A Magyar Szent Korona energetikai párja

Rate this item
(1 Vote)
corona-del-sacro-romano-impMiután könyvem végére értem, a szerkesztés és végsõ lezárás idõszakában érdekes gondolat suhant át rajtam. A gondolat elôzménye, bevallom, egy hozzám intézett kérdés volt. A szkeptikusok, akik igazában nem könnyen hisznek ma abban, hogy éppen a magyaroknak adatik meg az az isteni kegy, hogy népünk, államiságunk szimbóluma ez a szent tárgy, ami valóságos energetikai tartalommal bír. Felvetõdik bennük a jogos kérdés, hogy másoknak a koronája nem rendelkezik-e hasonló tulajdonságokkal. Vizsgálta-e valaki azt, hogy más nemzetek koronái egyáltalán bírnak- e hasonló szimbolikus és valóságos energetikai  tulajdonságokkal?  Mert  ha  igen,  akkor  megrendülhet  a  mi „nemzeti sovinizmusunk", ami minket a Koronához köt.

Elöljáróban  leszögezem,  hogy  így,  jogilag  kodifikálva  egyetlen  nemzet jogrendjében sincs Korona, mint a magyarságnál. Lényegében nincs olyan koronáról  szó  másoknál,  ami  végigkísérné  egész  államiságukat.  Egyetlen korona létezik a nyugati kultúrkörben, ami mérhetõ a Szent Koronához, és ez a német-római császári korona. Pap Gábor érdekes különbözõségeket fedezett fel a két korona között. Elõször is a császári korona nem boltozatos. Ez azt mutatja, hogy nem beavató jellegû koronáról van szó. A másik nagyságrendi különbség, hogy mindössze négy zománckép található a német koronán, míg a magyaron összesen tizenkilenc figurális kép.

Témáikban is nagy különbség van. Míg a császári koronán kizárólag ószövetségi ábrázolások vannak, addig a magyaron kizárólag újszövetségbõl való ábrázolások jelennek meg. Így Pap Gábor szerint a Magyar Korona esetében konkrét képi programról beszélhetünk, amivel én is teljesen egyetértek.

Mi a helyzet a Német-római Szent Birodalom koronájával? Lehet-e azt feltételezni, hogy az nem valósít meg valamilyen programot? Azt hiszem, ez nagy lebecsülés lenne részünkrõl. Bevallom, nem foglalkoztam részletesen a német koronával, így képi programjáról sem tudok beszélni, csak annyit, hogy mit ábrázolnak a képei. Az elsõ Dávid királyt, a második Salamont, a harmadik a kerubok között trónolót (aki által uralkodnak a királyok), a negyedik kép Ézsaiás prófétát ábrázolja Hiszkia király elõtt. A korona frontális tengelyében nincs képi ábrázolás. Az elülsõ oldalon egy boltíves, drágakövekkel kirakott aranylemezt találunk, a tetején kereszttel. Mellette két oldalon képi ábrázolás, majd ismét boltíves aranylemez, hasonlóan az elsõhöz, majd ismét képi ábrázolás, ami körben ilyen ritmusban folytatódik. Így épül fel a négy képi és aranylemezes lapkák sorozata. Érdekes, szinte egyedülálló a felépítése a koronának, mivel nem ovális vagy legalább kör formára épül, hanem nyolcszögletû. Másik szerkezeti jellegzetesség még, hogy az elsõ lapka tetejét a hátsóval áthidalja egy boltív szintén aranyból, drágakövekkel kirakva.

Ami szerkezetileg szemet szúrt nekem, ez a fajta felépítés. Hangsúlyos rész elöl a kereszt, mögötte a boltívvel, valamint a nyolcszögletû lapkás felépítési mód.  Rögtön  szembetûnõ,  miért  van  a  német-római  birodalmi  koronán kizárólag ószövetségi program. Ennek alapján ugyanis nyugodtan lehetne Dávid utódainak a koronája. Éppen ez a lényeg! Az is volt! Visszagondolva az elõzõ részek fejtegetéseire, most válik igazán világossá az a teória, hogy a Rex Deus-családok  bizony  igen  beépültek  az  európai  uralkodó  családokba.

Mondhatni, Dávid utódai azok, akik megalapozták ezeket a dinasztiákat. A zsidó származási rend szerint elegendõ volt mindig mintegy beházasodni a meglévõ dinasztiákba, de azt konzekvensen, innentõl kezdve azután már csak az európai uralkodó dinasztiák közötti házasodások biztosítják a vérvonal megtartását. Tudjuk, hogy a tudás keletrõl jött. A Tigris és az Eufrátesz folyamok közi kultúra az, ami a Szentföldrõl a zsidó kultúra közvetítésével átjött.
A zsidó esszénusi (kumráni) tudás érkezett meg általuk Nyugat-Európába. Logikus, hogy a német-római császári koronába így ezt az ôsi tudásukat építették be.

Mi ez a tudás? Szerkezeti jellegzetességei megmutatják, hogy a nyolcasszám dominál a koronában. A nyolc, mint tudjuk, asztrológiailag a Szaturnusz száma, ami ismét csak a zsidóság bolygója. Ismert a zsinagógák díszítéseinél a nyolcszögletû  szimbólumok  alkalmazása,  fõként  csillag  formában.  Ugyan olyan domináns a nyolcágú csillag, mint a mindenki által ismert Dávid-csillag. Érdekes a korona felépítésében még a képek és a köztük lévõ lapkák négyes ritmusa. Ez jelzi a négyesség markáns jelenlétét.

Mit mutat a négyesség? A négyes számhoz az anyagi valóság társul. Ez logikus ok-okozati gondolkodást mutat. A legtöbb ipari gyártmány is a négyszögességgel épül fel. A négyesség meghatározta emberi karakter is nagyon gyakorlatias, anyaghoz kötõdõ. Túlzott jelenléte a személyiségben túlságos aktivitást eredményez, ami átcsaphat zsarnokoskodásba is. Túl sokat követel magának a fej, míg a szív éhezik és az érzések kifejezése másodlagossá válik. Ahol a négy a domináns szám, ott ne várj dús fantáziát vagy képzeletgazdagságot.

Mit mutat a nyolcasság jelenléte? Míg a 2 jelenti a tudatos akaratot és az érzelmeket, a 8 jelent mindent, ami tudattalan a személyiségben. A 8 jelképezi magát az anyagot. Ebbõl fakad a 8 ereje és misztikus természete. Akiben a 8 a domináns minõség, az tisztában van vele, mi az anyagi valóság illékony, változó, nem tartósan valóságos. Jelképezi a 8 még magát a sorsot is.
Pénz, szex, hatalom: ezek azok a területek, ahol a 8 dharmája mûködik tenni, amit meg kell tenni. Csak azok juthatnak túl sikerrel ezen a számon, akik többnek látják magukat a test biokémiai folyamatainak összességénél.

Mint az átlényegülésnek és az idõtlen térnek a száma, a 8 örökös kihívást jelent számunkra. Itt gomolyognak tudattalan vágyaink. Ha nem tanultál meg bízni a 7-es szám spirituális világba vezetõ erejében, a 8 kínos élményt okozhat. Itt a személyiségnek próbát kell kiállnia. A 8 uralkodhat a személyiség tudattalanján.

Összefoglalva: látszik, hogy ez a korona, mint szimbólum, tisztán a zsidósághoz  kötõdik.  Mutatja  ezt  a  szaturnuszi  minõség,  a  lapkák  és  képek összessége és váltakozó ritmikája, amely a kétszeres négyességet mutatja meg.

A négyes és nyolcas rend is az anyagi minõséghez való kötõdés dominanciáját mutatja meg. Míg a négyesség a konkrét anyagi világot jelképezi, addig a nyolcasság az anyag tudattalan tartalmát mutatja meg. A kihívást, hogy tudunk-e úgy élni az anyagi világban, hogy annak magasabb spirituális tartalmát is fel tudjuk dolgozni. Röviden, képesek vagyunk-e azt átlényegíteni.

Összehasonlítva a Szent Koronát a császári koronával, ugyanazon dolog kétféle  polaritását  fedezhetjük  fel.  Míg  a  Magyar  Szent  Korona  a  Fény Koronája, úgy a német korona az Anyag, a Matéria Koronája. A két korona együtt jelképezi az emberi kettõsséget. Az emberben jelenlévõ Isten és a Matéria kettõsségét. Amíg a Magyar Szent Korona az istenkirályok koronája volt, a német-római korona az anyagi világi hatalomra törekvõ emberkirályok koronája  volt.  A  két  hatalom  állandó  párharca  reprezentálja  az  ember törekvését az Isten hatalmának megdöntésére. Látszólag úgy tûnik ma, hogy az anyagi gyõzött az isteni minõségek felett. Ez azonban, ismerve a Dao törvényét, a Jin és a Jang állandó harcának a törvényszerûségeit, csak ideiglenes lehet. Törvény, hogy a sötétséget felváltja a fény, az éjszakát a nappal.

Az anyag csak úgy gyõzhette le az istenit, még idõlegesen is, hogy a Fény Koronáját is átprogramozták. Csak a legyengített fényen diadalmaskodhatott a sötétség.
Úgy tûnik számomra, hogy amint az a két nép viszonyában is jelen van, mint poláris különbség, úgy a két korona is ezt a poláris feszültséget jeleníti meg. Érdekes, hogy mindkét korona sokáig múzeumi számûzetésben volt.

Látjuk, hogy a Magyar Szent Korona már megmozdult. Kíváncsian várom ezek után, hogy a német-római császári korona is követi-e. Kell-e vajon a kozmikus tavasz hajnalán az Anyag Koronájának is feléledni, vagy túl sok erõ halmozódott fel már amúgy is anyagi szinteken ahhoz, hogy ez követelmény legyen? Ma még nem lehet látni.

/részlet: Nostradamus! Most én mondom c. írásból/

Read 3639 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 9057 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8344 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7680 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 7011 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 6771 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6497 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 6489 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6088 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6039 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 5925 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…