Részletek Júdás Evangéliumából

Saturday, 22 July 2006 15:33

Nemrég nyilvanosságra hoztak a "Júdas Evangéliuma" néven ismert gnosztikus szöveget. A felfedezése mar az 1970-es években megtörtént, az egyiptomi Al-Minya-nal egy barlangban találtak rá. Az, hogy létezhet egy Júdásnak tulajdonitott evangélium már régröl ismert volt: Iraeneus, Lyon püspöke, az eretnekek ellen irott öt kötetes müvében i.sz.180-ban már elmarasztalóan említi, s az abban az idõben keringö más "apokrif" evangéliumokkal együtt elutasitja.

Részletek a Júdás Evangéliumából:

A) Bevezetõ Annak a kinyilatkoztatásnak a titkos feljegyzése, amelyet Jézus mondott el a Júdás Iskariótessel való beszélgetés során ama héten, három nappal azelõtt, hogy megünnepelte volta a húsvétot.

(B) Jézus földi szolgálata Amikor Jézus megjelent a földön, jeleket tett és nagy csodákat az emberiség megszabadításáért. És bár egyesek az igazság útján jártak, míg mások vétkeikben, a tizenkét tanítvány el lett hívva. Elkezdett nekik beszélni a világon túli titkokról, és hogy mi fog történni, ha jön a vég. Gyakran nem önmagaként jelent meg tanítványai elõtt, hanem gyermekként találták maguk között.

(1a) Elsõ jelenet: Jézus a tanítványaival beszélget: a hálaadó ima vagy az úrvacsora Egy napon együtt volt a tanítványaival Júdeában, és összegyûlve találta õket, vallásos szertartáshoz leülve. Amikor [odaért] a tanítványaihoz, akik össze voltak gyûlve, ültek és hálaadó imádságot ajánlottak fel a kenyér fölött, [Jézus] felnevetett. Tanítványai azt mondták neki: "Mester, miért neveted ki a hálaadó imánkat? Azt tettük, ami helyes." Ezt válaszolta nekik, mondván: "Nem rajtatok nevetek. Ezt nem a saját akaratotokból teszitek, hanem mert ezen keresztül dicsõíttetik a ti istenetek." Azt mondták: "Mester, te vagy [---] a mi istenünk fia." Jézus azt mondta nekik: "Honnan ismertek engem? Bizony mondom nektek, a köztetek levõ emberek nemzedéke nem fog engem ismerni."
(1b) A tanítványok megharagudnak Amikor a tanítványok hallották ezt, elkezdtek megharagudni, dühbe jönni és szívükben elkezdték õt káromolni. Amikor Jézus észrevette, hogy hiányzik [a megértésük, ezt mondta] nekik: "Miért hozott titeket dühbe ez a feldúltság? A ti istenetek, amely bennetek lakozik, és [---] provokált titeket, hogy megharagudjatok lelketek[ben]. Aki közületek [elég erõs] az emberi lények között, hozza ki a tökéletes embert, és álljon arcom elé!" Mind azt mondták: "Megvan hozzá az erõnk!" De a szellemük nem mert odaállni [elé], kivéve Júdás Iskariótest. Képes volt odaállni elé, de nem tudott a szemébe nézni, hanem elfordította az arcát. Júdás [ezt mondta] neki: "Tudom, hogy ki vagy, és hogy honnan jöttél. Barbelo halhatatlan birodalmából vagy. És én nem vagyok méltó kiejteni annak a nevét, aki elküldött téged."
(1c) Jézus négyszemközt beszél Júdással Tudva, hogy Júdás valami magasztosra reagált, Jézus ezt mondta neki: "Lépj el a többiektõl, és elmondom neked a Királyság titkait. Számodra lehetséges, hogy elérd azt, de nagyon fájdalmas lesz. Mert valaki más fog a helyedre lépni, hogy a tizenkét [tanítvány] ismét teljességben legyen az istenével." Júdás azt mondta neki: "Mikor fogod nekem elmondani ezeket a dolgokat, és mikor fog a fény nagy napja felkelni a nemzedéknek?" De amikor ezt mondta, Jézus otthagyta.
(3a) Hármas jelenet: Júdás visszaemlékezik egy látomásra, és Jézus válaszol Júdás azt mondta: "Mester, ahogy mindnyájukat meghallgattad, most hallgass meg engem is. Mert nagy látomásom volt." Amikor Jézus ezt meghallotta, nevetett, és azt mondta neki: "Te tizenharmadik szellem, miért próbálkozol ilyen keményen? De csak mondd, és én elnézõ leszek veled." Júdás azt mondta neki: "A látomásban láttam magam, amint a tizenkét tanítvány megkövez engem, és üldöz [engem keményen]. És egy helyre is eljutottam, [---] utánad. Láttam [egy házat], és a szemem nem bírta [felfogni] annak méretét. Nagy emberek vették körül, és annak a háznak zöld lomb volt a teteje, és a ház közepén egy [tömeg volt ---két sor hiányzik---], mondva: "Mester, vigyél be engem ezekkel az emberekkel együtt." Jézus válaszolt és ezt mondta: "Júdás, a csillagod félrevezetett." Így folytatta: "Senki, aki halandótól született, nem méltó arra, hogy belépjen abba a házba, amelyet láttál, mert az a hely a szenteknek van fenntartva. Sem a nap, sem a hold nem fog ott uralkodni, sem a nappal, hanem a szent fog ott lakozni mindig, az örök birodalomban, a szent angyalokkal. Nézd, én elmagyaráztam neked a királyság titkait, és tanítottalak a csillagok hibáiról; és [---] elküldi azt [---] a tizenkét eón.
(3c) Jézus kozmológiát tanít Júdásnak: a Szellem és az Önmagától született Jézus azt mondta: "[Gyere], hogy taníthassalak azokról a [titkokról], amelyeket ember még sosem látott. Mert létezik egy nagy és határtalan birodalom, amelyet még egyetlen angyalnemzedék sem látott át, [amelyben] [egy] nagy és láthatatlan [Szellem] van, amelyet angyal szeme sosem látott, szív gondolata sosem fogott fel, és névvel sosem illették. És egy fényfelhõ jelent meg ott. Azt mondta: "Jöjjön létre egy angyal, hogy segítségemre legyen. A nagy angyal, a megvilágosodott, isteni Önmagától Született, kiemelkedett a felhõbõl. Miatta egy másik felhõbõl négy másik angyal jött létre, és õk az angyali Önmagától Született segítõi lettek (…)
(3j) Jézus azokról beszél, akik az õ nevében lettek megkeresztelve, és Júdás árulásáról Júdás azt mondta Jézusnak: "Nézd, mit fognak tenni azok, akik a te nevedben meg lettek keresztelve?" Jézus ezt mondta: "Bizony mondom [neked], ez a keresztség [---] nevem [---kilenc sor hiányzik---] hozzám. Bizony mond[om] neked, Júdás, [akik] áldozatot hoznak Szaklasznak [---] isten [---három sor hiányzik---] minden, ami gonosz. De te mindnyájuk fölé emelkedsz. Mert te fogod feláldozni az embert, akit magamra öltöttem. Szarvad már felemelkedett, Bosszúd már fellobbant, Csillagod már ragyogva megmutatkozott És szíved [---] Bizony, [---] a te utolsó [---] lett [---két és fél sor hiányzik---] szomorú [---két sor hiányzik---] az uralkodó, mert õ el lesz pusztítva. És akkor Ádám nagy nemzedékének képe felmagasztaltatik, mert ez a nemzedék, amely az örök birodalmakból van, a menny, a föld és az angyalok elõtt létezik. Emeld fel szemedet, és nézz a felhõbe, és azon belül a fénybe és az azt körülvevõ csillagokra. Az a csillag, amelyik a te utadat mutatja, a te csillagod." Júdás felemelte szemét, látta a fénylõ felhõt, és belelépett abba. Azok, akik a talajon álltak, hangot hallottak kijönni a felhõbõl, amely azt mondta [---] nagy nemzedék [---] kép [---] [---öt sor hiányzik---]

 lectorium.hu

Published in Ezotéria

Júdás evangéliuma

Wednesday, 03 May 2006 23:47

judas-csokjaA National Geographic Society április 6-án elveszettnek hitt ősi szöveget tárt a nyilvánosság elé: a rendkívül sérülékeny állapotú papirusz oldalak Jézus tanítványának, Júdásnak az evangéliuma. A lelet új megvilágításba helyezi Júdás árulását.

Ki ne ismerné a történetet, mely szerint Júdás 30 ezüstért kiszolgáltatta Jézust a főpapoknak, majd az elfogására küldött, kardokkal és dorongokkal felszerelt csapat előtt egy csókkal elárulta mesterét. A National Geographic Society által április 6-án bemutatott ősi dokumentum azonban azt állítja, Júdás Jézus kérésére cselekedett. Az új evangélium szerint Jézus így szólt Júdáshoz: „Te áldozod majd fel azt, aki engem felölt magára.” Azaz, valóban Júdás árulja el mesterét, de ezzel szívességet tesz neki, hiszen a porhüvelyből kiszakadva végre felszabadulhat a valódi Krisztus, a bennünk lakó isteni lény.

A kutatók előtt korábban is ismert volt Júdás evangéliumának létezése, hiszen más ókori szövegek utalnak rá. A legkorábbi utalás Kr. u. 180-ból, Irenaeusztól, Lyon püspökétől származik.

Az első keresztény közösségek többféle beszámolót is ismertek Jézus életéről és tanításairól. Közülük több tucatnyit papírra is vetettek, az egyházatyák azonban ezek közül csak négyet választottak be az Újszövetség könyvei közé. Kimaradt többek között Péter, Tamás, Mária illetve Az igazság evangéliuma címen ismert szöveg.

1600 évig a sivatagban

A most bemutatott Júdás evangéliumát is tartalmazó kódexre az 1970-es években bukkantak rá az egyiptomi Al Minya közelében, az ősi irat 1700 évig érintetlenül rejtőzött a sivatagban. Ezt követően az evangélium 16 évig lapult a New York állambeli Hicksville egyik bankjának széfjében, végül 2000 áprilisában Frieda Nussberger-Tchacos régiségkereskedő vásárolta meg.

Két sikertelen viszonteladási kísérlet után Nussberger-Tchacos – akit megijesztett, milyen gyorsan romlásnak indult a kódex – 2001 februárjában átadta a bázeli Maecenas Foundation for Ancient Art alapítványnak helyreállításra és fordításra. A kéziratot Egyiptomnak fogják átadni, és a kairói Kopt Múzeumban kerül elhelyezésre.

Júdás evangéliuma tehát csak része egy négy szöveget tartalmazó kódexnek. Található még benne egy Jakab címet viselő szöveg, amelyet Jakab első apokalipsziseként azonosítottak, Péter levele Fülöphöz, valamint egy negyedik szöveg töredéke, amely ideiglenesen az Allogenész könyve címet kapta.

Júdás új színben

Az elmúlt hatvan év legjelentősebb régészeti felfedezésének tartott Júdás evangélium szerzője ismeretlen. Az evangélium eredeti szövege görög volt, amelyet a kanonikus evangéliumok után, de még Kr. u. 180 előtt hozhattak létre korai gnosztikus keresztény csoportok. A most bemutatott kézirat ennek kopt fordítása, és a vizsgálatok szerint Kr. u. 220-340 között keletkezett.

Az Újszövetség négy evangélistája – Máté, Márk, Lukács, János – Júdást, a tizenkét apostol egyikét, árulónak állítja be, aki ellenfelei kezére juttatja a később kereszt általi halálra ítélt Jézust. Az új kézirat szerint a Jézushoz legközelebb álló tanítvány csak mestere kérését teljesítette.

„A most előkerült evangélium a két évezreden keresztül hívek több száz milliója által megvetett Júdást az eddigi bibliai tanokkal szemben egészen más megközelítésből mutatja be. E szerint Jézus tudta, hogy ahhoz, hogy emberi testétől megszabaduljon, valakinek el kell őt árulnia, és jobban szerette volna, ha az áruló egy barát, nem egy ellenség” – nyilatkozta a National Geographic Society csütörtöki, washingtoni sajtótájékoztatóján Rodolphe Kasser genovai professzor, világhírû koptológus, akinek stábja 2001-től dolgozott a 26 oldalas szöveg fordításán, valamint azon, hogy a mintegy ezer papirusztöredékből újra összeállítsa a dokumentumot. Öt év megfeszített munkájával a szöveg több mint 80 százalékát tudták helyreállítani.

Published in Ezotéria

Read 55341 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23669 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18601 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15949 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14875 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11899 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…