Mi történik a Földdel 2013-ig?

Saturday, 01 July 2006 20:08

Orion2012 végén, illetve 2013-ban nagy változások lesznek bolygónkon. Ennek okai:

1. Véget ér a 26000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus
2. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa
3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik.

2013-ig a következõ események fognak lezajlani:

1. Pólusváltás történik, ezáltal megváltozik a Föld Naphoz viszonyított helyzete
2. Egyidõben a Napban is pólusváltás zajlik le, ezáltal megváltozik a Plejádokhoz viszonyított helyzete
3. A Plejádokon is bezárul az aktuális spirálkör, így megváltozik az Orionhoz viszonyított helyzete
4. Az Orion teljesen felbolydul, 24 órára elsötétül, ez alatt a rendszer minden csillagán és bolygóján pólusváltás megy végbe
5. Az Orionon felszentelve újra megnyílik a galaxisok közötti átjáró
6. A Szíriusz az egész világmindenség misztériumiskolájává lép elõ
7. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett - az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt - a Szíriusz körül kezd el keringeni.
8. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe.

Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A fotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni.

A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdõdtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhetõ. A kontinensek arculata át- és átrendezõdik, majd bekövetkezik a pólusváltás.

A pólusváltás emberekre gyakorolt hatása

A pólusváltást követõen a Föld (és az Univerzum) evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül, így csak azok lesznek képesek a folyamatot a Földön, a fizikai síkon túlélni, akik erre felkészülnek.

Mindenkinek két választása lesz:

  1. Nem kívánnak a Földön maradni (ebben az esetben a galaxis egy másik részében található bolygóra kerülnek, ahol folytatódni fognak karmikus leckéik és az a háromdimenziós evolúciós folyamat, melynek most is a részesei). 
  2.  Itt kívánnak maradni (ebben az esetben mindenkinek meg kell nyitnia és aktivizálnia kell Ka-csatornáit, hogy testük képes legyen kiállni a Földön bekövetkezõ rezgésszint-változást).

1. Akik folytatják karmikus leckéiket (mennek)

Egyesek azért választják majd a természeti katasztrófák általi halált, mert tudatuk felismeri, hogy emberi megtestesülésük már túlságosan mélyre süllyedt a látszatok világába, és képtelen egyéb módon kitörni onnan. 
Mások azért hagyják el ily módon a "földi árnyékvilágot", hogy a Fény honába segítsék a halálon velük együtt átmenõket, és követendõ példával járjanak elöl a felemelkedés terén.
Megint mások azért választják a halálnak ezen módját, mert készen állnak a Föld elhagyására, hogy ezután egy másik bolygón folytassák evolúciós pályafutásukat.
Lesznek olyanok, akik egyszerûen azért halnak meg ilyenkor, mert fizikai szervezetük a fennmaradó idõben már nem alkalmas arra, hogy az átlépéshez szükséges változásokat meg tudja valósítani a Földön.

Függetlenül attól, hogy ténylegesen, avagy a felemelkedésre készek esetében látszólagosan ki miért leli halálát ilyenkor, a magasabb kollektív tudat olyan hatással bír az események alakulására, hogy véletlenekrõl szó sem lehet. Mindazok, akik elhagyják a fizikai síkot, maguk döntenek errõl.

2. Akik dimenziót váltanak (maradnak)

Amikor az ember elér egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, éljen akár olyan területen, ahol hatalmas földrengések temetnek maguk alá mindenkit, vagy sodródó árvízek pusztítanak minden útjukba kerülõt, õ mégis túléli az eseményeket. Egyszerûen feljebb rezeg a következõ dimenzióba, és halál helyett egyfajta szellemi emelkedettséget tapasztal meg.

Addig, 2013-ra a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük:

1

A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlõdés

2

Minden emberi lény magában hordozza a fénybõl és szeretetbõl álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság

3

A szabad akarat abszolút érvényû, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetõsége abban rejlik, hogy saját akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akaratnak

4

Minden természeti létezõ szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én szükségleteit.

2013 elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb "iskolai" osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlõdés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlõdése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.

A Krisztus-tudat szint elérése

A Krisztus-tudat szintet elérõk alapítják meg az Új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát/Fény Korát/Aranykort/Vízöntõ Korát.

A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testjeinknek át kell esniük speciális gyógyításokon, megnyílásokon, hogy egyáltalán elõkészüljünk a változásokra. A Plejádok Fényküldöttei tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztítsák az utat számunkra (bennünk) Krisztus tömeges méreteket öltõ, második eljövetele elõtt. Segítségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön - emberi testben - Krisztus-tudatosságra teszünk szert - emberrõl emberre terjedõ megvilágosodás útján.

Annak érdekében, hogy Krisztusi Jelenlétünk beleáramolhasson az anyagi világba, hogy lehorgonyozhasson fizikai testünkben, meg kell tisztítanunk Ka-csatornáinkat és a Ka-mintázatot minden karmikusan hozott szennyezõdéstõl és blokkolt energiáitól.

A Plejádok Fényküldötteinek tevékenysége

A Plejádok Fényküldöttei akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlõdési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következõ szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. Egyszerûen fogalmazva most lehetõségünk nyílik arra, hogy Ka-csatornánk megnyitásával fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit.

Ezt azonban akadályozni igyekeznek olyan erõk, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlõdésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképbõl érkeztek, elõször az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelõtt megállíthatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövõ asztrális síkon maradnak, vagy a "föld alatti sátáni birodalomban", hogy egyre erõteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetõjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsõbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását.

A Lant-lények által vezetett erõket a szíriuszi flotta fizikai síkon nem sokkal ezelõtt már kiszorította a Naprendszerbõl, asztrális és föld alatti síkon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3). Az Isteni Terv megvalósul, ahogy "meg van írva".

Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást.

A Plejádok Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át és készítsük fel szervezetünket a változásokra. A plejádokbeliek azonban nem csak a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában. Minden bizonnyal az olvasók között is vannak olyanok, akik idõnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hõhullám, bizsergés), illetve egyre erõsödõ (elõzõ életekbõl hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat. Ezek a "tünetek" arra utalnak, hogy az illetõ a plejádokbeliek "kezében van", tehát megkezdõdött szervezetének felkészítése és átalakítása (ebbe a fizikai átalakulást is beleértem) a túlélésre.

A Plejádok Fényküldötteinek módszere röviden

1. Tisztítás
2. Öngyógyítás
3. Ka-aktivizálás
4. Delfin Agyminta Átprogramozás
5. Fénykamrák
6. Alszemélyiségek
7. Kiegészítõ gyógykezelések
8. Kapcsolat a Magasabb Énnel
9. A Ka-munka fenntartása

Egy átlagos átváltozási idõ kb. 1 évig tart. Amint befejezõdött, az "alanynak" bármikor lehetõsége van a Krisztus-tudat szintre emelkednie.

források:
meditációban a Plejádok Fényküldöttei
Amorah Quan Yin: A Plejádok Fényküldöttei (Édesvíz Kiadó, 2006)

Published in 2012

Read 52402 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 22039 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 20649 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 16900 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15327 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14297 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14102 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12577 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11464 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10688 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…