

Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS)  HAJNALBA és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy  csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza  földünk minden élőlényét és akkor már megengedi  az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét  fog sugározni!

Ez maga már a HUNAPKU új erőnye,  és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg  az új EMBER, A VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel (Civilizációval) egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!

Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!

Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.

Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Világegyetemi (Galactikai) Alkotó Ember ember lesz!

Visszaáll  az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított VILÁGEGYETEMI VALLáS az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?

Itt Mexicóban az elsőFÕPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek  igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a földön élőemberiséget a Naprendszerünk körpályája VILÁGEGYETEMI ÉJJELÉN.

A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rend ez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.

A hosszú kutatóutamon találkoztam még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem.

A cél, a munka megvan, csak időés erőny hiányzik, azaz a kevés idő, mely még megadatott a HUNAPKU azon kevés erőnyének, mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából!

Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz!

Ne felejtsd el szegény Magyart!----nem! nem! a Jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy ma egyedül áll fenn mint annak a régi nagy papairendeknek egy önálló állama, mely tanított, alkotott!  Nem  hagyta elfeledtetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is de bennünk él!

Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben!  Ébredj magyar mély álmodból!............................

 

Mariann dePluer
forrás: http://www.magtudin.org/A%20Mayak.htm

Published in 2012

A kristálykoponya titka

Wednesday, 31 January 2007 09:04

Megoldásra váró rejtélyek

Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek a rejtélyek közé tartozik egy bizonyos kristálykoponya is, amelyet 1927-ben Albert Mitchell-Hedges fedezett fel Közép-Amerikában. Az archeológus a vadonban különleges leletek után kutatott, és egy feltáratlan maya település nyomait vizsgálva, amelyet teljesen benõtt a buja növényzet, úgy döntött, hogy felgyújtja az õserdõt. A buja növényzet ugyanis teljesen benõtt egy területet és hagyományos módszerekkel lehetetlen volt feltárni a lelõhelyet. A lángokban háromhektárnyi terület veszett oda, de miután a füst eloszlott, az expedíció tagjai elképesztõ felfedezéssel szembesültek. Egy hatalmas, páratlanul kiépített és kiváló állapotban fennmaradt települést tártak fel, amely számos piramist és egyéb épületet számlált. A feltárások során Mitchell-Hedges expedíció egyedülálló leletre bukkant, amely élesen megosztotta a régészet-társadalmat. A furcsa lelet egyesek szerint boszorkányos ügyességgel létrehozott hamisítvány, mások szerint a XX. század legfontosabb régészeti felfedezése volt.

A kristálykoponya eredete homályba vész

A vitatott tétel egy kvarckristályból készítet emberi koponya, arányaiban tökéletes, megmunkálási minõségét tekintve példa nélküli. Kora meghatározatlan, funkciója nem ismert, eredete sûrû homályba vész. Nem tudni, hogy milyen módon készítették, a kvarckristály ilyen precíz megmunkálása olyasféle technológiát feltételez, amely még ma sem áll az emberiség rendelkezésére. Korábban is találtak ilyesféle darabokat, de ez azonban teljesen más volt. Ez a koponya tökéletesen hasonlít az emberi koponyához, anatómiailag tökéletes. Nem tudni, hogy milyen módon készítették, a kvarckristály ilyen precíz megmunkálása olyasféle technológiát feltételez, amely még ma sem áll az emberiség rendelkezésére.
A hetvenes években a Hewlett-Packard laboratóriuma részletes vizsgálatnak vetette alá a különleges leletet. Bebizonyosodott, hogy a koponyát egyetlen nagy kvarckristályból alakították ki, ám a készítõi egyáltalán nem használtak fémbõl készített eszközt - a mikroszkópos vizsgálat során egyetlen karcolást sem fedeztek fel a koponya felületén.

A Mitchell-koponya tehát a mai napig régészeti és technológiai paradoxonnak számít, az archeológusok rémálma, megfejthetetlen rejtély.
A lelet néhány éven át a régész birtokában volt, majd végül, a harmincas években egy Brazil múzeumba került. Ekkorra már a legendák tucatjai övezték a Mitchell-féle leletet. Megfigyelték többek között, hogy a kristálykoponya idõrõl-idõre változtatja színét és a környezeti idõjárási viszonyoktól függetlenül hol elhomályosodik, hol pedig fényesen ragyog. Egyesek úgy vélekedtek, hogy valamilyen istenség koponyája került elõ, mások idegen lények hagyatékának tartották a darabot, ismét mások pedig egy történelem elõtti, magasan fejlett civilizáció bizonyítékát látták benne.

A nácik nagy érdeklõdését váltotta ki

Érdekes megemlíteni, hogy a Mitchell-féle kristálykoponya iránt roppant nagy érdeklõdést tanúsítottak a Harmadik Birodalom okkultista szakértõi is. A fekete mágiával foglalkozó Karl Maria Willigut, a titokzatos náci boszorkány úgy vélte, hogy a kristálykoponya a Halál Istennõjének koponyája, egy õsi árja szakramentum, amely az elveszett Atlantiszról származik. Az SS Õsi Hagyatéki Hivatala 1943-ban különleges ügynököket dobott át Brazíliába, hogy elrabolják, és Németországba szállítsák a kristálykoponyát. A náci ügynökök behatoltak a múzeumba, betörték a tárló üvegét és kiemelték a felbecsülhetetlen értékkel bíró darabot. Az épületet azonban nem tudták elhagyni, mert megszólalt a riasztó és a múzeum biztonsági személyzete elfogta a tolvajokat. A betörõket kihallgatták és a kihallgatás során azok bevallották, hogy a náci kormány megbízásából követték el a bûncselekményt.
Bár a rejtélyes koponya megszerzésére tett elsõ rablási kísérlet kudarccal végzõdött, a Harmadik Birodalom vezetõi ennek ellenére sem mondtak le a kristálykoponyáról, mert újabb ügynököket vetettek be a cél érdekében. Ám a következõ csoport is lebukott. Ezt követõen a múzeum igazgatósága elszállítatta a felbecsülhetetlen értékkel bíró darabot és biztonságosabb helyre került.
De miért akarta a náci Németország megszerezni a kristálykoponyát?

A nácik okkultista szervezete, az Ahnenerbe vezetõi meggyõzõdéssel vallották, hogy a kristálykoponya egy energiafókusz, roppant fontos mágikus tárgy, az árja ember hagyatéka, amely földöntúli hatalommal bír. Érdekes egybeesés még, hogy az SS által alkalmazott legfõbb grafikus szimbólum is a koponya volt, amelyet a fentebb említett Karl Maria Willigut saját kezûleg tervezett Himmler felkérésére. Õszerinte a Mitchell-féle kristálykoponya által lehetett volna megteremteni a Herrenvolk fajt, mert a mágusokat ez a kristálykoponya oly erõvel ruházta volna fel, hogy képesek lettek volna az emberi faj evolúcióját a végsõ szintre juttatni. A kristálykoponya tehát képes lett volna felszabadítani a pogány energiákat, hogy a náci varázslók uralmuk alá hajtsák a világot. Ennek tudatában érthetõ tehát, hogy az SS miért is foglalkozott annyira kiemelten a kristálykoponyával és miért kívánták olyan hevesen Longinus Lándzsája és a Szent Grál mellett ezt az ereklyét is, amelynek megszerzésével megszerezték volna azt az okkult hatalmat, amely révén megalapíthatták volna az Ezeréves Birodalmat, és benne kitenyészthették volna a náci übermenschet, a felsõbbrangú emberi lényt.

/Fay Gábor írása/

Published in Misztikus tárgyak

Read 55458 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19790 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 19706 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 15974 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13478 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11387 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 9065 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8818 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8549 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8473 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ