Az ABC nehézségei a műszaki intellektus számára

Rate this item
(0 votes)
abcNeveltetésünkből adódóan telítve vagyunk olyan berögzültségekkel, amelyek logikátlansága talán csak egy marslakónak tűnhetne fel. Értelmes magyarázatot adni esetünkben teljesen lehetetlen például a mai ABC-k magánhangzó és mássalhangzó sorára is. A világ összes nyelveiből az általam ismerteket összevetve, a magánhangzókkal van a kevesebb gond.
Hazai szinten a „teljes" magánhangzó-sor a következőképpen lett - a Korszellem által - elfogadtatva: 
 
 
A; Á; E; É; I; í; O; Ó; Ö; Ő; U; Ú; Ü; Ű

Hangzás tekintetében a következetlenségek egyike akkor tűnhet szembe, ha e sort hátulról visszafelé olvassuk: 
 
 
Ü-Ű; U-Ú; Ö-Ő; O-Ó; I-í; É-ÉÉ; E-EE; Á-ÁÁ; A-AA
 
Vagyis a „hosszú" A nem azonos az Á-val, s az E-hez nem az É tartozik.
 
 
Meglehet, hogy eme egyetlen kiemelt nemzeti példa „praktikus" vagy „gyakorlatias" szempontok alapján jól indokolható és megmagyarázható, de az őseredeti ABC sorában felismerhető az a fizikai alap, amelynek mit sem szabadna törődnie néhányszor tíz vagy száz év szubjektív emberi „hagyományaival". Kifejtem ezeket pedig amiatt szükséges, mert ős-ABC-ről beszélve feltétlenül gondolnunk kell a világ népeinek jelenlegi, egymástól esetleg eltérő hangképzésére is. Ezek után tegyünk próbát néhány mássalhangzóval:
 
 
F,   azaz    (e)F,
B,   azaz    B (é),
K,   azaz    K(á).
 
 
Vegyük észre, hogy az F mellé önkényesen rendeltük hozzá az előtte álló (e) magánhangzót, a B után az (é)-t, s a K után is önkényes az (á) használata.
Márpedig, ha ebből valamiféle következetességet szeretnénk megállapítani - szintúgy a világ többi nyelvére is gondolva -, akkor valamennyi mássalhangzóhoz az összes magánhangzót hozzá kell rendelni. Mert (e)F, G(é), H(á), (e)M, J(é), R(ó), (ó)M, csak úgy „vegyesen" és logikátlanul nem vizsgálható!
 
Miután a mássalhangzókhoz - kénytelen-kelletlen - hozzárendeltük az összes magánhangzót, a példa kedvéért;
 
 
(e)F, F(e), (é)F, F(é), (á)F, F(á), (e)G, G(e), (é)G, G(é), (á)G, G(á), (e)K, K(e), (é)K, K(é), (á)K, K(á)
 
(vastagon kiemelve a hazánkban alkalmazott mai hangalakok), ott van még a SCS, KH, HH, NNY, STR, amelyek szintúgy csupán kiragadott példák, s ott vannak a dupla és többszörös hangalakok és ezek betűformái is. Ebből pedig nyilvánvalóvá válhat, hogy a teljes kommunikációs emberi hangsor megfejtéséhez tulajdonképpen minden hangzót minden hangzóval párosítani kell! S ekkor eszmélhetünk ra arra, hogy az egyszerűsített hazai hangsorunk mellett létezni fog egy igen-igen hosszúra nyúló hangzástani kifejtés, amelyet romantikusán talán „teljes irodalmi hangsornak" lehetne nevezni.
E pillanatban még fogalmat sem alkothatnánk arról, hogy melyhang-alakzatoknak létezhet energiaörvény-képe, és melyeknek nem, hiszen a feladat éppen ennek megfejtése. Mégis szerényen meg kell állapodnunk, hogy csupán a kettőzött hangzók kifejtéséig merészkedhetünk, hisz az ezek segítségével megalkotott „irodalmi sor" máris több mint 3600 féle hang-alakzatot ölel fel! Vagyis a hármas hangzások lehetségességébe (pl. STR, AKH stb.) csakis olyan mértékben bonyolódhatunk bele, amilyen mértékig ezt a „józan ész" jelenlegi keretei lehetővé teszik. A többit pedig majd az új idők új tudományának lesz kötelessége megfejteni. 
 
Egyvalamit józanul szeretnék előrebocsátani: Mára az érzékeken felüli érzékelés, egészségügyi berkekben, törvényesen elfogadott állapotfelmérő módszer. S kezdetektől oktatás tárgyát képezi, hogy e képességeivel senki nem élhet vissza, csakis az egészsége rovására. Jelen esetben a hangok betűalakzatainak feltárására tulajdonképpen éppen ezeket a létezőnek elfogadott képességeket fogjuk alkalmazni. Fontos tehát tudni, hogy e képességeit büntetlenül, (egészségének károsodása nélkül), bárki maximum napi 15 percig gyakorolhatja!
Vizsgálódásainkat folytatva, a teljes „irodalmi sor" lehetséges hangsora immár majdnem írásba foglalható. Mielőtt azonban annak megfejtéséhez hozzákezdenénk, hogy a „teljes kommunikációs hangsorból" mely hangoknak VAN, és melyeknek NINCS asztrális energiaperdületi jelalakjuk (és koordináta-rendszerben kifejezhető metszeti képük), essék szó a lehetséges sorrendiségről:
Tekintettel arra, hogy jelen pillanatban olyan sokféle, sajátos kultúrával rendelkező nép él a Földön, amely sokszínűség eddig tán sohasem fordult elő, ki kell jelentenünk, hogy esetünkben teljesen mindegy, hogy a hangzási sort ABC, ABVGD, Alfa, Béta, Gamma vagy Alef sorrendiséggel közöljük, s ennek később sem szabad fennakadást okoznia. S ezek után, a teljesség igénye nélkül bárki ideképzelhetné azt a hosszú magán- és mássalhangzó sort, amely immár vagy 4000 hangzóból áll, s amelyben lehetőség szerint a „mindent mindennel szerepeltetni" elv érvényesül. Pusztán a példa kedvéért tekintsük meg e hosszas felsorolás kezdősorát, mert ez az előzetes vizsgálatok alapját fogja képezni:
 
 
A, Aa, Aaa, Aá, Aáá, Ab, Abb, Ac, Acc, Acs, Accs, Ad, Add, Ae, Aee, Aé, Aéé, Af, Aff, Ag, Agg, Agy, Aggy, Ah, Ahh, Ai, Aii, Aí, Aíí, Aj, Ajj, Ak, Akk stb.
 
 
Bocsássa meg a világ, hogy e regimentnyi betűkód felsorolásától eltekintettem, s továbblépve az - energetikai-jelalakja van, - energetikai-jelalakja nincs
vizsgálatokat fél év alatt saját magam elvégeztem!
Vagyis a közel 4000 hangkód helyett csupán azon kódoknak a felsorolása következik, amelyek energiaörvénnyel, s ebből adódó jelalakkal rendelkeznek.
 
A hosszas „irodalmi sor" felsorolása helyett tehát a továbbiakban csakis olyan magán- és mássalhangzókról esik szó, amelyeknek magasabbrendű, szimbolikus betű-jelalakjuk egészen biztosan létezik. 
 
Miután a hangkészletünk energetikai sugárzása nem az anyagi világ része, nem természetellenes kijelenteni, hogy - valamely jövőbeni leendő tudományos kutatás szintjén - ugyanezen hangok örvénylő energiaformái számunkra még igen sok meglepetéssel szolgálhatnak. S elképzelhető, hogy egy-egy betűformátumot intézmények sora fog hosszasan és alaposan elemeztetni. Nos, ennek eredményeképpen kiderülhetnek majd kisebb-nagyobb eltérések a mai „módszereink" eredményeihez képest. Tudni kell tehát, hogy a jelenlegi, emberi érzékelésre alapozott (egyetlen) vizsgálati módszer a kisebb tévedések
lehetőségeit hordozhatja.

Hasonló tévedések előfordulhattak a majd 4000 alaphang előzetes vizsgálatai során is, s könnyen meglehet, hogy egy kifinomultabb módszerrel kiderül, hogy az e tájékoztatóban szerepeltetett alaphangsornál több hangnak is létezik strukturális energiaörvényalakja, s kivetíthető betű-jelalakja. Szerény javaslatom, hogy akinek van elegendő tehetsége, kedve, ideje és türelme, a „mindent mindennel párosítani" elv alapján szépen lassan máris megkezdheti a teljes irodalmi sor újólagos feltárását, hiszen előfordulhatnak egyéb más jelformák is, amelyek esetleg elkerülték e sorok szerzőjének figyelmét. Mi azonban itt és most elégedjünk meg ezekkel az elsődleges, meglévő és biztos jelalakokkal!
 
Következzék tehát a viszonylag hosszasnak tűnő, mégiscsak egyszerűsített ABC-jelsor, mint a továbblépés alapja. Tekintsük meg azt a felsorolást, amelyben a majd 4000 lehetőség közül kiszűrt minden egyes hang és hangkapcsolódás önálló energetikai jelalakkal rendelkezik:
 
-  A, Aa, Aá, Ab, Accs, Ad, Ae, Aé, As, Aü
-  AAk, AAkh
-  Á, Ás, Áv, Az
-  ÁÁő
-  B, Bb, Bc
-  C, Cc, Ce, Cé, Cg, Cí, Cs, Csá
-  CS, CSá, CSkh, CSu
-  CCS, CCSé, CCSkh
-  D, Dá, Dd, Dé, Dt, Dzs
-  E, Eb, Ebb, Ec, Ecc, Ecs, Eccs, Ed, Edd, Ee, Ef, Eff, Eg, Egg, Egy,
Eggy, Eh, Ehh, Ej, Ejj, Ejo, Ek, Ekk, Ekh, El, Ell, Ely, Elly, Em,
Emm, En, Enn, Eny, Enny, Ep, Epp, Er, Err, Es, Ess, Esz, Essz, Et,
Ett, Ety, Etty, Ev, Evv, Ez, Ezz, Ezs, Ezzs, Ex, Ey
-  É
-  F
-  FF
-  G
-  GG
-  GY
-  GGY
-  H
-  HH
-  I
-  Í
-  J, Ja, Jj, Jo
-  K, Kh, Ku
-  KK
-  L, Li
-  LL
-  LY
-  LLY
-  M, Mt
-  MM
-  N
-  NN
-  NNY
-  O
-  Ó
-  Ö
-  Ő
-  P
-  PP
-  R
-  Ró
-  RR
-  S,Sá
-  SS
-  SZ, SZé
-  SSZ
-  T
-  TT
-  TY
-  TTY
-  U
-  Ú
-  Ü (hosszú ű nincs!)
-  Y
-  W
-  Z
-  ZZ
-  Zs, Zzs
-  X,Y
-  AOUM
 
 
Ez lett volna tehát azoknak a magán- és mássalhangzóknak a felsorolása (illetve a hangok mai betűalakjainak sora), amelyek nemanyagi világbeli energiaörvény - alakzattal is rendelkeznek. E kódok forrásvízbe vitele esetén a rájuk jellemző energiaörvénylés a víz felszíne felett bizonyosan megjelenik. Ezzel egyértelmű felsorolást nyert az a vizsgálandó hangsor is, amely a legősibb magánhangzókat és mássalhangzókat tartalmazza. A felsorolt magán- és mássalhangzók között a következő rendkívüli jelenség vonja magára figyelmünket: a mássalhangzók, (e)-előhanggal párosítva, kivétel nélkül ismételten
szerepelnek! Vagyis amint ezen (e)-vel hangzó sorozat létezéséből nyilvánvalóan következik: Teremtőnk az egyetlen lehetséges ős-ABC alkalmazásához kezdetben feltehetően szabályokat is adott. Ilyen szabálynak tűnik a mássalhangzók mellett megjelenő (e)-vel hangzók szabályszerű, teljes kifejtése és betűsora. 
Tehát a ma használatban levő mássalhangzó-sorozat - ily módon felettébb együgyűnek és következetlennek tűnő - (e)F, G(é), K(á) stb. önkényessége helyett (hiszen erről lenne szó), valamennyi mássalhangzót előtte hangzó (e)-előhanggal kellene kiejtenünk. Mert a Teremtő által energiakóddal ellátott hangsorból messzemenően következik, és jól kiolvasható az „e-vel hangzó" hangalakzatok egyértelműsége, azaz:
 
 
eB, eC, eCS, eD, eF, eG, eGY, eH, ej, eK, eL, eLY, eM, eN, eNY, eP, eR, eS. eSZ, eT, eTY, eV, eZ, eZS.
 
 
Ennek alapján igen javasolt lenne az emberi kommunikációs hangsorba a magánhangzók, mássalhangzók és különleges hangzók mellé az „e-vel hangzók" felvétele, illetve szerepeltetése.

Sokakban felmerülhet, hogy amennyiben az (e)-vel hangzás igaz, pl: eB, eC, eD stb., akkor ilyenformán igaz lehet a mássalhangzók után szerepeltetett (e) hang, vagyis tehát a Be, Ce, De stb. is.

Nos, amint a vizsgálatok kimutatták; míg a Hangzás Szentsége (e)- előhanggal az eB, eC, eD stb. alakokat mássalhangzókként fogadja el, addig a Be, Ce. De stb. hangalakokat összetett energetikai örvényekként kezeli, vagyis utóbbi esetekben az (e) hang az örvénylésben különálló és önálló hangként, a betűalakzatban pedig önálló és független betűként jelenik meg. Ez pedig igen jó visszaigazolása annak, hogy bár a Be, Ce, De stb. önmagukban igen jól értelmezhető és hangzatos hang-kapcsolódások, valamint betűalakzatok (mai szóhasználattal élve: „jól hangzanak"), Isten valódi jelrendszerében
mégsem kapnak helyet.
Vagyis az eB, eC, eD stb. ősi formátumok léteznek, míg a Be. Ce, De stb. nem létezik, és önálló hang- és beíűalakzatként meg sem jelenik.

Összegzésképpen tehát - az örvénylő energetikai jelalakkal rendelkező emberi kommunikációs hangzók az alábbi csoportosítást teszik lehetővé:
 
 
Magánhangzók sora:
 
A, Aa, Aá, Ae, Aü, Á, ÁÁŐ, E, Ee, É, I, Í, O, Ó, Ö,Ő, U, Ú, Ü. 
 
E-vel hangzók sora:

eB, eBB, eC, eCC, eCS, eCCS, eD, eDD, eF, eFF, eG, eGG, eGY, eGGY, eH, eHH, ej, eJJ, ejo, eK, eKK, eKH, eL, eLL, eLY, eLLY, eM, eMM, eN, eNN, eNY, eNNY, eP, ePP, eR, eRR, eS, eSS, eSZ, eSSZ, eT, eTT, eTY, eTTY, eV, eVV, eZ, eZZ, eZS, eZZS, eX.
 
 

Mássalhangzók sora:
 
Bc, Jo, Ku, Mt, Ró stb.
 
 

Különleges hangzók:
 
pl. AOUM.
 
Továbbá újólag a mássalhangzókhoz lennének sorolhatóak az (e) előhang nélküli ismétléseik: B, C, D stb., különleges hangzók terén pedig a Vízöntő-Világhónap kiteljesedésével igazi meglepetések várhatók.
Amint e felsorolásból kitűnhet, jól megszokott hazai kedvenceink, {pl. Bé, Ká, Há stb.) a majd 4000 hangkód előzetes vizsgálatai során - energiaörvény és jelalak hiányában - nyomukvesztetten kiestek, s helyükre a feltehetően ősi jelalak (eB, eC, eD, eK, eH stb.) került.

Hogy pedig ez problémát a jövőben sem jelentsen, a mássalhangzókat (e)-vel hangzás esetén is önállóan kell leírni (pl. B, C, D stb.), de - hangzástanilag - előtte ejtett (e)-hangzóval kellene kimondani (pl. eB, eC, eD stb.).
Immár kissé furdall a lelkiismeret, amiért e könyv megjelenése előtt a magyar rovásírás szabályaiba beletekintettem, mert úgy lett volna igazán kerek az egész, ha ez nem történik meg. Az a bizonyos könyv ugyanis majdnem kiesett a kezemből, amikor azt olvashattam, hogy a magyar rovásírásra is az (e)-vel hangzás szabályszerűsége érvényes!
 
(részlet Szőke Lajos - Az emberiség égi eredetű ABC jelrendszere könyvéből)
Read 3108 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10200 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8775 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8665 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7446 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7279 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7089 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6754 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6420 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6386 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6197 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…