Figyelmeztetések Kora

Saturday, 04 June 2011 08:47

dimenziokKezdetét vette végre a Figyelmeztetések Korának egyik legjelentősebb eseménye: a Föld és az élet szükséges Vízöntő-kori frekvencia-növekedése!

17 hullámban 3/4 év alatt lezajlott az első lépcső, melynek során az anyag vibrációja hirtelen, több ízben megemelkedett Isten Világossága felé. Ez mérhetetlen auranövekedéssel párosult, amelyet jól-rosszul már feldolgoztunk, s ennek során minden egyes sejtünk megváltozott.  A frekvencia-növekedés első lépcsőfokának frontális végkifejlete magyar idő szerint 2000. október 16-án, délelőtt 09.00-09.20 között zajlott le. Azon a délelőttön utólag értesülve erről , tudományosan igazolható rendkívüli események történtek.

Jól tesszük tehát, ha ezzel az. alapállással - mármint, hogy mindegyikünk megváltozott valamennyi kapcsolatunkat újraértelmezzük !

Újra kell ismerkednünk, próbálkoznunk a régi barátságok teherbírásával, és minden egyéb kapcsolat felülbírálásával, csakis a Krisztusi Szeretet jegyében ! „ Mit tenne helyemben Jézus " ?

Mindezeket azért írtam le, hogy értelmezni próbáljuk a Figyelmeztetések Korának immár naprakész eseményeit, ki-ki önmaga körül és a saját környezetében. Valamint e korszak eddig sohasem volt 16 sodorvonalát; a karmagyorsítást.

A Figyelmeztetések Kora, nem én találtam ki, a Maya próféciákban, a Biblia kódjában és egyéb művekben is visszaköszön; a jelenlegi helyzet leghívebb magyarázója. Még az Arvisurában is 100-szor szerepel, hogy a Vízöntő korában megváltozik az Emberiség.

A Figyelmeztetések korát bizonnyal ki-ki a saját logikája szerint határozná meg, s ebben talán megegyezésre jutni sem szükséges. Jómagam a Hetedik Pecsét feltörésétől a Föld pólusváltásáig terjedő időszakot tekintem a Figyelmeztetések Korának.

A Hetedik Pecsét feltörése 3,5 évi előkészület után, 1998.október 17-én következett be, s ezt igen sokan egyszerre élhettük át.

A Pólusváltásról pedig egyelőre annyit érdemes tudni, hogy mindaddig be nem következhet, míg a gonoszság valamennyi emberi tevékenységbe be nem épül.

Ez 3,5 évig tartó, egyre mélyülő folyamat, amely 1999 június 21. és augusztus 11. között vette kezdetét, vagyis:

2000
2001
2002 nyara + még fél év

Vagyis az eljövendő Pólusváltás 2002 ősze előtt nemigen következhet: be. Több prófécia szerint: 2012-ig bekövetkezhetne akkor, ha rosszul intézzük földi dolgainkat. Ez esetben 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 egyébként is veszélyekkel terhes esztendők lesznek, nukleáris katasztrófák árnyékában, hatalmas traumák közepette, tömeges tragédiákkal fűszerezve. 

Ám amennyiben - a körülményekhez képest - törekvően, békességgel rendeznénk földi dolgainkat, a pólusváltás akár negyven évet is várathatna magára, s ez az átalakulás csendes forradalomként mehetne végbe, katasztrófa állapotok nélkül.

Ha pedig még össze is fogna mindezek érdekében az Emberiség és testvéri Szövetségre lépne, akkor mindez igen sima átmenettel, a steineri, vagy Biblia Kódja szerinti másfélszáztól 300 esztendeig tartó periódusban, békésen következne be. Ez esetben a Figyelmeztetések Kora nemcsak 5- < 3-10 évig tartana, hanem szelíden kísérne bennünket akár 300 évig is.

*

Mi sem természetesebb, minthogy a Figyelmeztetések Korában megszaporodnak a halálesetek.

Ennek sokféle oka van, magasabb értelemben legalább kettő ilyen okot el kell fogadnunk:

  1. A különféle, élővilágban, környezetben, életfrekvenciákban bekövetkező folyamatos módosulásokat sokan már nem képesek elviselni, rugalmasan befogadni.
  2. Tiszteletben kell tartani azt a misztériumi üzenetet, miszerint azok is előbb távoznak a földi világból, akik jól végezték dolgukat, hogy kipihenjék ezen életük fáradalmait. ( Ez a szó szerinti megfogalmazás a Bibliában szerepel.)

Csak tőlünk függ, hogy még 160 évig simán tervezzük e a jövőnket, felemésztjük-e szemétbányáinkat, s beszüntetjük-e a Föld és az élet kirablását, vagy pedig valamikor 2002 és 2012 között „ a Nap olyanná válik, mint a szőrzsák ", s folyamatosan remegni fog a Föld.

Az átmenet sebességének és sikerének mi magunk vagyunk a szekértői és szenvedő alanyai is.  Jelenleg, amint az érzékelhető, ennek a folyamatnak a kezdetén tartunk, s lehetetlen emberi természetünk a gyorsított lefolyás lehetőségét erősíti meg. Amint azt szintúgy naprakészen tapasztalhatjuk, a gonoszság erői megfeszítve, lelkesen napi 3 műszakban, melegváltással dolgoznak és gyötörnek bennünket. Mégsem szabad elfelejtenünk, hogy a luciferi erőknek a működéséhez a lelki fejlődésünk érdekében - a Szeretet erői adtak engedélyt.

Mert amint a Bibliában, a Jelenések Könyvében, a Biblia kódjában, a Maya próféciákban, a Kodolányi János: Vízözön című könyvének üzeneteiben is figyelmeztetésként megfogalmazást nyert: a gonoszság eme szabadjára engedése az Isteni Tervben szerepel !

Az elkövetkezendő időszak csupán ilyen módon adhat esélyt: sokunknak az eszmélésre; és szorongattatásánál fogva a lélek, ugródeszkája és a Vízöntő-kori Pál fordulásunk szükséges előkészítője lesz !

*

Nagyon is természetes gondolat, hogy amennyiben a változások lavinaszerű gyorsasággal zajlanak, akkor sokkal több lesz a haláleset és a katasztrófa. Ha pedig az emberi Szelídség megengedi a hosszú és békés átmenetet, akkor kevesebben halnak meg. Szempontjain szerint, jelen helyzetben a gyors és beláthatatlan történések fognak dominálni, hogy az elfajult többség fel ne figyeljen a jelenlegi Vízöntő kori kisebbségre s ne veszélyeztesse a jövő embertípusát. A kérdés lényege nem az, hogy lesz-e földrengés, mikor lesz, milyen erősségű, lehet-e előre jelezni és hogyan védekezzünk, hanem inkább az, hogy van-e különösebb oka annak, hogy ne remegjen a Föld ?

Egy idézetet szeretnék szerepeltetni, nem tudom, hogy honnan: „ Az a kultúra, amely jelenleg is erdőégetésből nyeri a termőföldet és erre van berendezkedve, nem foglalkozhat azzal a kérdéssel, hogy mit fog leégetni, ha már saját erdője nem lesz. Fel kell készülni arra, hogy akkor majd célba veszi a szomszéd ország erdeit. Mert nem tud mást, nem tud egyebet.  Az ilyen népet valami másra kéne megtanítani. S hiába mondjuk, hogy ehhez békeidőben kellene 200 év, mert erre nincs már 10 évünk sem „ !!

Egy Gonda István cikkben leltem rá a következő értékes gondolatra, valahogy így:

„ Ami „bio" , ami „öko" , ami „igazoltan vegyszermentes" , az nem egyéb, mint arra irányuló kísérlet, hogy a racionális elme és a materiális tudat átmentse magát a Vízöntő korába, késleltetve a szükséges, ugrásszerű átalakulást. " (Nem pontosan így hangzott, de ez volt a cikk lényege.)

Kérdés lehetne, hogy ebben az agyafúrtan zilált, megtépázottan körülményes korszakban létezhetnek-e boldog emberek ?

Válasz helyett szégyenkezve csodálkozunk rá, hogy a csökkent érzékűek, a testi fogyatékosok is mennyivel boldogabbak - látszatra is - mint mi vagyunk! Szorongattató kérdés lehetne, hogy lesz-e jövőre is árvíz ? De nem ez a kérdés, hanem hogy miért zavartuk ki országunkból a vizet, miért építettük ártéri területre a falvakat és a városokat, miért nem foglalkozunk a kissé távolabbi jövőnkkel, miért akarjuk a pillanatnyi vélt érdekeinknek alávetni unokáink leendő életterét, s főképpen: vajon mit üzen nekünk az olykor felduzzadó vízáradat ?

És még sok ezer és sokmillió kérdés van, amelyek még több panaszból szűrődtek le, s ne is soroljuk, hogy melyek ezek.

Nemrégiben városszerte plakátokon megjelent egy világon még alig ismert kifejezés: Tüzorkán. Csak annyibanban akadjunk meg ezen, hogy még ez sem véletlen ! Ezek is számunkra kódolt, szelíd figyelmeztetések.

/Szőke Lajos előadásából, valamikor 2000-ben/

Published in 2012

A mágneses erőterek változásairól

Friday, 11 February 2011 14:34
dimenzioKryon égi spirituális csatornából származó üzenetei és az amerikai tudós, Drunvalo Élet Virág tanításai egyaránt nagy port vertek föl már a 90-es évek végén világszerte. Ez idáig azonban egyfajta új jóslatként tekintették azokat. Mára viszont aligha vitatható, hogy a 2002-es esztendő időjárási, politikai, gazdasági térháborgásaival messze aláhúzta, megvalósította mindazokat az ezoterikus előrejelzéseket, amelyek egy új tudati korszak nyitányát jelzik Kryon és Drunvalo elbeszélései szerint. Kryon, a mágneses erőterekben értünk, földlakókért tevékenykedő félisteni szellemi lény néhány évvel ezelőtt jelezte, hogy a Föld rendkívüli változások előtt áll. A gyorsuló idő s a szüntelen átalakulások miatt érdemes átismételnünk, áttekintenünk mindezeket. 
 
Az első és talán a legfontosabb, hogy Földünk ismét - mint a földtörténet során már annyiszor - pólusváltás előtt áll. Ennek a kezdetben figyelmen kívül hagyott vagy egyszerűen álezoterikus ostobaságnak nevezett dolognak a jelei azonban egyre markánsabban bontakoznak ki (elképesztő méretű természeti katasztrófák, soha nem látott árvizek, jégtáblák leszakadása a sarkokról, mezőgazdasági katasztrófák stb.). Ám e jelenségnek nem is annyira a geológiai fontossága a lényeges, hanem a tudati. Pontosítva, Kryon tanításában nem állít mást, mint azt, hogy a jelenlegi pólusváltás egyben egy spirituális tudati dimenzióváltás is lesz az emberi történelemben.
 
De miben nyilvánulnak meg e jelek?
 
Kryon újabb üzeneteiben kifejti, hogy a közelmúltig az emberiség (évezredeken keresztül) három részből tevődött össze.
 
  • A szürke, középszerű, saját lelki, szellemi, anyagi érdekei ellen manipulálható, tudatlanságra, szellemi, gazdasági világtalanságra kárhoztatott hatalmas és védtelen tömegből, 
  • az önmegvalósult mesterek értünk küzdő testvériségéből,
  • a démonikus intelligenciával rendelkező modern fekete mágusok világhatalmából. 

Omashay-Caos
 
Miként kerül ez a látszólagos agyrém a pólusváltás kérdéskörébe? Nos úgy, hogy mindez ma már szinte bizonyítható, de legalábbis tovább nem leplezhető. A mesterek minden nép és ország számára kétségbeesett gyorsasággal szabadították fel a legrejtettebb ezoterikus technikákat, mivel a sötét oldal az emberi elmék manipulálásával, érzéki vágyak és anyagi szorongások váltakozó erejű mesterséges kiváltásával (marketingnek, reklámnak, technológiának, logisztikának álcázott tudat-ipar) mára a világ anyagi urává vált. A mesterek  erőfeszítése és a tudat-ipar hatására ez az először említett szürke tömeg olvadóban van, száma egyre csökken. A pólusváltás olyan mértékben változtatja meg a mágneses erőteret, hogy kivétel nélkül gyökeres tudati átalakuláson esnek át az emberek. Többé senki sem maradhat közömbös, az emberiség keresztúthoz érkezett. Szavazni, választani kell. Kryon jelzi, hogy véget ért egy olyan inkarnációs sorozat, melynek végén, azaz a jelen évek gyorsuló füzérében mindenkinek tetteivel, beszédével, gondolataival választania kell a fehér vagy a fekete, az isteni és a démoni, csupán a test szükségleteire kiterjedő men talitás között.

Miközben soha nem tapasztalt számban nyilvánul meg a spiritualitás a sokszor egyszerű, ám a transzcendencia felé őszintén megnyíló embereknek, megállapíthatjuk, hogy a bűnözés és a társadalmi méretű képmutatás, a démonikus politikai megtévesztések, az ateista beállítottságú világhatalmi játszmák fokozódása egy belátható közelségű  végjátékot sejtet. A transzcendencia világába azonban az emberiség nem viheti magával a képmutatáson alapuló álságos demokráciát. Vagyis Kryon szerint útjaink elválnak. Az emberiség egyik, ezoterikusán intenzíven fejlődő csoportja a magasabb tudati régiókba emelkedik, míg a gyűlölködők, a semmiben sem hívők testtudatú tömege, hogy csupán érzékeire korlátozódó vágyait akadálytalanul kielégíthesse, kegyelemként az egyre inkább lelakott, szennyezett, önző tudatának kiválóan megfelelő, elsötétülő földi dimenzióban próbálkozhat.
 

(UFÓ magazin)

Published in 2012

Összeomlik a Föld mágneses mezeje

Friday, 22 December 2006 14:06

field_smlAz elmúlt másfél évszázadban a Föld mágneses mezejének erõssége 10-15 százalékkal csökkent, és a folyamat gyorsul, állítják kutatók. A gyengülés a kezdõdõ pólusváltást jelezheti, a folyamat pár ezer éve alatt a Földet kozmikus sugarak bombázzák majd, de az élõlények valószínûleg képesek lesznek alkalmazkodni.

A póluscsere alatt a Föld mágneses mezejének erõssége csökken, aztán fordított polaritással újra felépül. Ennek látványos jele lesz például az, hogy az iránytûk dél felé fognak mutatni, írta a New York Times.

 

 

Sarki fények az Egyenlítõnél

 

A pólusváltás tönkreteheti az elektromos hálózatokat, mûholdakat, növelheti az ózonlyukakat, sarki fények jelenhetnek meg az Egyenlítõ környékén, emellett a váltás összezavarhatja a madarakat, halakat és minden költözõ állatot, amik a mágneses mezõ alapján tájékozódnak. Bár a teljes váltás még évszázadokra vagy évezredekre lehet, a mágneses mezõ gyors csökkenése már most problémákat okoz a mûholdaknak.

 

210105_04sMúlt hónapban az Európai Ûrhivatal (European Space Agency, ESA) jóváhagyta azt a tervet, aminek célja a mágneses mezõ vátozásának eddigi legátfogóbb megfigyelése. Három új Swarm mûhold fogja megfigyelni minden eddiginél nagyobb precizitással a mezõt és segít a tudósoknak elõre jelezni a várható változásokat. A mûholdakat 2009-ben tervezik fellõni, és 2015-ig dolgoznának néhány száz kilométeres magasságban.

A tudósok sietnek leszögezni, hogy nincs mitõl tartani, hiszen a váltás akár kétezer évbe is beletelhet. A legutóbbi ilyen esemény 780 ezer éve történt, amikor a Homo erectus még kõeszközök készítésével foglalatoskodott.


Már folyik

John A. Tarduno, a rochesteri egyetem geofizikusa szerint a pólusváltás már folyik, az észlelt jelenségek ugyanis megegyeznek azokkal, amiket a számítógépes szimulációk is mutattak.

A mágneses mezõt a Föld folyékony vasmagjának áramlása hozza létre. Senki sem tudja pontosan, mi az oka a pólusváltásnak, de a kutatók szerint az olvadt vas mozgásának megváltozásával állhat kapcsolatban.

A magnetoszféra biztosít védelmet a bolygónak a kozmikus sugárzás ellen, a mezõ eltûnése egész sor problémát okozhat. Charles H. Jackman, a NASA kutatója tavaly decemberben készített egy tanulmányt a várható hatásokról. Eszerint a sugárzás például nagymértékben elpusztíthatja az ózonréteget is, ami a káros ultraibolya fénytõl védi a Földet. Jackman szerint a hatás jelentõs lehet, de "nem katasztrofális".


Mûholdkárok

 

A kérdés hatalmas figyelmet kapott, mikor a Nature tudományos lap 2002. április 11-én beszámolót jelentetett meg a párizsi geofizikai intézet és a dán ûrkutatási intézet tanulmányáról.

A kutatók az amerikai Magsat mûhold 1979-es és 1980-as méréseit hasonlították össze a dán Oersted mûhold adataival, amit 1999-ben lõttek föl, és jelenleg is mûködik. Gauthier Hulot és munkatársai két olyan területet fedeztek föl, ahol a mágnesesség jelentõsen csökkent: egyet az Északi-sarknál és egyet Dél-Afrikától délre.

A jelenség egybevágott azzal, ami számítógépes szimulációk szerint a pólusváltást megelõzheti. "Feltételezzük - írta Hulot a tanulmányban, - hogy a jelenségek azt jelzik, hogyan mûködik a geodinamó visszafordulás elõtt". Egy interjúban azt is kijelentette, hogy a mezõ déli pontja harminc százalékkal gyengébb, mint máshol, és emiatt néhány itt elhaladó mûhold károkat is szenvedett már, mivel így a Napból származó töltött részecskék képesek voltak áthatolni a meggyengült mágneses pajzson.


Tudnak alkalmazkodni

Tarduno szerint a mûholdakra és az ózonrétegre gyakorolt hatások attól függetlenül ugyanazok lennének, hogy a mezõ megfordul vagy csak egyszerûen meggyengül. A Föld mágneses mezejének összeomlása miatt a részecskék mélyebben be tudnak hatolni az atmoszférába, és befolyásolhatják, tönkretehetik az elektromos hálózatokat, ahogy az napviharok esetén is megesik néha.

webbird_smallA biológusok megegyeznek abban, hogy ha a váltás elég lassú, és az élõlények a Földön elég rugalmasak, akkor a legtöbb tud majd alkalmazkodni. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a leletek szerint nincs összefüggés a pólusváltások és a tömeges kihalások között.

Miért következik be mágneses pólusváltás? A dinamóhatás számítógépes modellezése.

A jelenleg érvényes tudományos elméletek szerint a bolygók mágneses terét az úgynevezett dinamóhatás kelti. A dinamóelv lényege földi kísérletekben az, hogy ha egy fémkorong mágneses mezõben pörög, akkor az így keletkezett erõ az elektronokat a korong középpontja felé taszítja.

Amíg a korong forgásban van, addig az elektronok mozgása – az elektromos áram(lás) –mágneses mezõt indukál, vagyis a mágneses és az elektromos jelenségek egymást gerjesztik, erõsítik. Sajnos meggyõzõdni nem tudunk róla, hogy bolygónk belsejében, 6400 kilométer mélyen valóban ilyen folyamatok zajlanak. Számítógépes szimulációk segítségével azonban közelebb kerülhetünk megértésükhöz.

A Los Angelesi Kalifornia Egyetem kutatóinak számítógépes modellje a dinamóelvet leíró fizikai egyenleteken alapul. A számítógép folyamatosan halad az egyenletek megoldásával, az eddigi leghosszabb idõ, amit eddig tanulmányozni sikerült mágneses mezõnk múltjából, 500 ezer év volt.

Hurrikánszerûen terjednek

A modell tanulmányozása közben a kutatók felismerték, hogy a dinamóhatás következtében új mágneses erõvonalak keletkeznek, amelyek normálisan a már létezõ erõvonalak irányába állnak fel. Abban a pillanatban azonban, ha bármiféle mozgás, csavar, anomálisa keletkezik a külsõ magban, az új mágneses erõvonalak iránya megváltozik, elindul egy folyamat a pólusváltás irányába.

A folyékony külsõ magban keletkezett instabilitás fokozatosan tovább vándorol, körülbelül egy szélességi fokot évente. A folyamat leginkább a hurrikánok terjedéséhez hasonlítható, ám annál jóval lassúbb.

A külsõ magban keletkezett legtöbb instabilitás átmeneti jellegû, egy idõ után elveszti erejét. Néha azonban a körülmények kedvezõek ahhoz, hogy egyre nagyobb és nagyobb legyen. A meglévõ mágneses mezõ ekkor gyengülni kezd. Ha a folyamat a teljes mag körül körbe ér, akkor bekövetkezik a mágneses pólusváltás. A múltban a váltás idõtartama kétezer és 11 ezer esztendõ között mozgott. Az Egyenlítõ környékén relatíve gyors (2000 éves) volt a váltás, a sarkvidékeken hosszabb, ott fordul elõ a 11 ezer éves felsõ határ. A váltás átlagos idõtartama egyébként 7000 év, s mindezt harminc különbözõ helyszínrõl származó óceáni rétegmintából állapították meg a geológusok.

A geofizikusok ma már meg tudják határozni a Föld köpenye és külsõ magja határán lévõ azon pontokat, ahol ezek az instabilitások keletkeznek. A közelmúltban egy ilyen hullámzás keletkezett például az Atlanti-óceán közép-keleti régiójában. Hurrikánhoz hasonlóan az anomália tovább söpört a Karib-szigetek, majd Észak-Amerika felé. A mágneses mezõben bekövetkezett változások több évtizedes követésével kiderül majd, hogy ebbõl a kis hullámból keletkezik-e valamilyen nagyobb változás.

Ezek az instabilitások gyengítik a Föld mágneses mezejét.

Published in Tudomány

Read 54197 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 22499 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 22414 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 17701 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15676 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14670 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14493 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12888 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11724 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10914 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…