Externsteine

Monday, 05 May 2008 10:51

Externstein a német StonehengeEz a sziklás vidék Németország "szent" szíve. Egymás mellett állnak az õsi sziklakövek, remetealakok, templomok stb., melyek együtt alkotják a Heilige Linient, azaz szent vonalat.
A Teutoburgi erdõ a német történelem jelentõs eseményének színhelye. Alsó Szászországban, Detmold közelében történt, hogy Hermann, a keruszk törzs vezére Kr. u. 9-ben döntõ vereségetmért a római légiókra, s így megakadályozta, hogy a rómaiak leigázzák a germán törzseket.

Ettõl a híres helytõl nem messze fekszik Externsteine, ahol öt hatalmas mészkõ pillér tornyosul az erdõ fölé.


Externsteine

A látvány valóban megrendítõen látomásszerû, öt viharvert, bizarr formájú, barlangokkal, járatokkal és titkos kamrákkal teli homokkõ szikla tornyosul elõttük, 30 m magasra nyúlva a fák között.

A varázst fokozza a tündérmesékbe illõ környezet, amely akár egy gyerekkönyv illusztrációja is lehetne. Mivel a térség amúgy is tele van õsi szent helyekkel, a sziklaegyüttes erõs misztikus és mitologikus asszociációkat ébreszt. A néphagyomány szerint a köveket óriások emelték egyik napról a másikra, majd az ördög felégette õket, groteszk, kifacsarodott formájukat ennek az égõ pokolnak a lángjaitól kapták.
Az externsteinei szentély õsidõk óta zarándokhely. Sziklába vájt kamrái és üregei nyugalmat és csendet biztosítanak a szerzetesek és zarándokok áhítatához.

A"germán "...

A természet egyik "energiaközpontja", Externsteine már az ókorban is szent helynek számított. Ugyanolyan jelentõsége volt a germán mitológiában, mint Stonehenge-nek a brit hagyományban. A kõkorszakban nomád vadászok keresték fel, és itt tartották pogány szertartásaikat a germánok is. Ezért a hely számos misztikus és mitologikus elemmel ötvözõdött.

Nagy Károly frank király és római császár a keresztény hit terjesztése nevében pogányüldözésbe fogott, és 772-ben betiltotta az externsteinei szertartásokat. Késõbb a közeli paderbotni apátság szerzetesei is a sziklákba vájt kamrákban tartották az istentiszteleteket. A 17. századi vallásháborúk idején a sziklák katonai erõdítményként szolgáltak, békésebb idõkben pedig a romantikus írók és mûvészek kedvelt helye volt. Ma idegenforgalmi látványosság, festõi hatását még egy mesterséges tó létrehozásával is emelték...

ex08.jpgA természet adta magas kõszirtek vonulatát mesterséges barlangok és üregek szakítják meg. Úgy tûnik, hogy az egymást követõ generációk egyre tágasabbá alakították õket. Néhánynak - mint például a kápolnának - egyértelmû volt a funkciója, a legtöbbnek a rendeltetését azonban homály fedi. Lépcsõk is találhatók köztük, melyek vájatokba, falmélyedésekbe, kis lyukakba és emelvényekre vezetnek, vagy éppen a sziklák felszínére. A legnagyobb sziklapillér és egy szabálytalan alakú kamra kétfelõl is megközelíthetõ. Az északkeleti bejárat és a kamra két ablaka a nyári napforduló napkeltéje felé tekint, a másik bejárat pedig egy szûk folyosóba vezet, amelyet igen furcsa alakzatúra vájtak.

A fõkamrát a korai keresztények avatási és tisztító szertartásaik színhelyévé választották. Európában több helyen találtak hasonló célt szolgáló föld alatti barlangokat, ahol ugyanilyen falmélyedések, érdekes, faragott arcok, padlókörök és graffitik maradtak fenn.

A kápolna mint Nap-obszervatórium

Az egyik pillér tetejének közelében sziklába vájt kápolna helyezkedik el, ez talán Externsteine legtitokzatosabb helye. Csak sziklába vésett lépcsõkön vagy egy ingatag pallón át közelíthetõ meg. Keleti vége egy kör alakú fülkét rejt, amelyben egy pilléroltár található. A templomépítészetben ez a megoldás teljesen ismeretlen. Közvetlenül az oltár fölött 50 cm átmérõjû, kör alakú ablak van.

1823-ban Otto von Bennigsen, a prehisztorikus kor kutatója, a kápolnában állva végignézte a nyári napforduló idején a nap és a holdkeltét. Ezek nagyon fontos asztronómiai események, számos prehisztorikus emlék (kõkörök, megalittömbök) kapcsolódik hozzájuk. A kápolnát úgy alakították ki, hogy az erdõ fölött 6,5 km-es távolságban háborítatlan kilátás nyíljon ezekre az égi jelenségekre. Érdekes egybeesés, hogy Externsteine ugyanazon a tengerszint feletti magasságon található, mint Stonehenge, sõt ugyanabba az irányba is tekint... fontos tény ez az asztronómusok számára. Bennigsen szerint a kápolna a keresztény kor kezdete elõtt épült, és az õsi "fénykultusz" bizonyítéka.

William Teudt plébános véleménye egészen más volt. Õ az 1920-as években végzett alapos asztronómiai és régészeti kutatásokat Externsteinében. Megállapította, hogy ez a hely része az Észak-Németországon áthaladó Heilige Liniennek. Ezen a vonalon helyezkedik el Externsteinétõl nem messze, Bad Meinbergben egy híres megalít kõkör. Teudt úgy vélte, hogy a kápolna felett régen kamrák és faépítmények álltak, ahonnan a Nap, a Hold és a bolygók mozgását lehetett tanulmányozni.

Teudt felfedezése sokakat meggyõzött arról, hogy a kápolna romos állapota és a tetõ hiánya korai keresztény szerzetesek rombolásának a következménye, akik így akarták tönkretenni a pogány megfigyelõhelyet. Teudt azt is kimutatta, hogy a sziklák lábánál heverõ 50 tonnás kõtábla a kápolna oldaláról esett le. Ennek a csonkításnak szerinte az volt a célja, hogy a régi pogány obszervatóriumot a keresztények számára elfogadható és látogatható hellyé tegyék.

Amikor a pogányságot felváltotta a keresztény hit, gyakran elõfordult, hogy a szerzetesek és papok régi pogány vallási helyeket alakítottak át a saját céljaiknak megfelelõen. Externsteine kiváló példa erre. 1120 körül a cisztercita szerzetesek csodálatos kõfaragványt készítettek, mely Krisztus testének a keresztrõl való levételét ábrázolja.

Középkori sziklafaragvány...Ezen szerepel egy utalás a régi pogány vallásra, a relief alján a pogány Irminsul, a Világoszlop látható, amely az univerzumot tartotta, és a legfõbb égi istenség kultuszára utal. A faragáson az Irminsul szék alakúra görbül, erre áll rá Nikodémosz, hogy elérje Krisztus testét. Mindez azt szimbolizálja, hogy a régi vallás behódolt az újnak. A faragvány érdekessége, hogy Nikodémosz lábát letörték. Elképzelhetõ, hogy ez a pogányok bosszúja volt, amiért megfosztották õket szent helyüktõl...

A faragvány alján a Világkígyó tekergõzik, és úgy tûnik, hogy ez már egy másik kõfaragó munkája, valószínûleg egy angolszász mesteré. Azt a pontot jelölheti, ahol a föld energiái kiáramlanak. Ezek az energiák csak azokra hatnak, akik belépnek a sziklabarlangokba és az üregekbe. A sok-sok mesterséges bemélyedés, fülke, üreg és barlang a Föld belsejéhez való közeledést jelképezi. A világ több más helyén is találtak már az externsteineihez hasonló föld alatti vagy sziklába vájt kamrákat. Õseink azt akarták elérni, hogy minél közelebb kerüljenek az anyaföld belsõ energiáihoz...

/Forrás: paranormal.hu/

Published in Misztikus helyek

Hasonmás (Doppelgänger)

Sunday, 13 April 2008 12:15
dopp.jpgMinden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes tapasztalatát errõl a hasonmásról, melyet az okkultizmus "duplikátumnak" nevez.
Goethe például elbeszéli, hogy amikor weimari otthonában tanul­rnányaihoz fogott, úgy tûnt, önmaga pontos hasonmását pillantotta meg az asztalánál álló széken ülve, amint hetykén õt bámulta. A szokatlan élmény okozta ijedtséget visszafojtva, néhány pillanatig szembenézett önmaga látható hasonmásának - melyet Doppelgängernek nevezett el - rosszindulatú tekintetével. Annak a sok élménynek egyike volt ez, amelyek révén a költõ megértette miért létezik ez a könyörtelen és embertelen árny az emberi lélekben.

A hasonmással való találkozás azoknak az embereknek a meg­szokott élménye, akik okkult ösvényeken járnak. Ez a Szent Grál kutatásának egyik olyan élménye, mely belsõ morális hatalmat és és olyan képességet tesz szükségessé, mely biztosítja az elmének az egyensúlyát, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberiség tömegei számára rejtett szellemi valósággal szembenézhessen. Mint magának Mefisztónak, a hasonmásnak is megvan a maga helye az Úr kíséretében. Az a szerepe, hogy szembenállást adjon az emberi lélek Istenhez, a Széphez és az Igazhoz fûzõdõ érzései­nek életében. Csak a hasonmással való szembenállás révén, csak az ellene irányuló szilárd elhatározás révén vagyunk képesek meg­találni a helyes morális ösvényt, mint emberek. Az emberi lélek és a hasonmás közötti állandó feszültség rejtett módon arra bír min­ket, hogy a lelkiismeret parancsának engedelmeskedjünk. Bár a hasonmás belsõ mûködésének valódi élménye az emberi­ség többségének számára még mindig rejtve van, könnyen fel lehet ismerni annak hatásait a jelen emberi élet minden területén. A Doppelgänger egyetlen célja az, hogy minden emberi tevékeny­séget embertelenné tegyen, azaz arra törekszik, hogy az emberi lényt embertelen szférába húzza le.

A Doppelgänger emberellenes. A hasonmás nemcsak mint az egyedi emberekben levõ ahrimáni árny létezik. A Doppelgänger alhierarchiáinak vannak sokkal na­gyobb hatalommal rendelkezõ tagjai is, amelyek népek, nemzetek és fajok antiszellemeiként mûködnek. És végül van egy Világ-Doppelgänger, az emberiség antiszelleme, mely Lucifer szolgájának a szerepét játssza, és az emberiség tudati evolúciójávai áll szemben.

Már sok kiemelkedõ szaktekintély kimutatta, hogy Henrich Himmler rejtélyes módon elõre jelezte Adolf Hitler késõbbi politikáját. Mindazonáltal végtelen vita folyik arról, hogy Hitler vagy Himmler volt-e a Harmadik Birodalom igazi gonosz szelleme, de egyikre sincs végsõ bizonyíték. Mert az Adolf Hitler lelkét birtokló luciferi intelligencia állandó egységben állt a Heinrich Himmler testét rnegszálló Doppelgängerrel. Az okkult belátás felfedi, hogy ennek a két becsapott embernek a személyisége mögött Lucifer és az antiember egyetlen egységes intelligenciaként mûködött. A lu­ciferi elv láthatatlan elektromos áramként kívülrõl galvanizálta a Doppelgängert, hogya nácizmus elleni minden belsõ ellenállást megtörõ iszonyatos kezet vezesse. Hitlernek és Himmlernek ez a rejtett belsõ viszonya egyfajta el­lenképe volt az ember lelkében élõ ego és ahrimáni hasonmás he­lyes viszonyának.

A hasonmás csak akkor kezd mûködni, amikor az ember a gyer­mekkorból a felnõttkorba lép. Általában a tizenkettedik életévben jelennek meg az elsõ hatásai, és öntudatlanul embertelen érzések ellenében kell személyes morális döntéseinket meghozni. A hasonmásnak ez a lélek elleni embertelen támadása az örege­déssel egyre erõsebb lesz. A morális célok megvalósítása érdekében történõ gonosszal szembeni ellenállás egész életünk során jelen van. De a Doppelgönger, a félelem és a sötétség ámyszerû lénye fél a haláltól, mert nem képes szembenézni a sír utáni szellemlét fényével. Az érzékenyebb lelkek tudatában vannak annak a pillanatnak, ami­kor a hasonmás eltávozik, és ezután földi életük utolsó három napjá­ban a béke és a harmónia érzése tölti el õket. Példák ezreit lehetne idézni mindkét világháborúból, melyekben a lelkiismerettel és esztéti­kai érzékkel rendelkezõ emberek intuitíve megpillantották a halál kü­szöbönálló eljövetelét, amikor a hasonmás eltávozott belõlük. Az élet fonalán - melyben az emberi én sakkban tartja a hason­mást, legyõzve annak könyörtelen és embertelen befolyását - elõ­rehaladó teljes viszony mint démoni tükörkép játszódott le a törté­nelem színpadán Adolf Hitler és Heinrich Himmler egyre mélyülõ viszonyában. Mert miközben Hitler lelke, melyrõl lépésrõl-lépésre lemondott, Lucifer edényévé vált, a Himmlerben mûködõ Világ­-Doppelgänger a német nép morális tudatát igyekezett elfojtani, és a terror borzalmas pogromja és inkvizíciója végül teljesen kiir­totta a nemzeti lelkiismeretet

/részlet: T. Ravenscroft, A végzet lándzsája könyvébõl/

Published in Misztikus történetek

Szent Patrik Purgatóriuma

Wednesday, 09 April 2008 10:56

station_island2.jpgVolt egyszer egy tó közepén egy kicsiny sziget, s ezen egy barlang, amelyről azt tartották, hogy az a holtak birodalmának bejárata. Ez a hely a mai Lough Dergben, az írországi Donegal megyében található, és Szent Patrik Purgatóriuma néven vált ismertté. A néphit szerint az ide zarándoko­lók, akik e hely rémségeit megtapasztalták, men­tesültek a tisztítótűz kínjaitól, lévén a purgató­rium az a hely, ahol a holtak lelkei bűneiktől megtisztulnak, mielőtt a mennybe jutnának.
l153-ban egy Owen nevű lovag, hogy bűneiért vezekeljen, úgy döntött: ellátogat a barlangba. A szűk bejáraton átvergődve hatalmas ko­lostorban találta magát; 15 fehérbe öltözött ember figyelmeztette a rá leselkedő veszélyekre.

Hirtelen megmozdult a föld, Owen füle han­gos sikolyoktól zengett: démonok ragadták meg s magukkal vonszolták, miközben végeste­len-végig iszonyatos kínzások jelenetei tárultak fel előtte. A démonok Owent a pokol kapujá­ba hajították, ő azonban Jézus nevét kiáltotta, mire a pokol egy lángnyelven kiokádta őt. Egy tűzfolyam felett ívelő hídon nagy veszélyek kö­zepette átkelve Owen egy földi paradicsomba ért, virágos rétekre, melyeket papok népesítet­tek be. Két érsek felvezette egy hegyoromra, ahonnan megpillantotta az aranyként fénylő mennyei paradicsomot. A paradicsomból lán­gok áradtak, s ezek fürösztötték Owent, ami le­írhatatlanul kellemes érzés volt. Már kigyúlt benne a vágy, hogy bárcsak örökre itt marad­hatna, amikor visszaröpítették az élők világába.Owen történetét 1180 körül egy bizonyos Sawtreyi Henrik nevű ciszterci szerzetes jegyezte le. A legenda egyre szélesebb körben vált ismert­té, s ezzel együtt rohamosan nőtt a hely népsze­rűsége, bár a legtöbb zarándok csupán ott aludt, s a túlvilágot csak álmában látta meg. A barlan­got a XV. században bezárták, így a mai látogató­nak meg kell elégednie azzal, hogy a Station Island nevű szigeten, a purgatórium helyén há­romnapos virrasztással egybekötött böjtöt tart.

Középkori krónikák szép számmal tudósítanak ehhez hasonló látomásokról. Bár a szerzetesek tol­la jócskán kiszínezte a történeteket, a látomások bizonyára meg estek. Míg állítása szerint Owen a maga testi valójában látogatott el a túlvilágra, a szigetre zarándoklók többsége csupán lélekben tette meg ezt a látogatást.

 

 

station_island.jpg

 

 

 

 

Published in Misztikus történetek

A visszaadott képesség

Saturday, 08 March 2008 22:00

prana.jpg - Én is rendelkeztem azokkal a képességekkel, mint a hölgy. Volt bioenergiám, kanalakat hajlítgattam, láttam az emberek auráját. Egyszer felkerestem Jevtusenko orosz természetgyógyászt, s ő azt ajánlotta, tanuljak meg gyógyítani. El is végeztem a tanfolyamot. Élveztem ennek a tudásnak a birtoklását, ezért állandóan gyakoroltam, fejlesztettem képességeimet.

 - Meggyógyított már valakit?

 - Igen. Ízületi fájdalmakat, vesefájást, szívpanaszokat, légzési problémákat. A betegek nagy része tünetmentessé vált a kezelésem után. Csodálatosan éreztem magam, büszke voltam a tudásomra. Egyik nap azonban különös dolog történt. A barátaimmal beszélgettünk, amikor hirtelen teljesen máshol éreztem magam. Csodálatos volt a táj, nagyon békés... Soha nem ismert szeretet sugárzott felém. Mindez megismétlődött harmadnap, negyednap is... Furcsa volt a egész. Már csak azért is, mert korábban ateista voltam, nem hittem Istenben.

     Az egyik nap megint a «tájon» jártam. De már furcsa, idegen, körvonalazatlan lények is voltak ott. Nem tudtam, kik azok. Amikor «visszajöttem», elgondolkodtam. Vajon a tudás, amit birtokolok, valóban jó lénytől (Istentől) származik? Hirtelen rádöbbentem, a gyógyításaim nem mindegyike sikerült úgy, mint szeretném... S ekkor úgy döntöttem, hogy elhagyom a képességeimet. Hatalmas lelki tusát jelentett ez a folyamat. S nemcsak lelki tusát. Mindenféle démonok jelentek meg az életemben.

      - Mit jelent ez?

     - Nem akartak elengedni. Minden éjszaka jött valaki. Az volt a szörnyű, hogy már korábban fölébredtem, s éreztem, kopogni fognak. Eltelt pár perc, kopogtattak. Bejöttek ezek az alakok. S én minél jobban elhatároztam, hogy meg akarok szabadulni a képességeimtől, annál többen jöttek, s annál szörnyűbb volt az egész. Volt akinek vérzett a feje. Néhány nap múlva erősödött a támadásuk.

     (. . . ) A négy éves gyerekem látta őket. Felébredt, s kérdezte tőlem, kik ezek a bácsik a szobában. Ekkor már borzalmas idegállapotban voltam. Minden este könyörögtem Istennek, vegye el a képességeimet. Aztán egyik este eljött az utolsó démon, csak lángoló feje materializálódott: «Még nem engedlek el végleg» - mondta, s eltűnt.

    - Meg van még a képessége?

    - Nincs. Eleinte a kezem még állandóan forró volt a bioenergiától igyekeztem nem törődni vele. A tárgyakat nem akartam elgörbíteni, igyekeztem nem látni a jövőbe - holott korábban erre is képes voltam, s egyik nap éreztem, van valaki a szobában rajtam kívül. «Elveszem a tudást, ha igazán akarod» - mondta a hang, s ezzel elfelejtettem mindent. Az éjszakák nyugodtak lettek.

    - Igen. De nem hiszem, hogy tudok neki segíteni. Túlságosan ragaszkodik még a képességeihez.

    - Vajon mi az, amin Ön keresztül ment az elmúlt néhány hónapban?

    - Tudja, olvastam a Bibliában, hogy mielőtt Jézus újra eljönne, sok lesz a hamis próféta, hamis Krisztus, aki gyógyítani akar. S lám, tele van a világ természetgyógyászokkal. Ezek nagy részének azonban - valójában nem volna szabad használnia képességét.

Azt hiszem, én is hamis próféta voltam.

/részlet: http://maranatha.uw.hu/reinkgp%20OK.htm /

Published in Misztikus történetek

Nonstop világvége

Monday, 03 March 2008 09:54
proph.pngValahol valaki minden korban megjósolja a világ végét. 1843-ban az USA-beli New England adventistái Armageddonra, azaz az utolsó, ítéletes csata eljövetelére vártak. Legalább 100 ezer ember hitt meggyõzõdéssel William Miller jóslataiban. Az iskolázatlan baptista ültetvényes éveken át tanulmányozta a Biblia apokaliptikus szakaszainak idõrendjét, s üzenetét 1831tól kezdve hirdette - ekkor alapította meg az adventisták vallási közösségét.
 
Miller Dániel és a Jelenések könyvének bibliai próféciáira alapozta jóslatait, s azokat Ezékiel és Mózes lV. könyvének számadataival igyekezett alátámasztani. Az elsõ világvégének szerinte 1843. március 21. és 1844. március 21. között kellett volna bekövetkeznie. Amikor 1844. március 22. is nyugalomban eltelt, a dátumot 1844. október 22-re tette át. Hívei meglepõ módon továbbra is mellette álltak, otthagyták otthonaikat, ingó javaikat, s az alkalomra fehér lepelbe öltöztek. A következõ csalódás azonban már nagyobb volt a hívek lelkesedésénél; az adventisták több csoporttá szakadtak. A szombatisták és Jehova tanúi is ebbõl a korai mozgalomból nõttek ki, bár ma egyik szekta sem jelöli meg a világ vége dátumát.

 

E jövendölések persze korántsem új keletûek. Krisztus második eljövetelét tették már 500-ra, majd 1O00-re. A különbözõ európai próféták által megjelölt késõbbi "jelentõs" évek az alábbiak voltak: 1367, 1525, 1689, 1694, 1730, 1826,. 1836. Az amerikai polgárháborút követõ évtizedben Észak-Amerikában legalább 100 beteljesületlen jövendölés született.

A különféle szekták önjelölt prófétái rendre biztosítják híveiket arról, hogy kizárólag õket kerüli majd el a világvégzete. David Koresh, aki 1993ban, a Texas állambeli Waco rendõri ostromakor halt meg, vallási szektáját a második eljövetelre vonatkozó fenyegetésekkel és ígéretekkel tartott egyben. A koreai Tami-egyház 1992. október 28-ra tette a végítélet napját, amikor Krisztustól a szekta mind a 144 ezer tagjának megmentését várták. Több ezren mindenüket eladták, de hiába. Aztán egy londoni apáca, Sophia nõvér állt elõ azzal, hogy a vég 1994-ben jön el, amikor egy üstökös összeütközik a Jupiterrel. Az összeütközés be is következett, de a Föld azóta is vígan forog.
Published in Tudomány

Milarepa

Sunday, 20 January 2008 22:40

milarepaMilarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz év elteltével anyja azt mondta Milarepának, menjen, keressen egy varázslót és tanulja meg tõle a fekete mágia mesterségét, hogy bosszút állhasson. A fiú eleget is tett anyja kívánságának, és mágikus erõ segítségével elpusztította ellenségeik házát és termését.

Harmincnyolc éves korában, hogy gonosz cselekedeteiért bûnbocsánatot nyerjen, Milarepa a tibeti buddhizmus nagy gurujának, Marpának a tanítványává szegõdött, és a hit és az odaadás számos szigorú próbájának alávetve magát, a megvilágosodáshoz vezetõ utat követte. Marpa elõbb azt a feladatot adta neki, hogy újra meg újra felépítsen és mindannyiszor le is romboljon egy kõházat, majd 44 éves korában végül is a beavatottak közé fogadta.

Anyja halálakor Milarepa barlangba vonult vissza a hegyek közé, hogy élete hátralévõ részét meditációval töltse. A bölcs csalánból fõzött ételeken élt, és bár mindössze egy vászonköntös volt rajta (Milarepa annyit jelent: "Mila, a vászonba öltözött"), a legkeményebb telet is átvészelte, pszichikai hõt, tumót gerjesztve).

A Harvard Egyetem egyík tanára, Herbert Benson 1981-ben az indiai Dharszalában három tíbeti lámán tanulmányozta ezt a képességet. Azt találta, hogy a lámák meditálás közben kéz- vagy lábujjuk hõjét akár 8°C-kal is növelni tudják. Úgy vélte, a jelenség egyetlen magyarázata a vérerek akaratlagos, a jóga segítségével történõ kitágítása és összehúzás a lehet.

Mint mondják, Milarepa a remeteként eltöltött évek során hihetetlen pszichikai erõre tett szert, és a teljes megvilágosodás állapotába jutott. Képes volt önnön testébõl "kilépve" közlekedni, néha más világokban is, és át tudta alakí. tani magát madárrá, lánggá vagy folyóvízzé - vagyis olyasmire volt képes, ami a lung-gomra emlékeztet. A tibeti lung szó levegõt vagy energiát jelent, a gom pedig a valamire összpontosított meditálást, amíg meg nem valósul az azzal való azonosulás. A beavatottak vagy lung-gom-pák feltehetõen azért tudnak nagyon gyorsan közlekedni, mert rendkívül könnyûvé válnak. Megfigyelõk szerint ezek a személyek tulajdonképpen nem futnak, hanem mintha ritmikus ugrómozdulatokkal el-elemelkednének a földrõl, miközben egyfajta transzállapotban vannak. Hasonlóképességet tulajdonítanak Ausztrália õslakóinak.

Milarepa 84 éves korában halt meg. Úgy beszélik, miközben Tibet nagy jógiját elhamvasztották, üstökösök száguldottak át az égen és vírágok hullottak a semmibõl. Népe ma is tiszteli, dicsõíti Milarepát.

Published in Misztikus történetek

Read 55314 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 19707 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 19657 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 15898 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 13423 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11369 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 9046 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8780 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 8532 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8427 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ