A szellemek - 3.rész - Jó szellemek

Friday, 29 October 2010 09:33

A szellemük uralkodik az anyagi részük fölött és a jót óhajtják. Hogy milyenek és mennyi erejük van a jó véghezvitelére, az attól függ, milyen fokig emelkedtek ebben a fokozatban. Némelyek a tudásban haladtak előre, mások bölcsek és jók; a legelőhaladottabbakban pedig egyesül a tudás az erkölcsi tulajdonságokkal. Mi­vel pedig az anyagból még nem bontakozhattak ki tel­jesen, fokozatuknak megfelelően kisebb vagy nagyobb mértékben viselik a testi lét nyomait, amely a beszé­dükben vagy a szokásaikban nyilvánulhat, melyek kö­zött még rögeszméket is fellelhetünk, különben tökéle­tes szellemek volnának.

Megértik Istent és a végtelenséget és élvezik már a jók üdvösségét. Boldogok, ha jót tehetnek és ha megakadályozhatják a rosszat. Kimondhatatlan boldogság forrása számukra az őket egyesítő szeretet, ame­lyet nem zavar meg sem irigység, sem lelkifurdalás, sem semmi olyan szenvedély, amely a tökéletlen szelle­meket gyötri, mégis mindeniknek bizonyos megpróbál­tatásokon kell átesnie, mielőtt a teljes tökéletességet elérhetné.

Mint szellemek, jó gondolatokat ébresztenek az emberekben és elterelik őket a rossz útról; támogatják az életben azokat, akik méltóknak bizonyulnak rá és ellensúlyozzák a tökéletlen szellemek befolyását azok­kal szemben, akik nem akarják magukat annak alárendelni.

Ha testet öltenek, jóakaratúak embertársaikkal szemben, nem hajtja őket sem a gőg, sem az önzés, sem a becsvágy; nem gyűlölködnek, haragot, sem tartanak, nem irigyek, nem féltékenyek és a jót magáért a jóért, cselekszik.

A néphit az ebbe a fokozatba tartozó szellemeket őrző szellemeknek, vagy jó szellemeknek nevezi. A babona és a tudatlanság korában jótevő isten­ségekké emelték ezeket.

Jóakaratú szelle­mek

Uralkodó jellemvonásuk a jóság; szeretnek az embereknek szolgálatára állani és támogatni őket, tu­dásuk azonban korlátolt. Nagyobb haladást tettek er­kölcsi tekintetben, mint értelem dolgában.

Tudós szelle­mek

Ami őket különösen jellemzi, az a mély tu­dásuk. Kevésbé foglalkoznak az erkölcsi, mint a tudo­mányos kérdésekkel, mert az utóbbiakra sokkal inkább rátermettek. A tudományt azonban csupán mint hasz­nos dolgot veszik számba, mentesek minden olyan szen­vedélytől, ami a tökéletlen szellemek tulajdonsága.

Bölcs szelle­mek.

Ezeknek a szellemeknek a legmagasabb fokú erkölcsi minőség a kiváló jellemvonásuk. Anélkül, hogy határtalan ismeretekkel bírnának, rendelkeznek oly ér­telmi képességgel, melynél fogva úgy az emberekről, mint egyebekről helyes ítéletet mondhatnak.

Magas szellemek

Ezekben együtt van meg a tudás, a böleseség és a jóság. Beszédjük csakis jóindulatot árul el és ál­landóan méltóságteljes, emelkedett, sőt gyakran fen­séges. Magas voltuknál fogva a többi osztálybelieknél sokkal inkább hivatottak arra, hogy az emberekkel a másvilágról helyes fogalmakat közöljenek, természete­sen csak azon a korláton belül, ameddig az emberek ebbeli ismeretének terjednie szabad. Szívesen közleked­nek azokkal, akik hittel keresik az igazságot és akik­nek lelke a földi kötelékektől eléggé fölszabadulI., hogy megértse őket. Azoktól azonban, akiket csupán kíván­csiság ösztönöz, vagy akiket az anyagiság visszatart a jó cselekvéstől, eltávolodnak.

Ha kivételesen testet öltenek, akkor az emberek haladását eszközlendő küldetést nyernek, és akkor bennük a tökéletességnek olyan típusát látjuk, amilyen­nél nagyobbat nem lehetséges az emberiségnek itt a Földön elérnie.

A tiszta szellemek.

 Az anyag reájuk semmi befolyást sem gyakorol. Értelmi és erkölcsi felsőbbségük a többi fokozatba tartozó szelle­mekkel szemben határtalan.

Végig járták e szellemek a lépcsőzet minden fokát és levetették magukról az anyag minden tisztátlanságát. Miután, pedig elérték azt a tökéletességet, amit valaha teremtett lény elérhet, nem kell már megpróbáltatáso­kat elszenvedniük, sem bűnhődniök, hanem a mulandó testbe való költözés kötelezettsége alól is teljesen fel­szabadulva, Isten kebelében élik az örökéletet.

Háborítlan boldogságot élveznek, mert nincsenek már az anyag szükségleteinek és változandóságának alávetve; de azért nem az egyhangú tétlenség és örök elmélkedés képezi ezt a boldogságot. Istennek követei és szolgái ezek a szellemek, akik a nagy egyetemes összhang fenntartásában teljesítik Isten parancsolatait. Minden alájuk rendelt szellemnek parancsolnak, segítik őket a tökéletesbülésben és kijelölik küldetéseiket. Kedves foglalkozásuk, hogy az em­bereket szorongattatásaikban megsegítsék, őket a jóra indítsák vagy arra bírják, hogy vezekeljenek bűneikért, melyek távol tartják őket a legnagyobb üdvösségtől. Az emberek őket néha angyaloknak, arkangyaloknak, vagy szeráfoknak nevezik. Az emberek érintkezhetnek is velük, de merészül képzelődnék, aki állítaná, hogy azok állandóan rendelkezésére állanak.

/Részlet Allan Kardec: Szellemek könyvéből/

Published in Ezotéria

Egy ember köszörül a munkahelyén, s a köszörűkőnek feszülő vasdarab a csuklója felett, az ütőere mellé furódva állapodik meg. Egy kislány átszalad az úttesten, s biztosan állítja, hogy még egy teknősbéka sem tartott feléje éppen, amikor egy kamion majdhogynem lepényt formál belőle. Egy fiatalember a kisfiával felmászik a vasúti tartálykocsi tetejére, felegyenesedve megközelíti a nagyfeszültségű felsővezetéket, az ívfény a nyakszirtjén éri és leég róla a ruha és a bőr. A kisfia segítséget hoz, de ő már menthetetlen élő halott, csupán a fájdalmán tudnak enyhíteni. Méghogy ő a vagon tetején!? Dehogy volt ő ott! (Nem emlékezett semmire)...
Amennyiben az ember, élete folyamán (éppen) a dolgát végzi, akkor ennek a leghűbb visszaigazolása a többé-kevésbé töretlen egészségi állapota. Ám ha ugyanez az ember, gondok terhei közé kerülve elveszíti magabiztosságát, s helyt ad az aggodalmaskodásnak, élete folyama rossz irányba terelődik. Ilyenkor, a saját Isteni Önvalója, vagyis Magasabb Tudatossága jóváhagyásával beavatkoznak életébe - az angyalok. A jelenség, melyet képzelhetünk éppen romantikusnak vagy szörnyűségesnek, mégsem befolyásolja az „emberi szabad akaratunkat" (hiszen folyvást ezt érzékelhetnénk a legsérelmesebbnek), hanem e helyett olyan új élethelyzeteket teremt, amelyek gondolkodásra és változtatásokra késztethetnek bennünket. Ha az ember elveszíti a fonalat, a Sors ezernyi szálon kezdi feléje küldeni az intő és segítő jelzéseket, de ezt mi, a földi Egónk nyomása alatt már nemigen érzékeljük. Pedig ilyen figyelmeztető jelzések, s történések: a körülöttünk lévő növények és állatok apró rezdülései, viselkedésük, a velünk (és értünk) történő, s látszólag esetleg kellemetlen dolgok (lopás, rablás, munkanélküliség., partnerkapcsolati problémák, stb.), s ha ezeket nem értjük és nem érzékeljük, akkor e jelzések súlyosbodni fognak. Közös ismérve e jelenségeknek, hogy amikor valamely baj már megtörtént, akkor, utólag, már igen pontosan képesek vagyunk összerakni ezeket az előzetes, ám idejében nem értelmezett figyelmeztető jelzéseket. E jelzések pedig, ha nem figyelünk oda, erőszakosabbá válhatnak, mígnem látványos baleseteket vagy betegségeket követően a Sors leállít bennünket, s visszaszólítva minket, tulajdonképpen véget ér a földi életünk.
Sajnos mi annyira nem vagyunk ezeknek a nem várt eseményeknek a fogadására felkészülve, hogy emiatt számunkra képtelenségnek tűnik ezek előzetes értelmezése, s ne is említsük az esetleges saját halálunkat, amelyet - mint elmúlást -, páni félelmek közepette próbáljuk tagadni. Pedig a törekvő földi ember igazán tisztában lehetne azzal, hogy valódi elmúlás nem létezik, s földi életünk során nem az élet hossza a mérvadó.
Jelzett balesetek és történések, amelyek fékezik a rossz irányba történő lépéseinket, gondolkodásra késztetnek bennünket, vagy lefékezik lehetőségeinket. Mert hát hogyne lenne fékező megoldás, ha netán éppen külföldre készültünk, s „váratlanul" eltörik a lábunk? S hogyne késztetne gondolkodásra bennünket egy esetleges anyagi csőd?
Nos, a törekvő ember nem babonás!! Hanem az életeseményei alakulását, az emberi kapcsolatai éleződését, a környezetében élő állatok viselkedését, a növényvilág rezdüléseit, a fuvallatok, esőcseppek és öröm, bánat-arányok alakulását TUDATOSAN figyeli! Mert a szimbólumok nyelve egyidejűleg minden dimenzióban megnyilvánulva üzen, s aki „több nyelven" képes érzékelni, az biztonságosabban tájékozódhat ezen üzenetek lényege felöl (folytatjuk).
tudatossagEgy ember köszörül a munkahelyén, s a köszörűkőnek feszülő vasdarab a csuklója felett, az ütőere mellé furódva állapodik meg. Egy kislány átszalad az úttesten, s biztosan állítja, hogy még egy teknősbéka sem tartott feléje éppen, amikor egy kamion majdhogynem lepényt formál belőle. Egy fiatalember a kisfiával felmászik a vasúti tartálykocsi tetejére, felegyenesedve megközelíti a nagyfeszültségű felsővezetéket, az ívfény a nyakszirtjén éri és leég róla a ruha és a bőr. A kisfia segítséget hoz, de ő már menthetetlen élő halott, csupán a fájdalmán tudnak enyhíteni. Méghogy ő a vagon tetején!? Dehogy volt ő ott! (Nem emlékezett semmire)...  
Amennyiben az ember, élete folyamán (éppen) a dolgát végzi, akkor ennek a leghűbb visszaigazolása a többé-kevésbé töretlen egészségi állapota. Ám ha ugyanez az ember, gondok terhei közé kerülve elveszíti magabiztosságát, s helyt ad az aggodalmaskodásnak, élete folyama rossz irányba terelődik. Ilyenkor, a saját Isteni Önvalója, vagyis Magasabb Tudatossága jóváhagyásával beavatkoznak életébe - az angyalok.
 
A jelenség, melyet képzelhetünk éppen romantikusnak vagy szörnyűségesnek, mégsem befolyásolja az „emberi szabad akaratunkat" (hiszen folyvást ezt érzékelhetnénk a legsérelmesebbnek), hanem e helyett olyan új élethelyzeteket teremt, amelyek gondolkodásra és változtatásokra késztethetnek bennünket. Ha az ember elveszíti a fonalat, a Sors ezernyi szálon kezdi feléje küldeni az intő és segítő jelzéseket, de ezt mi, a földi Egónk nyomása alatt már nemigen érzékeljük. Pedig ilyen figyelmeztető jelzések, s történések: a körülöttünk lévő növények és állatok apró rezdülései, viselkedésük, a velünk (és értünk) történő, s látszólag esetleg kellemetlen dolgok (lopás, rablás, munkanélküliség., partnerkapcsolati problémák, stb.), s ha ezeket nem értjük és nem érzékeljük, akkor e jelzések súlyosbodni fognak. Közös ismérve e jelenségeknek, hogy amikor valamely baj már megtörtént, akkor, utólag, már igen pontosan képesek vagyunk összerakni ezeket az előzetes, ám idejében nem értelmezett figyelmeztető jelzéseket.
E jelzések pedig, ha nem figyelünk oda, erőszakosabbá válhatnak, mígnem látványos baleseteket vagy betegségeket követően a Sors leállít bennünket, s visszaszólítva minket, tulajdonképpen véget ér a földi életünk.Sajnos mi annyira nem vagyunk ezeknek a nem várt eseményeknek a fogadására felkészülve, hogy emiatt számunkra képtelenségnek tűnik ezek előzetes értelmezése, s ne is említsük az esetleges saját halálunkat, amelyet - mint elmúlást -, páni félelmek közepette próbáljuk tagadni. Pedig a törekvő földi ember igazán tisztában lehetne azzal, hogy valódi elmúlás nem létezik, s földi életünk során nem az élet hossza a mérvadó.Jelzett balesetek és történések, amelyek fékezik a rossz irányba történő lépéseinket, gondolkodásra késztetnek bennünket, vagy lefékezik lehetőségeinket. Mert hát hogyne lenne fékező megoldás, ha netán éppen külföldre készültünk, s „váratlanul" eltörik a lábunk? S hogyne késztetne gondolkodásra bennünket egy esetleges anyagi csőd?
Nos, a törekvő ember nem babonás!! Hanem az életeseményei alakulását, az emberi kapcsolatai éleződését, a környezetében élő állatok viselkedését, a növényvilág rezdüléseit, a fuvallatok, esőcseppek és öröm, bánat-arányok alakulását TUDATOSAN figyeli! Mert a szimbólumok nyelve egyidejűleg minden dimenzióban megnyilvánulva üzen, s aki „több nyelven" képes érzékelni, az biztonságosabban tájékozódhat ezen üzenetek lényege felől.
/Szőke Lajos/
Published in Szőke Lajos

Kis értekezés a felemelkedésrõl

Wednesday, 02 May 2007 10:05

felemelkedKüldetésed megtalálása

- Kos, Oroszlán, Nyilas: isteni eredetû, érzelmeit kimutató, mindent magával söprõ szeretetet nyújt másoknak.
-  Bika, Szûz, Bak: nem rugaszkodnak el a valóságtól és másokat szolgálnak
-  Ikrek, Mérleg, Vízöntõ: a testvériség gondolata hatja át õket. Mindenki testvér
- Rák, Skorpió, Halak: saját békéjük középpontjához mindenáron ragaszkodnak, nehogy mások érzelmi szálai összegabalyodjanak az övékével.

Fénylényként jöttél a földre, hogy tanulj szüleid rossz tulajdonságaiból és legyõzd azokat, és hogy a jó tulajdonságaikat elsajátítsd.

A kritizáló szülõ önértékelésünk és mások értékelésének a megtanulását sugallja.
A gyerekkori bántalmazások alapot szolgáltatnak arra, hogy az ember gyógyító képességet fejlesszen ki, és kihívást, hogy mi ne bántalmazzunk másokat.
Ha a szüleid nem álltak melletted vagy nem foglalkoztak veled, elindítottak téged az önmotiválás és a „csináld magad" útján.

A Mahatma-energia

A Mahatma-energia a legnagyobb a földön rendelkezésre állók közül. (Mahatma= nagyszerû lélek) ez az energia összekötõ kapocsként funkcionál Isten és ember között. Sokan úgy vélik, hogy közvetlen kapcsolatban állnak a Forrással. Kumeka szerint (Diana angyal-tanítója) azonban valójában csak néhány embernek van közvetlen kapcsolata a Forrással. Valójában egy arkangyallal vagy Monádjával (saját felsõbb énje) teremtett összeköttetést. A Mahatma-energia fényhidat - Antakaranát - épít közöttünk és a Forrás között. Magas frekvenciája miatt a Mahatma-energia segít abban, hogy a fény frekvenciájával egy szinten lehessünk, ami megkönnyíti felemelkedésünk folyamatát. A Mahatma-energia fehér-arany színû, ami arra utal, hogy kifinomult, magas rezgésû energiáról van szó. Amikor megidézzük, ez az energia áthalad a fizikai, érzelmi, mentális és lelki testünkön, majd behatol a földbe. Gyengéd rezgést idéz elõ a szervezetünkben és energiánk kifinomulttá válik. Elõsegíti a megrekedt és megszilárdult gondolati formák és érzelmi beidegzõdések feloldódását.

További érdekesség, hogy az író szerint aki ezt a könyvet olvassa, már túl van a 3. beavatáson...

A Nagy Fehér Testvériség mantrája:
- Én vagyok a lélek.
- Én vagyok az Isteni Fény.
- Én vagyok a szeretet.
- Én vagyok az akarat.
- Én vagyok a Határozott terv.

Invokáció (Megidézés)

Mihály arkangyal
Most megidézlek hatalmas Mihály arkangyal, kérlek állj a jobb oldalamra. Kérlek önts belém bátorságot és erõt, hogy erõfeszítéseimnek pozitív eredménye legyen. Most megkérlek, hogy minden negatív kötelékemet és kapcsolatomat vágd el kardoddal. Kérlek, hogy a védelem sötétkék palástját terítsd rám, hogy csakis a legfelsõbb rendû és legtisztább fény maradjon az aurámban. Köszönöm. (Hagyj idõt, hogy elvégezhesse)

Gábriel arkangyal
Most megidézlek Gábriel arkangyal. Kérlek, hogy tiszta fehér sugaraddal állj a bal oldalamra. Kérlek, hogy tiszta fehér energiáddal áraszd el az aurámat és irányítsd következõ lépésemet vagy terelj új ösvényre. Kérem, hogy életem feladatának jelképei most megvilágosodjanak és aktiválódjanak. Kérlek, hogy hozz örömöt, kegyelmet, tisztánlátást, megértést, nagylelkûséget és tegyél rendet az életemben. (Idõ)

Uriel arkangyal
Most megidézlek hatalmas Uriel arkangyal, kérlek állj elém és bölcsességednek lila és arany sugarával töltsd meg aurámat. Segíts nekem, hogy életem minden konfliktusát el tudjam simítani és nyugalommal, testvériséggel helyettesíthessem. Kérlek szabadíts meg minden mentális és érzelmi lánctól, és töröld el minden félelmemet. (Idõ)

Rafael arkangyal
Most megidézlek Rafael arkangyal zöld smaragdsugaraddal, kérlek állj mögém és kérlek, tölts meg a gyógyulni tudás erejével és a bõség áldásával. Védelmet kérek utazásaimhoz és hogy az igazságosság, igazság és a cél vezéreljenek utamon. (Idõ)

Chamuel arkangyal
Most megidézlek hamuel arkangyal rózsaszín sugaraddal, hogy a szeretet lángját szítsd még magasabbra szívemben. Kérlek segíts, hogy együttérzésre leljek és megtaláljam a megbocsátást magam és mások számára is, akiket akarva, akaratlanul megbántottam. Kérem, hogy szívem személyes és kozmikus szinten is nyitott legyen. (Idõ)

Jophiel arkangyal
Most megidézlek hatalmas Jophiel arkangyal, hogy bölcsességednek és megvilágosodásodnak arany sugarával tölts meg a koronacsakrámon keresztül. Kérlek, hogy bölcsességed világosítsa meg és lelkesítse tudatomat, hogy tanulni és tanítani is a legmagasabb szinten legyek képes. Kérlek, hogy az életeim során összegyûlt jelképek most megvilágosodjanak és aktivizálódjanak. (Idõ)

Zadkiel arkangyal
Most megidézlek Zadkiel arkangyal, az öröm és transzmutáció ibolyaszínû sugarával. Kérlek, hogy a bennem lévõ negativitás távozzon, olvadjon fel, és a helyére öröm, tapintat és tolerencia költözzön. (Idõ)

Most már aurád tele van az arkangyalok energiáival, kapcsolatban állsz a VAGYOK Lényével, áldott vagy.

Kivonat a  Diana Cooper: Kis értekezés a felemelkedésrõl címû könyvbõl.

Published in A lélek rezdülései

Read 55343 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23676 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18611 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15949 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14876 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11900 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…