Esti szertartás

Sunday, 28 December 2014 19:58

Az egyházak az évezredek folyamán rendkívül nagy befolyásra tettek szert, a lelkek irányításában döntő szerephez jutottak. Ez a hatás rendkívül káros és visszahúzó azok számára, akik lelkük fejlődése érdekében tapasztalatot, tudást, bölcsességet kívánnak szerezni. Aki istent, vagy isteneket imád, az nem akar a saját sorsáért felelősséget vállalni. Minden bajáért mást vádol: Isten akarta így, Isten nevében tettem, stb. Mindenki felelősséggel tartozik önmaga iránt! Meg kell tanulnunk, hogy elsősorban magunkért kell tennünk.
Én nem mondom meg senkinek, hogy miképpen cselekedjen a saját érdekében, csak javaslom, hogy imáiban ne feledkezzen el önmagáról sem. Azt sem mondom, hogy hagyja el eddigi, megszokott imáit. Ha Istenhez fohászkodó imája erőt, megnyugvást ad, igen, mondja tovább! Azonban javaslom, hogy saját testi, lelki egészsége érdekében mondjon el hasonló imát úgy, ahogyan én is teszem este, lefekvés előtt.

Amikor véget ér a nap, pihenőre térek az ágyamban. Kényelmesen elhelyezkedem, szemeimet lehunyom, bal lábam fejét a jobb lábamra helyezem. Kezeimet összekulcsolom, mutatóujjaimat kiegyenesítem úgy, hogy összeérjenek. A hüvelyk és mutatóujjaimból háromszögformát képezek, képzeletben testemet viola (lila) színbe burkolom. Izmaimat elernyesztem, gondolataimból a negatív, zavaró tényezőket megpróbálom kizárni. Ez néha nehezen megy, mert vannak olyan gondolatok, amelyek állandóan vissza akarnak térni. Ilyenkor egy kezet képzelek magam elé, amely megálljt parancsol ezeknek. Miután ez sikerül, a háromszögalakot formáló ujjaimat a fejemhez emelem úgy, hogy mutatóujjaim vége a harmadik szememhez érjen, az orrom pedig benne legyen a háromszögben. Ebben a nyugalmi állapotban mondom el az én imámat, amely így szól:

„Én, aki e Föld és Világ szabad gyermeke vagyok, vakító fényemmel elárasztom a sötét energiákat, hogy azok ne is legyenek, és olyan magasan járok, hogy azok hozzám soha fel nem érnek. Isteni erő vagyok, nem halok meg sohasem. A Földet szeretem, mint egy anyát. Gondolataimmal gyógyítom éppen úgy, ahogyan embertársaimat és önmagamat. Békét a Földön, és békességet az egekben minden lény között. Így legyen!”

A végén soha nem ejtem ki az Amen kifejezést, mert az negatív energiát gerjeszt. Amikor ezzel végzek, összekulcsolt kezeimmel a szívem közepe fölött rajzolok egy pozitív (+) jelet (ez nem keresztvetés!). Ezután a két tenyeremmel végigsimítom a fejemet, az arcomat, a füleimet, a vállaimat. Minden testrészemen végigmegyek, egészen a lábujjakig. A tenyeremből áradó energiával gyógyítom testrészeimet. Ahol valami fáj, ott tovább időzöm, gondolatban gyógyító energiát fókuszálok erre a pontra. Ezt egészen addig folytatom, amíg úgy nem érzem, hogy megkaptam ezeket. Miután önmagam gyógyításával végeztem, olyanokra gondolok, akik közel állnak hozzám. Családom tagjaira, barátokra, kedves ismerősökre. Pozitív energiát küldök feléjük, gondolatban védőburok mögé helyezem mindannyiukat, hogy semmi káros ne érje őket. Mivel a belső béke, és a kisugárzott békesség nagyon fontos, ezért itt említem meg a béke jelének meghamisítását. Az igazi, a Galaktikus Föderációban használt jel az alábbi:

 

elet runa
Ősi skandináv életfa rúnahalal runaHalál rúna
Az illumináti által meghamisított, a Földön használt szimbólum, ami a békével ellentétes jelentésű (Ne használja senki!):

Az egész esti „szertartás” nem tart tovább öt percnél. Hatása azonban óriási, mivel ez belülről jön, és én akarom, hogy ez így legyen!
Javaslom mindenkinek, hogy tegyen hasonlóképpen. Ez az esti pár perc rendkívül fontos. Hinnünk kell önmagunkban, a saját erőnkben, hiszen mi nem vagyunk akárkik. Mi mindannyian parányi Istenek vagyunk, akik ha összefogunk, csodákra vagyunk képesek!

/Atlan/

Published in Ezotéria

A „Miatyánk" egy kicsit más szemmel

Monday, 15 November 2010 07:56

imaKülön kitérőt érdemel a kereszténység alapimájának, a Miatyánknak viszonya a csakrákkal. Amikor valaki ezt a fohászt  mondja, képzeletben haladhat a test elülső oldalán, egyik energetikai gócpontról a másikra, a következőképpen:

 • Korona-csakra - „Miatyánk, aki a mennyekben vagy". 

  Az Atya országa a fejtető. Akkor élhetjük át ezt a tudatállapotot, ha a szahaszrára nyitott.  Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod". A Szent Szellem bennünk történő megelevenedésének óhajtása. Vonuljon be tudatunkba a nyugalom, béke, szeretet, végtelenség, (vö. Óm Shanti) A szikh vallás hívei egy érdekes hasonlattal élnek: „Amikor a Nám (Ige) sasmadara leszáll, a bűnök apró verebei szétrebbennek.
   
 • Homlok-csakra - „Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is."  

  Az akarati központ a homlok. De itt a felsőbb akaratról van szó, amely meg akar nyilvánulni bennünk és általunk, engedjük meg neki. Mindenképpen az Ő akarata érvényesül, ne ellenkezzünk, (hordozzuk kisebb-na- gyobb keresztünket) A mesterek azt tanítják, hogy amikor az adzsna, vagyis a harmadik szem kinyílik, vele együtt felélednek az alsóbb erőkörök is. Ez az a mód, ahogyan a földön (tehát a fizikumban) beteljesül a Legfelsőbb Akarat. Az evangélium szerint: „Ha a te szemed tiszta, az egész tested tiszta." Ugyebár ez a tisztánlátás centruma is. (és a teljességben, az egészben meglátszik, hogy ez így jó!)
   
 • Torok-csakra (éter elem) - „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma." 

  A magyar fordításában szereplő mindennapi kenyér az eredetiben ténylegesen szuperszubsztanciálisként szerepel, vagyis a legfinomabb prána megnyilvánulását kérjük. A kundaliní mesterek leírják azt a rendkívül szubtilis energiát, amely a szórna csakrából árad. Amikor sikerül végre a torokban megállítani, a jógi egy kivételesen finom, édes ízt érez és képes lesz szinte kizárólag az energiával táplálni a testét.  Más szavakkal, a tökéletes önátadás révén megnyilvánul a tökéletes Gondviselés.

 • Szív-csakra (levegő elem) - „Bocsásd meg a mi vétkeinket."

  Az előző erőközponttal együtt szattvikus minőséget hordoz, amely a tisztánlátáshoz nélkülözhetetlen. A könyörgés arra irányul, hogy a magasabb tudatosság fényében képesek legyünk felismerni a cselekedetek személytelen természetét, és vessünk véget a téves önidentifikációnak. Mindaddig, amíg egy test-elme komplexumnak tekintjük magunkat, jelen lesz a bűn eszméje és az ezt kísérő önvád.65 Ha valaki csak úgy tudja ezt elfogadni, hogy mindenképpen egy rajta kívülálló, transzcendens hatalom ítélkezik felette és ténylegesen az Ő megbocsátását szükséges elnyerni, az is rendben van, így is működhet.  Hiszen egy ilyen magasrendű ima, mint a Miatyánk, mindenképpen a tisztaság ideájához kapcsol bennünket.

 • Köldök-csakra (tűz elem) - „Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

  Ez is összefügg annak helyes megértésével, hogy a folyamatokban és tettekben nincs semmiféle személyes tartalom. A harag és neheztelés csak úgy távozik tőlünk, ha felhagyunk azzal, hogy másokhoz a tetteik alapján viszonyulunk. Az ind hagyomány a manipúra csakrához az asztrológiai planéták közül a Napot társítja. Ennek alacsony megnyilvánulási szintje az ego, amelyik folyton reagál a történésekre. Úgy érezzük, bennünket bántottak meg, minket ért sérelem, nekünk okozott szenvedést valami szörnyűséges alak. Magas oktávon viszont a tisztánlátás szellemi fénye érvényesül, amelyik az „Uram bocsáss meg nekik, hisz nem tudják mit cselekszenek" hozzáállá-sában ölt testet. Nem könnyű ezt őszintén, szívből kimondani, tényleg magasabb rendű impulzusok szükségesek hozzá. A szenteknek viszont ez az alapvető tudati tendenciája. Ők úgy látják, hogy csupán az emberi tudatlanság áramlik át egy bizonyos formán, mindegy hogy hívják azt a formát. Más szavakkal, elítélik a bűnt (a helytelen tetteket), de nem ítélik el a bűnöst (az elkövetőt).

 • Szakrális-csakra (víz elem) - „És ne vígy minket a kísértésbe."

  Vagy kicsit korszerűbben, ne engedj minket kísértésbe esni, adj erőt ahhoz, hogy kellőképpen éberek legyünk. A szvádhisthánát a nemiség centrumaként szokták emlegetni, de ennél jóval tágabb a jelentésköre. Mindenféle tendenciát magába foglal, ami a vak vágyak és az illúzió világa felé húz, és akadályozza a szellemi fejlődést. Talán titkon azt is üzeni, hogy erényeinkkel szemben legyünk gyanakvóak, mert ez az Erő megleckéztethet minket.

 • Gyökér-csakra (föld elem) - „De szabadíts meg a Gonosztól."

Természetesen a bennünk lévő, a múládhárában szunnyadó gonosztól. Megint csak egy modern fordulattal élve, adassék számunkra valamiféle támogatás a személyes tudattalan árnyainak feltisztításához. „Légy segítségemre! Maradj velem! Köss össze a Végtelennel!"

Záróakkordként pedig - amikor a „...tied az ország, a hatalom és a dicsőség" szavakat mondjuk, mintegy visszacsatolásként a gerincoszlop hátsó felén felvihetjük a figyelmet a legalsó erőközpontból a legfelsőbe.

(részlet Hornyák Károly Metafizikai összefüggések című könyvéből)

Published in Ezotéria

A magyar ima

Tuesday, 16 November 2010 20:26


Népünk az imát két nagy csoportra osztja: a templomban, pap jelenlétében mondott imára, s a saját imáira, melyeket pap jelenlétében soha el nem imádkozza. Ezek a saját, népi imák az ősi magyar imák, melyek a teremtés hajnaláig visznek bennünket vissza. Ezek lelkiségének, útmutató bölcsességének közelebbi megismerése e könyv célja, hiszen ezek megőrzése mindenkori fennmaradásunk záloga.

Népi, illetve való magyar imáinkat a hivatalos egyházak tiltották, s ezen tiltás emlékezetét népünk híven megőrizte:

 

TILTOTT IMÁK

 

„... és igen örültem, hogy örömet szereztem a régi imával. Most megint itküldök hármat, nem tudum mege felelnek. Én nem másítottam rajtok. De már ezeket is kevesen tudják, sokat érdeklődtem míg e hármat megfelelőnek találtam. Egy öregnéni azt mondta, hogy egyidőben megtiltották hogy ilyen forma imákat imádkozzanak, valószínűleg az 1890-es években. Azután már megjelentek az ima könyvek nyomtatásban és a nép már abol tanulta az imákat. Most már nagyon kevesen élnek abol az időből, akik még tudják a régi imákat...” (V.1:469 Udvard.)

„... anyámtól tanultam, leírtam egy papirosra osztán mondtam minden nap kétszer, reggel meg este. Az anyám azt mondta, a papok tilcsák... hallotta az öregektől, a papok tilcsák ezt az imádságot...” (Annyira meg van hatva, hogy sokszor hosszan hallgat, nyeli könnyeit, majd sír, szipog, nem tudja folytatni — jelzi a gyűjtő.) (V.1:554 Nógrád megye.)

Népünk őseitől örökölt imáit, s lelkiismerete szabadságát megőrzi minden áron, s mindenkivel — még a papokkal — szemben is:

„... kigyónta az esperesnek, az meg letiltotta őket. Azt mondta nekik, dobják a tűzbe, azt nem szabad imádkozni. Azt nem mondta, hogy miért. azok nem engedelmeskedtek neki... Nagymama azt mondta neki: dobja be az esperes úr, én nem dobom be.” (V.1:72)

„... azt mondta neki a papja, hogy ezt tegye a tűzbe, ezt hagyja elégtételül, hogy ezt az imát égesse el... ő nem törődött azzal, hogy a papok mit mondanak...”(V.1:72 Somogy megye.)

„... Ki parancsul nekem, ha én lefekszek az én ágyamba... osztán csöndbe imádkozok?... Csak a jó Isten segéllen meg...” (V.1:72 Zala megye.)

„... A papok elizéték, a misszionáriusok, hát aztán ezeket nem vígezik, ezeket megtiltották... mit tudunk, mondtuk, mikor gyóntunk, azt mind el köllött hannyi... Iszen az öregapám tanított mindenfélire, de e’tiltották... sokat, sokat e’tiltottak...” (V.1:71 Pográny.)

„Volt egy pap és az nagyon tiltotta, hogy babonás pogán maradvánnak tartotta... akinek vót, összeszedte... és elégették. Azér van itt olyan kevés belőle...” (V.1:80Béd.)

A tiltott imák túlélik ezredek viszontagságait, üldöztetéseit, hiszen a magyar lélek számára legfontosabbak bízták reá örökségül: ősei, s közvetítétükkel maga a jó Isten.

Published in Magyar imák

Régi magyar áldás

Monday, 16 May 2011 18:54

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt 
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás 
A szeretetedre szomjasoknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden hozzád fordulónak 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás 
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Published in Magyar imák

Asztali áldás

Friday, 12 November 2010 06:56

Chardin- Asztali áldásRégen a magyar házakban elmaradhatatlan volt evés előtt és után az asztali áldás. Az étel táplálja a testet, így egyáltalán nem mindegy, milyen erőkkel rendelkezik. Aki főz, gondolatait "belefőzi" az ételbe, hiszen mint tudjuk, a gondolati erő. Ha éppen haragszik, gyűlölködik, morgolódik, beteg, rosszul érzi magát, az étel tárolni fogja ezeket a gondolatokat, és mivel e,berek vagyunk, ez elég gyakran előfordul.

Az asztali áldás "letakarítja" az ételről a negatív gondolatokat, erőket, és helyettük életerővel "tölti fel" az ételt.

Az előzőekből természetesen az következik, hogy főzni csak szívvel-lélekkel, egészségesen és jó gondolatokkal érdemes.

Néhány asztali áldás példaképpen:

Étkezés előtt:

"Jövel Uram, légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk"

Étkezés után:

"Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Amen"

Vagy:

Isten áldd meg életünket,
Bocsásd meg sok bűneinket,
Szenteld meg eledelünket,
Fiadért hallgass meg minket
Amen

Az Amen annyit jelent: Úgy legyen. Megerősíti, nyomatékosítja, véglegessé teszi az imát.

Published in Magyar imák

Read 55225 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23260 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22772 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18255 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15883 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14839 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14703 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13093 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11850 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11040 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…