Kronovizor

Tuesday, 20 October 2009 07:50

tesla

1986. október 18-án egy furcsa berendezést mutattak be az elképedt újságíróknak egy sajtótájékoztatón. A készüléken többek között egy régi görög tragédia képei elevenedtek meg i.e. előtt 169-ből.

 

A kronovizor olyan berendezés, amely megtörtént eseményeket elevenít fel. A találmány atyja az olasz Alfredo Pellegrino Ernetti szerzetes, aki különböző országokból 12 fizikust és híradástechnikai szakértőt gyűjtött maga köré elgondolásának megvalósítására. A fejlesztések eredményeként már 1972-ben létrejött az első működőképes modell.

A tíz évvel ezelőtti premieren először egy régi görög tragédia i.e. 169-ben lezajlott előadást láthattak az ámuló újságírók, szakemberek. A képsorok minősége tökéletes volt, – s a jelen levő szakértők szerint semmi kétség nem fért a képek hitelességéhez. Később Quintus Enniusnak, egy latin szónoknak a beszédét „fogták”, majd egy dór zenekar muzsikáját élvezhették eredeti archaikus előadásban.
A berendezés három fő egységből tevődik össze. Az első egy bonyolult antennarendszer, mely képes arra, hogy felvegye a kapcsolatot a „Magasabb Intelligencia” számítógépével, a memóriájából lehívja a megadott kor látni kívánt eseményeit. A következő fokozat egy szubatomi energiahullámok érzékelésére és erősítésére alkalmas áramkör, míg a harmadik egy konverter, amely a szubatomi energiahullámokat elektromágneses hullámokká alakítja át.
Ezután a jelet rá kell kapcsolni egy tévé bemenetére, és máris filmszerűen feltárul előttünk történelmünk bármely eseménye. Mivel a „Magasabb Intelligencia” szuperszámítógépei életünk minden egyes megnyilvánulását rögzítik, ezért a kronovizor nem csak szórakoztatási célra használható, hanem várhatóan fontos szerepe lesz a tudományos viták eldöntésében is. A legnagyobb hatékonysággal azonban a bűnüldöző szervek fogják ezt a berendezést alkalmazni, mert segítségével bármely bűncselekmény percek alatt felderíthető. Erre azonban még egy darabig várni kell, mivel a szerkezet jelenleg hozzáférhetetlen. Ennek a végkifejletnek hosszú és bonyolult előzménye van, amelyről egy olasz lap, a Domenico del Corriere tudósított még 1972-ben.
A feltaláló Ernetti atya a velencei zenei konzervatórium docense volt, majd kinevezték a vatikáni zenei titkárság igazgatójává. Így került szoros kapcsolatba XII. Pius pápával. Az akkori egyházfő nagyon örült a Benedek-rendi szerzetes találmányának, mert a túlvilág, az öröklét létezésének bizonyítékát látta benne. Ernetti fő segítője Germetti professzor, valamint a híres olasz atomfizikus Fermi egyik tanítványa, Braun volt. Jelentős részt vállalt a találmány kidolgozásában a portugál De Matios professzor, valamint egy japán Nobel-díjas fizikus is. A fejlesztés költségeit a Vatikán fedezte. Az interjúból az is kiderült még, hogy a kronovizor nem csak a bemeneti egységeiben tért el a szokványos híradástechnikai eszközöktől, hanem képmegjelenítésben is. Már az első készülék is hologramszerű, térhatású képet közvetített. A berendezés segítségével számos múltbéli eseményt tártak fel. Többek között végigkövették Jézus életét. Nagy megdöbbenésükre a Messiás nem mindent úgy mondott el, ahogy az a Bibliában áll, és ahogy azt évszázadokon át tanították. Ez nagy zavart okozott a Vatikánban. A hiteleség alátámasztása érdekében végignézték Mussolini nyilvános szerepléseit is, de itt nem találtak eltérést. A fasiszta diktátor ugyanazokkal a szavakkal adta elő beszédeit, mint ahogy azt a történészek feljegyezték.
A feltaláló aggodalmát növelte, hogy a kronovizor néha önállósította önmagát. Egy ízben például elkezdte közvetíteni az amerikai nagykövet és a palesztinai felszabadítási front küldötteinek titkos találkozóját. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a készülék nem csak a múlt fürkészésére alkalmas, hanem feltárja a jelen eseményeit is. Alkalmazásával egy csapásra megszűnne a politikai, katonai, tudományos, ipari, üzleti és magántitok. Ezt belátva a pápa, Ernetti atya és az érintett fizikusok arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez a találmány túl korán született, használata beláthatatlan következményekkel járna jelenlegi világunkban. Ezért úgy döntöttek, beszüntetik a kronovizor fejlesztését, és megakadályozzák a sorozatgyártását. Döntésüket siettette, hogy a nyilvános bemutató után Ernetti körül mind több gyanús alak ólálkodott. Állítólag elsőként az oroszok kezdtek el szaglászni a találmány után. A KGB ügynökei nagyon szerették volna megszerezni a dokumentációját. Nem kellett sokáig várni az amerikai kémek megérkezésére sem, ezért az egyházi elöljárók kénytelenek voltak gondoskodni az atya fizikai biztonságáról. Beköltöztették őt a velencei kolostorba, és testőröket fogadtak fel, hogy megakadályozzák az ügynökök erőszakos behatolását. Mindezen eseményeket Ernetti barátja, Francis Brune írta meg egy 1998-ban kiadott könyvében. A műből, valamint a szerző által adott interjúból, amely az olasz Terzomillenio (Harmadik évezred) című folyóirat 1998. évi 5. számában jelent meg az is kiderült, hogy ezt követően Ernettinek megtiltottak bármilyen információközlést a készülékről.
A kronovizort szerencsére nem semmisítették meg, mint annak idején a Tesla-konvertert, hanem darabjaira szedték. Fő részei a Vatikánban maradtak, a legfontosabb alkatrészeket pedig diplomáciai postával más országok egyházi központjaiba küldték. Az akció olyan titoktartás mellett bonyolódott, hogy maguk az őrzők sem tudják, mit bíztak rájuk. Hasonló módon helyezték el a kronovizor dokumentációját. Jelentős mértékben csökkenti az illetéktelen hozzájutás valószínűségét, hogy időközben elhunyt a titkosítást elrendelt pápa, sőt maga Ernetti is, valamint a csoportjából tíz fizikus.
Hogy a készülék ismét működőképes legyen, a Vatikán, illetve a jelenlegi pápa jóindulatán múlik, hogy a berendezés előkerül-e valaha a süllyesztőből. A világ egyre súlyosbodó bajait, a bűnözés és a terrorizmus rohamos terjedését látva az egyházi körök előbb-utóbb talán belátják, hogy szükség van ennek a készüléknek a rendszerbe állítására, kellő felügyelet melletti használatára. A készülék nagy segítséget nyújthat a titkos manipulációk, a bűnös szándékok feltárása, s használatával eredményesen lehet védekezi a társadalomellenes cselekedetek ellen. Egy idő után ennek a készüléknek a puszta léte is elegendő lehet ahhoz, hogy meggátolja a becstelen törekvés, a pusztító szándék megnyilvánulását, alkalmazhatóságának tudata is rákényszeríti az embereket a tisztességes életvitelre.
/Forrás: Kun Ákos: Az ezotéria kiteljesedése - virtus.hu/

 

Published in Misztikus tárgyak

Titkos Tanok

Wednesday, 16 April 2008 10:41

Amikor mintegy 10 000 éwel ezelőtt a Titkos Tanok a tibeti be­avatottak között először megjelent, nem intellektuális módszerek­kel tanitották, és nem adták át nemzedékről nemzedékre egymás­nak. A Titkos Tanok csak akkor tárulhatott fel egy novicius előtt, ha az előzőleg asztráltestének központjait működésbe hozta, és ki­tágitotta éteri organizmusát. A majdani beavatott megvilágosodásának eme pillanatát köz­vetlenül megelőző felkészülés a kozmikus irat lépésről-lépésre való elolvasása volt, pontosan ugyanaz a folyamat, amelyet később a Grál-tradició igy nevezett: "az ábécé megtanulása a fekete mágia művészete nélkül".

Amikor a Harmadik Szemet felnyitották, hogy bepillantást nyer­jenek az Akashi feljegyzésekbe, a beavatott az egész világ és az emberiség fejlődésének élő tanújává vált. Az idő hatalmas távlatai­ban visszafelé utazva megjelent előtte az ember és a föld szellemi eredete, és képes volt követni az emberiség feltáruló végzetét az élet és a ciklikus fejlődés állandóan változó feltételei között.. A Titkos Tanok bizonyos rejtélyei, amelyeket Haushofer Adolf Hitlernek átadott, nagyrészt a fajoknak abból a történelem előtti időszakból származó eredetét érintették, melyet az okkult tudo­mány Atlantisznak nevez. Ez a civilizáció évezredeken át irágzott egy elveszett kontinensen, mely a mai Atlanti-óceán alatt fekszik valahol.
...

Észak-Európa népeinek mesés mitológiájában sok minden to­vább élt az Atlantiszon uralkodó viszonyokról, a környezet meg­döbbentő természetéről, a csodálatos forma-, képesség- és tudat­állapotokról. Az atlantiszi ember nem a tudomány előtti világ durva és primi­tív teremtménye volt, ahogyan a modern tudomány és a mai ant­ropológia gondolja. Atlantisz sokfajta és sokrétű civilizációinak né­melyike magas társadalmi és technikai tökéletességet ért el, mely­ben a tudományt, az oktatást és a művészeteket nagy gonddal ápolták és nagy becsben tartották. Az atlantiszi tudósok felfedez­ték, hogyan lehet magukból életerőt kivonni, és ezeket az erőket hozzáférhetővé tették a kontinensen működő kiterjedt kereskede­lem számára. Közlekedési eszközeik között nemcsak erőmeghajtá­sú hajók szerepeltek, hanem fejlett kormányszerkezetekkel felsze­relt repülő járművek is. A modern ember talán azt érti meg legnehezebben az atlantiszi örnyezeti feltételekkel kapcsolatban, hogy maguk a természeti elemek és összekapcsolódásaik módja teljesen eltérő volt a mai­tól. Igaz állítást teszünk, ha azt mondjuk, hogya Föld evolúciójá­nak akkori szakaszában a víz "hígabb", a levegő pedig, ennek megfelelően, "sűrűbb" volt a mainál. A mai érzet-észlelés számára Atlantisz sűrű ködbe burkolózva jelenne meg. Mindazonáltal az atlantisziakat semmiképpen sem hozta hátrányos helyzetbe ez a szituáció, mivel a jelenségvilágot nem közvetlen érzet-észlelés révén tapasztalták. Egyfajta élénk, képszerű tudatban éltek, amelyben a színes képzetek pontosan tükrözték az érzéki világ valóságos tárgyait. A mai és az ősi atlantiszi ember közötti legélesebb különbség az emberi tudat evolúciójában azóta történt hatalmas változásnak az eredménye. A modern ember, amikor "ébren" van, a jelenségvilágban töké­letesen tudatá nál van, ám az öntudat teljes eltörlődését éli át alvás közben. Ezzel szemben az atlanti szi a jelenségvilágban, munka közben tapasztalta tudatosságának csökkenését. Éjszaka öntudatá­nak megerősödését élte át, mert a vele mágikus eszközei folytán kommunikációban álló makrokozmosz mennyei hatalmairól köz­vetlen, tudatosan átélt víziókat látott. Az atlantiszi kornak hét kor­szaka volt, amelyek során hét alfaj fejlődése váltotta egymást. Mindegyik fennmaradt, miközben a többi kifejlődött mellette.
...

A rmoahalok, a tlavatlik és a toltékok mágikus erejének forrása egy tökéletesen kitágított éteri organizmus volt, mely messze túl­nyúlt a fizikai test határain. Beszédük például szorosan összekap­csolódott a természet erőivel, szavaik nemcsak a növények fejlő­dését, a vadállatok megszelídítését segítették elő, de azonnali és csodálatos gyógyulást hoztak a betegnek, és borzalmas pusztító­erővel rendelkeztek. ... Az atlantiszi alfaj ok vezetői nem voltak egyenrangúak a kö­zönségesen fejlődő emberi lényekkel, bár természetesen bizonyos szempontból összetartoztak társaikkal; ám mivel abban a korszak­ban a fizikai test lágyabb, hajlékonyabb, képlékenyebb volt, a ma­gasabb szellemi lények számára lehetséges volt, hogy emberi for­mát öltsenek. A vezetők mentális és szellemi kvalitásukban az em­berek felett álltak, és kortársaik emberfelettinek látták őket. Isteni­emberi hibridlényeknek lehetne őket nevezni, valamiféle Isten ­Embereknek. Minden alacsonyabb rendű halandó nagy hódolattal adózott nekik, hálásan fogadta irányításukat, és feltétel nélkül engedelmeskedett parancsaiknak. Ilyen felsőbbrendű lények irányították az embereket a tudomá­nyok, a művészetek, a jog és a vallás területén, és ők tanították meg nekik a szerszámkészítés technikáit és a kézművesség gya­korlatát is. Ezek a felsőbbrendű emberek az új fajok létrejöttének törvé­nyeit is ismerték. Jóshelyeiken kiválasztották a különleges tanuló­kat, és őket a többiektől elválasztva orákulumokba küldték. Ott ezeket a tanulókat megtanították arra, hogy kifejlesszék azokat a képességeket, amelyek egy új faj kitenyésztésekor szükségesek. Az ilyen, gondosan megtervezett mutációk, melyek az atlantiszi kor alfajainak születését és egymásra következését szabályozták, hatalmas ellentétben álltak a tökéletesen más természetű mutáns tí pusok megjelenésével. Ebben a történelem előtti korszakban a test méretét, formáját és képlékenységét nagyobb mértékben befolyásolták a lélek volta­képpeni minőségei, mint az öröklődés. Ha valaki a mágikus erő­ket nem helyesen használta fel, hanem ösztöneinek, vágyainak és szenvedélyeinek önző kielégítésére, akkor a teste - formájában és méretében - óriássá és groteszkké vált. ... Az atlantiszi korszak első felének tudatos evolúciója az emléke­zet erőinek kifinomítása irányában haladt. Miután akkoriban még nem létezett a fogalmi gondolkodás képessége, személyes tapasz­talatot csakis emlékezés útján lehetett nyerni. Amikor egy régi at­lantiszi lelke előtt megjelent egy képzet; számos hasonló, koráb­ban tapasztalt képre emlékezett vissza. Igy halmozódott fel a böl­csesség és az annak megfelelő személyes ítélet. A közösségi életet is az emlékezés képessége kezdte megfor­málni ezen az elveszett kontinensen. Az embercsoportok olyan férfit választottak vezérüknek, aki gazdag emlékraktárat halmozott fel magában. A faji identitás alapvetően a közösségi emlékezet egyik oldala volt. Egy további fokozat volt az, amikor az emlékezés egyfajta "vér­ségi emlékezet" formájában szállt nemzedékről nemzedékre. Az emberek olyan tisztán elevenítették fel elődeik cselekedeteit, ami­lyen tisztán saját életükre emlékeztek. Az uralkodók fiaiknak és uno­káiknak adták át bölcsességüket. Az őskultuszok valamelyest ha­sonlóan fejlődtek ki, mint sok évezreddel később az ősi Kínában. Királyi dinasztiák hatalmas királyságokat és birodalmakat építettek fel, és az uralkodás folyamatos fonala duzzasztotta a királyi emlé­kezetet, mely az ítélethozás alapja volt. Mégis, éppen az emlékezés hatalma volt az, mely nagymértékű és katasztrofális személyi kultuszt hozott magával, amelyben a személyes becsvágy a végletekig fejlődött. Minél nagyobb volt egy vezető személyes hatalma, annál jobban ki akarta használni azt. És mivel az atlantisziak mágikus erejükkel befolyásolni tudták a természetbeli életerőket, ennek tisztességtelen alkalmazása ka­tasztrofális következményekkel járt. A növekedés és a szaporodás erői, természetes funkcióikból kiszakítva és azoktól függetlenül al­kalmazva, mágikus kapcsolatban álltak a levegőben és a vízben működő elementális erőkkel. A leghatalmasabb turáni királyok kö­zül az orákulumban sokat bevezettek az elementális szellemek mű­ködésébe. Ezekben az iskolákban önző módon visszaéltek a taní­tással, és olyan szent termékenységkultuszokat teremtettek, ame­lyek a legborzalmasabb romlást idézték elő. Az emberi szaporodás erőinek eltérítését is alkalmazó fekete mágikus rítusok hatalmas és baljós hatalmakat engedtek szabadjára, és az egész földrész végzetes, katasztrofális szélviharok és vízözön közepette bekövet­kezett pusztulásához vezettek. Atlantisz történetének ebben a pillanatában teremtettek meg egy új fajt, amelynek az volt a feladata, hogy az ember szellemi lényegét megmentse a kipusztulástól, és az emberiséget megillető fejlődést biztosítsa az elkövetkező évezredekben, egészen a mi posztatlantiszi korunk első feléig.

Az Atlantisz degenerált népeinek mágikus képességeiben rejlő romboló hatalmakat csak egy magasabb rendű képesség megjele­nése állíthatta meg - a gondolkodás képessége. A gondolkodás ereje még a múltra való mágikus emlékezést is felülmúlja. Az ember a gondolkodás segítségével összehasonlít­hatja tapasztalatait, és improvizálhat. A gondolkodás következmé­nyeként feltűnik az erkölcsi ítéletre való képesség, mely az ösz­tön, az impulzus és a vágy egyébként telhetetlen erőit ellenőrizhe­ti és szabályozhatja. Az atlantiszi ember törekvésének, hogy per­verz étvágyát önző módon kielégíthesse, mely fokozatosan tönk­retette a földrészt, csak a gondolkodás hatalma és a lelkiismeret belső hangjára való hallgatás képessége vethetett véget. A szorongató szükség eme állapotában jött létre a "vezető faj". De ez az új faj, az árja rossz, nem csupán a korábbi atlantiszi al­fajok finomítása útján jött létre. Egyfajta ugrás következett be az emberi evolúció egész folyamatában azért, hogy megalkothassák a gyökérfajt, hogy az az Atlantisz teljes pusztulását követő idők­ben, új környezeti feltételek között tovább éljen. A régi típusú képi tudatot, mely a fizikai világ láthatatlan lénye­gét színes képzetekben tükrözte vissza, a lényegi világ közvetlen érzéki felfogás útján való látására való képesség váltotta fel. Az újfajta árja ember éteri organizmusa összezsugorodott, elősegítve ezzel a személyes intelligencia és az érzéki világ közvet­len látomásának megjelenését. De a gondolkodásra és az érzéki megragadásra való képesség megszerzésének az volt az ára, hogy az emberi szervezet teljesen elvesztette a természet és az életerők feletti mágikus hatalmát. Még az ember alapvető alakja is tökéle­tesen megváltozott. A tlavatlik, toltékok és turániak képlékeny, formálható, hajlítható, laza porcú testének helyébe a mai emberíi­gura, a csontvázzal rendelkező test lépett. Az új fajt kemény időjárási körülmények között, a földrész leg­északibb, kinyúló részén tenyésztették ki. Csak több emberöltősorán, fokozatosan sikerült olyan testet kifejleszteni, amelyik elég szilárd volt ahhoz, hogy ellenálljon a korábbi atlantiszi fajokat el­torzító ellenséges lelki hatalmaknak. Az éteri test eközben fokoza­tosan összezsugorodott, és az utódok már semmilyen mágikus ha­talommal nem rendelkeztek a természet felett. De az élettestnek ez a része - most már a fizikai testtel egyesülve - a gondolkodás alapvető eszközévé kezdte átalakítani a fizikai agyat. Ennek a fo­lyamatnak a lezajlása közben az új nemzedékek az "ént", vagyis az egót, a testen belül kezdték érzékelni, és ezáltal megszületett az "öntudat" első emberi élménye. A harcos vezetőknek kiválasztottakat hegyi orákulumokba küld­ték, és kemény fegyelem mellett rideg nevelésben részesítették óket.

Azt tanították nekik, hogy mindent, ami a földön látható módon szembekerül velük, a makrokozmosz láthatatlan hatalmai irányítanak, és nekik az életüket e hatalmak feltétel nélküli szolgá­latába kell állítaniuk. Képzésüket a hibrid Isten-Emberek vagy fel­sóbbrendű emberek irányították, akik eljuttatták őket addig a pon­tig, ahol gondolkodás útján megragadhatták az árja faj továbbfej­lesztésének alapelveit. Mindenekelőtt arra tanították meg őket, hogy tiszteljék és védelmezzék vérük tisztaságát. Megszilárdították és próbára tették erkölcsi akaraterejüket, mert önző természetű vágyaikat és sóvárgásaikat félre kellett tenniük. Ily módon a faj legkiválóbb egyedeinek legjobb tulajdonságait fejlesztették, s így folyt az árja faj kifinomítása. A földrész déli részén élő degenerált fajok hatalmas uralkodói meglátták az árják fejlődésében rejlő veszélyt, és háborút indítot­tak ellenük. Az árja hősöknek a hegyek lábát körülvevő ködben kellett szembeszállniuk a fosztogató népek rettenetes hordáival, melyek közül soknak groteszk alakja, hatalmas termete volt, s a leg félelmetesebb mágikus hatalmakat tudták megidézni, és ember­feletti tettekre voltak képesek. Az árják újsütetű intelligenciájukat használták fel velük szemben, és az improvizációra való képessé­gük magasabb rendűnek bizonyult minden rájuk küldött varázslat­nál.
Ezeknek a történelem előtti, az első tudatos lények és a ször­nyű mágikus teremtmények közt lezajlott csatáknak a kegyetlen­sége nyomokban megtalálható a mítoszokban, különösképpen az óriás lények legyőzéséről szólókban. Az árják és a földrész korábbi alfajai közötti legfontosabb kü­lönbség magában a tudatosság jellegében rejlett. Az új faj tömegei teljességgel képtelenek voltak a szellem bármiféle közvetlen meg­ragadására. Éjszaka beléptek az alvás ürességébe, nappal pedig vakok voltak a természetben működő szellemek megpillantására. A korábbi emlékezetre való képesség egyre apadt, és minden egyes Új nemzedék egyre jobban el volt zárva az emberiség szellemi erede­téről való mindenféle tudomástól. Ezek az árják sok tekintetben hasonlítottak a modern emberre, bár nem voltak a háromdimenziós tudatosság rabjai, mint mi, mivel gondolataikat valamiféle isteni hatalom ajándékaként értékelték. Akkoriban még nem létezett a gondolatok értelmi módon való irányításának és kombinálásának a képessége. Úgy tűnt, a gondolatok e helyett egy magasabb létből áramlanak, hogy vezessék őket, és irányítsák akaratukat. Hogy az árja népet megszabadítsák az érzéki világhoz való kö­töttségből fakadó szellemi vakságától, a faj elitje a "Nap-oráku­lumban" felkészült a beavatásra. További, még ridegebb önfe­gyelemre és engedelmességre való nevelés után a kiválasztott ke­vesek asztráltestében kifejlesztették és megnyitották azokat a köz­pontokat, amelyek lehetővé tették a szellemi hierarchiák meglátá­sát. Az új beavatottak a "napkerék" vagy "négykarú horogke­reszt" jelképe alatt átvették a faj vezetését, és az embertömegek és a láthatatlan magasabb hatalmak közötti közvetítőkké váltak. Új vallásuk az élet minden oldalát kapcsolatba akarta hozni a világ isteni egyetemes rendjével. Az árja népeket a nagy Manu, a felsőbbrendű emberek, azaz Is­ten fiai közül az utolsó vezette ki Atlantiszból. Európán és Ázsián keresztül vándoroltak a Góbi-sivatag területére, onnan pedig a tibeti Himalája magaslataira.

Ott, a világ közepén alapítottak egy Nap-orákulumot, mely az Atlantisz utáni kor hét civilizációját volt hivatva vezérelni és irányítani. Ebben az orákulumban beavatotta­kat képeztek, akik számos különböző nép vezetőiként születtek új­ra. Ezek a népek szintén túlélték a vízözönt, és Európa, Ázsia és Amerika különböző részein telepedtek le. A legtisztább árja népek legnagyobb része Indiában telepedett le. Nem nehéz elképzelni, milyen hatással volt a Titkos Tanok eme néhány részének feltárása Adolf Hitler termékeny és sátáni elmé­jének további alakulására.
/részlet : T. Ravenscroft, A végzet lándzsája c. könyvéből/
Published in Ezotéria

Akasha

Thursday, 26 October 2006 19:59

akasha

Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem, a tûz, a víz, a föld és a levegõ után az éter. A jelenségek tér-idõ világa mögötti láthatatlan valóságát nevezték már világszellemnek, világléleknek, egyete­mes, finomanyagú energia mezõnek, kvintesszenciának, nagy mágikus ágensnek, kozmikus fluidumnak és még folytathatnánk. A nevek változnak, a tartalom azonban, amit jelölnek, mégis ugyanaz maradt. Az akasha az indiai Upanisádok szerint a kozmosszal együtt kelet­kezett, energiával teli tér, tömény szubsztancia, amely betölti az egész teret, és mindent megteremt ami csak létezik benne.

Az akashát a modern fizika fogalmai szerinti kvantumvákuummal (Dirac-tengerrel) azo­nosíthatjuk. Az elképzelések és bizonyos tapasztalatok szerint ebben a vákuumban (mivel nincs benne sem idõ, sem tér), nemcsak a földi értelemben vett múlt, hanem a jövõ (egyes vélemények szerint minden lehetséges vagy párhuzamos jövõ) összes információ­ja is elérhetõ. Az információknak e teljességét akasha krónikának is nevezik. 

Az akasha krónika 

Az akasha krónika a teozófusok szerint a világ kezdetétõl fogva megtörtént események, gondolatok, ötletek, érzelmek lenyomata, emléke. Világemlékezetként vagy akasha leme­zekként is említik, melyeken az összes lecke és cselekedet rögzítve van, amit az egyén életei során elvégez, tehát valamennyi inkamációnk teljes összegzését is tartalmazza,beleértve azt, amit a lélek megtanult, s azt is, amit nem tanult meg. Az akasha krónika az . univerzum maradandó memóriája, amely megõrzi mindannak a nyomát, ami valaha a vi- I lágegyetemben történt. Nevezik téridõnek, kozmikus hologramnak, holomezõnek, pszi­mezõnek is többek között. 

Egyes nézetek szerint az akasha krónika nemcsak a már megtörtént, hanem az éppen most folyó, illetve a jövõben bekövetkezõ események magvának is hordozója. Ez azért van így, mert az akashában, amely egy fizikai testeken kívüli tér, nincsenek a hagyományos fi­zikai rendszerekkel leírható idõ- és térfogalmak. Itt minden egyszerre, egyetlen pillanatban zajlik. Ha pedig nincs valódi tér sem, és az idõ sem csupán lineárisan, egyenes vonalban halad a múltból a jövõ felé, ha valóban van olyan helyzet, melyben tér és idõ párhuzamos, egyidejû és átjárható, akkor elvileg a világ összes egykori, jelenlegi és jövõbeli tapasztalata, ténye, ismerete és történése egyetlen idõpillanatban hozzáférhetõvé válik. Pontosan ez az, amiben mélyen hisznek a természetfelettivel kapcsolatot keresõk, és ma már a fizikusok új generációjának egyes tagjai is. 

Ahhoz azonban, hogy az akasha és az akasha krónika egyáltalán megnyilvánuljon, a lét­nek ki kellett áradnia az õsállapot sötét középpontjából (a szingularitásból, melybõl a fizi­kusok szerint a véges távoli múltban az univerzum keletkezett), amelyben nem volt sem­mi - vagy pontosabban nem volt semmi, ami felismerhetõ lett volna, hiszen nem voltak sem atomok, sem különvált energiák. Aztán a teremtés aktusa föl borította a "rendet", amely maga volt a káosz, s Brahma éjszakájából egy rezzenéssel (a nullponti energia kö­rüli mezõ háborgás ból) megteremtõdött Brahma nappala, a mai világ, amely azonban egy­szer ismét visszatér keletkezésének moccanatlan eredetéhez. 

/*Hodnik Ildikó: A lélek teste*/

Published in Ezotéria

Read 55341 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23669 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22841 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18601 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15948 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14874 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11899 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…