Hunyor és Magyar

Rate this item
(2 votes)

hunor2Messze Ázsia belsejében, ott ahol ma a perzsák népe él, volt egyszer egy hatalmas király, akit N i m r ó d n a k hivtak.
Bátorságról, hõsiességérõl messze földön hire járt N i m r ó d királynak és a körülötte lakó népek, mind-mind adót fizettek a hatalmas uralkodónak és uruknak ismerték el õt.
Ha már nagy hire volt N i m r ó d királynak mint hõsnek, bajnoknak, még sokkalta többet tudtak regélni az õ szépséges feleségérõl a mesebeli E n e h é r õ l. 
Hetedhét országban nem volt párja az õ jóságos szívének, szelid tekintetének.  A királyasszony legnagyobb ékessége, szemefénye, ragyogása azonban nem a szépsége volt, hanem az a két szerelmetes szép fiú, kinek egyikét H u n y o r-nak, másikát M a g y a r-nak nevezték.

Nehéz volt kitalálni, melyik szebb, melyik derekabb.

H u n y o r szõke haját aranypatakban mosta meg a Napisten, M a g y a r fekete fürtjeit az éj királynéja szegte be hollószínû bársonyszegéllyel.

H u n y o r félkézzel fojtotta meg a csikasz farkast, M a g y a r meg egyetlen kelevézütéssel megölte a legdühösebb vadkant.

De milyen nagy volt a szülõk öröme, derék fiaik láttára, olyan negy lett egy napon szomorúságuk, amikor mindketten azzal a kéréssel járultak atyjuk elé, engedné el õket országukból, mert nekik már nem terem elég vadat N i m r ó d birodalma.

Nehéz szívvel búcsúzott el az õsz király szeretett fiaitól és mindegyik mellé ötven daliás leventét rendelt kisérõül, az ország legjobb bajnokai közül.

Hetednapra el is értek H u n y o r és M a g y a r a Kaukázus-hegység rengeteg erdeibe.

Itt nagy örömükre igen sok vadat ejtettek, ugy, hogy mindjárt le is telepedtek.

A két testvér, mivel igen szerették egymást, mindig együtt ment cserkészni (vadászni) és nem egyszer napokig elbarangoltak tanyájuktól, mikor egy-egy sebzett vadat vettek üzõbe.

Ilyenkor M a g y a r, mert õvolt az idõsebb mindig elöl járt, õ volt a vad nyomában, csak azután követte õt H u n y o r néhány társával.

Megtörtént azután egyszer, hogy M a g y a r egy csörgedezõ erdei kristálypatak mellett megpillantott egy csodálatosan szép, fehér grimszarvast.

Rögtön lórakapott és üldözõbe vette a ritka szép szarvast.

Már jó ideje követte nyomon a nemes vadat, de csodálatosmód, a távolság a vadász és vad között csak nem akart kisebbedni.

Végre estefelé egészen elvesztették a szemük elõl.

H u n y o r és M a g y a r fáradtan dõltek le egy gyepes domboldalra és nemsokára mélyen aludtak.
Ámde nem volt hosszu az álmuk, mert hajnalhasadtával meglelték a gimszarvast, amint egy tiszta hegyi csermely vizébõl szomját oltotta.

Nosza rajta! azonnal üldözõbe vették ismét.

"De a szarvas, mint a pára
- Köd elotte - köd utánna -
Mig a vadász széjjel nézne,
Szeme elõl elenyésze." Arany J.

Gyorsan eliramodva, épen ugy, mint elõtte való napon, megint eltünt szemük elõl a csodaszarvas.
És mire a vadászok feleszméltek, azon vették magukat észre, hogy a meoti tenger lápjaiba kerültek.

Ez a hely még jobban megtetszett H u n y o r és M a g y a r n a k mint elõbbi tanyájuk és elhatározták, hogy minden népükkel itt telepednek meg ujból.

Sok-sok évig laktak itt, mikor egyszer M a g y a r és H u n y o r kedvet kaptak, hogy új hazájukat bevándorolják.

Barangolásuk közben egy nagy, sürü erdõhöz értek, itt H u n y o r és M a g y a r letelepedtek, hogy fáradalmaikat kipihenjék.

Pihenés közben egyszerre csak csengõ ének ütötte meg fülüket.

Rögtön a hang irányában mentek s a sürü erdõn tul, egy szép tisztás helyen elragadó látványban gyönyörködhettek.

Vagy száz fiatal lány körben ülve énekelt ott szebbnél-szebb dalokat, mig két társnõjük a kör közepén deli tánczot lejtett.

A leventék soká-soká gyönyörködtek a szép látványban és ezt annál könnyebben tehették, mert a sürü bokrok között egészen el voltak fedve, ugy, hogy a leánykák õket nem vehették észre.

A leányok pedig D u l alán király leányai voltak, kik az erdei ündérektõl akkor tanulták meg a csábos táncokat dob és sipszó mellett.

A szépséges királyleányok láttára hevesen dobbant vitézeink szive és H u n y o r is, M a g y a r is, nem soká gondolkoztak, hanem kiki egyet a mesebeli tündérek közül ölébe kapott, lovára pattant és elvágtatott.

Igy hozták haza H u n y o r is, meg M a g y a r is nejeiket távol földrõl.

H u n y o r t és M a g y a r t is megáldotta isten sok gyermekkel és H u n y o r fiaiból lettek a hunok, M a g y a r fiaiból a magyarok.

Az ivadékok éltek boldogan sok száz évig az uj tanyán, ahonnan azután az idõk során elvándoroltak Skytha-országba.

Ez volt H u n y o r és M a g y a r nõrablása.

Read 3069 times Last modified on July 29 2014
More in this category: « Hadak útja Fehérlófia »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10206 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8778 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8665 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7447 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7283 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7089 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6755 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6421 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6386 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6197 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…