Amikor az Ég alászáll

Rate this item
(4 votes)
Magyarországgal megfordult a világ. Még nagyon a legelején vagyunk a folyamatnak, de néhány dolgot szeretném, ha rögzítenénk a tudatunkban, hogy a továbbiakban bekövetkezõ igen aktív és felejthetetlen eseményeket legyen mihez társítani, legyen némi alapinformációnk.    Mint arról sokan a lap olvasói közül már tudnak, Magyarország és a Kárpát-medence területén az elmúlt közel egy évtized során elõkészítõ munkákat, hangolásokat, tisztításokat és egyéb mûveleteket végeztek azok a szellemi hatalmak, amelyek mindenkor a magyarok szellemi bázisát és védelmét adták.

   Ezek az elõkészületek a furcsa templomtetõ lerepülésekben, érdekes viharokban és pompázatos naplementékben érhetõek tetten, valamint önmagunkban, ahogyan olyan feladatokat kezdtünk tudatosan elvégezni, amelyekre senki sem kért, csak a szívünk mondta, hogy miként tegyük.    Így születtek a hegyeinket, szent helyeinket felhangoló csoportok százai, így lettek ma élõ önkéntes lelkek õseinkre rakódott átkoknak idõleges hordozói majd megoldói, s így vált lehetõvé az a tény is, hogy a magyar nemzeten az évezredek alatt felhalmozott, ránk rótt több átokprogram lefusson. Mindez azóta kezdõdött, amióta az õs-Egyiptomi (Atlantisz-kori), aranykori birodalmi állapotunktól, fénnyel írt világunktól megfosztottak bennünket, emberiséget. Az átokprogramok az elmúlt napfogyatkozás (1999) óta fejezõdtek be, és a legutolsó még ma is futó átok (IV. Béla fején, a mongolok által) kozmikus idõvel mérve „perceken belül" véget ér.
   Ha minden átok lefut, megérkezik az az õsi erõ, amely új életre kelti ezt a nemzetet. Ebbõl kifolyólag a 2007-es év augusztus hava egy jelentõs állomás volt, mert visszafordíthatatlan helyzetbe került a magyarság egésze, s ezáltal a teljes földi emberiség. Ennek megértéséhez lássuk a következõket:
   A Föld bolygó energiahiányos mivolta, az aranykorból való kizuhanása amiatt történhetett meg, mert a Földet és annak lelkét, a Földanyát elválasztották az univerzumi véráramtól, azaz fénytelenné tették. A jelen korunk az az idõszak, amikor a majdnem teljesen halálra ítélt Földanyánk már csak a legutolsó szikráit tudja felmutatni. A teremtés, amely a galaxis egyensúlyi helyzetének megtartása végett nem engedi meg egy bolygó elvesztését sem, már sok évtizeddel ezelõtt mentési akciót szervezett.
   A megmentési lehetõségek igen korlátozottak, ugyanis egy szervezetet, mint amilyen a Föld is, csak a szívén át lehet gyógyítani. Ha a szív leáll, az élet megáll. A szív pedig ezen a bolygón a Pilis-hegységben lüktet. Ebbõl kifolyólag az a nép, amelyik e lüktetõ szív körül lakik, kénytelen az ott fellépõ energiákat magába engedni, mindennapi lélegzetével úgymond szívpumpálást végrehajtani, s majdan õrködni felette, védeni azt, amitõl az élet megmaradhat a Földön. Ezzel összefüggésben szaporodnak el hazánkban a következõ hónapokban a védelmi feladatokat ellátó honvédek szervezetei.
   A pilisi szívcsakra a bolygó azon energetikai kapuja, amely az élet megújításának alapeszköze. Éppen ezért a legtöbb hangolás és a legteljesebb védelem az utóbbi idõkben erre a helyre összpontosult, és talán nem véletlen az sem, hogy a magyarokat védõ Orioni (Nimród csillagkép) haderõ, amely Hunyadi Mátyás fekete seregét is adta, újra nagyjából 90 ezres számban visszatért a Földre ez év május elsõ két hetében. E hatalmas erejû és tudatú honvédõk azóta és jelenleg is megfelelõ szabad akaratú befogadókat keresnek, hogy a szellemi összeolvadás után a fizikai síkon kialakítsák a világ talán legerõsebb honvédõ egységét.
   A Föld bolygó szívébe, a Pilisbe 2007. augusztus 15-éig minden szükséges impulzust bekötöttek az arra vállalkozó természetjárók, ebbõl kifolyólag 2007. augusztus 15-20 között a Teremtés döntése értelmében a bolygó elkezdte - mint valami infúziót - magába engedni az Isteni fényt abból a kozmikus véráramból, amelynek képzeletbeli csatlakozóját sok ezer évvel ezelõtt céltudatos fekete mágusok húzták ki a Földanyából.
   Mi következik mindebbõl? A Föld ezekben a percekben is energiát nyer. Az energia belénk, emberekbe száll tovább, és napról-napra többen és többen ébrednek fel a természetet és az életet megóvó feladataikra, s evvel egy idõben taszítják el maguktól az élettelent, akár az ételeinkbe tett mérgekrõl vagy a közéletben szereplõ öncélú mágusok küldötteirõl legyen szó. Az életfény áramlása folytán az életterek és az életünk is megújul. Azok, akik ebben a külsõ és belsõ tisztulásban a sötéthez, az ódivatúhoz, a múlt ragályaihoz ragaszkodnak, rövid idõn belül - saját döntésük értelmében - egy másik idõsíkra kerülnek, ami után ott folytathatják életüket, ahol kívánták, de az nem itt, a Szent Korona kiáradó erõterében lesz. Viszont a leges-legalacsonyabb rezgésen élõ, igazán az ördöggel parolázó lelkek kiesnek az idõsíkok forgásából, rájuk már a Pokol sem vár, hanem - isteni döntés folytán - egyszerûen megszûnnek létezni.
   Valószínûleg az augusztusi perui földrengés, az Ázsiát és Amerikát sújtó árvizek és forgószelek már ezeknek a Föld testén végigfutó energiaimpulzusoknak a látható jelei. Ennek folyományaként áram- és telekommunikációs gondok valamint megannyi más nehézség következik az idõk folyamán, amelyet feltehetõen technológiai- és alapvetõ szemléletváltások követnek majd. Rend kezdõdik mindenfelé, s nincs ember, aki képes lenne ezen erõnek ellenállni vagy ezen az erõn változtatni. A teremtés nem bízta véletlenekre a Föld bolygó sorsát. Úgy tûnik, sokáig várt a lehetõségeivel, azonban cselekszik, amikor még érdemes.
   Amire a szabad akaratunk most kiterjedhet, az annyi, hogy döntünk saját sorsunk felõl. Emelkedni vágyunk a bolygóra érkezõ rezgésekkel, vagy ragaszkodunk a múlt sötét langymelegéhez, és egy másik idõsíkon találjuk magunkat hozzánk hasonló emberek között. Ám az ember most nagy lehetõséget kapott: nem csak a sorsát döntheti el, hanem dönthet a teljes sorspályája felett is. Ritkán születik újjá egy teljes univerzum, miért ne ragadná meg szerencséjét most az, aki még hiszi az Istent?
   Hogy mennyien maradnak ezen a csodálatos és értékes bolygón, az leginkább rajtunk, az egyének szabad akaratú döntésén múlik. Az armageddoni, világvége jóslatokból annyi igaz, hogy szembe kell néznünk a Föld valódi helyzetével, és mindannyiunknak egyetemlegesen sorsközösséget kell vállalni a bolygó lelkével. Ez a jelen helyzetben felér egy Krisztusi áldozatvállalással, és aki nem vállalja ezt fel, annak az armageddoni jóslat bizonyosan valósággá lesz. Nincsenek kiskapuk már. Az univerzumi bírák minden ellenõrizetlen kaput lezártak.
   Mi vár a magyarokra? Nagy feladat. Nagyon nagy. Olyan nagy, amilyet az Õsök eddig még nem próbáltak ki ezen a bolygón. Nem egyszerûen csak egy királyságot kell legalább a szívekben helyreállítani, hanem egy olyan bioenergián (sorsközösségen) alapuló nemzeti egységben kell szervesen részt venni, amelynek vezére a világfenntartó Magyar Szent Korona szellemi erõtere, földi kifejezõje a magyar király, közvetlen munkatársai a beavatott társadalom, és amelynek a Szent Koronára és annak minden törvényére felesküdött magyar nép kell legyen a teste. Mindezek felett a Magyarok nemzeti Istene áll, összhangban a bolygó szellemi irányító központjával, az Élet Templomával, ezeken felül a naprendszer tanács, a galaktikus tanács és a „madzag" végén pedig a Teremtõ Isten.
   Fontos megértenünk azt is, hogy ez a változás nem egyszerûen csak itt, ezen a bolygón megy végbe. A véráram sorosan van kapcsolva, vagyis több élettér, naprendszer, és bolygók, világok sora egy idõben a Földdel kap most új életimpulzust, vagyis a sötét erõk sem itt, sem máshol nem maradhatnak, hanem a teremtés külsõbb szegleteibe sodródnak.
   Mi vár a magyarokra? Hamarosan minden erõ, amelyet õseink e nemzet javára összegyûjtöttek, itt a fejünk felett és bennünk is megjelenik. Hogy errõl fogalmunk legyen, II. András korát (XIII. sz.) idézzük fel erõsen az emlékezetünkben. Õ volt az, aki bírva az õsi magyar királyi vérvonal minden örökségét elment Jeruzsálembe, a Szent Sólyom városába, és a világ leghatalmasabb mágusának, a hettita anyától született Salamonnak a vérvonalát (örökségét) a sajátjával is összefonta, mikor Jeruzsálem királya lett. Õbenne egyesült minden fejedelmi erõvonal ezen a bolygón, és ha fia, IV. Béla nem ellenkezett volna a mongol testvéreinkkel, akkor nem aludt volna a nemzet 24 emberöltõig - ameddig a mongolok jogos átka a király szerzõdésszegése miatt létrejött -, s már 800 év óta a magyarok lehettek volna a világot vezetõ, békét tartó isteni rendszer, amelyet viszont most kell megvalósítaniuk. A teher, a feladat tehát óriási.
   Azért valószínûleg nem minden IV. Bélán múlt. Már apja, II. András idejében a pilisi szakrális központ teljes leégése tanúsítja, hogy az egy kézbe gyûjtött erõ lényegesen nagyobb volt, mint amire az Õsök számítottak. Így erõsebb tudatú beavatottakra volt szükség, akik viszont minden bizonnyal ebben a korban élnek a Földön, és nem feltétlenül magyar ajkúként.

   A címben megfogalmazott alászállást pedig a következõképpen tudnám körbeírni: A magyarok õsi teremtés-mítoszában kezdeti szerepet játszott a tündérvilág. Ez olyan csodálatos és néha furfangos lények sokaságát jelentette, amelyek szó szerint mesebeli (aranykori) világot léteztettek maguk körül. S ha körbe nézünk, a jelek árulkodnak felõlük: Magyar Adorjánnál találjuk, hogy a Csallóköz a tündérek elsõ letelepedési pontja. Ipolyi Arnoldnál találjuk, hogy Erdély és a Kárpátok völgyei a tündérvilág kis bázisai. A palóc Arvisurákban találjuk, hogy a Balaton a tündérek királynõjének a neve, valamint azt is, hogy a hun õsökbõl alakult Avar Birodalom alapító fejedelemasszonyának, II. Ilonának ükanyja az az I. Ilona, akit Csaba királyfi unokája, Zsolt vett feleségül, s akit az emlékezet Tündér Ilonaként õriz. Mindezekhez tegyünk még egy szellemi információt is: A magyarok Isten-vezette szent királya, beleértve Atillát és az Álmos ivadékokat is, mindenkor a tündérek királya volt!

 


Ím' hát lássuk a jövõt!

/Kozsdi Tamás , MVK 2007. szept /

 
Read 4146 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 10111 times 0
Márciusi népszokások
Március 4. Kázmér  A mind hosszabbra nyújtózkodó nappalok, és a csendesebb nagyböjti időszak a kikeleti készülődésre összpontosította a régi gazdaemberek…
Read 8683 times 0
Asztali áldás
Régen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán…
Read 8646 times 1
Pilis - Dobogókő
A Pilisben található Dobogókő, mint oly sok más megnevezés, nevében archaikus tudást őriz, melynek mondásban rögzült, elhomályosult változata máig él…
Read 7420 times 1
A Szent Korona ereje
A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig lehetne beszélni Róla és…
Read 7191 times 1
Temetési népszokások
A legtöbb babonás hiedelem a halál titokzatos hatalmát veszi körül. A pogány babonák és hiedelmek alapja a félelem. Valóban nagy…
Read 7070 times 0
A komondor származásának rejtélye
A legutóbbi időkig a komondor szót francia hangzásúnak vélvén, úgy értelmezték, hogy az parancsolót jelent. (Eszembe jutnak a Szeged-alsóvárosi emberek,…
Read 6729 times 5
Székely Miatyánk
Miatyánk, ki a mennyekben vagy, kitõl jön élet és halál, Hívó szavunk tehozzád szárnyal és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak…
Read 6385 times 0
Az állatok szimbolikája
" Az állatok megmutatják számunkra azokat a bennünk rejlö lehetöségeket, amelyeket mi magunk is kiteljesíthetünk. Ám ahhoz, hogy tanulhassunk tölük,…
Read 6369 times 0
Kunhalmok
Az alföldnek ezekről a sajátos tájképi elemeiről, különleges földépítményeiről Illyés Gyula így ír: "Ti vagytok a mi katedrálisaink". Az egykor…
Read 6176 times 0
Mária-ima
Liturgiatörténeti jelentõsége is van az "Ave sanctissima" Mária-imának (antifona), mely az egész egyházban 1476-ban bevezetett Szeplõtelen Fogantatás ünnepi liturgiájának része.…