Olvasva: 11040 0

Tantrikus szex

A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt a típusát a kundalini jóga alapjain létrejött tantrikus jóga fejlesztette…
Olvasva: 13422 7

A rontás

A mások befolyásolására tett rosszindulatú kísérlet a rontás ugyan az akaratmágia köré­be tartozik, mégis megérdemel egy külön fejezetet. A hétköznapokban durva formájával aránylag ritkán találkozunk, ám az átok, de még…
Olvasva: 5736 0
Atlantisz
Olvasva: 8427 3
Shambala
Olvasva: 19706 13
Szerelmi mágia
Olvasva: 3811 0
Uluru
Olvasva: 5095 0

Szinkronicitás

A kvantummechanika koppenhágai értelmezése felvetette azt a kérdést is, hogy vajon a fizikai világ mennyire független az emberi tudattól. Ez időben dolgozta ki ugyanis a pszichiáter Carl Gustav Jung a…
Olvasva: 4844 0

Duálteória és valóság

Egyes népek és okkult szekták legvitatottabb és legnépszerűbb tétele a duálteória. Naiv, zavaros formában, de annál hevesebb meggyőződéssel fanatikusán hirdetik, esküsznek rá, élnek, sőt visszaélnek vele. A tétel alapja, a…
Olvasva: 5125 1

Energia szökôkutak kunhalmokon

A kunhalmok ősi eredetű, mesterséges dombocskák a természeti környezetben. Többségüket a Kárpát-medencében még a honfoglalás előtt itt élt hun népek (avarok) hozták létre temetkezési céllal, őrhelyül és szakrális okokból. Később készítettek…

Az OM (AUM, AUM-H) omkaráról

Rate this item
(5 votes)

A Shirayan Vajramutthi harcmûvészeti stílus központi és kitüntetett eleme a Sardulah-pranah (AUMH-pranah), vagyis a ’Tigrislélegzet’.

ohmA 'Tigrislélegzet ' egyrészt egy komplett formagyakorlat elnevezése, másrészt egy speciális koncentrációs légzõgyakorlat, mely nyugtatja, pihenteti a gondolatokat, az idegrendszert, továbbá az energiáit koncentráló tigrist szimbolizálja.
A Shirayan Vajramutthi harcmûvészeti stílus központi és kitüntetett eleme a Sardulah-pranah (AUMH-pranah), vagyis a ’Tigrislélegzet’. A 'Tigrislélegzet ' egyrészt egy komplett formagyakorlat elnevezése, másrészt egy speciális koncentrációs légzõgyakorlat, mely nyugtatja, pihenteti a gondolatokat, az idegrendszert, továbbá az energiáit koncentráló tigrist szimbolizálja.
A ’Tigrislélegzet’ technika ’Surjasampha Vajrapati’ szavaival nem más, mint a ’veszélyben élõ sárkányszellemû és tigrisszellemû koncentrált figyelme’, mely utal a módszer szellemi elsõrendûségére is.
Az ’AUM-H Pranah’ jellemzõje a nyugodt kilégzés közben hallható folyamatos mormogó, hörgõ hang, mely nem más, mint a tigristõl kölcsönzött egyik hangjelzés, melyet akkor hallat, amikor pihen, de ugyanakkor ugrásra kész.

Pagoda

Az ’AUM-H’ egyrészt a misztikus ’OM’ (régebbi szanszkrit változata szerint ’AUM’) másrészt az energiacserét biztosító és szimbolizáló ’H’ tagokból áll. Az AUM a belégzés, az energiaáramlás és kilégzés egysége. Tehát ez nem csupán kilégzés, hanem az elõzõekben végzett belégzés finomabb folytatása, az energia szétáramoltatása is egyben. Megvalósítása: belégzés és szétáramoltatás után nyitott szájjal az ’A’ hangot ejtjük (ez egyben a szív csakráját is aktivizálja), majd félig zárt szájjal az ’U’ hangot (szakrális csakra) ejtjük, s végül csukott szájjal az ’M’ hangot ejtjük és zengetjük tovább. Ezt lényegében orrhangvégzõdéssel ejtjük ki, amely az az N’ és az M’ között van.
Az "A" hang a Solar Plexist, a kis ego otthonát, míg az ’M’ hang a magasabb tudatot aktiválja. A ’H’ szerepe ezután jön, amikor is a zengés elhaltával, de még az ujjabb belégzés elõtt nyitjuk a szájat és további kilégzést, a H-kilégzést végezzük, amellyel tkp. egy plusz energiának biztosítunk helyet. Habár a gyakorlat végzése a testhez, az anyagi valóhoz kötõdik a leírtak szerint az ’AUM-H’ Pranah elsõsorban szellemi, koncentrációs szinten elvégezendõ módszer.
Az ’AUM’ utáni ’H’ az utolsó hang egyetlen pontban történõ elhalása és újrazengése közti átmenet, összekötõ kapocs is.
A ’Mandukya Upanisad’, melynek tárgya az ’AUM’ szó közismerten mágikus azonosítása a világegyetemmel, konkrétan az önvalóval, konkrétan így értekezik az ’AUM’-ról
“– Az AUM szó maga a világmindenség. Ennek a magyarázata a következõ; - A múlt, jelen és jövendõ mind benne van az AUM szóban, és ami ezen a három idõn túl van, az is benne van az AUM szóban. Mert a világmindenség brahman. Az Önvaló is brahman. Az önvaló négy fokozatból áll. (négy fokozatból áll – szó szerint: ’négylábú /catuspad/ * a láb szó a szanszkrit nyelvben negyedrészt jelent) Elsõ fokozata az ébrenlét állapota, amikor az értelem kifelé irányul; ez hétágú, tizenkilencszájú, a durva anyagot fogyasztja. Neve: vaisvanara (minden emberé)
Második fokozata az álom állapota, amikor az értelem befelé irányul; ez hétágú, tizenkilencszájú, a kivonatot fogyasztja. Neve: taidjasa (sugárzó).
Harmadik fokozata a mély alvás állapota, amikor az alvó nem érez vágyat, nem lát álmot. A mély alvás állapotában egységgé válik, tiszta megismeréssé válik, boldogsággá válik, a boldogságot fogyasztja, szája a gondolat. Neve: prajnya (értelmi) Ez a mindenség ura, mindenható, belsõ irányító, a mindenség anyaméhe, az élõlények eredete és pusztulása.
Negyediknek tartják, amelyben az értelem sem befelé nem irányul, sem kifelé nem irányul, sem mindkét irányba nem irányul; ez nem válik megismeréssé; sem tudatos, sem tudattalan; láthatatlan megfoghatatlan, megmutathatatlan, az egységé vált Én bizonyosságának lényege, a jelenségek eltörlése, nyugalom, üdv. Neve: advaita (kettõség nélküli) Ez az Önvaló, ezt kell megismerni. Ez az Önvaló a szavak vonatkozásában azonos az AUM szóval, tekintettel annak egységeire. Negyedei (fokozatai) annak egységei, az egységek negyedek: az A-hang, az U-hang, az M-hang.
Az ébrenlét állapota, a vaisnavara, azonos az A-hanggal. Ez az elsõ egység, az apti (elnyerés), vagy adi (elsõ) szó alapján. Minden óhaját elnyeri és elsõ lesz az, aki ezt tudja.
Az álom állapota, a taidjasa azonos az U-hanggal. Ez a második egység, az utsakara (fenntartás), vagy az ubhava (mindkettõ) szó alapján. Fenntartja családjában a tudást, mindkét irányban hasonló helyzetet élvez, ivadékai brahman-tudók lesznek, aki ezt tudja.
A mély alvás állapota a prajnya, azonos az M-hanggal. Ez a harmadik egység, a miti (felépítés), vagy az apti (lerombolás) szó alapján. Az egész világot felépíti és lerombolja az, aki ezt tudja.
A negyedik, az advaita nem képez egységet, mert ez maga az AUM-szó, és azonos az önvalóval. Ez kimondhatatlan, a jelenségek eltörlése, nyugalom, üdv. Önnön valójával az Önvalóba jut, aki ezt tudja. – “
A Mantra-Yoga iskolái lényeges jelentõséget tulajdonítanak a hangoknak, szavaknak, szótagoknak, azok rendszeres ismételgetésének. A legfõbb hangnak az AUM-hangot tekintették, mely a mindenség teremtõ központja, a teremtés õsmantrája. (adimantra, bijamantra, mahamantra, pranava) Egységesített néven: omkara.
A mantra-yógi feladata, hogy a mindenség állandóan jelenlévõ és “hallható” szózatát, az AUM-szótagot saját kiejtésében elevenítse meg.
Az omkara a transzcendentális megvalósítás lényege. Segítségével bárki képes lehet az anyagi fogságba került elméjét irányítása alá vonni. Az AUM-H lényege minden transzcendentális hangnak, a Legfelsõbb Abszolút Igazság, Isten közvetlen hangképviselõje.
A Bhagavad – gíta szerint: : "A teremtés kezdetétõl ez a három szótag, az "om-tat-sat" a Legfelsõbb Abszolút Igazság megjelölésére szolgált". E három szimbolikus szót használják a bráhmanák, mialatt a Védák himnuszait énekelve áldozatokat mutatnak be a Legfelsõbb Úr elégedettségére.
Ez egyben Tibet legismertebb mantrája, a Padmaszambhava mantra, és mint a legtöbb mantra ez is szanszkritül, India õsi nyelvén szól.
Az OM AH HUM szótagoknak belsõ, külsõ és titkos jelentése van. Mind három szinten az OM szótag a testet jelenti, AH a beszédet, HUM a tudatot. Minden Buddhának a testet, a beszédet és a tudatot átváltoztató áldását jelenti.
Külsõleg az OM megtisztítja a test által elkövetett valamennyi negatív cselekedetet, AH a beszédet, HUM a tudatot. Ha az OM AH HUM-mal megtisztítottad a testedet, beszédedet és tudatodat, akkor a Buddhák testének, beszédének és tudatának az áldását kapod általa.
Az Om a forma, AH a hangok, HUM a tudat lényege. Amikor ezt a mantrát elmondod, akkor a környezetedet is megtisztítod, magadat és benne minden élõlényt. Az Om megtisztítja az érzékelést, AH a hangokat és a HUM a tudatot a gondolatoktól és az érzelmektõl.
Belsõleg az OM megtisztítja a finom csatornákat, az AH a belsõ szelet, a belsõ levegõt, vagyis az energiák folyását, és a HUM a cselekvõ lényeget.
Mélyebb szinten az OM AH HUM a Buddhák Lótusz családjának három kájáit képviseli. OM a dharmakája; Amithába Buddha, a Határtalan Fény Buddhája; AH a szambhogakája: Avalokitesvára, a Könyörületesség Buddhája; és a HUM a nirmánakáját: Padmaszambhava személye foglalja magába.
A legbensõbb szinten az OM AH HUM a tudat természetének három aspektusa felismeréséhez vezet. Az OM hozza szüntelen energiájának és könyörületességének, az AH ragyogó természetének és a HUM az éghez hasonlatos lényegének felismerését.
A Vajra-t a gyémánthoz hasonlítják, a legerõsebb és legértékesebb drágakõhöz. Ahogyan a gyémánt mindent elvág, s közben maga sértetlen marad, ugyanúgy a buddhák változatlan, nem-kettõs bölcsességét sohasem sértheti meg vagy rombolhatja le az ostobaság, a félrevezetés, vagy az akadályok. A buddhák bölcsességtudatának, beszédének, testi cselekedeteinek milyensége mindenben segítheti az élõlényeket a gyémánt akadálytalan, mindent átható erejével. S miként a gyémánt, a Vajra is mentes minden hibától, ragyogó ereje a valóság dharmakája, Amithába Buddha természetének felismerésébõl ered.
GURU annyit jelent: "súlyos", némelyek csodálatos tulajdonságokat tulajdonítanak neki, s azt mondják, hogy a bölcsességet, tudást, könyörületességet, ügyességet testesíti meg. Amint az arany a legnehezebb és legértékesebb fém, a GURU (Mester) épp úgy hibátlan, felülmúlhatatlan, és mindenek felett áll. A GURU a szambhogakájának felel meg, és Avalokitesvárának, a Könyörületesség Buddhájának.
Mivel Padmaszambhava a Tantra ösvényét tanítja, amelyet a vajra jelképez, s a tantra gyakorlatok segítségével világosodott meg, ezért õt a "vajra- guru"-nak is nevezik.
A Padma lótuszt jelent, ami a Buddhák Lótusz családjára utal, különösen a megvilágosodott beszédre. A Lótusz család az a Buddha család, amelyhez az emberiség is tartozik. Padmaszambhava, mint Amithába Buddha nirmánakája, közvetlen kisugárzása, a Lótusz család õs-Buddhája, s a "Padma" -ként ismeretes. A Padmaszambhava, "Lótuszból született" név valójában arra utal, hogy valójában virágzó lótuszból született.
Ha a VAJRA GURU PADMA szótagokat együtt ejtjük ki, akkor a nézet, a meditáció és a cselekvés áldását és lényegét jelentik. A VAJRA az igazság változatlan, gyémántos, lerombolhatatlan lényegét jelenti, amiért imádkozunk, hogy a nézetünkben megtestesüljön. A GURU a megvilágosodás nemességét és a fénylõ természetet jelenti, amiért imádkozunk, hogy meditációnkban megjelenjen.
A PADMA a könyörületességet jelenti, amiért imádkozunk, hogy a cselekedeteinkben megvalósuljon.
A mantra recitálásával tehát megkapjuk Padmaszambhava és valamennyi Buddha bölcsességtudatának, nemes vonásainak és könyörületességének áldását.
A SZIDDHI annyit jelent "igaz beteljesülés, elérés, áldás, megvalósulás". Kétfajta sziddhi van: közönséges és felsõbbrendû. Ha megkapjuk a közönséges sziddhik áldását, akkor életünk minden akadája, mint a betegség, elhárul, s a jó iránti vágyaink teljesülnek, mint például a gazdagság, a sikeresség és a hosszú élet, életünk kellemes lesz, s elvezet a szellemi gyakorlatokhoz és a megvilágosodáshoz.
A felsõbbrendû sziddhik áldása magát a megvilágosodást hozza meg, Padmaszambhava teljes felismerését, a mély elõnyös mind a magunk, mind más élõlények számára. Ha Padmaszambhava testéért, beszédéért, tudatáért, tulajdonságaiért és cselekedeteiért imádkozunk, akkor elérjük mind a közönséges, mind a felsõbbrendû sziddhiket.
A SZIDDHI HUM szótagokat azért mondják, hogy odavonzzák valamennyi sziddhit, mint mágnes a vasreszeléket.
A HUM a Buddhák bölcsességtudatát jelenti, s a mantra szent katalizátora. Olyan, mintha erejét és igazságát bizonyítva mondanánk: "ÚGY LEGYEN!".
A mantra lényegében tehát azt jelenti: "Megidézlek téged, Vajra Guru Padmaszambhava, áldásoddal add meg nekünk a közönséges és a felsõbbrendû sziddhiket.!"
Úgy tartják, hogy ez a mantra a Buddha által tanított mind a tizenkétféle tanítás áldását hordozza, ami a nyolcvannégyezer dharma lényege. Ezért, ha ezt a mantrát elmondod egyszer, olyan, mintha Buddha egész tanítását elmondanád és gyakorolnád.
A tanításnak ez a tizenkét ága gyógyszer arra, hogy megszabadítson bennünket a "Függve keletkezés tizenkettes láncolatától", amely a számszárához (a lét körforgása) köt tudatlanság, karmikus formációk, fogalmi tudatosság, név és forma, tudat, kapcsolat, érzékelés, ragaszkodás, kapaszkodás, létezés, születés, öregkor és halál
Ez a tizenkettes láncolat a számszára mechanizmusa, amely a számszárát fenntartja. Ha a Vajra Guru mantra tizenkét szótagját recitáljuk, ettõl a tizenkettes láncolattól megtisztulunk, és képesek leszünk teljesen megszabadulni a karmikus érzelmi szennyektõl, ez által megszabadulunk a számszárától.
 
Forrás: - Shirayan Indrayudham Samraharah Iskola Orientalisztikai és Tradicionális Harcmûvészeti Tanulmányok –
(Leányfalvi Attila)

Read 11822 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


Read 55310 times 279
A legtitokzatosabb könyvtár indiában található
"Voltam Indiában, a világ legtitokzatosabb könyvtárában! Saját szememmel láttam azokat az írásokkal telekarcolt ősrégi pálmaleveleket, amelyekről felolvasták a múltamat és…
Read 55225 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23260 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22772 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 19706 times 13
Szerelmi mágia
Az ártatlannak tűnő szerelmi varázslat, a megkötés sem annyira veszélytelen, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A leggyakrabban két babát készítenek, ellátják…
Read 19655 times 8
A kristálykoponya titka
Megoldásra váró rejtélyek Az emberiség történetében rengeteg olyan felfedezés van, amelyre a tudomány mai állása szerint nincs elfogadható válasz. Ezek…
Read 18255 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15896 times 15
Hasonmás (Doppelgänger)
Minden emberi lényben él valami "emberellenes", amit a szótárak "kiegészítõként vagy hasonmásként" határoznak meg. Sok filozó­fus és költõ leírja személyes…
Read 15883 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 15008 times 26
Szupervihar az űrben - károk a Földön
Milyen az időjárás a kozmoszban? Mennyire befolyásolják az űrben megfigyelhető meteorológiai jelenségek a Föld időjárását? 2012-ben ér a maximumra a…

Read 15494 times 6
Égben köttetett párkapcsolatok.
Mitõl erõs egy karmikus kötelék? Hogyan szakítsunk? A párkapcsolatok nem képeznek megbonthatatlan karmikus köteléket, hiszen ezek nem olyan égben megkötött…
Read 10123 times 1
Karmikus kapcsolatok
Földi életünkben minden egyes találkozás karmikus törvényszerûség, azaz nincsenek véletlenek a találkozásainkban sem. Nem mindegy azonban, hogy egy utcán mellettünk…
Read 8908 times 8
Kilátástalanság, céltalanság
A kilátástalanság/céltalanság a – jövõvel kapcsolatos – elvárásaink megnyilvánulásának legintenzívebb változata. Egyfajta csendes skizofrén helyzet, mert nincs konkrét cél, amely…
Read 8533 times 0
Férfi - Nõ
Hogy ki az okosabb? Ez olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy melyik víz a jobb, a hideg vagy a meleg?…
Read 7955 times 5
Érzelemmentesség
Érzelemmentesség Az, hogy az érzelemmentesség nem kezelendõ negatív tulajdonságként, bizonyára sokaknak meglepõ. Valószínûleg azért, mert az érzelmek alatt többnyire pozitív…
Read 7331 times 0
Megcsalás
Read 6517 times 1
Cunami
2004. december 26-án Délkelet-Ázsiában hatalmas szőkőár pusztított, meghaladva szinte minden korábbról emlékezetes mértéket. Az eseményt kiváltó okként a tudósok azt…

Read 18255 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 9381 times 0
Álmaink és a telepátia
Vajon ki ne tapasztalta volna, hogy - mondjuk - mosogatás vagy a reggeli öltözködés közben egyszer csak valami az agyába…
Read 8007 times 1
Kutya az álomban
Visszatérõ álmaink, illetve egy adott idõszakra jellemzõ álmok azért érdekesek, mert tudatalattink fontos - segítõ szándékú - üzenetét hordozzák. A…
Read 7767 times 0
Macska az álomban
Álmaink üzenetének megfejtése hasonlatos a szimbólumok és jelek értelmezéséhez. A szimbolikus nyelvek érdekessége, hogy több fordításuk is van, és ezek…
Read 7763 times 1
Tudatos álmodás
A tudatos álmodás olyan állapot, amikor éber tudattal vagyunk jelen az álmodásban, viszont Énünk nem kapcsolódik szorosan az alsóbb testekkel.…
Read 7595 times 0
Az álmok
         Az értelmünk különbséget tesz az álom és az ébrenlét valóságossága között. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az álomban…
Read 6825 times 1
Repülni
Egy visszatérõ álomról van szó, amely rendszertelenül jelentkezik van hogy havonta többször aztán egy évig semmi. Álmomban repülök mindenféle segédeszköz…
Read 5705 times 0
Azok a furcsa álombéli randik
Találkozik egy nő és egy férfi. Ez a találkozás felkelti egymás iránt az érdeklődésüket. De mivel mindketten a földi sík…
Read 5480 times 0
Álmodni elhunyt emberekkel
Minden álom, ami elhunyt emberekkel kapcsolatos, karmikus feladatokra emlékeztet. Az, hogy a vécében voltál, arról szól, hogy ideje lenne ezektõl…
Read 5128 times 0
Színek és jósálmok
Egy római egyetem pszichológia tanszékének a professzora több ezer álom elemzéséből azt a következtetést vonta le, hogy egyes álomtípusok uralkodó…
KUNDALINI-MUDRA
KUNDALINI-MUDRA Mindkét kezét szorítsa lazán ökölbe. Ezután nyújtsa ki a bal mutatóujját, és alulról dugja bele a jobb öklébe. Jobb hüvelykujj a hegyét helyezze a bal mutatóujja hegyére. A mudrát olyan mélyen tartsa a hasa elõtt, amennyire csak tudja. Szükség szerint, amíg a kívánt…
Látás az asztráltérben
A fizikai testünk körülbelül 220 fokos szögben lát (a perifériás látással együtt). Tehát csak elõrefelé látunk, de hátra, lefelé, fölfelé ugyanabban az idõpillanatban nem. Az asztráltestünkben több mint 360 fokos a látókörünk, és egyszerre látunk minden irányban. Ez a szferikus látás, azaz a gömblátás.…
Kulcsos gyakorlat
Nem tudom biztosan honnan való ez a gyakorlat. Azt hiszem valami másnak az olvasása vitt rá ennek a gyakorlatnak a kitalálásához. Teljesen egyszerû. Felakasztasz a plafonra egy szalagot, és rá egy kulcsot (vagy bármilyen más súlyt). Aztán megpróbálod mozgatni. Ennyi az egész. A dolog…
Chi labda készítése
Állj körülbelül csípõszélességben. Egyenesítsd ki a gerinced, úgy hogy gyengéden megemeled a fejkoronán keresztül és kissé lefelé nyomod a farokcsontnál. Vedd észre, hogy mikor kiegyenesíted a gerincedet, automatikusan mély levegõt fogsz venni. mert több helyet csinálsz a testedben. Minden izületnek lágynak kell lennie és…
Harmadik tanítás
Ahogy a sziklákkal és erdõkkel borított földeknek a kígyókirály az alapzata,(46) éppúgy az összes jóga-tantra alapja a Kundaliní-kígyó. || 1 || Miután a mester kegyébõl felébred az alvó Kundaliní, az összes lótuszt (47) és csomót átfúrja. || 2 ||  Akkor az üresség útja (48) a…
Fizikai síkú gyakorlatok - nyomás,-fájdalomkeltés
 Nyomás,-fájdalomkeltés Úgy szól egy régi keleti bölcsesség. hogy "Aki megbirkózik a fájdalommal, az megbirkózik a Gonosszal." A mondás nem részletezi sem a fájdalom milyenségét. mélységét, sem a Gonosz fogalmát. Az viszont tény, hogy minden õsi iskola valamilyen szinten fájdalom-terhelés alá vetette tanulóit. Minél tovább…
3:3-as Alap légzéstechnika hangkiadással egybekötve
Megjegyzés: Mielõtt e gyakorlatba belefognál, mindenképp sajátítsd el a 3:3 alap légzéstechnikát színvizualizációval !   Az eddig elsajátított 3:3-as légzéstechnikát és színvizualizációt, most összekötjük a hangkiadással. A hangunk nagyon fontos energetizáló eszköz. A legendák szerint a régi atlantiszi mesterek hagyományozták a hanggal való gyógyítást…
Tûzlégzés
TÛZLÉGZÉS A Tûzlégzés kiválóan alkalmas arra, hogy gyorsan energetizálja az egész testet. Különálló alkalmazása is ajánlott. meditáció elõtt. 1. Üljünk kényelmesen. egyenes háttal, miközben állunk kissé elõrehajlik. Kezünk az ölünkben. vállak ellazulnak. 2. Töltsük meg tüdõnket alulról felfelé rövid, gyors belégzésekkel. Lélegezzünk be orron…

KÖNYVAJÁNLÓ