Az egyiptomi piramis jövendölései 2. rész

Rate this item
(5 votes)

A Nagy Csarnok kõpadlójának a végzõdése , mielõtt az alacsony folyosóban folytatódnék , a Davidson könyvében nagy foknak nevezett ki , merõleges emelkedést teszi meg , mintha az emberiség a tág levegõjû Nagy Csarnok elhagyásakor még egy utolsót rugaszkodnék a fejlõdés felé . Ez a fejlõdés azonban a nagy fok két végszámáról ítélve , csupán az „ Utolsó Idõk „ mûszaki fejlõdését jelentheti , mert , két adat 1844. Január 25. és 1909. augusztus 2.

Az elsõ dátum a vasút születésével esik egybe , a második pedig a repülõgépével . A nagy fok egyébként a szent papiruszban a készülés kezdete . A Korszak Beteljesedése és minden dolgok helyreállítása, vagyis , a mûszaki civilizáció utolsó nekirugaszkodását jelképezi , mielõtt eljön a vég.

A nagy fok után a Nagy Csarnok egyszerre alacsony folyosóvá szûkül 3, 88 méter hosszú , de már egy méterrel alacsonyabb , úgy – hogy mondhatni csak négykézláb lehet benne közlekedni . E ezt az úgynevezett elõszoba két részre osztja . ebben , mintegy rövid lélegzetvételre felegyenesedhet az ember az alacsony folyosó görnyedtségébõl . Ez az Architekturális ensemble rendkívüli jelentõséggel bír az õs egyiptomiak szimbolizmusában , mert a „ Kháosz Elõszoba . „ a neve is azt jelképezi , hogy az utolsó idõkben az emberiség felfelé haladása megsemmisülés felé.

Az alacsony folyosó kezdeti dátuma : 1914. 4. –5. Tehát az Apokalipszisben is megjósolt elsõ világháború kronológiailag pontos dátuma , illetõleg a Németországnak küldött angol utimátum lejárati ideje . a második dátum : 1918. november 10-22. A háború vége , azaz fegyverszüneti idõ . Egy harmadik dátum is van a kettõ közelében : 1918. január 18. Ami a Szovjetunió megalapításának kezdete . Az alacsony folyosó elsõ szakaszának 1914 és 1918 közé esõ mélységét a Halottak Könyve az „ Elsõ Megpróbáltatásnak nevezi „ Utána következik az Elõszoba , másképpen : „ Szünet a Kháoszban . „ amelyben már egy kissé felegyenesedhet az ember . Ennek kezdeti évszáma 1918. végsõ pedig 1928azaz a gazdasági krízis kezdete / világ krízis / Az elõszoba másik szimbolikus neve : „ Hármas Fátyol Terme „ amely azt jelenti , hogy az adeptusoknak , mielõtt a halál és a végsõ beteljesülés lépne , a tisztánlátást akadályozó három fátylat , a gõg , a testiség és a félelem fátylát maga elõtt fel kell lebbentenie 

Az alacsony Folyosó második szakaszában ismét csak meggörnyedt háttal , négykézláb lehet bejutni . Ennek a szimbolikus neve : Végsõ Megaláztatás Folyosója . Jóval hosszabb , mint az elsõ szakasz , a másodikat a Második Megpróbáltatás termének nevezik . Kezdeti évszám 1928. végzõdése pedig 1936 szeptember 15. A Spanyol polgárháború kitörésének a napja , ami tulajdonképpen , a második világháború elõjátékának tekinthetõ , hiszen spanyolországi , majd az abesszin háború egybefolyt a nagy háborúval .
Jegyezzük meg itt , hogy az alacsony folyosó talaja innen kezdve már a vérre emlékeztetõ vörös gránittal van fedve , nem fehér mészkõvel , mint a többi folyosó .

A második megpróbáltatás alacsony folyosója azonban már szintén egybefolyik a Király Termével , ahol minden vészes következmény , a vörös gránit felavatási szarkofágnak , az aurának a méretein teljesedik be . A szimbolikus koporsó négy szöglete már csak négy évszámot mutat : A második világháború kitörését és befejezését 1939. november 27 –ét és 1945. március 3-4. A következõ adat 1946. február 18. Azaz az elsõ dátum a háború befejezése után , amikor a gyõztes nagyhatalmak végre összeülnek a békérõl tárgyalni , de eredmény nélkül . Az utolsó dátum 1953 . augusztus 20. Az elsõ kataklizma beteljesedésének és az elsõ isteni korszak kezdésének idõpontja . A Király Termének szimbolikus nevei a Halottak Könyvében : a népek megítéltetésének és megtisztulásának a terme . A Nagy Kelet Terme . A Titok és Nyitott Sír Kamrája , A Halál és a Sír Urának Valóságos Jelentése , és a Halált Elönti a Fény .

Amint a jelképes elnevezésbõl kitûnik a Király Terme , ahonnan nincs tovább út , az emberiség megítélését és megtisztulását jelképezi . A Halál Urának jelenlétére és a Nyitott Sírra való többszöri célzás semmi jót nem rejt magában a jövõre nézve . Modern nyelven szólva : Ez az atomkamra , melynek kritikus kiterjedései az 1936-1953 évek közötti periódus .

A Király Termének bejárati dátuma 1936. azonban a papirusz szerint Theokratizmus lassú eljövetelét is jelzi egyben . Más szóval : az újabb nagy rostálás után megmaradó emberiség tisztultabb társadalmi formában , magasabb életszemlélettel bír majd . Van még egy utolsó évszám a földalatti kamra metszésvonalain : 1992 . Ez azonban az úgynevezett” Boldog Évezred „ eljövetele elõtti bibliai világító létre utal és már nem tartozik a közelebbi évtizedek próféciái közé .
Az elmondottakból ismertettem a piramisi jóslatokat , amelyeket a profétikus irodalom a legfontosabbak közé sorol és amelynek , az elmondottak szerint , elég komor képeket festenek a jövõrõl , meg kell azonban jegyeznünk – annak feltételezésével , hogy elfogadjuk a próféciákat – hogy minden profétikus dátum elasztikus .
Magasabb értelemben , nem kiszámítható dátumokból kell következtetni az eseményekre , hanem éppen ellenkezõleg , az egyének és nemzetek erkölcsi elõrehaladásának , vagy bukásának fokáról következtethetünk a dátumokra ! A földi ember fejlõdni akarásának tehát ki tolhatja , bukása viszont közelebb hozhatja még az isteni predesztinációval megállapított kataklizmai dátumokat is .

Most az atomkorszak hajnalán is az emberiség kezébe tétetett le a saját sorsa , az , hogy a pusztulás és az erkölcsi züllés útját választja – e , mely a halál útja és így a próféták menetrendje szerint hozza rá elkerülhetetlen végzetet , vagy megbékél önmagával , akkor az atomkorszak áldásait kapják jutalmul .
E sötét apokaliptikus jóslatok után , melyek már bekövetkezett háborúkat és a még eljövendõ természeti csapásokat hirdetik az emberiségnek az atlantiszi Nagy Piramisi által .

Nézzük mit is ír errõl a Bibliában Jónás jövendölései 3 rész elsõ verse . Jónás , mint a Biblia mondja , bement a romlott Ninive városába , az Úr parancsára meghirdette lakóinak , hogy még negyven nap és Ninive elpusztul . Ninive lakói azonban hittek Istenben és nagy erõvel az Úrhoz kiáltottak , aki látván cselekedeteiket , megbánná a rosszat , melyet rájuk küldendõ vala és elhárította felõlük veszélyt . Így is fellehet fogni a proféciát . Igaz viszont az is , hogy Ninive mégsem kerülte el a sorsát, mert az már az ember természetében van , hogy míg veszély fenyegeti , addig minden jót ígér , de a veszély elmúltával hamar elfeledkezik fogadkozásairól .

Ünnepeljünk szüntelenül a nyitott sír rejtélyét , mondja a Halottak Könyvének utolsó papirusz lapja . Várjuk Osiris –Ra – nak , a halál urának , a Testet Öltött Fénynek a visszatérését , hogy fénye megszabadítsa a halált .

Te , Aki ódafent vagy az Égben , adj testet Fiadnak , hogy eljöjjön és megítéljen mindeneket ! Elvégeztetett !
Íme ez volt elmondva röviden a piramis jövendölések lényege , hiszen maga az angol Davidson is húsz vaskos kötetet írt errõl a tárgyról . Nem lenne azonban teljes az elõadásom , ha az itt elmondottakat meg próbálnám összeegyeztetni és alátámasztani az idevonatkozó Ó és Újszövetség passzusokkal .

Két héttel ezelõtt B. L. barátom történelmi elõadásában ihletett módon mutatott rá , az emberiség sorsát jövõjét kormányzó két nagy karmatikus törvényre , az egyfolyamatú , de kétfázisú történelmi eseményekre és a hipolaritás törvényére .

Ez a törvény csodálatosan ráillik az úgynevezett „ Világ Végére „ is, illetve a korszak végét lezáró nagy isteni ítéletre .

A hipolaritás annyiban , hogy az ítélet az isteni és sátáni pólus végsõ összeütközése váltja ki . Ami az egyfolyamatú és kétfázisú nagy történelmi eseményeket illeti , az különösen , különösképpen jellemzi a világítéletet és minden egyéb bibliai jövendölését .
A két fázisnak megfelel minden Ó – szövetségi priféciánál az elõképes , azaz az Apokaliptikus értelemben vett megfejtés . Más szóval : az emberiség észre nem tér , akkor az elõképes értelemben vett jóslat ismétlõdik meg az utolsó idõkben és a második fázisban még nagyobbat csattan a hatás, a
„ KÁRMA „ ostora . Krisztusnak is a földi megjelenése kétfázisú . Az elsõ szakaszban , mint Áldozati Bárány és Megváltó szállt le a földre . A második fázisban , vagyis az „Utolsó Idõk „ végén , a végítélet szigorú bírájaként jelenik meg , hogy ítéljen eleven és holtak felett .
Kevesen tudják , hogy maga a Végítélet is kétfázisú lesz , vagyis , hogy a bibliai próféciák szerint két különbözõ ítélet , vagy elõ kataklizma az emberiség fejlõdését gátló gonoszság megsemmisítésre , a másik pedig a bibliai „ Tûz ítélet „ vagy Nagy Kataklizma , amely azonban évezredünk utolsó évtizedeiben csak esedékes .

Lássuk most a bibliai felállítás alapján , hogy mikorra tehetõ az „ Utolsó idõk „ kezdete és hol találunk az Újszövetségben pontos utalást az Utolsó idõkben lejátszódó kataklizmára .

Az Utolsó idõk kezdetének titkos kulcsa a Jelentések Könyvében van elrejtve , abban a részben , ahol az Apokalipszis négy lovasa a vég idején elõször kilovagol . De nem is mondjuk azt , hogy el van rejtve , mert világosan ott áll az évszám , ha képletesen van is kifejezve : És mikor a második pecsétet felnyitotta , halottam amint a második élõlény így szót : Jöjj! Erre kijött egy másik , a vörös ló és hatalom adatott a rajta ülõnek arra , hogy a békét elvegye a földrõl és hogy az emberek egymást gyilkolják . És ennek egy kard adatott . János jelenések könyve VI . rész4 . vers .
Mikor volt az emberiség létezése folyamán olyan állapotban , olyan esetben , a technikai civilizációnak és a haditechnikának olyan magas fokán, hogy a béke az egész földön megszûnjék a háború pedig világszerte kiterjedjen ? Pontosabban , mikor volt a Föld történelmének legelsõ világháborúja ? Az 1914- 1918esztendejében !

Az eddigi háborúk Asszír, Egyiptom , Babilónia , Görög , Perzsa Római középkori , ezek egyike sem illik ide , mert csak a Föld egy részére tevõdtek ki . Ami érthetõ is , mert arra , hogy a háború az egész földre kiterjedjen , a közlekedési viszonyoknak , a haditechnikának olyan magas fokára kellett emelkedni , ami csak az 1914 – ben kirobbant elsõ világháború idején következett be . A vég idejének a kezdete csakis az 1914- es év lehetett , ami összevág Dánielnek : Egy idõ , két idõ , fél idõ – rõl való jóslatával is , míg a piramis jóslatában az elsõ megpróbáltatás termének felel meg . Dániel. XII. 7 . Közbevetõleg említem meg csupán , hogy az Apokalipszis vízióiban János apostol a Bibliai legnagyobb clairvojantja , az utolsó idõk háborúinak minden hadieszközét leírta pontosan . A Jelenések Könyve 9 . rész 1-2 versében , egy repülõgép és egy légitámadás pontos leírását kapjuk , a 17-19- ben pedig a tankét és az ágyúét , melyben oroszlánhoz hasonló kék és sárga páncélzatú „ Óriás Vas Lovak . „ –at ír le .
Joel prófétának az Utolsó Idõk Háborúi „ – it leíró egyik csata jelenetében egyébként is félreismerhetetlenül megkapjuk a tank képét sõt, a felhasználásának módját is . Alakjuk olyan mint a lovaké. Rohannak a hegyek tetején , mintha harci szekerek robognának , hangjuk a tarlót emésztõ tûz sistergése . Úgy száguldoznak , mint a lovasok . Bajnokokként másszák meg a kõfalakat . Mindegyik a maga útján halad . Nem bontják meg a soraikat , egymást nem szólongatják , mindegyik a maga ösvényén robog . Neki rohannak a fegyvernek és seb nem esik rajtuk . Betörnek a városokba , futkároznak a falakon , felmásznak a házakra , benyomják az ablakokat . Reszket elõttük a Föld és megdördül az Ég is . Joel prof. 2 rész 1-11.
Most pedig nézzük meg a kétfázisú világítéletre vonatkozó bibliai idézetet : Az Apokalipszis lovasának az Utolsó idõk háborúit jelentõ kilovaglása után , melynek kiterjedési ideje egybe esik A Nagy Piramis Király Terme , a Népek Megítélése termébõl származó dátummal , a hatodik pecsét felnyitása után az Újszövetségben , elõször azon a helyen , hatalmas földrengés leírását olvashatjuk : Azután látám , mikor a hatodik pecsétet felnyitotta , nagy földrengés támadt . A Nap olyan fekete lett , mint egy szõrzsák , a hold pedig olyanná , mint a vér. Az Ég csillagai úgy hullottak le a földre , amint a fügefa hullajtatja le éretlen gyümölcseit amikor a vihar rázza.

Azután az Ég eltûnt , mint egy összegöngyölt papír tekercs és minden hegy , minden sziget elmozdult a helyérõl És a Föld királyai , a fejedelmek a hatalmasok , minden szolga és minden szabad ember elrejtõzött a barlangokba , a hegyek és sziklák közé és így szóltak : Essetek ránk , rejtsetek el minket a Trónon Ülõ orcája elõl , a Bárány haragja elõl , mivel az Õ haragjának a napja és ki állhatna meg ellene ? János Jel . Könyve VI. 12-17 .
Hogy ez a rész az elõ kataklizmára és nem az évezredünk utolsó tizedeiben esedékes végsõ tûzítéletre vonatkozniuk , arra több jel mutat . Ebben a részben még csak a Bárány haragja elõl rejtõznek el barlangokban és a földalatti fedezékekben , de nincs már szó Krisztus , a Báránynak megjelenésérõl . És e helyen a szigetek még csak elmozdulnak a helyeikrõl , míg a Jelentések Könyvének legvégén , ahol az Antikrisztus megjelenése , Isten két tanújának a mûködése , a palesztin népek csatája , s az akkor bekövetkezõ világítélet nagy kataklizmája van leírva . A próféta azt mondja , hogy : Minden sziget eltûnt , a hegyeket nem lehet látni többé , mert olyan nagy földrengés támadt , amilyen még nem volt mióta csak ember él a földön .

A kétfázisú világpusztítás képe egyébként a történelem elõtti idõkben is pontosan követhetõ . Õsrégi mayáknál a maya felíratok szerint , a Csendes Óceán- i hatalmas birodalmat , Mu-t az anyaországot is a kataklizma érte és csak a második alkalommal süllyedt az óceán fenekére . Ugyan ezt állapította meg az ezoterikus kutatás Atlantiszról is , amely elsõ ízben 13 000 éve rázkódott meg , hogy azután hullámsírba merüljön .
A mai emberiség is elérkezett az Alkotóval szembeni ellentétnek / bûnnek /abba az állapotába , amelynek rövid idõn belül ki kell váltania – elkerülhetetlenül – az isteni reflexet .

Egy napon , talán nem is sokára , a nagy önmûködõ törvény automatikusan életbe lép a Föld . mely már annyiszor megremegett , újra remegni fog . Régi kontinensek süllyednek víz alá és új szárazföldek merülnek fel a mélybõl .

George Babarin , a „ La Secret de la Grand Piramide „ címû munkájában , a Holnap Térképe címû fejezetben a következõket írja 1936 és 1956 között kell lejátszódnia a nagy világ megrázkódtatásoknak . Amíg azonban egyes országok kisebb- nagyobb pusztulással megússzák , mások teljesen eltûnnek a Föld színérõl . Így Franciaország tengerparti részei lesüllyednek , Németország és a Balkán félsziget is tenger alá merül . Japán is eltûnik a hullámok alatt. Amerikát és Angliát is ugyancsak súlyosan érinti a kataklizma .
Szellemi értelemben azok a nemzetek maradnak meg csak , melyeknek úgynevezett kollektív kármájuk kevésbé terhelt . Minden szellemi közlemény és prófécia vizíónárius jóslata megegyezik abban , hogy a különálló kataklizmák súlyossága az emberiség erkölcsi magatartástól függ. Ezeket mondja George Babarin az elõbb említett könyvében .

Megerõsítésül hozzátesszük , hogy az ezoterikus tanok szerint az emberiség nagy részét felváltva pusztítja el tûz és a víz . Lemuriát és a Mut a nagy vulkánok tüze , Atlantiszt az özönvíz pusztította el . Úgy látszik , hogy semmi tisztátalan nem kerülheti el a pusztulást . Hiszen már Péter apostol is megmondta : Az utolsó idõkben gúnyolódók támadnak , akik a saját érzéki vágyakat követik és így szólnak : Hol van az Õ megígért visszajövetele ? Mert attól függ , hogy az atyák pihenni tértek , minden azonmód maradt a világ megteremtése óta .

Ezrek szándékosan hagyják figyelmen kívül azt, hogy az Ég és a Föld ahogyan egyszer léteztek , a vízbõl és a víz által vették létüket az Isten szavára . A mostani Ég és Föld ugyanazon szó által kíméltetett meg, a tûz számára tartva fenn , az ítéletnek , az istentelen emberek pusztításának napjára . Az Úr napja pedig úgy jõ el , mint éjjel a tolvaj , mikor az egek ragyogva elmúlnak , az emberek pedig megégve felbomlanak és a rajtalevõ dolgok is mind megégnek . Péter ap. II. lev. III. rész.
Az atomtudósok saját bevallása szerint , akik maguk aggódnak a legjobban , amint azt Dr. Gray és Oppenheim tudósok , atomfizikusok , bevallották , mert az atom titkával való pepecselés közben fékezhetetlen elemi erõket szabadítottak fel a „ Bûvös Palackból „ – ból . Tehát az atomtudósok szerint nem is szükséges háború ahhoz , hogy az emberiség magára rogyassza a világot . Egy túlságosan jól sikerült láncreakció , mondta Errick Permi atomfizikus , - a nagy négyek egyike – és mielõtt észbe kapnánk már nem igen maradna ember a földön, aki a jól sikerült kísérlethez tapsoljon. Tehát az atomerõ most már a hihetetlen, az anyanyelvû emberhez is kézzelfogható közelségbe hozza a néhány év elõtti, még fantazmagóriának tartott „ Világítélet” - et .

Talán korszakunkra vonatkozik az, amit Jeremiás könyvének 21. részében, a 6-ik versben olvashatunk: Ezt mondja az Úr: Íme, Én elétek tárom az élet útját és a halál útját! Ki tudja, hogy nem ez az emberi ellenõrzés alól egy napon véletlenül kisikló elemi erõ idézi-e majd elõ a világ harmadrészének a pusztulását az elõ kataklizma idején.

Bárhol nyitjuk fel az Ó-szövetség könyvét. Mindenütt az Utolsó idõk rémképei nyomasztanak. Jeremiás így kiált fel: Rettegés és nincsen béke! Háborog a szívem, nem hallgatok, mert hallom a kürt szavát, a harci riadót! Vészre jeleznek az egész Föld hirtelen pusztulnak el hajlékaim, hirtelen pusztulnak el sátraim. Meddig látok még hadizászlót, meddig hallom még a kürt szavát? A földre tekintek és Íme az puszta és üres! Az egekre nézek és nincs valóság bennük. Nézem a hegyeket és ingadoznak, a halmok is mind megrendülnek! Körülnézek és nincs lám ember, az Ég madarai is mind eltávoztak! Körültekintek és íme a bõségesen termõ Föld pusztává lett és minden város romokban hever az Úr haragjának tüze elõtt! Mert így szól az Úr: Pusztasággá lesz az egész Föld, de világpusztulást még nem hozok rá. Gyászba borul a Föld, elhomályosodik odafent az Ég is, mert szólottam, és el nem térek attól / Jeremiás 30. 23-24./

De most még odakint jajveszékelnek az elõõrsök, a béke követei keservesen sírnak. Elhagyottak az utak, nincs aki ösvényen járna. Megszegték a szövetséget, a városokat tekintetbe sem vették és nem törõdtek a benne lakó emberekkel. Gyászban bágyadozik a Föld, szégyenében hervadozik Libanon. Sáron olyan lett, mint a sivatag. Lombtalan Básán és Kármel hegye. De most felkelek, így szól az Úr, most felemelkedem és szalma lesz az amit csépeltek, polyva lesz az amit szültök. Dühödök, tûz lesz, de titeket emészt meg! Olyanok lesznek a népek, mint tûzvész után a hamu, mint a levágott tövesek, melyeket elhamvaszt a parász / Ézsiás 33. 1-2./

Errõl a korszakról mondja az egyiptomi Halottak Könyvének utolsó papirusz lapja. Ünnepeljük szüntelenül a Nyitott Sir Rejtélyét! Várjuk Osiris Ra-nak , a Halál Urának, a testet öltött Fény-nek visszatérését, hogy fénye megsemmisítse a Halált.

Te , Ki odafent vagy az Égen, adj testet Fiadnak, hogy eljöjjön és megítéljen mindenekkel!

Elvégeztetett !

Most pedig mondjuk János apostollal: Hálát adunk Neked Uram, Aki vagy és Aki voltál, hogy hatalmadat kézbevetted. A népek dühöngtek és eljött a Te haragodnak a napja, a halottak ideje, hogy elvegyék az ítéletet! És jutalmat nyerjen a Te szolgáid, a próféták, a szentek. És azok akik félik a Te nevedet!
/ JELENÉSEK KÖNYVE 11. 18./

/* Forrás: http://new.atudashatalom.hu/e107_plugins/content/content.php?cat.59  */

 

 


Read 4387 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 45470 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 18731 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 18126 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 14566 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 12292 times 7
A rontás
A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban…
Read 11006 times 1
Szellemfotók
A fényképezés történetének kezdete óta bizonygatják, hogy a filmen megjelenhetnek olyan "alkalmi" szellemek, amelyek a felvétel készítésekor nem voltak láthatóak.…
Read 8581 times 4
Az emberi öngyulladásról
Veszélyes világban élünk, melyben gyúlékony, tűzveszélyes és robbanékony anyagok vesznek körül minket. De mi a helyzet velünk? Az emberek is…
Read 8082 times 1
Milarepa
Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz…
Read 8067 times 10
Szellemi erõk
Alacsonyabb szellemi behatás energia csapolása a félelem keltésen keresztül Alacsonyabb szellemi behatásnak nevezhetjük azokat az erõket, melyek igyekeznek megcsapolni az…
Read 7817 times 3
Shambala
A régi bölcsek szerint létezik egy hely, ahol az ég és a föld találkozik. Tibeti és mongol lámák õsidõk óta emlegetnek…

HOZZÁSZÓLÁSOK

KÖNYVAJÁNLÓ