Tizenkettedik felismerés

Sunday, 31 July 2011 10:04

alom12A DÖNTÉS ÓRÁJA

A Mennyei Prófécia üzenete, hogy "spirituálisnak lenni" több mint csupán elméletben hinni néhány istenségben. Maga után vonja az élet egy teljesen más dimenziójának felfedezését, amely kizárólag spirituális szinten valósul meg. Ha valaki egyszer felfedezi a spiritualitást, az felismeri, hogy a világegyetem tele van mindenféle váratlan találkozással, megérzéssel és titokzatos, rejtélyes véletlenekkel, melyek mindegyike életünk és valójában az egész emberiség történelme mögött rejlő magasabb cél elérésére irányul. Ekkor az egyetlen kérdés az erre a valóságra ráébredő kereső számára az, hogyan működik valójában ez a titokzatos, rejtélyes világ, illetve az, hogyan kezdjen bele, hogy saját életében is átélhesse a világ titkait, ezeket a csodákat. Ezeknek a válaszoknak gyakorlatiasnak kellett lenniük és működőképesnek az igazi világban, bármilyen misztikussá vált is az.

A tizenkettedik felismerés mutatja meg majd végül, hogyan éljünk (hogyan kell élni) magasabb szinten ezzel a spirituális tudással.

A Dokumentum több olyan képességről ír, amelyek még nem fejlődtek ki az emberekben. A Dokumentum minden egyes része a spirituális tudás egy úgynevezett „Összefüggésének" van szentelve, amelyek közvetlenül a régi prófécia felismeréseire utalnak. (Integration: integráció, egységesülés – itt Összefüggésnek fordítottam)

Többféle néven nevezhetjük a felismerés élményét – a zóna, fokozott érzékelés, vagy szinkronisztikus áramlat. Minden elnevezés egy közös, központi jellemzőt igyekszik megfogalmazni: az ember (tapasztalati) élményszintjének hirtelen megemelkedése, amikor meghaladjuk a megszokottat és az események menetében egy magasabb szintű értelmet találunk.

Ez a szinkronisztikus érzékelés valamilyen módon a "középpontba helyez" minket, és túl van azon, amit az egyszerű véletlenektől várni lehetne - mintha egy magasabb rendeltetés, sorsszerűség bontakozna ki. Ehhez a megtapasztaláshoz az szükségeltetik, hogy minden egyes Összefüggést sorjában elsajátítsunk és életünk részévé váljanak, egyik a másik után, kezdve az elsővel: Meg kell tanulni fenntartani a szinkronisztikus áramlást.

Az Első Összefüggés arra hívja fel a figyelmet, hogy módunk van a szinkronisztikus áramlatban maradni. Korunkban az anyagi tekintetben könnyű élet egyre nehezebbé válik, kiterjedt pénzügyi és társadalmi bonyodalmakkal, szakadásokkal teli. Ez az Összefüggés mégis azt hirdeti, hogy minden kihívás egy komolyabb, jelentőségteljes spirituális ébredést vált ki belőlünk, ráébredhetünk több új képességre és érzékelésmódra.

Mindannyiunknak dönteni kell: magunkévá tesszük ezt a mélyebb spirituálist, vagy balsejtelmekben és félelmekben merülünk el? Ez egy kihívás. A bátorságé, de egyben a gyakorlatiasságé is. Bizonyos értelemben az események arra kényszerítenek bennünket, hogy eszméinket, hitünket átültessük a gyakorlatba és cselekedjünk. Az egyetlen lehetőség, hogy túléljük a világban lévő zűrzavart, amellyel szembe kerültünk, hogy másként éljünk, hogy életünket más módon folytassuk.

Az első képességünk, amely megmutatkozik majd, hogy képessé válunk a szinkronisztikus áramlatban maradni. Amikor a titokzatos véletlenekkel egyre gyakrabban találkozunk, akkor végül is megtapasztaljuk és magtanuljuk, hogy nem csak vezetnek bennünket, de védelmet is élvezünk ennek a történelmi időszaknak a veszélyeitől. Azok közülünk, akik rájövünk, hogyan maradjunk az áramlatban és hogyan építsük be ezt a tudást életünkbe, megkönnyítjük a többiek számára a későbbiekben a nyitást. Egyszerűen azért, mert befolyással vagyunk másokra.

Ha túl sokan kudarcot vallunk, hogy előre lépjünk ebben a tekintetben, akkor lehet, hogy ezt a tudás egyáltalán nem sikerül elsajátítanunk és a tudás elveszhet a történelemben. Mindannyiunknak személyes, egyéni döntést kell hoznia.

A szinkronisztikus élmény az a jelenség, amely mindannyiunkat előre visz. Ha gyakrabban, következetesebben éljük meg az élményt, akkor észrevesszük, hogy életünk egy sorsszerű irányba próbál elindulni. Elevenebbnek, életerősebbnek, élénkebbnek érezzük magunkat. Ha a szinkronisztikus áramlatba lépünk, tisztaság, világosság és elevenség, amit nyerünk. Ha kikerülünk az áramlatból ez az, amit vesztünk. Most lehetőségünk van, hogy ne csak a szinkronicitás jelenségével kapcsolatban érjünk el egy fokozottabb érzékenységet, de egész szellemi természetünkkel kapcsolatban is tisztább legyen a kép. Ha elszalasztjuk ezt a lehetőséget, az kihatással lehet egész jövőnkre és gyermekeink jövőjére. Minden egy teljesen más irányba fordulhat.

Ha mind a tizenegy összefüggést elsajátítjuk, eljutunk az utolsóhoz, a tizenkettedikhez. Ekkor nem csak azzal kerülünk teljesen tisztába, mi is valójában a spiritualitás az életben, de képesek leszünk az idő nagy részében élni is azt. Csak annyit kell tennünk, hogy tanuljunk meg és tudjunk emlékezni; ez az áramlat lehetséges, az létezik.

Összefoglalva:
Tudatosan számítsunk a következő szinkronisztikus eseményre, ami azt jelenti, hogy egy „várakozó éberségi" állapotba kell kerülni. Egy hangulatba, amely talán most még elsőre nem egyszerű, mert mindig azt gondoljuk, hogy le vagyunk maradva, túl sok a tennivalónk. Ha ebben az éber állapotban maradunk, az azonnal segít, mert az idő múlását lassító hatása van.

Minél inkább le tudunk lassítani mindent és várni, hogy a szinkronisztikus esemény bekövetkezzen és megmutassa az utat, annál könnyebb lesz kézben tartani és irányítani az életet. Végül szokásunkká válik, és egyszer csak mindenféle rejtélyes véletlen történik, mintha sorsunk kibontakozna. Nem marad más tennivalónk, mint az áramlatban maradni.

Ahhoz, hogy ezt megtegyük, meg kell tanulni kapcsolatot teremteni és kommunikálni másokkal, hogy mi történik velünk.

Ha végig el akarjuk sajátítani az összefüggéseket, azzal kell kezdenünk, figyeljünk arra, hogy a teljes igazságot mondjuk magunknak és másoknak is, arról ami történik, mindegy mennyire ezoterikusnak, vagy elvontnak tűnik az. Ha a szinkronicitást fenn tudjuk tartani, akkor az embernek nagyon ébernek kell lennie, mert ez az a rejtélyes áramlat, amely a többi összefüggéshez elvezet.

A Dokumentum két részre osztja a Tizenkét Összefüggést: az első öt Összefüggés az „Alap", a spirituális tudatosság alapja. A többit úgy nevezi, hogy „Felemelkedés a Szent Akarathoz" (Sacred Influence - szent hatás, befolyás) (Istenhez?)".

A Második Összefüggés... megértése akkor kezdődik, amikor észrevesszük, hogy az emberek közötti beszélgetés, annak témájától függetlenül, mindig egy eszmecsere. Nézetekről, vagy világnézetekről – és ez az emberiség evolúciójának alapvető mechanizmusa, amely a tudás, az ismeretek egy történelmi fokáról a következő szintre segít.

Amikor egyensúlyban lévő emberek érintkeznek egymással, a szinkronisztikus igazság, a világnézetekkel kapcsolatos eszmecsere folyamata teljes tudatosságra emelkedik. Ezt a mélyebb tudatossággal bíró kapcsolatot nevezi a Dokumentum Tudatos Párbeszédnek. A párbeszéd szintjei és a beszélgetésben résztvevők tudatossága akkor felemelkedett, amikor mindkét ember tudatában van az őket körülvevő történelmi összefüggéseknek.

A Második Összefüggés lényegében a nyugati társadalom történelemének megértése volt, különösen a modern kor, a világi időszak kezdetén bekövetkezett pszichológiai változásé, elmozdulásé. Lényegében, ez a tudatosság ébredését jelölte – amelynek (folyamatos) fenntartásával azóta is gondjaink vannak. A Dokumentum arról beszél, hogy az anyagi világ és a világi élet egy ötszáz-hatszáz éves téveszméjéből ébredünk fel – tudni szeretnénk mi az élet igazából, mi az élet valójában.

A Második Összefüggés azt mondja ki, hogy mindenki, aki fenntartja a szinkronicitást és emlékszik a tudatra ébredés összefüggésére, azt hozzásegítik, illetve ráirányítják, hogy a Tudatos Párbeszéd Áramlatába kerüljön. Ennélfogva része lesz egy egész világra kiterjedő közmegegyezés(konszenzus)-építő folyamatnak, hogy feltárja spirituális természetünk igazságát.

Amikor mindenki így cselekszik, tehát éber és tudatos marad, akkor rájövünk arra, amit tudnunk szükséges. „Energiaszintünk fent tartása" fontos, hogy befolyásunkat fejlesszük, illetve kibontakoztassuk képességünket, ahogy hatni tudunk másokra.

A Dokumentum azt mondja, meg kell barátkoznunk azzal a ténnyel, hogy személyes valóságunk fertőző, példánk ragadós. Mindenek előtt mindannyiunknak saját magunk számára kell bebizonyítani, hogy a spiritualitásról levont következtetéseink valóban működnek, mielőtt másoknak azt átadnánk, mint igazságokat. Ha magunkban belül meg vagyunk róla győződve, hogy spirituális tapasztalataink valósak, akkor teljes nyitottsággal és egészében meg kell azt élnünk. Mindenkinek el kell mondani, mert ha valóban létezik a befolyásolás, akkor az mindenkinek segít, hogy gyorsabban elérje az (élmény) észlelésnek, a megtapasztalásnak egy magasabb szintjét.

Végül elérünk az egészet irányító (bizonyos) törvényekhez: a spiritualitás alapvető, természetes törvényeihez.

A Harmadik Összefüggés azt mondja ki, hogy ezeket a törvényeket már felfedezték, illetve felismerték.

Ahhoz, hogy tovább haladjunk, ezt csak igazolni kell magunk előtt, saját életünkben kipróbálni, aztán összhangba kerülni a törvényekkel. Ebben az időszakban fokozott ösztönzést érzünk. Mintha fokozattan ösztönöznének bennünket, hogy megtegyük ezt.

Szövetkeznünk kell, Egységbe kerülni, mert ez az egyetlen módja, hogy elkerüljük a „Gyorsuló Karmát".

Az „Igazság törvénye" tartja fenn a Szinkronisztikus áramlatot és az irányítja, az alakítja a helyzetet, amikor a Tudatos Beszélgetés során megmásítjuk az igazságokat, elég, ha kicsit is csúsztatunk. Ha hitelt érdemlően emelted tisztaságod és az energiát, akkor igen drámai dolog következik be, amikor valamiről hazudsz. Egy azonnali érzelmi energia csökkenés, egy zuhanás, összeomlás. A tudatosság magasabb szintjein nincs olyan, hogy elfogadható hazugság, vagy ferdítés. Az Igazság Törvénye teljes, feltétlen és korlátlan. Ha nem maradunk tisztességesek legjobb tudásunk szerint, az mindenkit sért: bennünket, mert tisztaságunkat és energiánkat csökkenti, romba dönti; és másokat is, mert ilyenkor nem élvezhetik őszinteségünk és pozitív befolyásunk előnyeit.

A Kapcsolat Törvénye az egymás közötti, az egymáshoz való kapcsolódásunkról szól. Mert mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, érezzük, érzékeljük, amit mások éreznek és gondolnak. Ahogy haladunk előre az Összefüggéseken, ez az érzékelés még inkább kifejlődik bennünk. Ám már most is mindenki birtokában van egy alapszintű érzékelésnek. Ahogy tudatosságunk növekszik ez az érzékenységünk is növekszik. Az emberiség elér egy olyan pontra, amikor az ember jobban teszi, ha nem hazudik, még egy kicsit sem. Minden nappal növekszik azok száma, akik képesek ezt érzékelni. A hazugság egyszerűen nem működik a továbbiakban. Mivel a Karma egyre gyorsul, az igazságtalan manipulációk (következményei) nagyon gyorsan visszaütnek.

A Karma Törvényét nem megtorlásra tervezték, hanem arra, hogy pozitív kiigazító hatása legyen. Nyilvánvalóan a következő módon működik: Az Univerzum szellemisége a spirituális növekedésre bátorít bennünket és azt támogatja. Ha az igazságra összpontosítasz, akkor a Szinkronicitásod szárnyalni fog. Ha részesévé válsz egy hazugságnak, egy valótlanságnak, akkor olyan személyt vonsz be életedbe, aki hasonlóképpen viszonyul hozzád. Ismételten, nem megtorlásként, vagy büntetésként, hanem csak azért, hogy lásd, milyen érzés ha neked hazudnak. Így fordulhatsz ismét az igazság felé.

Ha nem értjük meg ezt az üzenetet, a válaszok egyre szélsőségesebbek lesznek, éppen azért, hogy magukra vonják figyelmünket. Csak annyit kell tennünk, hogy figyeljük mi történik saját viselkedésünk vonatkozásában. A Karmának semmi köze a bosszúhoz, a "megfizetéshez", csak visszatükrözi, amit te teszel. Néhány ember a karmát kifogásként használja, így egy bizonyos viselkedésminta másolását folytatja, azt gondolva, hogy mindenki így tesz, így bánik velem, miért ne tehetném én is ezt másokkal?

Ők nem értik meg a lényeget, a tényt, hogy azért találkoznak valamivel vagy valakivel, hogy megváltozhassanak.

A Szolgálat Törvénye az Univerzum működéséhez hasonló és ahhoz ahogy elménk is felépül. Valahogy tudjuk, mire van szüksége a köröttünk lévőknek és amikor válaszként teszünk valamit, egységbe, összhangba kerülünk ezzel a törvénnyel. Csak rá kell gondolnod: „Hogyan segíthetnék?", „Hogyan lehetnék szolgálatára?"

Valami mindig eszedbe fog jutni. Minden szükséges eszköz és forrás a rendelkezésedre fog állni, hogy segíthess. Úgy fogod érezni: mindig a megfelelő helyen és időben vagy, hogy változtathass a helyzeten.

A Harmadik Összefüggés az Egységbe, az összhangba kerülésről, a Szövetségről szól.

Az egyre gyorsabban és gyorsabban érkező Karma hiányosságainkra mutat rá, azért, hogy valamit tehessünk (hiányosságaink kijavítása) érdekében. Ha a legjobb tudásod szerinti igazságnak megfelelően kezdesz élni és megérted, hogy másokat szolgálni és jó példát mutatni a lehető legjobb dolog, amit saját érdekedben tehetsz, akkor minden megváltozik. Egységbe kerülsz azzal az elvvel, amely szerint az Univerzum működését megtervezték. Ha egységbe akarsz kerülni, ha az összhangot keresed és azon gondolkodsz, miképpen tudsz hasznos lenni, akkor olyan embereket vonzol életedbe, akik neked fognak segíteni. Akkor Szinkronicitásod szárnyalni fog és álmaid igazán életre kelnek.

A Dokumentum azt mondja: ahogy a spirituális tudatosság növekszik, meg fogjuk tanulni, hogyan vegyük észre a gyanús jeleket, a figyelmeztetéseket, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a közelgő támadásokat és baleseteket elkerüljük. Ezt a szintet a Negyedik és Ötödik Összefüggés megismerésekor érjük el.

A Negyedik Összefüggés talán az „Alapok" leglényegesebb, legfontosabb része, mert ez mutatja meg igazán, hogy mi forog kockán. Amikor képessé válunk az Egységben, Szövetségben (Alignment) maradni, és tartani magunkat az igazsághoz, akkor meglátjuk, milyen erőszakos, támadó és nyomuló a világ némely eszmerendszere. Nem haladhatunk tovább, amíg meg nem értjük ezeket a terjedő ideológiákat és meg nem értjük, mennyire veszélyesen sarkítanak, és milyen szélsőségesek ezek. Csak ekkor ismerhetjük fel, hogyan különítsük el magunkat ezektől a valótlanságoktól... és hogyan törjünk át, hogy hatoljunk be egy olyan területre, ahol szembe tudunk ezekkel szállni.

A Negyedik Összefüggés következtetése - csak egy megoldás van azok számára, akik elvesztek egy eszmében és rabjai egy ideológiának. Nekünk, akik az egységben, szövetségben vagyunk és egy központi igazságot vallunk, nekünk kell elérnünk őket. Közülünk annyi (megfelelő számú) embernek kell elsajátítani az Összefüggéseket, amíg együtt elég befolyásunk lesz rájuk, hogy meggyőzzük őket. Mielőtt túl késő lenne. A Megegyezés az egyetlen lehetséges út. Az emberek egy szempillantás alatt képesek megváltozni.

Mindannyiunknak el kell ismerni, hogy egyedül nem vagyunk képesek elég ráhatással, elég befolyással lenni az ilyen emberekre és ellenállni nekik, vagy szembeszállni velük. Át kell törnünk és el kell érnünk magunk egy hatalmasabb, kegyesebb részéhez... és ott védelmet, "oltalmat" találni.

A Dokumentum azt állítja, hogy az emberek sokkal nagyobb gyakorisággal válnak nyitottá az Isteni Kapcsolatra (God Connection), mint azt a legtöbb ember gondolja. Ez az Univerzum természete, ennek megfelelően működik elménk is, így van kitalálva.

Az Ötödik Összefüggés lezárja, befejezi azt, amit a Negyedik elkezdett. Ha egy belső indíttatásból kiindulva tartjuk magunkat az igazsághoz és az egységben maradunk a legveszélyesebb ideológiai valótlanságokkal szemben is, megbecsülésként, mintegy jutalomként agyunkban feltárul valami. Tudjuk, hogy önmagunkban nem vagyunk képesek szembenézni ilyen fajta veszéllyel, pusztán saját egónk teherbírása miatt. Senki sem képes rá. Mégis, ez a felismerés megvilágít egy ösvényt, amely ott van előttünk és megtapasztalunk egyfajta áttörést – egy olyan áttörést, amely egy Isteni Összekapcsolódáshoz vezet, ösztönös megérzéseket és Szinkronicitást eredményez, amely védelmünkhöz, oltalmunkhoz szükségeltetik.

Úgy tűnik, hogy ez az oltalom (Protection) egy természetes része a Kapcsolat, illetve a Kapcsolódás Törvényéből eredő öröklött spirituális képességünknek.

A Dokumentum szerint ha valaki megtapasztalta az áttörést, az Istennel való Összekapcsolódást, akkor ő végzett a Spiritualitás Alapjaival (Foundation of Spirituality), elért egy stabil tudatossági szintet. Innen haladhatunk tovább ha akarjuk, a hátralévő Összefüggésekre – egy utazásra, melyet így nevezhetünk: Felemelkedés a Szent Akarathoz (Rise to Sacred Influence).

A Dokumentum ezt a felemelkedést a teljes Isteni Kapcsolódás (Divine Connection) szisztematikus felelevenítéseként írja le, lépésről lépésre, ahogy tudatosságunkat újra felemeljük erre a magasabb szintre. Ez a tizenkettedik szint felfedezésével csúcsosodik ki. Ennél a pontnál képesek leszünk fenntartani a tudatosságot. Nagyon világosan elmagyarázza, hogy az áttörés időpontjában körülöttünk levő minden ember fontos okból van ott jelen. Ők alkotják azt a csoportot, amely gyorsan átsegíthet téged a további Összefüggéseken.

Van egy másik fontos oka is, hogy ők (a többiek) ott vannak veled: együtt alkothatjátok meg azt a dolgot, amit a dokumentum „Példa, vagy Minta Egyezségnek" nevez (Template of Agreement). Ennek szerepe, hogy minden Összefüggés igazságával kapcsolatban egyezség jöjjön létre és ezáltal, az egyezség erejével befolyással legyen másokra. A Minta, vagy Példa Egyezségek, ahogy a további Összefüggéseken át haladva befolyásunk egyre növekszik, jelentős hatással van a szélsőségesekre. Egy központi igazságot fogunk szétárasztani, szétsugározni szerte a világba.

Egy Mintacsoport (Template Group) nem haladhat tovább, amíg minden tagja meg nem érti, hogy amiben részt vesznek ez az ő igazi küldetésük.

A Maják szerint egy olyan időszakba lépünk be, amikor a megvilágosodás sokkal könnyebben elérhető, de ez nem lesz senkire ráerőltetve. Észre kell vennünk, hogy a keresésben, melyben mindenki akik ma élünk részt veszünk, az a célja, hogy hozzáférjünk és elérjünk magunkban ahhoz az ismeretlen területhez, ahonnan ez a tudatosság ered.

A Hatodik Összefüggés azt állítja: ha a csoport tagjai egyszer átélik, megtapasztalják az Isteni Kapcsolódást valódi mivoltában, akkor megértik, hogy ez mindenki számára egyet jelent, az mindenkinek ugyanaz, függetlenül vallásos beállítottságától. 
Még egy dolgot meg fognak érteni: a világ minden vallása ennek a megtapasztalásnak csak egyes területeit emeli ki, illetve csak néhány szempontját hangsúlyozza. Más elemeket, egyes területeket elhanyagol, megint másokról egyáltalán nem tesz említést. Egymagában véve mindegyik vallás hiányos, egyik vallás sem teljes. Arra van szükség hogy minden vallás megmutassa, megtanítsa a többi vallás számára azt, ami Istennel való Kapcsolatunkról tanításaiban helytálló, illetve, hogy megtanulja a többi vallástól azt, ami saját tanításaiból hiányzik.

Van még egy csoport, amelynek részt kell vennie a (vallási) egyeztetésben, illetve a megbékélésben – egy csoport, amely a lehető legobjektívebb lencsén keresztül igyekszik megvizsgálni a spiritualitást. Ők a tudósok.

A Dokumentum megtárgyal néhány alapvető dolgot, amellyel kapcsolatban egy csoportnak megállapodásra kell jutnia ahhoz, hogy továbbhaladjon. Semmi esetre sem szabad azt gondolnunk, hogy bármelyik tradíció híveinek fel kellene adnia abbeli hitét, hogy választott útja helyes, illetve megalapozott. Azt igen, hogy keresniük kell a módot, miként hozhatják összhangba sajátjukkal, ami abból kimaradt, hogyan illeszthetik saját rendszerükbe mások ismereteinek legjavát. Senkinek sem kellene azt gondolnia, hogy az ő útja, az ő útjuk az egyetlen út Istenhez (az Isteni Kapcsolódáshoz). A kereszténység különösen kihangsúlyozza a Kapcsolódást, a Kapcsolatot, mint Isteni Szeretetet. A judaizmus az Isteni Kapcsolódásból leginkább a Küldetés felismerését emeli ki.

Az Ötödik és Hatodik Összefüggés fenntartásának, az érzés, vagy állapot megőrzésének kulcsa, hogy emlékezzünk, hogyan éreztünk, hogyan éltük át ezeket a dolgokat, valamint az, hogy megkeressük, hogyan hívhatjuk elő ezeket az érzéseket, ha elveszítjük őket. Ha például elveszítjük a szeretetkapcsolatot, az azért van, mert azt helyettesítettük egy alacsonyabb szintű érzelemmel.

Keresd a visszatérést a szeretethez, a Kapcsolat elsődleges, eredeti érzelméhez és ezek az alacsonyabb szintű érzelmek elmaradnak. Ekkor, ha már a Szeretetben vagyunk, az Oltalom és a Küldetés is eljön hozzánk. A továbbhaladás kulcsa a figyelem.

A Hetedik Összefüggés a Kapcsolat, a Kapcsolódás törvényeinek alaposabb felfedezéséről, azok bővebb vizsgálatáról beszél. Rá kell találnunk teljes megérző képességünkre, és észre kell vennünk, hogyan mutatnak utat nekünk.

A régi Prófécia előre jelezte, hogy egy bizonyos pontnál az emberiség magasabb szintre emeli azoknak a belső benyomásoknak az érzékelését, amit régen úgy fogalmaztak meg, hogy intuíció, előérzet és megérzés. Megjósolták, hogy a materialista világnézet dominanciájának ideje, a racionális gondolkodás és a logika előtérbe helyezésének évei után végül majd kezdjük komolyan venni a jobb agyféltekén át kapott információk értékét; hála a jobb agyféltekének van olyan képességünk, hogy úgy érezzük tudunk valamit, anélkül, hogy tudatában lennénk, pontosan hogyan, illetve honnan tudjuk.

Ennél az Összefüggésnél megértjük, hogyan működik igazán a Szinkronicitás. A szinkronisztikus észlelések idején úgy érezzük, hogy éppen a megfelelő helyen vagyunk és éppen a megfelelő pillanatban, ahhoz hogy fontos információhoz jussunk. Ha jobban megfigyeljük, észrevehetjük, hogy ezeket a szinkronisztikus eseményeket intuitív késztetések előzték meg, amelyek egy bizonyos helyre, vagy irányba tereltek bennünket, vagy kimondattak velünk valamit, amelynek eredménye a Szinkronisztikus esemény. A történelem során, a nagy felfedezések és kiemelkedő teljesítmények és eredmények idején mindig előfordult ez a fajta útmutatás, vagy vezetés, de ezek többé-kevésbé nem tudatosan történtek.

Itt az ideje felébredni és a Szinkronicitás intuitív elemeit maradéktalanabbul tudatosítani. Ennek (a tudatosításnak) kulcsa abban rejlik, hogy széles körben szokásunkká váljon, a Szinkronisztikus események bekövetkeztére számítani. Ideértve, hogy számítunk ösztönös megérzéseinkre, arra hogy azok működnek; ami része a folyamatnak. Ennek érdekében pontosan be kell azonosítanunk ezt a fajta útmutatás. Meg kell tanulnunk megkülönböztetni „utat mutató" gondolatainkat szokásos „ego stratégiai" gondolatainktól.

Az ego-gondolatok szavak, amelyeket mondunk magunknak helyzetünkről, hogy logikusan megállapítsuk, hogyan kell cselekednünk a világban. Ezek a gondolatok spontán jönnek az évek folyamán tanult dolgokból eredően. Ha közelebbről szemügyre vesszük, akkor elkezdhetünk megkülönböztetni egy más fajta gondolatot típust, amely önkéntelenebbnek mutatkozik. Úgy érezzük, mintha a gondolat egyszer csak az elménkbe csöppenne, általában bármilyen logikai elemzéshez való közvetlen kapcsolódás nélkül.

Ezek a gondolatok gyakran egy képként jelennek meg, amint éppen teszünk valamit, vagy egy érzésként jelentkeznek, amely arra ösztönöz bennünket, hogy megtegyünk valamit, amit a gyomrunkban érzünk. Ezeket a gondolatokat nevezi a Documentum útmutatásnak.

Ha követjük őket, ezek az útmutatások általában elvezetnek egy-egy fontos Szinkronisztikus eseményhez. Annak, hogy teljesen tudatossá váljunk ezekre a gondolatokra az a kulcsa, hogy amennyire csak lehetséges maradjunk éberek és nyitottak a következő utat mutató megérzés érkezésére, bekövetkeztére. A kulcs, hogy ne hagyjuk ezeket a megérzéseket, vagy képeket figyelmen kívül, legalább vegyük komolyan fontolóra őket.

Nem lehet elégszer ismételni; mivel egy átmeneti időszakban vagyunk, ahhoz, hogy egy racionális, logikai irányultságú világnézetet spirituális képességgel toldjunk meg, a logikát kell elsősorban használnunk, hogy kitaláljuk, hogyan cselekedjünk egy megérzés hatására. Például, amikor döntést kell hoznunk, hogy elmenjünk-e valahová, vagy ne, akkor egyszerűen képzeljük magunk elé, hogy éppen utazunk és megérkezünk arra a helyre. Ennek a módszernek az a lényege, hogy mennyire könnyen tudjuk elképzelni az utazást és a megérkezést. Ha könnyen magad előtt látod, ahogy odaérsz, az azt jelenti, hogy az egy helyes döntés. Ha a kívánt képet nehéz magunk elé képzelni, vagy egyáltalán nem jelenik meg együtt az utazás és a megérkezés, akkor elővigyázatosnak kell lenni és megtenni a megfelelő óvintézkedéseket.

Ha meglátjuk, megértjük a cselekedetek helyes folyamatát, irányát, az együtt jár az energia(szint) emelkedésével, vagy egy „kényszerítő" érzéssel, mintha valakit arra ösztönöznének, hogy megtegyen valamit.

A Dokumentum azt mondja, hogy sok különböző élethelyzetre való ráhangolódásnál alkalmazhatjuk ezt a módszert, de nem tapasztalhatjuk meg, hogy milyen mélyen vagyunk képesek ráhangolódni és összhangba kerülni, amíg nem tér vissza elég ember a Hegyhez.

A vezetéssel, az útmutatással kapcsolatban is egyezségre kell jutnunk. Az Istennek való engedelmességről sok szót ejtenek a vallások: a hangsúlyt kapcsolatunk ezen elemére legnyomatékosabban az Iszlám helyezi.

Összegezve az eddigieket:

 • Az Első Összefüggés; a Fenntartható Szinkronisztikus Áramlat visz tovább bennünket.
 • A Második Összefüggés akkor működik, amikor rátalálunk a magasabb rendű igazságra, amikor teljesen őszinte a másokkal való érintkezésünk, még a kellemetlen helyzetekben is.
 • A Harmadik Összefüggés egy tágabb betekintést enged abba, mi történik, amikor tartjuk magunkat a teljes őszinteséghez. Megmutatja, ha őszintén viselkedünk, akkor összhangba kerülünk az Igazság Törvényével és képesek leszünk az Áramlást támogató más Törvények, a Kapcsolat, a Karma és a Szolgálat törvényének megértésére.
 • A Negyedik Összefüggés megmutatta milyen tétje van keresésünknek, hogy elérjük ezt a mélyebb Spirituális Kapcsolatot. Azok, akik beleragadtak a világi rögeszmékbe, a hazugság egy sokkal megosztottabb rendszerét építik fel, egyre szélsőségesebbekké válnak egymás elembertelenítésében, veszélyeztetve mindent.
 • Az Ötödik és Hatodik Összefüggés betekintést engedett, milyen mély lehet Kapcsolatunk az Istenivel, ahol Szeretetet találunk és ami a legfontosabb, oltalmat, illetve Küldetéstudatot. Itt és most, rá kell jönnünk, hogyan érjük el a „Felemelkedést a Felsőbb Hatalomhoz", illetve hogyan hozzunk létre „Példa Egyezségeket", amelyek feltételezhetően elérnek azokhoz, akik félelemben élnek.
 • A Hetedik Összefüggés megmutatta, hogyan fokozzuk még inkább a Szinkronicitást, az által, hogy követjük az útmutatást, amikor ráhangolódott állapotban vagyunk. Ez a Tudatosság, amely saját magára épül.  A régi Prófécia Nyolcadik Felismerése megjósolta, hogy megtanuljuk a beszélgetések során lelkesíteni egymást, azáltal, hogy magasabb rendű énjükkel, vagy Lelkükkel szándékozunk kapcsolatba lépni és felemelni azt. 
 • A Nyolcadik Összefüggés elmagyarázza, hogyan juthatunk el az elmék egyesítéséhez. Azt mondja, hogy kezdeményezhetjük az egyesülést, az egységre való törekvés, úgy nevezett „Egység Szándék" alkalmazásával.  
  Ez többet jelent, sokkal többet, mint pusztán az eszme, amit több vallásos hagyomány hangoztat, tudniillik, hogy mindannyian egyek vagyunk. Körülír egy teljesen új módot, ahogy az emberek viszonyulhatnak egymáshoz, melyek hatásosságát mindenki azonnal bebizonyíthatja magának. A viszonyulás új módjának megértésére a legjobb példa az a jelenség, amikor emberek egymás mondatait, illetve gondolatait továbbviszik és befejezik. Míg ez a képesség általános és gyakori, azt könnyedebben elő lehet idézni, akár idegenek között is, az „Egység Elv" gyakorlásával. Ez az elv minden emberi párbeszédnek részévé válik, ahol megtalálható magasabb rendű énünk egyesítésének szándéka. A Dokumentum tisztázza, hogy az összekapcsolódás nem az egóké, hanem a felsőbb éneké, amelyek Istenhez kapcsolódnak. Amikor két ember ily módon egyesül, mindketten nagyobbnak, többnek érzik magukat, mert nem csak saját magasabb énjükhöz, de mások magasabb tudatosságához is hozzáférésük van. A háló hatása a fokozottabb tisztánlátás és a vezetettség, az útmutatás érzése minden területen. 
  Ahhoz, hogy elméink teljes mértékben egyesüljenek, akarnunk kell az Egységet, de ezen kívül még vissza kell térnünk a szeretet állapotába, amely teljesen túllép a szexualitáson. Ezt az állapotot a Dokumentum Agape-nak hívja. 
  Az ilyen fajta Szeretetben összpontosulva, az Egységre vagy a Tudatos Társalgásra való törekvésnél is nagyobb mértékben, a kölcsönhatásban résztvevők felemelkednek magasabb Lélekbölcsességükhöz. Ráadásul ez a felemelkedés megsokszorozódott, amikor csoportban gyakorolták. A kereszténység és a keleti vallások hangsúlyozzák leginkább a kapcsolatnak ezt a szintjét. 
  A Dokumentum azt mondja, ha több szépséget veszünk észre és látunk meg, az közelebb visz a Mennyországban létező Tudatossághoz. Ott az emberek tudják, hogyan alkalmazzák az Agapé erejét mindenkinél, különösen azok esetében, akik rabjai valamilyen ideológiának. Azt mondja, hogy a félelemben és haragban élők eléréséhez úgy kell cselekednünk, ahogy azt ők a Túlvilágon teszik. 
 • A Kilencedik Összefüggés egy fontos lépés közelebb kerülni a tudatosság égi szintjéhez. Ez a kulcsa, hogy elérjük a félelemben és haragban élőket. Képesnek kell lennünk felemelni őket ebbe az állapotba. Az Agapét könnyű átélni azok iránt, akik szeretettel fordulnak feléd. Sokkal nehezebb azok felé érezni, akik ideológiailag inkább szemben állnak. Az egyetlen út hogy mindenkihez elérjünk, a tudatosságnak a Túlvilágihoz közelebb lévő, emelkedett szintjéről ered. 
  A következő lépés a szent természetre való ráhangolódásra, érzékelésünk megnyitása, élesítése, és a lélekvilághoz való közeledés. Ha alaposan figyelünk, a Hegy megmutatja nekünk az Utat. Ezt a képességet régóta hangsúlyozzák a természeti népek. 
  Minden, ami érzékelési mezőnkbe kerül több, mint egy külső megjelenés; annak egy érzelmi azonossága is van – amit a Kilencedik Összefüggés úgy nevez: „Azonosságérzés". Ez az emberekre is igaz. Minden személynek van egy identitás tudata, Személyiségtudata, amelyet érzelmileg észlelhetünk. Ahhoz, hogy megőrizzük a világ fokozott érzékelésének képességét, az embernek csak akarnia kell a ráhangolódást, az Agapé állapotára, a szépség egy új szintjére és gyakorolni, hogy mindent egy egyszerű fókuszon keresztül lásson. A Hegy ki fog világosodni. 
  A Dokumentum azt mondja, hogy a Túlvilágiakkal való párbeszédhez és minden őket érintő nézeteltérés és elintézetlen ügy tisztázásához csak annyit kell tennünk, több energiánkat fektetjük arra, hogy ráhangolódjunk a velük való párbeszédre. Ezt sohasem késő megtenni. Olyan sok dolog van, amit el akarnak még nekünk mondani.
 • A Tizedik Összefüggés megállapítja, hogy egy magasabb tudatosság, egy magasabb tudat mindig felemelő hatással bír és magasabb szintre emel egy alacsonyabb tudatosságú személyt. Annak érzékeléséről van szó, hogy a túlvilág itt van körülöttünk. Szeretteinkkel mindent tisztázhatunk és megoldhatunk, megkaphatjuk azt a tudást, aminek ők birtokában vannak. A kulcs, hogy tegyük, amit ők tesznek: használjuk befolyásukat és a Kapcsolódás Törvényét, hogy mindenkit felemeljünk egy közös összekapcsolódott tudatosságba, Tudathálóba. Ez az Egység, a Szövetség egy más szintje. A Természeti népek (hagyományai) mindig is erre az Összefüggésre fektették leginkább a hangsúlyt, bár a Keresztény misztikusok és a Kabbala szellemében íródott egyes zsidó írások szintén említik a Túlvilágiakkal való kapcsolatot. A Tizenegyedik Felismerés megjósolta, hogy felelevenedik és megvalósul a szándékmező és az ima alkalmazása, illetve megtanuljuk a titkait annak, hogyan használjuk ezt az erőt.
 • A Tizenegyedik Összefüggés a másokra való hatást, Befolyást részletezi. A Kapcsolat Törvénye miatt, minden, amit hiszünk, gondolunk, ami mellett kiállunk – jellemünk, illetve személyiségünk – egy olyan hatómezőt áraszt szét, amely mindenkire befolyással van, akivel kapcsolatba kerülünk, akikkel kölcsönhatásban vagyunk. Ez a mező magával ragad és bevonz másokat a mi tudatossági szintünkre, illetve viselkedésmintánk követésére hangol, legyen az jó, vagy kellemetlen, akár könnyebbé, akár nehezebbé teszi, hogy egységben, összhangban maradjunk. Ugyanakkor az egyes személyek hatása teljes mértékben összekeveredik mindenki más hatómezejével, és egyidejűleg segít, hogy együttesen beállítsuk az egész emberiség számára a tudatosság egy energiaszintjét. 
  Az első, amit tennünk kell, hogy mindig jusson eszünkbe és tartsuk észben, hogy minden egyes gondolat és tett hatása visszahat ránk, illetve rajtunk túl messzire szétterjed. Ha sok ember jár sikertelenül az energia összhang fenntartásában, akkor a világ még inkább a félelem és harag irányába csúszhat. 
  A Dokumentum azt írja, hogy a befolyás, azaz a Hatómező növelésének érdekében vissza kell térnünk a Hegyhez. Végül, megértjük a szándékmező és az ima erejét. Ez több mint egy egyszerű ima; ez a megtapasztalás egy magasabb szintjét kutatja. 
  A megoldás minden korban ugyanaz. A politikában egy felvilágosult, őszinte párbeszédre nyitott, az igazsággal összhangban lévő középpontnak kell kiemelkednie, hogy véget vessen a szavazók leplezetlen, nyilvánvaló manipulálásának és a korrupciónak. A jobb- és a baloldaliak részéről egyaránt. 
  A vallás területén, egy hasonlóan szavahihető csoportnak kell központi szerepet játszania, amely a vallások toleráns központjainak képviselőiből állnak össze. Többé már nem próbálja meg egy hagyomány, illetve vallás ráerőltetni tanait másokra, vagy azt állítani, hogy az ő útjuk az egyetlen út Istenhez, az isteni Kapcsolathoz. Valamennyi vallás kezdi azokat a szempontjait hangsúlyozni, amelyek összhangban vannak ezzel a Kapcsolattal, így a vallások közelednek egymáshoz és az igazsághoz. 
  A Tizenegyedik Összefüggés végső eleme akkor válik valóra, amikor az Egységben lévő emberek mindenhol, a különböző vallásokban és a különböző kultúrákban tudatosan kezdenek ráhangolódni egymásra. Tudatosan összekapcsolódni az Agapéban, nem csak azokkal, akikkel egymás szemébe tudunk nézni, hanem mindenkivel a világon. Ez úgy érjük el, hogy ezt a kapcsolatot elképzeljük és egészében magunk előtt látjuk. A Dokumentum azt mondja, amikor ez a Kapcsolat létrejött, az érintett személyek természetes hatása, befolyása sokszorosára erősödik. Erősítenünk kell az Agapét egymással és a Nagy Szellemmel. Az Agapét nagyobb csoportok felé úgy lehetséges kivetíteni, ha az összes vallásban mindenkivel aki őszintén keresi a spirituális kapcsolatot feltételezzük az Egységet. A Kereszténység határozottan hangsúlyozza a közös imák erejét. Az imának a Kereszténység és az Iszlám általi nyomatékosítása leginkább a közösség szándékának valóságát tükrözte. 

 

Redfield
James Redfield - Mennyei Próféciák
A Tizenkettedik Felismerés és a hozzá kapcsolódó Összefüggés akkor mutatkozik meg, amikor eléggé meg tudjuk nyitni tudatunkat, hogy érzékeljük Isten jelenlétét az adott pillanatban, ahol mindig is várt ránk. Minden hagyomány úgy tartja, hogy Isten a valódi Jelenlét, de ezt csak a legezoterikusabb vallásos tanításokban hangsúlyozták és ezek gondolták valójában, hogy ez lehetséges. Fogadd el és méltányold a Jelenlétet, és a kapcsolat erősebbé válik. Ez fogja összekapcsolni végső sablonos következtetésünket mindazokkal a világon, akik érzékelik ezt. A próféciák ugyanazt a dolgot írják le, mert mindegyik az egyetlen Isteni Forrásból ered. Csak egy Teremtő van és csak egy Boldogság: amelyet akkor élhetünk át, ha egy minden korábbinál magasabb szintű Kapcsolatot és Tudatosságot érünk el. Már érezzük Isten visszatérését. Ez egy „Jelenlét", amit érezhetünk magunkban. Isten Jelenléte érinthető, tapintható valóság. Ez az a visszatérés, amit a próféciák mindvégig magyaráztak, ez a végső Egyesülés. 

A Dokumentum azt mondja, hogy a Tizenkettedik Összefüggés lendületbe hozza agyunkban a beizzított csatornákat. Az összes Összefüggést egységbe rendezi. 
Gondolj arra, milyen érzést vált ki belőled a Jelenlét. Nincs nehézséged azzal, hogy számítasz a Szinkronicitásra, illetve annak fenntartásával; vagy az őszinteséggel, hogy igazat mondj és elfogadd az igazságot másoktól, ahogy kiépítettük új spirituális világnézetünk részleteit. Nincs több manipulálás és karmikus válaszcsapás. Egységben akarunk maradni és tudatosnak, ami olyan képességeket eredményez számunkra, mint az előérzet, amely oltalmat nyújt számunkra, felsőbb útmutatás, magasabb Agapé-szintű emberi kapcsolatok, nyitottság és érzékenység a teljes érzékelésre, és természetesen a Túlvilágiaktól jövő összes üzenet. 
Ha elegen maradunk az Egységben és a Jelenlétben, akkor a terv tudatossá válhat az emberi kultúrában. Ezzel a tudással, egy felvilágosodott központi áramlat emelkedik ki a politikában. Az udvariasság és a báj visszatérhet az emberi kultúrába. Minden kormányzat és az emberi erőfeszítések az élet minden területéről a becsületesség, illetve tisztesség állapota felé mozdulnak el. 
Az Egyességek fokozatosan az Egyetlen Jelenlét elismerésének irányába mozdítanak el minden hagyományt, elismerve és megengedve a vallások közötti különbségeket, hogy azok kevésbé legyenek megosztottak. A megbékélés egy forradalmian új egységet teremt, ahogy mindannyian a lehetséges megtapasztalásra összpontosítunk. 

A számok, a mennyiség a minden. Attól függ, hány ember alkotja és tartja fenn az Egységet. Mindössze száznegyvennégyezer ember szövetsége átalakítja a világot, és elkezdődik egy új világ megteremtése, egy ideális világé, amelyet a próféciák megjósoltak. 

Az éledő Tizenkettedik Felismerés semmi esetre sem csak egy elmélet. Ez a létezés egy új szintje, melyet bárki, bármely kultúrában és vallásban felfedezhet és élhet. Ha figyelünk a Jelenlétre és éberek maradunk, a Szolgálathoz – és a világ jobb hellyé tételéhez – szükséges eszközök mindig a rendelkezésünkre állnak. 
Az egyetlen igazi nehézség, hogy fenntartsuk ezt a tudatosságot mindannyiunk számára a régi, materialista világnézet alattomos hatása. Ez még mindig körülvesz bennünket, suttog a fülünkbe, azt mormolva, hogy a világ meg nem bocsátó, az élet nehéz, és egyfajta ezoterikus, tiszta szándékú élet lehetetlen. Ez természetesen igaz, ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy egyedül vagyunk egy értelmetlen világban. A tény az, hogy nem vagyunk egyedül. 
Egységben lehetünk és maradhatunk, bebizonyíthatjuk magunknak, hogy az Univerzum, amelyben élünk, tömören fogalmazva, egy Álomgép, ami arra vár, hogy beindítsuk!

Ha érzékeled a bekövetkező események igazságát, és hiszed hogy az emberek képesek megváltoztatni a világot, akkor cselekedj!

/http://www.mindegy.org/12.php - 
Külön köszönet a Prófécia listának! /

Published in Ezotéria

2012 másképpen

Saturday, 25 June 2011 09:38

Maya-2012Nem feltétlenül hiteles, csupán saját agyban történő ok-okozat közbeni kapcsolatkeresés egy sötét szellemi zsákutcája - egyelőre, több ennél talán soha nem derül ki. Az összeesküvést sejtőknek kiút belőle a jobb felső sarokban a kis fehér X piros háttérrel. (a "hivatalos" vég szerinti jóslások eredete ellenőrizhetetlen, itt csupán néhány másik - saját nézőpontot ábrázolnék.)

Néhány éve, hirtelen nagynevű tudósok rukkolnak elő egy megkérdőjelezhetetlen feltételezéssel, miszerint a maya naptár sikeresen megfejtve, és 2012 lesz az az év, amikor az emberiség nagy részének földi pályafutása véget ér. Természetesen a kijelentés hatalmas szenzációt kavar, mert a megállapítás hivatalos - egy több ezer éves fejlett kultúrával és csillagászati ismeretekkel rendelkező nép nem tévedhet, hiszen civilizációjának minden szellemi és fizikai alkotását a tudás névjegyei jellemzik. És valóban: kultúrájuk értékét csak becsülhetjük.

Remélem, nem mondok újat a ténnyel, hogy ha a történelem megmásítása és ferdítése több ezer évre visszamenőleg lehetséges volt, akkor egy közép-amerikai őslakos nép egyik naptár üzenetének megfejtését hitelesíteni nem igazán nagy feladat. Ami viszont szilárd alapra teheti közvéleményt az az, hogy hiszünk őseink kultúrájában és a természet törvényeivel harmonizáló életmódok megállapításaiban. Ezért a kérdés nem az állítás hitelességével kapcsolatban jön, hanem a materialista és spirituális mezsgyén fejüket vakaró tudatlan reakciójából - Te hiszel a jóslatban? A válaszadásnál pedig általában a félelmeinkre hagyatkozunk. Tehát ha feltesszük, hogy a fejünk tiszta és kritikusan állunk a témához, vagy azt nézzük, kinek érdeke a feszültségkeltés akkor észrevehetjük, hogy a teória alkotójának kiválasztott nép, szinte ideális.

Akkor miért nem a sumérok vagy a magyarok? "Nem hivatalos" megállapítások szerint a magyar nép a sumérok egyenes ágú leszármazottjai, a mayák pedig ős rokonaink. A mayák (ma-ya, mag-yar) és az indiánok is értettek magyar kifejezéseket, és szintén párhuzamot vonhatunk a sumérok nyelvével, írásával is. Semmiféle olyan emlék vagy tárgyi lelet nem került elő, ami a naptár jóslatát megerősítené. A Biblia soha nem beszél világ végéről csak a Megváltó eljöveteléről, mi se tegyük akkor. (megteszi ezt a tv rendesen, el is koptatták már aszót.) A Magyar Szent Korona ábrái és motívumainak feljegyzése példának okáért 2030-ig jegyez dátumokat. A magyar népet sem a besenyők üldözték ide, és nem is a honfoglalás óta vagyunk itt. A Szent Korona sem csak feltétlenül történelem, készítésének dátumát is csak feltételezik. Ősi népünk is híres volt az asztronómiai tudásáról, úgymint az egyiptomiak is. A piramisok is ennek szellemében épültek, de nem az ókorban és nem farönk-görgők segítségével. Az egyiptomi üzenetek is legalább akkora rejtély, mint amennyire nem akarják, hogy az legyen, és aki megfejteni szeretné, annak bizony először magyarul kell megtanulnia.(Kis érdekesség ennek kapcsán: Magyarok jártak a Marson.)

Azt atlantiszi időszámítás és az eltűnt civilizáció emlékei sem szólnak konkrét világ végéről, ám annál többet jegyeznek egy mindenben fejlettebb kor magasabb tudásáról és műveltségéről, amit a köztudomány előszeretettel palástol. (Sajnálom azokat, akik szerint egy civilizáció fejlettségét az informatika technológiája és az ipari termelésben keletkező szemét mennyisége határozza meg - véleményem szerint az emberi lét most tetőzik, de inkább egy szellemi mélyponton.) Tehát a Kronoszi időszámítás sem mutat világvégét, csak bizonyos ciklusok - itt konkrétan A jón végét. (Lásd -> Az atlantiszi hieratikus kozmikus időszámítástitka című ide vonatkozó részletet, vagy Kopácsi István könyvét.) Ha a feltételezést megerősíteni szeretném, az Atlantisziak csillagászati tudása sokkal régebbi, és még fölözi is a mayák megállapításait. Amennyiben a mayákról közölt állítások hitelesek.(Sokak szerint az elsüllyedt birodalom a fenntartható földi élet csúcspontja)

Ha ehhez még hozzá vesszük a tömegtájékoztatás azon sajátosságát, miszerint ha valamit eleget reklámozunk, akkor az előbb-utóbb beépül a köztudatba. És lám: műsorok tömegei foglalkoznak - máig a témával, dokumentum- és mozifilm készül. A tételezés szinte már megkérdőjelezhetetlen. Hollywood jól csinálja, szép lassan épít be minden oda nem illőt a fejbe. Felkészít, ingerküszöböt stimulál, majd megemel: már van térhatású hang és nagyfelbontás, sőt még 3d látvány is. Szinte már oda vágysz, meghalni a vászonra. Egy horrorfilm minél embertelenebb, annál sikeresebb, de kategóriánként is példálózhatunk. A többit tudjátok.

Ha a téma kellőképp' meg van megszellőztetve, már csak a fizikai hatások következnek. Jöttek is, "én ugye megmondtam" alapon környezetvédők, meteorológusok és média-bérencek támogatásával. Most ne a globális klímaváltozás meséjére gondoljunk (remélem az már lecsengett) hanem a több éve már fokozódó, mindennemű rekordot döntögető szélsőséges időjárási körülményekre. Gondoljunk elsősorban aszályra, majd árvízre, a magyarországi tornádókra és szupercellákra, vagy legtöbb nyavalyát és halálesetet kiváltó "front"változásokra. A természetes időjárás menetébe emberi kéz által történő beavatkozás témakörét már adott körben feszegették kellő bizonyítékkal alátámasztva, mégis megmaradt a paranoiások kedvelt elméletének státuszában. Most azonban a témával párhuzamot vonva invitálnám a gondolkodót egy kis logikai kapcsolatteremtése.

Egy érdekes videó a témában: Világ Panoráma 2010.10.18-i adása - Vendég: Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Téma: Gerjeszthető-e természeti csapás mesterségesen? Műsorvezető: Szaniszló Ferenc.

Ajánlott még elolvasni Aranyi László - Skalárháború című írását, mely kicsit mélyebbre vissza témakörben. Mindezek tudatában (de elég csak nyitott szemmel járni) hogy egy nem túl hétköznapi feltételezést merjünk elkövetni. Bizonyos érdekcsoportok közvetlen érdeke fűződik nem csak a gazdasági síkon vívott háború kiterjesztéséhez, de a Föld népességszámának minél drasztikusabb csökkentéséhez. Erre már eddig is számtalan példát láthattunk (AIDS ellenes kampány, fogamzásgátlás, gender ideológia, megkérdőjelezhető eredetű élelmiszer segélycsomag a rászoruló országoknak, energiagazdálkodás, H1N1 stb...) de ez mind közül a legmerészebb. Az okokba belemenni most felesleges, soha véget nem érő ideológiai kérdéseket vetne fel. Ha a baljóslatok eredetéről kutakodunk, meglátjuk hogy bizony több neves jós is előre látta már az eseményeket. (mint ahogyan azt a bizonyos szeptember 11-i esetet is, halálpontosan) Mint  tudni véljük, őseink szerettek rébuszokban titkokat elrejteni, hogy miért az kérdéses.(Feltételezhetően csak egy adott kultúra volt képes olvasni közöttük, melynek a tudásbirtokában a túlélés esélyét illuminatusokszánták. Ezek nyilvánvalóan a saját leszármazottjaik. Itt megnyilvánulhat egy adott faj, egy adott kultúra fennmaradásának ösztöne, egy adott tudás átörökítése egy szelektált célcsoportra.) Mint tudjuk, az Illuminátus társaság is hírhedt volt a számmisztika és a kódolt üzenetek használatáról. Már a szabad kőművesek is használtak rejtett kódokat, például a gótikus építészet sajátosságaiban. Ezeket később a tudósok hajlamosak is cáfolhatatlan üzenetként kezelni, mivel a rejtett üzeneteket csak tudatosan, nagy műveltséggel volt indokolt használni. ("Ők már akkor megmondták" címszóval, így üzenve a beavatott leszármazottainak.)

További érdekesség még ezzel kapcsolatban a Goth nevű szubkultúra kialakulása is a 70-esévekből, mely passzív magatartásformát sugallt a társadalomban csalódott fiataloknak. Nem ellenállást a rendszerrel szemben, hanem beletörődést a halállal kézen fogva. Mindezt az általam is hangsúlyozott túlzott egoizmus jegyében. Az életérzésből igen nehéz kilábalni, sokszor életre szóló nyomokat hagy az adott személyben. Sötét tervek ezek, mindenkire gondolni kell.

Tehát az átlagember a szélsőséges időjárást egy legyintéssel betudja a globális felmelegedés meséjének. (és önként adakozik a környezetvédelemnek, amely - akár kormányszinten is-manapság az egyik legnagyobb üzlet) A továbbiak nem foglalkoztatnak senkit, mivel a nagyobb katasztrófákat bemutatják a tv-ben,egy 10 perces együttérzés után pedig már keveseket érdekel. Az átalakulás viszont itt kopogtat, lassan mindenki részese lesz. Először a jósok, majd Hollywood, aztán a külföldi majd a hazai meteorológusok adagolják be nekünk, és most már elegendő kinézni az ablakon is. Rengett már föld, tört már ki vulkán ember keze által. Ha eljön a pillanat, annyira valóságos lesz majd, hogy meg sem merjük kérdőjelezni. A káosz elmélete szerint pedig ideális körülmények fognak "teremtődni" ahhoz, hogy belenyugodjunk sorsunkba, vagy, hogy ezrek vesszenek ellenállás nélkül.

De ne legyen igazam. Addig is nyitott szemmel, tudatosabban!

Írta : Csipi

Published in 2012

Bolygó-szintű dimenzióugrás

Thursday, 16 June 2011 18:39

DimensionMindenki, aki valaha élt a Földön, átélt már dimenzióváltást. Át kellett élniük ahhoz, hogy a Földre jöjjenek. Ez egy kozmikus tény. Hacsak nem nagyon közelről érkeztünk, bárhonnan is jöttünk, át kellett haladnunk az Ürességen ahhoz, hogy idejöjjünk, tehát dimenziót kellett váltanunk. Azon a napon, amikor kisbabaként a Földön megszülettünk, dimenzióváltáson mentünk keresztül. Egyik világból egy másikba léptünk át. Csakis gyenge emberi memóriánk az oka annak, hogy nem emlékszünk rá.

Azzal, hogy nem emlékszünk a születésünkre, vagy a másik dimenziókra, hatalmas korlátokat vettünk magunkra. Először is, nem tudjuk áthidalni a nagy távolságok valóságát. Valóságunk távolságai olyan hatalmasak, hogy nem tudjuk bejárni őket. Még a Naprendszerünkből sem tudunk kilépni, mert jelenlegi tudatállapotunkban saját otthonunk rabjai vagyunk.

Nem igaz? Nagy távolságok bejárása űrhajóval, a megszokott tér- és időszemlélet szerint nem lehetséges. Tudós elmék már eljutottak erre a következtetésre. Elég elszomorító kilátás, hogy nem tudjuk elhagyni a Naprendszerünket. A legközelebbi csillagig (Alpha Centauri, körülbelül négy fényévnyi távolságra) 115 millió év alatt jutnánk el jelenlegi űrtechnikánkkal. Az emberek nem élnek ennyi ideig, nem beszélve arról, hogy ez még csak a legközelebbi csillag. Mélyen az űrbe hatolni egyszerűen lehetetlen lenne. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, meg kell változtatnunk a térről és időről alkotott felfogásunkat.

Ahogy már említettem, az a probléma, hogy csak a térről és az időről tudunk, a dimenziók valóságáról elvesztettük emlékeinket. De mivel minden tökéletes, most megkezdődik a visszaemlékezés, pont amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Először álmainkban, majd filmjeinkben jelennek meg az emlékek. Az olyan filmek, mint a Star Trek, Contact, Sphere, és a többiek mind a dimenziókkal kapcsolatos ideákat vetik fel. Emlékezni fogunk, mert Isten velünk van.

Most elmondom, mi történik normális esetben egy dimenzióugrás alatt. Saját, közvetlen tapasztalatomat írom le, de lehet, hogy ami történni fog, az egy kicsit különbözni fog ettől, hiszen az univerzum állandóan kísérletezik.

Az aktuális dimenzióugrás átélése

Ne feledjük, hogy amit most fogok elmondani, az olyan, mint egy galaktikus tankönyv anyaga. Csak az általános esetet írja le. Részleteiben sokféle különbség lehet, mert az élet rugalmas, de az alapeset ismeretében az eltéréseket is el tudjuk majd képzelni.

Ahogy az új millennium felé közeledünk, az emelkedett mesterek úgy érzik, kevés erőszak fogja megelőzni ezt a váltást, mert sokat megtettünk már az úton. Jó munkát végeztünk az új emberi tudatszint világra segítésében! Most elmondom hát mi várható. Mindenki lazítson, senki se aggódjon, Élvezze mindenki az átalakulást. Ahogy az élet tökéletességének szemtanúi leszünk, visszaváltozhatunk azzá a kisbabává, akivé talán akartunk. Legyen mindenki annak tudatában, hogy vigyáznak rá, és tiszta szeretet vezeti az eseményeket. Ez az energiahullám annyival hatalmasabb nálunk, hogy akár át is adhatjuk magunkat az életnek, hogy csak úgy legyünk.

Minden valószínűség szerint a káosz három hónaptól két évig tartó időszakát elkerültük. A mai állás szerint az ugrás előtti periódus nagyon rövid és szinte zavartalan lesz. Szinte semmilyen, vagy alig észlelhető' előjelre nem számíthatunk, kivéve az öt-hat órás időszakot. Több mint valószínű, hogy egy napon felébredünk, és másnap ott találjuk magunkat kisbabaként egy új világban.

 

dim2

Hat órával a dimenzióugrás előtt

Kezdjük hat órával az ugrás előtt. Szép tiszta napra ébredünk, nagyszerű kedvünk van. Ahogy felállunk, nagyon könnyűnek, és egy kicsit furcsán érezzük magunkat. Úgy döntünk, veszünk egy fürdőt. Ahogy a vizet nézzük, valamit észreveszünk a hátunk mögött. Hátrafordulunk, és megpillantunk egy nagy, ragyogó, különös színű tárgyat kicsivel a föld felett, a fal mellett lebegve. Amint azon gondolkodunk, mi lehet ez, egy kisebb is megjelenik a semmiből egy kicsivel arrébb. Lebegni kezdenek a fürdőszobában. Kiugrunk a fürdőkádból, és berohanunk a hálószobába, ahol látjuk,

hogy az egész szoba tele van ezekkel a furcsa, elképzelhetetlen tárgyakkal. Először arra gondolhatunk, hogy valami baj van velünk, talán agytumorunk van, és az változtatja meg az észlelésünket, de nem erről van szó. Hirtelen megreped a padló, és az egész ház kezd széthullani. Kiszaladunk a természetbe, ahol minden normálisnak tűnik, kivéve, hogy ezek a különös dolgok ott is jelen vannak mindenütt.

Elhatározzuk, hogy leülünk, és nem mozdulunk. Eszünkbe jut a Mer- Ka-Ba, és megkezdjük a tudatos légzést. Ellazulunk a prána-áramlásban, ami keresztülhalad a testünkön. A forgó Mer-Ka-Ba körbevesz melegségével és biztonságával. Összpontosítunk, és várunk, mivel ami történni fog, az Isten kegyelméből való. Nincs is hová menni. Ez lesz a legnagyszerűbb utazás, amit csak el tudunk képzelni. Ősi dolog ez, mégis vadonatúj és gyönyörű. Csodálatosan érezzük magunkat. Sokkal élőbbnek, mint valaha a megszokott földi valóságban. Minden lélegzetvétel izgalmasnak tűnik.

Végignézünk a mezőn, ahonnan piros, gomolygó köd áramlik a bennünket körülvevő térbe. Hamarosan teljesen körbevesz minket ez a vörös köd, ami mintha saját fényforrással rendelkezne. Egyáltalán nem hasonlít semmilyen ködre, amit eddig láttunk. Most már mindent betölt. Még be is lélegezzük.

Furcsa érzés uralkodik el a testünkben. Nem kellemetlen, csak szokatlan. Észrevesszük, hogy a vörös köd lassan narancssárgára vált. Alighogy megállapítjuk, hogy narancssárga, azonnal sárgává válik. A sárgából zöld, majd kék, lila, viola, végül ultraviola lesz. Majd egy erőteljes fehér fényvillanás robban a tudatunkban. Nemcsak körülvesz ez a fehér fény, de úgy tűnik, mi magunk is fény lettünk. Más már nem létezik számunkra.

Ez az érzés sokáig eltart. Lassan, nagyon lassan a fehér fény átlátszóba vált, és a hely, ahol ülünk, ismét láthatóvá válik. Olyan, mintha minden színaranyból lenne, a fák, a felhők, az állatok, a ház, az emberek - kivéve a testünket, ami lehet, hogy aranynak látszik, lehet, hogy nem. Szinte észrevétlenül, a fémes arany valóság átlátszóvá válik. Lassan olyan lesz, mintha minden aranyszínű üvegből volna. Képesek leszünk átlátni a falakon, látjuk, ahogy az emberek mozognak mögöttük.

Az üresség - három nap a sötétségben

Végül az aranyos-fémes valóság lassacskán elhalványul. A ragyogó arany szín elsápad, lassan elveszti fényét, míg végül az egész világ sötét és fekete lesz. A feketeség eláraszt bennünket, régi világunknak örökre vége. Semmit sem látunk, még a testünket sem. Stabilan ülünk, de ugyanakkor olyan, mintha lebegnénk. Ismerős világunknak örökre vége. Nem szabad félnünk ebben a szakaszban. Nincs mitől félnünk, ez teljesen természetes jelenség. Beléptünk a harmadik és a negyedik dimenzió között lévő Ürességbe, abba az Ürességbe, ahonnan minden létező' érkezett, és ahová mindennek vissza kell térnie. Átléptük a két világ közti tér kapuját. Ez minden érzékeléstől való teljes és tökéletes megfosztottságot jelent. Semmi mást nem tehetünk, mint várunk, és hálát érzünk Istennel való össze-köttetésünkért. Valószínűleg álmodni fogunk ezen a ponton. Ha nem álmodunk, akkor úgy tűnik majd, hogy hosszú-hosszú idő telik el. Valójában mindössze körülbelül három napról van szó.

Pontosabban, ez a szakasz két és negyed naptól (a valaha ismert legrövidebb) négy napig (a leghosszabb) tarthat. Általában három, három és fél napot vesz igénybe. Természetesen földi idő szerint, és ez az idő" pusztán tapasztalati, nem valóságos, hiszen az általunk ismert idő nem létezik. Elértük az „idők végét" amiről a mayák, más vallások, és spirituális emberek beszéltek.

Az új születés

A következő tapasztalat meglehetősen sokkoló. Miután vagy három napot lebegtünk a sötét semmiben, énünk egyes szintjein úgy tűnhet, hogy évezredek teltek el. Aztán teljesen váratlanul, egy pillanat alatt teljes világunk ragyogó fehér fénnyé válik. Vakítóan fehérré. A legragyogóbb fény ez, amit valaha láttunk, és hosszú időbe telhet, amíg a szemünk hozzászokik, és kezelni tudja az új fény intenzitását.

Minden valószínűség szerint ez teljesen új átélésnek tűnik majd, éppen most születtünk meg kisbabaként egy új világban. Pontosan úgy, mint amikor a földre megszülettünk, nagyon sötét helyről jöttünk ki egy nagyon világos helyre, szinte elvakított a fény, és fogalmunk sem volt róla, hogy mi történik. Ez a tapasztalat is sok szempontból hasonló. Bravó! Éppen most születtünk meg egy ragyogóan új világban!

Amikor kezdjük megszokni a fény erősségét - ami eltarthat egy darabig - olyan színeket kezdünk látni, amit még sosem láttunk, aminek létezéséről nem is tudtunk. Minden, a valóság teljes érzékelése bizarr és ismeretlen lesz számunkra, csak arra a rövid időszakra hasonlít az ugrás előtt, amikor a lebegő tárgyak megjelentek.

Valójában több ez, mint újjászületés. A Földön, mikor megszületünk, kicsik vagyunk, és folyamatosan növekedünk, amíg el nem érjük a felnőtt kort. Általában úgy gondolunk az emberi felnőtt korra, mint ahol a növekedés véget ér. Furcsán hangzik, amíg meg nem tapasztaljuk, de a felnőtt test a következő világban kisbabának számít. Ugyanúgy, mint ahogy itt zajlik, nőni kezdünk, amíg magasabbak nem leszünk, és el nem érjük a felnőtt kort az új világban is. A felnőttek a négydimenziós világban meglepően magasabbak, mint a Földön. Egy felnőtt férfi 4-4,5 méter magas, egy felnőtt pedig 3-3,5 m magas itt.

Testünk anyagszerűnek tűnik, mint a Földön, de a háromdimenziós Földhöz viszonyítva nem az. Valójában, ha visszatérnénk így a Földre, senki sem látna bennünket. Még mindig rendelkezünk atomi szerkezettel, de az atomok jó része már energiává alakult. Nagy rész energiává, és igen kis rész anyaggá váltunk. A Földön átsétálhatnánk egy falon, itt mégis anyagszerűnek tűnik a testünk. Ez az életünk lesz az utolsó, a struktúrák világában. Az ötödik dimenzióban, ami hamarosan következik a negyedik után, nincsenek életformák. Ez egy forma nélküli tudatállapot. Nem lesz már testünk, mindenhol egyszerre leszünk jelen.

Az idő egészen másmilyen a negyedik dimenzióban. Néhány perc a Földön, több órának felel meg a negyedik dimenzióban, tehát földi idő szerint két év alatt elérjük a felnőtt kort. Az élet azonban nem egyszerűen a felnövésről szól, ahogy itt a Földön sem. Olyan tudás- és lét-szintek léteznek, amit elképzelni sem tudunk, amikor átlépünk a negyedik dimenzióba, ugyanúgy, ahogy itt a földön egy kisbaba nem tudja felfogni az atomfizikát.

tulelesGondolataink, és a túlélés

Itt vagyunk hát, kisbabaként egy új világban. Ebben a világban azonban messze nem vagyunk kiszolgáltatottak. Hatalommal bíró szellemek vagyunk, akik gondolataik útján az egész valóságot irányítani tudják! Amire csak gondolunk, azonnal megtörténik! Eleinte lehet, hogy nem ismerjük fel ezt az összefüggést. A legtöbb ember az első" pár napban nem hozza összefüggésbe a két dolgot, és ezek az első' napok kritikusak. Ha nem értjük mi zajlik, gondolataink megakadályozhatnak a túlélésben.

Néhány perce vagyunk csak itt, de az első nagy próba máris kezdetét veszi. Amikor megnyílik a negyedik dimenzió kapuja, mindenki átjuthat rajta, de általában nem mindenki képes ott maradni.

Három típusú emberi reakció jellemző ebben a fázisban. Vannak olyan emberek, akik készen állnak, és átmennek a próbán. Felkészültek még ebben az életben azzal, ahogy itt éltek. Vannak olyanok, is akik még nem készek, akik félelemmel vannak tele, olyannyira, hogy nem engedik meg maguknak, hogy elhagyják a háromdimenziós valóságot az Ürességen keresztül, és azonnal visszatérnek a Földre. A harmadik csoport pedig olyanokból áll, akik átmennek, de még nem teljesen készültek fel erre a tapasztalatra.

Készek voltak arra, hogy átlépjenek a negyedik dimenzióba, de nem igazán készültek fel az itt maradásra. Jézus ezekről az emberekről beszélt, amikor azt mondta: „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak."

Van egy másik példabeszéd is a földesúrról, akinek szolgái jelentették, hogy rengeteg gaz nő" a búzaföldeken, és megkérdezték, mitévők legyenek. A földesúr azt mondta nekik, hogy engedjék a gazt együtt nőni a búzával, és amikor eljön az aratás ideje, akkor arassanak le mindent, majd válasszák szét az ocsút a búzától. Egy földesúr normális esetben azt mondta volna, hogy szabaduljanak meg a gaztól, mielőtt megnó', de ő nem ezt tanácsolta. Jézus erre a két ember típusra utalt, azokra, akik készen állnak, és azokra, akik nem.

Amikor az emberek még nem teljesen készültek fel, akkor magukkal viszik félelmeiket és gyűlöletüket. Amikor ott találják magukat ebben a nagyon különös világban, félelmeik és haragjuk felerősödik. Mivel nem tudják, hogy minden, amire csak gondolnak alakot ölt, félelmeik megjelennek körülöttük.

Mivel nem értik mi történik, eleinte legtöbben újrateremtik megszokott világuk képeit, azokat a dolgokat, amelyek ismerősek nekik. Azért tesznek így, hogy értelmet adjanak a történéseknek. Nem tudatosan cselekednek, hanem túlélési ösztönből. Újrateremtik a régi képeket, és érzelmi mintákat. Ez az új világ azonban olyan különös, hogy minden félelmüket valóra váltja. „Mi történik itt?" - gondolják. „Ez őrültség, nem lehet igaz!" Olyanokkal találkoznak, akik régen meghaltak már. Jeleneteket láthatnak elmúlt életükből, gyerekkorukból. Minden értelmetlennek tűnik. Az elme azt kutatja, hogyan tudna rendet teremteni.

Az emberek úgy érezhetik, hogy hallucinálnak, és ez további félelmeket szül. Földies gondolkodásuknak úgy tűnhet, hogy valaki direkt teszi ezt velük, és meg kell védeniük magukat. Az egó úgy érzi, fegyverre van szüksége. A manifesztáció megtörténik, és már ott is van a golyószóró, pont, amire szükségük van. Felkapják a fegyvert és jön a következő gondolat: „Munícióra van szükségem". Lábuk elé néznek, és ott áll a muníció, hatalmas dobozokban. Töltenek, és várják, hogy a rossz fiúkra támadjanak, akik szerintük az életükre törnek. Kik fognak megjelenni a következő' pillanatban? A rossz fiúk, teljes fegyverzetben.

Legszörnyűbb félelmeik testesültek meg, tehát azonnal lőni kezdenek. Bármerre fordulnak, mindenütt valaki az életükre tör. Végül valóra válik legnagyobb félelmük, és lelövik őket.

Valamilyen forgatókönyv szerint, kivonódnak ebből a magasabb szintű valóságból, és visszakerülnek oda, ahonnan jöttek. Erre utalt Jézus, amikor ezt mondta: „Aki kardot ragad az kard által vész el". De Jézus azt is mondta: „Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld." Ami annyit jelent, hogyha ebben az új világban szeretetteljes gondolataink lesznek, békében, harmóniában, bízva Istenben és önmagunkban, akkor pontosan ez az, ami meg fog jelenni körülöttünk. Harmonikus, gyönyörű világot teremtünk magunk körül. Ha „szelídek" vagyunk, lehetővé tesszük önmagunk számára, hogy fennmaradjunk ebben a magasabb világban, gondolataink, érzéseink, és tetteink által. Életben maradunk.

Ez természetesen csak a kezdet. Tehát megszülettünk az új világban, és túléltük a kritikus első napokat. Több lehetőség is nyílik innen. Az egyik elkerülhetetlen dolog az, hogy elkezdjük felfedezni ezt a valóságot, és rájövünk, hogy amit gondolunk, az meg is jelenik.

Ezen a ponton, sokan tökéletes testet alkotnak maguknak, olyat, amilyet mindig is szerettek volna. Mindent meggyógyítanak, visszanövesztik az elveszített végtagokat. Miért is ne? Olyan ez, mint egy játékszer. Mivel ekkor van még az egónak egy kis szerepe, lehet, hogy igazán gyönyörűvé, szép magassá varázsoljuk magunkat, vagy ilyesmi. De hamarosan megunjuk testünk tökéletesítését. Felfedezzük az új valóság nyújtotta lehetőségeket.

Egy valami szinte biztosan meg fog történni. Hamarosan hatalmas mozgó fényeket veszünk észre magunk körül. Ókét úgy hívják: anya, és apa, Igen, szüleink is lesznek a negyedik dimenzióban. Most utoljára, mert az ennél magasabb világokban ez már nem lesz így.

A negyedik dimenzióban azok a családi problémák, amiket itt a Földön tapasztalunk, nem léteznek. Ottani anyánk és apánk úgy fog szeretni minket, amiről a Földön valószínűleg csak álmodtunk. Teljes szeretettel és törődéssel vesznek körül bennünket. Nem engedik, hogy bármi rossz történjen velünk, ha az első pár napon már túljutottunk. Semmiért nem kell aggódnunk. Ez a hatalmas boldogság ideje, ha átadjuk magunkat az eseményeknek, és hagyjuk, hogy ez a szeretet vezessen bennünket. Olyan, mintha megnyertük volna az élet főnyereményét.

Mindannak a szenvedésnek és fájdalomnak vége, amit életünkben tapasztaltunk, és az életnek egy új, gyönyörű és szent szintje jelenik meg. Az élet értelme és célja újra tudatossá válik. Felfedezzük a létezésnek egy ősi, mégis új módját, ami a sajátunk. Mindig is a sajátunk volt, de feladtuk. Visszatérünk arra az éberségi szintre, ahol Isten minden életformában jelen van. Minden lélegzetben jelen van, és átjárja ragyogó fény testünket.

dim3

 

Felkészülés: a mindennapi életben rejlő titok

Mit tehetünk itt a Földön ahhoz, hogy felkészülhessünk a magasabb világok megtapasztalására?

Semmi esetre sem kell készleteket felhalmoznunk a föld alatt. Nem mintha ezzel valami gond lenne, de a fizikai felkészülésnek megvannak a maga határai. A magasabb világokban azzá válunk, amit megteremtettünk. Ez itt is igaz, de legtöbbünk nem tud róla. A negyedik dimenziótól felfelé, ez teljesen nyilvánvalóvá válik.

Mivel azzá válunk, amit megteremtünk, fontos, hogy mindaz, amit magunkból kibocsátunk, harmóniában legyen minden életformával, mindenütt. Lassan megértjük, hogy mindaz, amit gondolunk, érzünk és teszünk valóban megteremti azt a világot, amelyben élünk. így a mindennapi élet itt a Földön egy iskolának tekinthető', egy olyan helynek, ahol az élet minden pillanata egy leckével szolgál nekünk. Nem csoda, hogy Egyiptom és a legtöbb ősi civilizáció nagy tisztelettel tekintett a halálra. A halál, bármilyen módon is jön el, a sötétség ajtaja, ami az Ürességen át a magasabb világok tündöklő fényébe vezet. Ha felkészülünk, akkor közvetlenül a mindenütt jelenvaló élettel való tudatos összeköttetéshez - az örök élethez vezet.

Tehát mi a helyzet ezekkel a földi leckékkel? Az az igazság, hogy minden teremtett lélek szemében ott van minden élet Forrása. Tehát itt a Földön is nagy bölcsesség és szeretet van jelen minden ember bensejében. Amint ezt megértjük, világossá válik, hogy a kulcs gondolatainkban, érzelmeinkben és tetteinkben van. Tehát tudjuk, hogy mit kell tennünk. Egyszerűen szólva, tökéletesítenünk kell a személyiségünket. A személyiségünkben rejlő tündöklő gyémánt a felemelkedés, és a túlélés kulcsa.

Buddha, Szűz Mária, Lao-ce, Mohammed, Jézus, Ábrahám,- Krisna, Babaji, Teréz Anya és a fénynek még vagy 800 nagy mestere, ők a tanáraink, és az élet hősei. Példájukkal megmutatják, hogyan tökéletesíthetjük személyiségünket. Mindannyian azt vallják, hogy a felebarátaink iránti szeretet az elsődleges kulcs. Rendet teremt az általunk létrehozott világ-ban. Örök élettel ajándékoz meg bennünket. Ugye már érthető?

A Melchizedek értelmezés szerint, csak úgy juthatunk át az úgynevezett csillagkapukon a létezés egyik színteréről a másikba, ha nagyon specifikus érzelmi és mentális minták szerint gondolkodunk, érzünk és létezünk. Ezek a minták ötös, vagy hatos csoportokat alkotnak

A minta, amit én alkalmaztam, amikor ebbe a dimenzióba léptem, a következőkből állt: szeretet, igazság és szépség, bizalom, harmónia és béke. Sokféle minta létezik. Olyanok, mint a kódok, vagy kulcsok, amik segítenek átjutni az örökön. Ha az örök érzik, hogy felkészültünk arra a világra, amelybe belépni készülünk, akkor átengednek. Ha nem, akkor visszaküldenek abba a világba, ahonnan jöttünk. Ez a feladatuk.

Ha képesek vagyunk nyugodtak maradni, és a minta szerinti fogalmakat ismételni - szeretet, igazság és szépség, bizalom, harmónia és béke - akkor nincs miért aggódnunk. Ez a női minta (18-1. ábra). Más minták is léteznek. Ez a férfi minta (18-2. ábra), ami az odaadás, alázat és bölcsesség, egység, szeretet és igazság fogalmakból áll.

Minden csillagkapu mintában benne van a szeretet és az igazság. Ahol jelen van az odaadás és az alázat, ott bölcsesség is van, ez a férfi összetevő'. Ahol jelen van az igazság és a szeretet, ott egység is van, ez a női összetevő. Az első csillagkapu mintán pedig, másféle elrendezésben, ahol ott a szeretet és az igazság, ott szépség is van, a férfi összetevő, ahol pedig bizalom és harmónia van, ott a béke is, a női összetevő".

Tehát ezek a mentális/érzelmi állapotok, vagy csillagkapu-minták a legbecsesebb birtokaink, amikor a magasabb világokba lépünk. Minden alkalommal, ahogy magasabbra emelkedünk, egyre inkább alapvető fontosságúvá válnak. Hová vezet ez a fejlődés?

Amikor elérjük a negyedik dimenziót, megértjük a helyzetünket, és elkezdjük az események feletti irányítás képességét gyakorolni, érdekes dolog veszi kezdetét. Emlékezzünk az egyiptomi falfestményeken a metamorfózis tojására, a pirosas-narancssárga oválisra az egyiptomiak feje felett, ahogy megteszik a következő" világba vezető 90 fokos fordulatot. Ahogy ők is, mi is metamorfózison megyünk keresztül. Ahogy a pillangó esetében, testünk hirtelen átváltozik valami egészen mássá.

A fáraó szó azt jelenti: „amivé válni fogsz. Az első király, akinek a fáraó nevet adták Ehnaton volt, szép feleségével Nefertitivel. Ha tudni akarjuk mivé válunk majd, nézzünk rájuk. A faj, amelyből származnak, a szíriusziak, az apánk, és mi magunkban hordjuk génjeiket. A megfelelő pillanatban fajunk olyanná válik, mint az övék. Ez egy olyan faj, amit a negyedik dimenzióhoz alkottak meg. Amikor ez megtörténik, azt fogjuk gondolni magunkban: „Hát persze, már emlékszem." A testünket érintő változások olyan természetesnek tűnnek majd, hogy nem is igen fogunk ezen gondolkodni.

Ahogy a növekedés megkezdődik, az élet a következő világban mindennapinak tűnik majd. Aztán átlépünk a negyedik dimenzió három legmagasabb felhangjának egyikébe, a tizedik, tizenegyedik, vagy tizenkettedik felhangba. Ezekben a világokban megszerezzük az ötödik dimenzióba való átlépéshez szükséges tudást, és bölcsességet, és ezzel kezdetét veszi az Istenhez való közvetlen visszatérés örökké változó útja, ahogy fokozatosan kibomlik az igazság.

Rajtunk az univerzum szeme, a világmindenség nagy lelkei itt vannak közel. Isten gyermekei vagyunk, akik egy új élet lehetőségét nyújtjuk át az életnek. Legmélyebb hálámmal köszönöm mindenkinek, hogy él.

Az egyedülálló átmenet

Elmondtuk mi történik általában, amikor egy bolygó a harmadik dimenzióból a negyedikbe átlép. Most egy új teóriát mutatunk be arra nézve, mi történhet itt a huszonegyedik század elején, a Földön. Esetenként egy bolygó rendellenes útra léphet, hogy megkönnyítse az átváltozást. Átlép a következő" dimenzióba, de újrateremti a régit is úgy, hogy beteljesítse a régi karmát, és simábbá tegye az átlépést a következő' világba. Ez elég ritkán fordul elő, de lehetséges. Igen magas szintű tudatosságra van ehhez szükség, és ez majdnem minden esetben hiányzik.

Edgár Cayce azt mondta, hogy a Föld tengelye „1998 telén" meg fog fordulni, de nem így történt. Más jóslatok. szerint 1999 augusztusára át kellett volna lépnünk egy magasabb dimenzióba, vagy el kellett volna pusztítanunk magunkat, ez sem történt meg. Lehetséges, hogy már átléptünk a negyedik dimenzióba, csak nem tudunk róla? Igen, lehetséges.

Olyan széleskörű téma ez, hogy nem is tudom, mivel kezdjem. Talán arról lenne a legjobb beszélni, hogy honnan érkezhet az a magasabb szintű tudatosság, ami végrehajtaná ezt a változást. Lehetséges, hogy a Föld új gyermekei, akik tudatukban a legfejlettebbek éppen ezért vannak itt. Gyermekeink közül számosan magas rangú spirituális lények, akik azért jöttek a Földre, hogy segítsenek nekünk az új világba való átlépésben.

Ezeknek a gyerekeknek megvan a képességük arra, hogy kivételes módon indítsák el ennek a világnak egy új világba való átlépését. Lehet, hogy a történelemnek ebben a pillanatában ennek a csodának vagyunk szemtanúi. Magas szintű univerzális tudatukkal képesek úgy újrateremteni ezt a világot a következő" szinten, hogy egyetlen lélek se essen áldozatul, és hitem szerint éppen ez a céljuk. Jézus szavait át kell majd változtatnunk a következőképpen: „Sokan vannak az elhívottak, és mindenkit kiválasztanak" azt hiszem ez boldoggá tenné őt. Mindig ez volt az univerzum álma, minden lelket átsegíteni, de eddig még soha nem volt lehetséges.

Hogyan tudnak gyermekek ilyen rendkívüli módon megmenteni egy bolygót? A gyermek tiszta ártatlansága és szeretete, a harmonikus teremtés forrása a magasabb dimenziókban. I la ezek a gyermekek valóságosak - és annak tűnnek - akkor most minden lehetséges. Lehet, hogy' Isten épp most áldott meg minket tökéletes kegyelmével.

/részlet D. Melchizedek, Az élet virágának ősi titkai című könyvből/

Published in 2012

Vége a materialista világnak

Wednesday, 08 June 2011 18:20

callemanA neves szakember szerint a világvége jövőre nem abban az értelemben jön el, ahogyan azt sokan gondolják, de véget ér egy világ, és fel kell készülnünk arra az igen göröngyös útra, mely előttünk áll. Prof. Calleman szerint világunk már soha többé nem lesz olyan 2012 után, mint előtte.

Mi áll a maja naptárban?
-Tulajdonképpen teljes egészében levezethető az a folyamat a naptárból, hogy a kozmikus evolúció mely fázisain esett már át az emberiség a világ létrejöttétől kezdődően. A maja naptár kilenc különböző fejlődési szakaszról számol be, amelyeket hullámokként jellemeznek: a kilencedik, azaz utolsó és egyben legnagyobb hullám az idei évben, március 9-én érkezett meg, és október végéig tart. 2012 végéig a naptár időszámítása véget ér. Az utolsó hullám hatásaira egy teljesen új világ születik, gyakorlatilag fenekestül felfordul az egész bolygó. Rengeteget hallani arról, hogy a maja prófécia értelmében 2012-ben búcsút mondhatunk a Földnek, de valójában nem erről van szó. Eddigi kutatásaim azt támasztják alá, hogy jövőre totális tudati és gondolkodásbeli átalakuláson esnek át az emberek: tehát a világ megváltozásának elindítói mi magunk, a fejlett civilizáció képviselői leszünk. Amióta az eszünket tudjuk, mindig is olyan társadalomban éltünk, ahol az erősebb, a domináns entitások irányították a világot, mivel e rendszer közel ötezer éves fennállása óta agyunk bal féltekéje irányított bennünket. A kozmikus energia egységes változása viszont azt fogja eredményezni, hogy a jobb agyfélteke tör majd előre. Ennek köszönhetően alakul majd újra alapjaitól kezdve minden, amit ez idáig felépítettünk. Csakhogy ez kezdetekben kaotikus lesz, hiszen egy olyan helyzettel találjuk majd szemben magunkat, amivel soha eddigi életünkben nem találkoztunk, ezért a transzformációt sokan nehézen fogják feldolgozni.

Mi fog megváltozni az emberekben?
- Talán a legegyszerűbben úgy lehet ezt leírni, mintha egy szemüvegen, vagy inkább egy szűrőn keresztül láttuk volna eddig világunk működését, és az 2012-re egyszer csalt eltűnik majd a szemünk elől, és egy végletesen, alapjaiban teljesen más világ tárul fel előttünk. Azok a szempontok, amelyek alapján eddig éltük az életünket, attól a pillanattól kezdve semmit nem fognak már jelenteni. Egy egészen más tudatállapotba kerülünk, és ennek eredményeképpen gyökeresen eltérő világfelfogás jellemez majd mindenkit: például hirtelen értelmét veszti a financiális háttérből fakadó dominancia, és más tényezők fogják befolyásolni világunk működését. A legjobban talán azzal tudnánk leírni a 2012 utáni ember gondolkodását, hogy sokkal tisztább, úgymond józanabb, felelősségteljesebb és tudatosabb lesz a jövő embere. De a pontos és részletes megfejtést csak a maja naptár végéhez közeledve fogjuk megtalálni, ezért is nehéz jóslatokba bocsátkozni. Az biztosnak látszik, hogy egyszerre nagyon sok, az idők során kialakult és berögződött tulajdonság és viselkedési forma változik majd meg.

A kilencedik hullám már elkezdődött március 9-én, ezek szerint már napjainkban is történnek olyan események, amelyek a későbbi radikális változást vetítik előre?
-Talán az egyik legszembetűnőbb az a hirtelen támadt forradalom, amely az arab világ országain söpört végig rövid idő alatt hatalmas intenzitással, mindent és mindenkit magába szippantva. Az emberek felálltak, és elkezdtek harcolni a hosszú-hosszú éveken át tartó elnyomás ellen: nagyon következetesen próbálják megszüntetni, és a későbbiekben el is kerülni annak még a lehetőségét is, hogy egyetlen központi figura, egy domináns személy dirigáljon nekik és hatalmat gyakoroljon felettük. Nem akarják, hogy egyetlen ember álljon minden és mindenki fölött. És ez csak a kezdet: a naptár szerint ez a „forradalom" a világ minden apró szegletébe el fog jutni, ledöntve minden korlátot és átalakítva minden rendszert. A kilencedik hullám elérkezésének másik, ugyancsak az egész világot érintő jele pedig alig egy héttel március 9. után vált láthatóvá, amikor Japánt borzalmas erejű földrengés rázta meg. A földrengés miatt bekövetkezett nukleáris katasztrófa is idetartozik véleményem szerint, ez szintén az egész világ működését érinti.

sunstone

Ha minden, eddig a világot irányító hatalom és rendszer összeomlik, akkor hogyan fog működni a világunk?
- Ezt nem lehet egészen pontosan előre megmondani. Kutatásaim és vizsgálataim azt mutatják, hogy a maja kalendárium szerint az eddigi, dominancián alapuló, a természetet leigázó és kihasználó visélkedés teljes egészében átalakul. Viszont amikor azt a bizonyos szűrőt elveszítjük, egy dolog lesz minden egyes ember számára a legfontosabb: hogy a korábbi létezés romjaiból egy, vadonatúj világot építsen föl, ahol a materialista szempontok többé már nem fognak számítani. Világvége nem lesz, de arra számítanunk kell, hogy óriási káosz fog eluralkodni a Földön, mivel a változás nem lépésről lépésre, apránként, hanem nagyon is gyorsan fog végbemenni. De mindennek meg kell történnie. Hiszen ezt írja a maja naptár, és ami abban állt, minden igaznak bizonyult.
/kivonat Sütő Dániel cikkéből/

Published in 2012

Figyelmeztetések Kora

Saturday, 04 June 2011 08:47

dimenziokKezdetét vette végre a Figyelmeztetések Korának egyik legjelentősebb eseménye: a Föld és az élet szükséges Vízöntő-kori frekvencia-növekedése!

17 hullámban 3/4 év alatt lezajlott az első lépcső, melynek során az anyag vibrációja hirtelen, több ízben megemelkedett Isten Világossága felé. Ez mérhetetlen auranövekedéssel párosult, amelyet jól-rosszul már feldolgoztunk, s ennek során minden egyes sejtünk megváltozott.  A frekvencia-növekedés első lépcsőfokának frontális végkifejlete magyar idő szerint 2000. október 16-án, délelőtt 09.00-09.20 között zajlott le. Azon a délelőttön utólag értesülve erről , tudományosan igazolható rendkívüli események történtek.

Jól tesszük tehát, ha ezzel az. alapállással - mármint, hogy mindegyikünk megváltozott valamennyi kapcsolatunkat újraértelmezzük !

Újra kell ismerkednünk, próbálkoznunk a régi barátságok teherbírásával, és minden egyéb kapcsolat felülbírálásával, csakis a Krisztusi Szeretet jegyében ! „ Mit tenne helyemben Jézus " ?

Mindezeket azért írtam le, hogy értelmezni próbáljuk a Figyelmeztetések Korának immár naprakész eseményeit, ki-ki önmaga körül és a saját környezetében. Valamint e korszak eddig sohasem volt 16 sodorvonalát; a karmagyorsítást.

A Figyelmeztetések Kora, nem én találtam ki, a Maya próféciákban, a Biblia kódjában és egyéb művekben is visszaköszön; a jelenlegi helyzet leghívebb magyarázója. Még az Arvisurában is 100-szor szerepel, hogy a Vízöntő korában megváltozik az Emberiség.

A Figyelmeztetések korát bizonnyal ki-ki a saját logikája szerint határozná meg, s ebben talán megegyezésre jutni sem szükséges. Jómagam a Hetedik Pecsét feltörésétől a Föld pólusváltásáig terjedő időszakot tekintem a Figyelmeztetések Korának.

A Hetedik Pecsét feltörése 3,5 évi előkészület után, 1998.október 17-én következett be, s ezt igen sokan egyszerre élhettük át.

A Pólusváltásról pedig egyelőre annyit érdemes tudni, hogy mindaddig be nem következhet, míg a gonoszság valamennyi emberi tevékenységbe be nem épül.

Ez 3,5 évig tartó, egyre mélyülő folyamat, amely 1999 június 21. és augusztus 11. között vette kezdetét, vagyis:

2000
2001
2002 nyara + még fél év

Vagyis az eljövendő Pólusváltás 2002 ősze előtt nemigen következhet: be. Több prófécia szerint: 2012-ig bekövetkezhetne akkor, ha rosszul intézzük földi dolgainkat. Ez esetben 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 egyébként is veszélyekkel terhes esztendők lesznek, nukleáris katasztrófák árnyékában, hatalmas traumák közepette, tömeges tragédiákkal fűszerezve. 

Ám amennyiben - a körülményekhez képest - törekvően, békességgel rendeznénk földi dolgainkat, a pólusváltás akár negyven évet is várathatna magára, s ez az átalakulás csendes forradalomként mehetne végbe, katasztrófa állapotok nélkül.

Ha pedig még össze is fogna mindezek érdekében az Emberiség és testvéri Szövetségre lépne, akkor mindez igen sima átmenettel, a steineri, vagy Biblia Kódja szerinti másfélszáztól 300 esztendeig tartó periódusban, békésen következne be. Ez esetben a Figyelmeztetések Kora nemcsak 5- < 3-10 évig tartana, hanem szelíden kísérne bennünket akár 300 évig is.

*

Mi sem természetesebb, minthogy a Figyelmeztetések Korában megszaporodnak a halálesetek.

Ennek sokféle oka van, magasabb értelemben legalább kettő ilyen okot el kell fogadnunk:

 1. A különféle, élővilágban, környezetben, életfrekvenciákban bekövetkező folyamatos módosulásokat sokan már nem képesek elviselni, rugalmasan befogadni.
 2. Tiszteletben kell tartani azt a misztériumi üzenetet, miszerint azok is előbb távoznak a földi világból, akik jól végezték dolgukat, hogy kipihenjék ezen életük fáradalmait. ( Ez a szó szerinti megfogalmazás a Bibliában szerepel.)

Csak tőlünk függ, hogy még 160 évig simán tervezzük e a jövőnket, felemésztjük-e szemétbányáinkat, s beszüntetjük-e a Föld és az élet kirablását, vagy pedig valamikor 2002 és 2012 között „ a Nap olyanná válik, mint a szőrzsák ", s folyamatosan remegni fog a Föld.

Az átmenet sebességének és sikerének mi magunk vagyunk a szekértői és szenvedő alanyai is.  Jelenleg, amint az érzékelhető, ennek a folyamatnak a kezdetén tartunk, s lehetetlen emberi természetünk a gyorsított lefolyás lehetőségét erősíti meg. Amint azt szintúgy naprakészen tapasztalhatjuk, a gonoszság erői megfeszítve, lelkesen napi 3 műszakban, melegváltással dolgoznak és gyötörnek bennünket. Mégsem szabad elfelejtenünk, hogy a luciferi erőknek a működéséhez a lelki fejlődésünk érdekében - a Szeretet erői adtak engedélyt.

Mert amint a Bibliában, a Jelenések Könyvében, a Biblia kódjában, a Maya próféciákban, a Kodolányi János: Vízözön című könyvének üzeneteiben is figyelmeztetésként megfogalmazást nyert: a gonoszság eme szabadjára engedése az Isteni Tervben szerepel !

Az elkövetkezendő időszak csupán ilyen módon adhat esélyt: sokunknak az eszmélésre; és szorongattatásánál fogva a lélek, ugródeszkája és a Vízöntő-kori Pál fordulásunk szükséges előkészítője lesz !

*

Nagyon is természetes gondolat, hogy amennyiben a változások lavinaszerű gyorsasággal zajlanak, akkor sokkal több lesz a haláleset és a katasztrófa. Ha pedig az emberi Szelídség megengedi a hosszú és békés átmenetet, akkor kevesebben halnak meg. Szempontjain szerint, jelen helyzetben a gyors és beláthatatlan történések fognak dominálni, hogy az elfajult többség fel ne figyeljen a jelenlegi Vízöntő kori kisebbségre s ne veszélyeztesse a jövő embertípusát. A kérdés lényege nem az, hogy lesz-e földrengés, mikor lesz, milyen erősségű, lehet-e előre jelezni és hogyan védekezzünk, hanem inkább az, hogy van-e különösebb oka annak, hogy ne remegjen a Föld ?

Egy idézetet szeretnék szerepeltetni, nem tudom, hogy honnan: „ Az a kultúra, amely jelenleg is erdőégetésből nyeri a termőföldet és erre van berendezkedve, nem foglalkozhat azzal a kérdéssel, hogy mit fog leégetni, ha már saját erdője nem lesz. Fel kell készülni arra, hogy akkor majd célba veszi a szomszéd ország erdeit. Mert nem tud mást, nem tud egyebet.  Az ilyen népet valami másra kéne megtanítani. S hiába mondjuk, hogy ehhez békeidőben kellene 200 év, mert erre nincs már 10 évünk sem „ !!

Egy Gonda István cikkben leltem rá a következő értékes gondolatra, valahogy így:

„ Ami „bio" , ami „öko" , ami „igazoltan vegyszermentes" , az nem egyéb, mint arra irányuló kísérlet, hogy a racionális elme és a materiális tudat átmentse magát a Vízöntő korába, késleltetve a szükséges, ugrásszerű átalakulást. " (Nem pontosan így hangzott, de ez volt a cikk lényege.)

Kérdés lehetne, hogy ebben az agyafúrtan zilált, megtépázottan körülményes korszakban létezhetnek-e boldog emberek ?

Válasz helyett szégyenkezve csodálkozunk rá, hogy a csökkent érzékűek, a testi fogyatékosok is mennyivel boldogabbak - látszatra is - mint mi vagyunk! Szorongattató kérdés lehetne, hogy lesz-e jövőre is árvíz ? De nem ez a kérdés, hanem hogy miért zavartuk ki országunkból a vizet, miért építettük ártéri területre a falvakat és a városokat, miért nem foglalkozunk a kissé távolabbi jövőnkkel, miért akarjuk a pillanatnyi vélt érdekeinknek alávetni unokáink leendő életterét, s főképpen: vajon mit üzen nekünk az olykor felduzzadó vízáradat ?

És még sok ezer és sokmillió kérdés van, amelyek még több panaszból szűrődtek le, s ne is soroljuk, hogy melyek ezek.

Nemrégiben városszerte plakátokon megjelent egy világon még alig ismert kifejezés: Tüzorkán. Csak annyibanban akadjunk meg ezen, hogy még ez sem véletlen ! Ezek is számunkra kódolt, szelíd figyelmeztetések.

/Szőke Lajos előadásából, valamikor 2000-ben/

Published in 2012

A Maya Naptár Végső lépései-2012-ig

Monday, 28 March 2011 07:44

tortugueroVannak, akik úgy hiszik, hogy a Maya Naptár végső napjának időpontja csak egy körforgás végét és egy új körforgás kezdetét jelzi. A magam részéről, mindazonáltal, úgy gondolom, hogy egy sokkal mélységesebb dolog felé közelgünk, mint csupán egy pont a körforgásban, mely újra ismétlődik. Az ősi maya időkből fennmaradt egyetlen felirat a Tortuguero emlékmű,  amely leírja a mayák naptárjának végét (http://bit.ly/3Ni2rD), azt mondja, hogy akkor a világmindenség kilenc ereje fog megnyilvánulni. A korszerű tudományos vizsgálatok is számos tapasztalati bizonyítékkal szolgálnak, hogy egy olyan időpont felé közeledünk, ahol a világmindenség terv kilenc fejlődési szintje (un. Alsó Világa) egyszerre fog bevégződni. Ez azt jelzi, hogy ami felé közeledünk, az nem egy új körforgás vagy váltás, hanem vége minden váltásoknak, melyek a fejlődést vezérelték a világmindenség kezdete óta. Elképzelhető, hogy egy ilyen minden váltások vége, megadja a Földnek az összhang és az örök béke alapját.

Amit most világossá kell tenni, az, szószerint, valami olyan, ami eddig még sohasem fordult elő a világmindenség történetében. Talán ez a, részben ismeretlen, küszöbön álló változás okozza azt a széleskörű tagadást, amely e pillanatban sok-sok emberen uralkodik. Ahelyett, hogy szembenéznének a társadalmi-gazdasági viszonyainkban bekövetkező változásokkal (mert az emberi tudatban bekövetkező változások magukkal vonják a viszonyaink változását is), sokan inkább valamiféle természeti vagy csillagászati eseményről képzelődnek, amelynek állítólag be kell következni 2012. december. 21-én. Mindazonáltal, a Maya Naptár nem valami olyanról szól, ami be fog következni egy adott napon, hanem az emberiség fejlődésének isteni tervét írja le, amelyben a naptár szerinti hatóerők kvantum-váltásai hozzák létre a tudatváltásokat. Tehát az emberi tudat tovább fog változni, lépésről-lépésre, e tervnek megfelelően, amíg elérjük a teremtési folyamat valódi végső napját, 2011. október 28-át. E napon a világmindenség legmagasabb kvantum állapotát fogja elérni (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau), amikor az összhangot megbontó váltások véget fognak érni. Szemmel láthatólag még nem vagyunk ott.

E tudat-fejlődési tervben most közeledünk a Csillag Hullámmozgás /Alsó Világ/ - a kilenc szint közül a nyolcadik – hatodik éjszakájához, amely 2009. november. 8-án kezdődik. Amennyiben helyesen értelmezem a Maya Naptárt, ebben az eljövendő éjszakában az emberiség történetének legjelentősebb tudatváltását fogjuk megérni. Ebben az a legizgalmasabb, hogy érzem, ahogy végül magától értetődővé válik egy viszonylag tiszta kép arról, hogyan fog megszületni egy új világ. Másrészt az is egyre világosabbá válik, hogy ez a születés valószínűleg nagy kihívást fog jelenteni. Ez oknál fogva egyre fontosabbá válik, hogy megértsük, hogy az előttünk álló egynémely nehézségek valójában az új világ megszülését segítik elő, még akkor is, ha nem minden pillanatban látszik, hogy ezt teszik. Amennyiben az emberek igazában megértik, hogyan fog ez az új világ megszületni, akkor meg tudják tartani a jövőbe vetett reményüket, mely valamivel több, mint a pusztán ábrándozás. Sajnos sok zavaros dolog uralkodik a Maya Naptár kapcsán, és sokan, akik szakértőnek kiáltják ki magukat, tagadják azon ősi maya tudást, miszerint létezik a kilenc világmindenség-erő, melyek meg fognak nyilvánulni és ezek, és nem mások magyarázzák, miért fog megszületni az új világ

Tehát, ami az előttünk álló időben történni fog, azt nem lehet megérteni csupán a Csillag Alsó Világ hatodik napjából. Az egymást átfedő körforgásokat, melyek előkészítik a fejlődési séma kilencedik, legmagasabb szintjét; ez Egyetemes Hullámmozgást, ezen hatodik éjszaka hatóerejével együtt, mind, mind tekintetbe kell venni. Ezen átfedés miatt, és az idő ezen Hullámmozgáshoz kapcsolódó felgyorsulása következtében, azt gondolom, hogy az eljövendő időszak nemcsak szokatlanul felfokozott lesz, hanem a hatóerői is igen összetettek lesznek.

Mikor ezt írom, (2009. október. 31), 1 Ben), a hatodik nap vége felé közeledünk a Csillag Hullámmozgás folyamatában, mely a vetéstől az érett gyümölcsig tart, ez a hatodik nap virágzás időszaka, mely megelőzi a hatodik éjszakát. Ahogy egy korábbi cikkben előre jeleztem, néhány közgazdásznak mostanára úgy tűnik, hogy „világméretű gazdasági visszaesés” (vagy annak legrosszabbja) már végére jár. Mindazonáltal vannak bizonyos mozgások a földön, melyek ezt megcáfolják, és inkább azzal az előrejelzéssel vannak összhangban, amit egy májusi cikkben (http://bit.ly/qeisX) adtam közre egy további gazdasági hanyatlásról, ami különösen az US dollár hanyatlásában fejeződik ki a hatodik éjszaka kezdete körül (lásd (http://bit.ly/qeisX)–ben is). Manapság számos forrás jósolja a dollár esését, de fontos megjegyezni, hogy az enyém jóval korábban látott napvilágot, és, ha helyesnek bizonyul, azt mutatja, hogy ami a gazdaságban történik, az a Maya Naptárban feltérképezett isteni terv része.

Előrejelzésemet a gazdaság további hanyatlásáról azon megfigyelésre alapoztam, hogy az éjszakák, legalábbis a fejlődési Hullámmozgás második részében, mindig azt jelentették, hogy a gazdasági növekedés legalábbis lelassul. Egy ilyen küszöbön álló hanyatlás jele az eljövendő éjszakában, pl. hogy nagy roham volt az arany iránt, ami először haladta meg az unciánkénti 1000 USD bűvös határt. Ezen felül, a bennfentes kereskedés egyik mutatója jelzi, hogy az US részvények értékének tényleges alapjait ismerők hajlamosak azt gondolni, hogy az túlságosan felül van értékelve. Még fontosabb, hogy a világ majd minden sarkában egyre hangosabban emelnek szót az olajdollár rendszer lecserélése érdekében és az US dollár, mint a világ tartalékvalutájának használata ellen is. E különböző jelek nem azt mutatják, hogy vége a „válságnak”, hanem mi mást, minthogy küszöbön áll a gazdasági hanyatlás erősbödése, különösen az eladósodott Nyugaton. Látszik, hogy a befektetők megszabadulnak a papír vagy számérték formájú eszközöktől – pont az amire számíthatunk a Csillag Hullámmozgás ezen késői szakaszában, amikor létrejön a tudatváltás nagybani átfordulása az elvontaktól a kézzelfogható gazdasági értékek felé. Tehát, miközben sokan azt mondják, hogy a változások egy összeesküvés eredményei, pl. az US ellen, valójában a felfogni való lényeg az, hogy, ha ez volna a helyzet, akkor ezeket nem lehetne előre jelezni a Maya Naptárból.

Hiszem, hogy ami a világgazdaságban történik, az sokkal mélységesebb és alapvetőbb, mint egy időleges válság, és annak a sajátos tudatváltásnak a következménye, amit a Csillag Hullámmozgás hoz.

Ahogy azt a The Purposeful Universe /nyers fordításban:

Átgondolt Világegyetem/ (http://bit.ly/yvXjH) c. új könyvemben elmagyarázom, a tudatosság elsősorban viszonyulásunk az Életfához, amely a világmindenség különböző szintjein létezik és egymáshoz ütemezett váltásokat okoz ezeken a különböző szinteken. Ez azt jelenti, hogy a tudatváltások, melyek új irányt szabnak az életünknek, ugyancsak közvetlen hatással vannak nagyban a világra és társadalomra és a hozzájuk fűződő viszonyunkra is. Egy tudatváltás, tehát, nemcsak olyasmi, ami a fejünkben megy végbe, hanem egyidejűleg kifejeződik a viszonyaink változásaiban is. Tehát a tudat váltásai és annak fejlődése kihat a gazdasági viszonyainkra is. Vagyis, a hatodik éjszaka kezdetével még további menekülésre számíthatunk az elvont érétkektől, ami, várhatóan, különös keménységgel sújtja a nyugati gazdaságokat az Egyesült Államokban és Egyesült Királyságban, melyek a világ pénzügyi központjai maradnak és ellenőrzik a pénzintézeti tevékenységek javát. Jelen pillanatban ezek a nemzetek, és különösen az Egyesült Államok annyira eladósodott, hogy valójában nincs is szükség magyarázatra, hogy mért fog bekövetkezni újabb hanyatlás a gazdaságában. Minderre azért van szükség, mert ez olyasmi, ami beindítja azt, ami, így vagy úgy, be fog következni. Miközben számos dolog beindíthat egy ilyen hanyatlást, és a sajtó a beindítókra fogja helyezni a főhangsúlyt, a hanyatlás mélyebb okait a Maya Naptárból lehet legjobban megérteni. A Maya Naptár szempontjából a gazdaság folytatódó hanyatlása tükrözi a gazdasági körforgások végéhez vezető, lépésről lépésre végbemenő változásokat, melyek a mayák végső dátumához kapcsolódnak (vagy egy új világ kezdetéhez, ha így tetszik).

Amennyiben a gazdaság hanyatlása egy új világ születésének előfeltételeit teremtő folyamat része, jogos a kérdés, hogy vajon e válság milyen mély lesz.

Akkor is, ha világos, hogy a papírpénz értéke, különösen az US dollár, csapást kap, valahogy nyitott marad a kérdés, hogy milyen messzire fognak elérni ennek a következményei. Úgy gondolom, ezt csak a születendő új világ természetének tanulmányozásával lehet megérteni. Amikor ezt akarjuk megérteni, nem támaszkodhatunk semmilyen ősi maya forrásra. A maya források csak azt mondják, hogy a világmindenség Kilenc ereje fog megnyilvánulni, mikor a naptár a végéhez ér, de semmilyen ősi felirat sem beszél arról, mi fog következni ez után. Mivel nincs anyag, azt javaslom, forduljunk a nagy Ábrahámi vallásokhoz, mint a Biblia vagy a Korán, amelyek mondanak is valamit a dologról. Amennyiben ezeket társítjuk a Maya Naptárból vett ismereteinkkel, úgy érzem, lelhetünk némi elképzelést az eljövendőkről. Hiszem, hogy minden, ami eddig történt ebben az időtervben, alá van rendelve az új világ megszületésének. Tehát, a Korán ezt mondja a 82:17-29 Szúrában: „Honnan tudhatod, hogy mi az Ítélet Napja? És még egyszer: honnan tudhatod, hogy mi az ítélet Napja?”. Azon a napon, mikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért! Azon a napon a döntés Allahé!”**Simon Róbert fordítása. Helikon Kiadó 1997. Hiszem, hogy az uralkodás eltűnése az Egyetemes Alsó Világra utal, amely elhozza az egység tudatát és a rálátást az egész lényünkre és minden korábbi cselekedetünkre. Amennyiben ezt komolyan vesszük, az maga után vonja, hogy minden láncot el kell szakítani, amellyel egyik ember a másikon uralkodik. A Biblia utolsó könyve, a Jelenések 21:4-5 ugyancsak egy megszületendő új világot ír le: „És az Isten eltöröl minden könnyhullatást az ő szemeikből; és a halál többé nem lészen, sem a keserűséggel való sírás, sem kiáltás, sem semmi fájdalom nem lészen többé: mert az elsők /korábbiak – ford./ elmúltak. És monda az ki a’ székben ül vala: Ímé mindeneket megújítok.”**Károli Gáspár fordítása.

Heckenast Gusztáv, Pest, 1857. Ez, láthatólag, azt mondja, hogy a múlt minden láncát el kell szakítani az új világ megszületéséhez. A kettőt egybe vetve az látszik, hogy az új föld születésének előfeltételei, hogy meg kell szabadítanunk magunkat a múlt láncaitól ugyanúgy, mint a más emberek láncaitól. Sokak e változásokat olyan magasrendűnek tekinthetik, hogy sokkal vigasztalóbbnak tűnhet, ha arról képzelegnek, hogy a világ véget ér és utána végig megy az összes szükséges változáson, amelyek többé-kevésbe fejre állítják a világunkat. Bizonyos, hogy hatalmas a száma a hatalomban lévő embereknek, akik nem akarják látni az egyenlőség és összhang felé vezető átalakulások létrejöttét. A fenti idézetek, mindazonáltal, némi magyarázatot adnak arról, merre vezet bennünket a gazdasági visszaesés és milyen mélységű lesz. Lehet, hogy például a pénz teljesen el fog tűnni? Úgy gondolom, az a válasz, hogy a pénz oly mértékig fog eltűnni, hogy többé már ne láncolja a világot a múlthoz. A gyakorlatban ez valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy a hasznot hajtó befektetésekről, stb. való gondolkodás okafogyottá válik, mivel nem valószínű, hogy a megjelenő új világ az elvont értékek felhalmozására alapozó növekvő gazdaság lesz. Még valószínűbb, hogy az új világ a megosztáson és a társadalom összes tagjáról való gondoskodáson fog alapulni, ahogy az Egyetemes Hullámmozgás egységtudatossága, előreláthatólag sok felfordulás után, végül is teret nyer. A hatodik éjszaka legközelebbi időszaka az lesz, amikor az átalakulás gyakorlati kifejeződéseit ki kell próbálni és megvalósítani. A jelenlegi világ szemszögéből nézve ez elképzelhetetlennek látszódhat. Mégis, nincs olyan, hogy állandó emberi természet, és a valóságfelfogásunk és az ösztönzés, hogy mit teremtsünk, a Hullámmozgás változásaival együtt változik. A Tartományi-, Nemzeti-, Bolygói- és Csillag Hullámmozgások emberei teljességgel eltérően közelítették meg az életet és az egyetemes ember, melyet a Kilencedik és Egyetemes Hullámmozgás fog megteremteni, a tudat fejlődésének megkoronázását fogja képviselni. Tehát, valószínűleg, a korábbihoz képest eltérő világfelfogással és eltérő minőségekkel fog rendelkezni. A megosztáson alapuló gazdaság, nyilvánvalóan, csak akkor válhat teljességgel lehetővé, ha az Egyetemes Hullámmozgás által hozott egység tudat sikeresen megvalósult. Annak ellenére, hogy a hatóerő váltások most gyorsan következnek, hozzá kell tennem, hogy el kell telni egy bizonyos időnek (2011 után néhány éves időszaknak) mire ez az új gazdaság felveszi a végleges formáját. Akkor hát, hogy fog a gyakorlatban végbemenni ez az átmenet az olyan embertől, aki lényegében csak magáról gondoskodik, egy olyan emberré, aki látja a minden egységét és megosztozik a teremtés gyümölcsein? Az élettapasztalásunk ilyen változása ma még olyan lehetetlenségnek látszik, mint annak idején a Berlini Fal leomlása. De, hasonlóképpen, a Berlini Fal lehullásához, mely végső soron az emberi tudat kelet-nyugat sarkításának felemelkedését tükrözte, az új világ megszületése úgy van előirányozva, hogy az a – legfőképpen nyugati elmékben fenntartott – belső és külső falak felemelkedésének eredményeképpen jön létre. Tehát, a gyanúm szerint, a hatodik éjszaka első fele során a gazdaság egyre esősebben le fog lassulni, mivel az USA népességének fogyasztása már nem lesz képes a világ ipari gépezetét tovább hajtani. Az USA világhatalma le fog csökkenni a dollár esésének eredményeképpen. Viszont, a világ egyetlen része sem feltételezheti, hogy mentes marad ennek a hanyatlásnak közvetett hatásaitól. Ebben a leszállásban egyszer csak jön egy pont, ahol számos ember ráébred, hogy többé már nem lehet feltámasztani a régi növekvő gazdaságot és többé már nem lehet visszatérni a „szokásos üzlethez”. Ezen a ponton igen elszánt társadalmi-gazdasági megoldásokat kell feltárni, hogy a népek túléljenek, akár a szószerinti fizikai értelemben is, mivel nyilvánvalóvá válik, hogy a múlt gazdasági kapcsolatainak és a gazdasági láncainak természete okozta a gondokat. Feltehetjük a kérdést, például, hogy mi fog történni, ha a gazdaságilag fontos országok népességének jelentős része nem lesz képes fizetni a jelzálog kölcsönét?


Ezeknek az embereknek majd tömegesen el kell hagyniuk a házaikat, úgyhogy a bankok tulajdonában lévő számtalan ház üresen fog állni, miközben az emberek az utcán vannak? Ez egy olyan helyzet, ami már megtörtént Detroit néhány külvárosában, ahol korábban autókat gyártottak. Tehát ez a forgatókönyv nem feltevés, hanem bizonyos határok között, korlátozott léptékben már meg is történt. Nagy valószínűséggel az fog történni, hogy fizetési haladékot fognak követelni az adósságokra, hogy az embereknek többé már ne kelljen fizetni, hogy a házaikban maradhassanak. Lehet, hogy a nagyobb léptékben ezt megelőzi, hogy bizonyos nemzetek szükségesnek fogják látni, hogy nyomást gyakoroljanak az államadósságok elengedése érdekében, hogy fennmaradjon a világ egyensúlyi állapota. Amennyiben az adósságok ilyen halasztása intézményessé válik, ez valószínűleg megszünteti a pénz és a múlt láncainak hatalmát, amely ma még fennáll. Ez hatékonyan meg fogja teremteni az utakat a fenntartható gazdaság felé, amelyben az kap hangsúlyt, hogy az emberek szükségeltét a jelen pillanatban kell teljesíteni (visszatérve a múlt láncainak elvágásához). Ez természetesen sehogy sem lesz forradalom nélkül, és mint ilyen, valószínűleg világméretű lesz, mivel a világ gazdaságai jelenleg igen mélyen egymásba vannak gabalyodva. Valószínűleg az USA-ból fog elterjedni a világ legnagyobb része felé. A világ társadalmi-gazdasági rendszerének ez a hatalmas átalakulása valószínűleg 2010. július. 17 (a Világmindenség Közeledés)** és a Csillag Hullámmozgás Hetedik Napjának kezdete (2010. november. 3.) között fog bekövetkezni. Természetesen, ez sok olyan egyéb uralmi rendszer feloszlatását fogja szolgálni, melyeket a világ legfőképpen a Nemzeti-, de a Bolygói Hullámmozgásból is örökölt. A hatóerők tekintetében ez az időszak, 2010. július. 17. – november 3, az elő-Egyetemes Alsó Világ és a Csillag Hullámmozgás átfedése során teremtődik meg.*** Amit ez a forradalmi időszak legvalószínűbben elér, az a hozzá kapcsolódó kormányzati és nemzeti fennhatóságok csökkenése (nem valamely adott kormány fennhatóságáé, hanem a kormányzati fennhatóságé, mint olyané, amit az emberiség a Nemzeti Hullámmozgásoktól és annak apajogú tudat-keretétől örökölt. Mondani sem kell, hogy egyesek majd megpróbálnak előnyöket kovácsolni egy ilyen helyzetből). Komolyan fel fog merülni a kérdés, hogy mire kellenek a kormányok és az országhatárok, „mikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért.” Az én látomásom, hogy a Világmindenség Közeledés és a Csillag Hullámmozgás hetedik napja között eltelt időszakban ekképpen az emberi művelődés teljes körű nagyjavítása fog bekövetkezni.. Ekkor lesz az egyéni ösvények megválasztásának ideje is. Miért fog ez a 2010. július. 17. – és 2010. november. 2. közti időszak ilyen forradalmi átalakulásokat hozni? Nos, van két korábbi időszak, amely említésre méltó párhuzamosságot mutat ezzel a most eljövendő szakasszal. Az egyik i.sz. 1498—1617, a reneszánsz, amely széles értelemben a hűbérúri /feudális/ rendszer bukását jelentette, mely a Vatikánt tekintette a világhatalom végső forrásának, valamint az újkor kezdetét hozta. a második az 1986-1992 időszak, amely a demokratikus forradalmak hullámát hozta (beleértve a Berlini Fal leomlását) és olyan világot eredményezett, melynek féltekéi többé nem voltak elkülönülve. Azt is észrevehetjük, hogy a két kapcsolódó forradalmi időszak a szellemiség új kifejezésébe torkollott, az első esetben a reformáció, a második esetben az Egybehangzó Összerendeződés****, mely, valamiképpen a napjaink sokfelől összeválogatott New Age mozgalmának kiindulási pontjává vált. Ez azt is jelezheti, hogy ugyanebben az időben, a Világmindenség Közeledést követően, egy új szellemi ébredés fog bekövetkezni. Mivel a Világmindenség közeledés lesz az egység tudat első fuvallata, ez azt vonja maga után, hogy az emberek isteni késztetést kapnak, hogy osztozzanak az egész teremtés egységében és felismerjék azt. Hiszem, hogy ez egy szavakon túli szellemiség lesz, amely az istenség közvetlen megtapasztalásán alapszik. Vagyis, míg a reformáció olyan felébredés volt, mely az írott szót hangsúlyozta, a New Age mozgalom ezoterikus eszmékből eredt, melyeket néha csatornáztak vagy elbeszéltek, hiszem, hogy az előttünk álló szellemi felébredés nem olyasmi lesz, amit szavakban meg lehet fogalmazni, hanem az egyszerű tudáson fog alapulni. Úgy érzem nyitott kérdés, hogy ez a 2010. július 17. és november. 3. közti átváltoztató forradalom békés lesz-e, de az 1986-1992 közti időszakkal való párhuzamossága azt jelzi, hogy ez legalábbis lehetséges. Mindazonáltal, az világos, hogy az emberek meg fognak oszlani aszerint, hogy együtt akarnak-e áramlani a bejövő hatóerőkkel, melyek az új világ felé vezetnek, vagy ellenállnak és a múlt rendszerek fenntartására vagy azok visszaállítására törekszenek. Tehát nem csoda, hogy hatalmas erők próbálják a Maya Naptárt úgy beállítani, hogy azt mondja, hogy 2012. december. 12-én történni fog valami. (Ennek jellegzetes példája a 2012 c. hollywoodi mozi, ami egy katasztrófa film, de a legtöbb New Age guru előkészítette a talajt ezen alaptalan félelmek számára, mert csak ezt az egy időpontot hangsúlyozták, és elhallgatták, hogy a Maya Naptár a fejlődés kilenc szintjét tartalmazza.) Hogy az emberek miként fognak viszonyulni ehhez a változáshoz, az attól is függ, hogy az emberek mennyire értik a Maya Naptárt és a világmindenség tervet, e pillanatban csak egy elenyésző kisebbség van tudatában a naptár igazi formájának, vagyis a kilenc világmindenség hatóerő megnyilvánulásának. A nagy többség, valójában sohasem ismeri fel a tudatosan az előttünk álló dolgokra figyelmeztető jeleket. Viszont, amennyiben megértik, hogy a magas szintű változások egy isteni tervből erednek, ez azt jelentheti, hogy bekövetkezhet egy szellemi felébredés. Amennyiben ez megtörténik, nem fognak arra hajlani, hogy a körülöttük zajló változásokat csak jelentőség nélküli zavaros eseményeknek tekintsék, ahogy az uralkodó sajtó biztosan be fogja állítani azt. Tudván, hogy az egész naptár a tudat fejlődési folyamatában való részvételről szól, nagy veszély van abban, hogy az emberek azt hiszik, hogy a Maya Naptár csak egyetlen napról szól, amelyben valamilyen esemény történik, legyen ez a kitaláció a „pólusváltás”, „csillagok együttállása”, „X Bolygó”, „világvége” vagy „tudatváltás”. Ez egy hihetetlenül gyermeteg, végtelenül babonás természetű elképzelés, amely azt hiszi, hogy az új világ csakúgy lehull az égből az emberekre, anélkül, hogy tevékenyen és tudatosan részvét vennénk az egység tudatához vezető folyamatokban. A valóságban elsöprő jelentőségű bizonyítékaink vannak, hogy a Maya Naptár, a tudatváltások sorrendjét írja le, amit még magasabb gyakorisággal fogunk megtapasztalni 2010. július. 17. után, és még kifejezettebben a tényleges Egyetemes Hullámmozgás 2011. március. 8-i kezdete után. Csak 2011. október. 28-án fejeződnek be a váltások, és az egység tudatosság állandósul, ami egy ezredéves béke alapját fogja szolgáltatni. Ez a rezgésszám növekedés, történetesen, azt is megmagyarázza, hogy milyen hatalmas nagyjavításon mennek keresztül az összes uralkodási rendszerek és milyen rövid időszak alatt. Az én ajánlásom, az erkölcsös életen és igazmondáson túl, hogy tanuljunk meg élni a kilencedik szint áramlásával (http://bit.ly/WWjiG). Maradj a folyó közepén és összpontosíts az új világ megtestesülésére.

undrwrldsCarl Johan Calleman Seattle, 2009. október. 31, (1 Ben) www.maya-portal.net www.calleman.com * Az US dollár jelentős esésének hatásai a gazdaságra nem mentesek a bonyodalmaktól. A belkereskedelem elviekben (ez egy durva egyszerűsítés) érintetlen marad, míg az US árukivitel versenyképesebbé fog válni. Mindazonáltal, biztos, hogy ez gyengíteni fogja az USA világhatalmát, mivel a vállalatait alacsonyabb áron lehet megvásárolni külföldi pénznemekben és mivel pl. az olaj behozatal sokkal drágábbá válik. ** Korábbi könyveimben tétováztam az Egyetemes Alsó Világ hosszával kapcsolatban, néha azt gondolván, hogy egy 260 nap hosszúságú tzolkin kör lesz, néha meg azt, hogy ez a Csillag Alsó Világ tizenkettedike lesz, ami 13 x 18 = 234 napot tesz ki. Ahogy közeledünk a végső átváltási forgatókönyvhöz, azon gondolat felé kezdek hajlani, hogy az Egyetemes Alsó Világ 234 nap hosszúságú lesz, melynek kezdetét 2011. március. 8-ra teszem amit, megelőz az elő-Egyetemes Alsó világ kezdete 2010. július. 17-ével. Az a bizonytalanság ebben, hogy láthatóan nincs ősi maya forrás, mely leírná a 18 napos oxlahunkin időszakot, pedig ez lenne az ésszerű. Másrészt az ősi mayáknak nem kellett foglalkozni az új világba való átalakulás forgatókönyvével és valószínűleg figyelmen kívül hagyták ezt az időszakot, míg ez nagyon fontossá válhat a mi időnkben. Valójában van egy korábbi példa, mely szerint a mayák csak akkor követtek egy körforgást, ha a hatásai valóságossá váltak. Ez az un. Rövid Számlálás 13 katun-ja, amelyeket a Klasszikus Maya időkben nem vizsgáltak, feltehetően azért, mert a hatásait még nem érezték elég erősen. Csak később, a Klasszikus Utáni időkben váltak ezen Rövid Számlálás hatásai olyan erőssé, hogy ezek lettek a mayák által követett uralkodó körforgások, úgyhogy felváltották a Hosszú Számlálást és központ naptári körforgássá váltak. Így hát, ha a Klasszikus Mayák nem a Rövid Számlálásra alapozták a naptáraikat, még jóval kevesebb okuk lett volna a 18 napos szakaszt figyelembe venni, ami számukra csak az igen távoli jövőben fejtette volna ki a hatását. *** Amit itt eljátszunk, az kölcsönös egymásra hatás az átfedésben lévő időszakok között, melyek úgy keletkeznek, hogy a Csillag Alsó Világot felosztjuk 13 részre is meg 20 részre is, tzoolkinban lévő trecena és uinal hatóerői közti átfedésekhez hasonlóan. Amikor a Csillag Alsó Világ 4680 napját elosztjuk 13-mal, ez 13 napot és éjszakát eredményez, melyek 360 nap hosszúak, de, ha 20-szal osztjuk, akkor egy hullámmozgást eredményez amely 234 nap hosszú. **** A Világmindenség Közeledés (Összerendeződés), felhívása július 17-18-án, és a Harmonikus Összerendeződés (Közelítés), tehát, közvetlen párhuzamban állnak annyiban, hogy ami a Harmonikus Összerendeződés volt a Csillag Alsó Világban, ugyanaz lesz a Világmindenség Közeledés az Egyetemes Alsó Világban. Ez azt jelenti, hogy a Világmindenség Közeledés nemcsak egy átváltoztató politikai időszak kezdetévé fog válni, ahogy az 1986-ban történt, hanem azon szellemi felébredés első fuvallata lesz, ami később teljesen ki fog fejeződni az Egyetemes Alsó Világban. Világmindenség Kilenc szintje (Alsó Világok), melyek a Maya Naptár végére vonatkozó egyetlen fennmaradt maya felirat szerint (Tortuguero Emlékmű 6) a végnapon meg fognak jelenni. Jelenleg a nyolcadik szinten (a Csillag Alsó Világban) élünk és felfelé törekszünk a Kilencedik, legmagasabb szintre, az Egyetemes Alsó Világába.

Forrás: http://grou.ps/houseofmysticlight/blogs

Published in 2012

2012 - A MAJA NAPTÁR TITKAI

Monday, 28 March 2011 07:31

A Maja naptár iránt az elmúlt években nőtt meg az érdeklődés a 2012-es évvel összefüggő várakozások miatt. A naptár sajátosságainak vizsgálata a világegyetem fejlődésének egy eddig ismeretlen értelmezését kínálja, a kozmikus terv elméletét. A Maja naptár tulajdonképpen az a hiányzó láncszem, mely megteremti a kapcsolatot a mindenség és a teremtésben résztvevő emberiség között egy nagyszabású evolúciós tervben. A Maja naptár újraírja a történelmet, újraértelmezi a világegyetem eredetét és fejlődését, amelyet immár tudatosnak és irányítottnak kell tekintenünk.


Mi a Maja naptár?
Világunk látszólag káoszba és eddig sosem látott mértékű anarchiába süllyedésével sokan tesznek fel olyan kérdéseket, mint: „Honnan ered a Maja naptár?”, „Kik voltak a maják, hogyan szerezték meg tudásukat az időről?”, és a legfontosabb: „Miért is fontos a Maja naptár?”


Az idő egyedülálló érzékelése
Az utolsó kérdés megválaszolásához meg kell határozni, mitől különleges a naptár. A Maja naptár alapvetően másfajta időérzékelésen alapul, mint a világ összes többi ismert kalendáriuma. Míg a keresztény, a mohamedán, a zsidó vagy a buddhista naptárak csillagászati ciklusokhoz kötöttek, úgymint a Föld forgása a Nap körül, vagy a Hold Föld körüli forgása, addig a jövendölő Maja naptár nem ilyen. Ez nyilvánvaló abból a tényből is, hogy míg a Maja naptárnak vége van, a csillagászati ciklusok meghatározhatatlan ideig folytatódnak.


A tudatosság következő szintje 2011. október 28-án tetőzik
Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenfelűl a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejlődését. Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tetőfokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvetőbb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a művészet, a műszaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

 

A kilenc szintes piramis
Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak az nem más, mint az a számos motívum, melyek a maja alkotásokban figyelhetők meg. Olyan motívumok, melyek megerősítik, hogy az isteni terv munkája egy lehetséges értelmét adja életünknek. A maja naptárrendszer legjelentősebb metafórája a kilenc szintes piramis, melynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

A Tortugero 6 emlék
Az egyetlen létező ókori feljegyzés arról, mi történik a naptár végekor nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, nem az X bolygó eljöveteléről és nem is a napkitörésekről tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szintű piramis istenének a naptár vége utáni eljöveteléről szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tetőzik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejlődése.

A megújult világ egyetlen útja
A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez és ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból, amely vissza nem térő alkalmat kínál számunkra, hogy megteremtsük a szeretet világát.

 

Published in 2012

plejadA mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját. A Fiastyúkot úgy is ismerik, mint a Hét Növér. A mi előnyös pontunkból, a Fiastyúkot, mint 7 csillagot látjuk. Aktuálisan 8 csillagból épül fel a Fiastyúk és a mi Napunk a Fiastyúk csillagkép 8. csillaga. A teljes csillagkép, beleértve a mi teljes naprendszerünket, egy óriási spirált formál a Tejút galaxisában. Körül-belül 26.000 év szükséges a mi Napunknak az Alcyone körüli utazáshoz. A mayák erre hivatkoznak, mint Nagy Ciklusra. (1.)

Itt található a fény egy öve, ahogy Alcyone-n keresztül kiterjed a spirálba. Ahogy a mi Napunk halad az Alcyone körül, ki és belép ebbe Photon övbe. Napunk keresztül halad a Photon övön megközelítőleg 2000 év alatt és a övön kívül 11.000 évig. A teljes ciklus felépítése: a naprendszerünk belép a Photon övbe (2000 év), kilép a Galaktikus Éjszakába (11.000 év), és ismét be (2000 év), és ismét ki (11.000 év).

A Nap kering az Alcyone körül és a Föld kerint a Nap körül. E tény eredményeképpen, a Föld még a Nap kapcsolatba kerülése előtt kapcsolatba kerül Photon övvel. Amint a Nap megközelíti a Photon övet, a Föld ki és belép a Photon övbe mindaddig, amíg a Föld keringési pályája teljes mértékben belülre nem kerül. A tavaszi napéjegyenlőségkor, a Föld a legközelebb volt a Photon övhöz. Körül-belül az 1987-es tavaszi napéjegyenlőségkor, 11.000 éves Galaktikus éjszaka után, a Föld ismét belépett a Photon övbe, megkezdődött a Nagy Ciklus befejezése. A Föld keringési pályája miatt a Föld a Photon övben egy hétig tartózkodott 1987-ben. Minden évben, a Nap egyre közelebb került a Photon övhöz. 1988-ban a Föld a Photon övben tartózkodott 3 hétig. 1996-ban a Föld a Photon övben volt megközelítőleg január 18-tól május 23-ig. Minden évben, az idő hossza növekedni fog 2012-es esztendő téli napfordulójáig, amikor a Föld teljes keringési pályája a Photon övben lesz, és ezzel a Nagy Ciklus véget ér. És ez az a dátum, amikor a mayák naptára is végződik. (2.)

Amint a Nagy Ciklus befejeződik, valami érdekes fog történni a Fiastyúk csillagképben. A Maya csillag a Fiastyúk csillagkép 3. csillaga. A Maya csillag 2000 év alatt halad át a Photon övön és nagyjából 1.200 évig van kívül. Az ő Alcyone körüli keringési pályája rövidebb, mivel közelebb van az Alcyone-hoz. A mi Napunk a Photon övbe lépett 1998-ban és teljessé válik jelenléte az övben 2002-re. Amint a Napunk elhagyja a Galaktikus éjszakát és belép a övbe, a Maya csillag már belépett a Photon övbe. Ez a két csillag szinkronizált lesz ebben az időszakban. És ahogy a Maya csillag visszatér a Photon övbe, a Fény Maya Lényei visszatérnek a Földre segíteni nekünk, amint a Nagy Ciklus befejeződik. Nagy Események bekövetkezése készülődik és az Ősi Bölcsesség visszatér a Földre. Tudd, hogy ti mindannyian kiválasztottak vagytok a földi ittlétre ebben az időben, hogy megtapasztaljátok mi fog történni.

Published in 2012

A maják 7 titkos jóslata

Thursday, 26 April 2007 16:11
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai is de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett  jóslatokat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmazza, egy korszak végét, mely csak a maya műveltségben maradt fenn ősi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri (Galaktikai) Ismeretek által.
Elvesztek a babilóniai kaldeusok ismeretének az adatai, elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a monda szerinti férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!

Az első maya jóslat első sorai nekünk magyaroknak is szólnak, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása!  Hatalmas feladat kevés idővel!

Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a  vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította!

Elménkben kell felépíteni ezen utolsó anyagi műveltségünk (civilizációnk) világegyetemes (KOZMIKUS) PIRAMISÁT  minden jelképével, magyarázatával és ismertetni a nagyvilággal!

Az eddigi  ismeretek alapján tudjuk, hogy a maya Naptár 2012, december 22.-ére jelzi az utolsó korszaka végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen korszakokról van szó és ahogy egy korszak befejeződik, úgy születik meg egy újabb; de a 2012-es korszakváltozás különbözik a többitől, mivel  ekkor fog befejeződni egy Nagy Év is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításának mivel újra kezdődik el egy NAGY ÉV  egy új 5125 éves korszakkal, azaz a mayák pontos számolása után 5184 évvel! Nem lesz vége a földi életnek!

A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison,  Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol az évszám az Kr.e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az  utolsó anyagi műveltség (civilizáció) idejét, de a  különbözőműveltségeknek különbözőideje volt a valóságban attól függően, hogy milyen erővel hatott rájuk a HUNAPKU ereje.

A mayák egyetemes nyelve a számtan volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetők a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek a  Kr.u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk. Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk  kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerű gondolkodású emberek voltak.  Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a korszakokat, hiszen korszakokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerő, a villamos-delejes (elektromagnétikus) erőnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az erőnyüket a Földanyára.

A magyarázataikat megismerve erősödik meg bennünk az a vágy, hogy  népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból  más népeknek az ősi titkos tudományát!  Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi paprendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az időnemcsak a tudomány, nyelv és hit  újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új anyagi műveltség (Civilizáció) ajtaja fog előttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetőkre van szüksége.

A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölők bilincsbe verőláncait. Az elsőjövendölést pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek!

Felhívás a közel jövőszerencsétlenségeire, melyek már  többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félőknek a lelkébe, hogy mindez könnyíthetőlegyen a nagytudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudnák segíteni a népeket, az emberìséget.

Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis beszélgetésünk is hozzásegít az ősi nagy csillagrendszeri (galaktikai) magyar tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a titokzatos meséktől melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az ősi papirendek világegyetemmel kapcsolatos (galaktikai) ismereteit. Megismerni a vallásunk, a vallások anyagi okát, megismerni a Teremtést.

1999. augusztus 11.

Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással (eklipszével) és csillaghullással. Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe!

Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi  hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.

Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.

Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.

Ezzel az évszámmal kezdődik el az elsőJóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi VILÁGMINDENSÉGI (KOZMIKUS) KERESZTJE, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét.

 

                                                 Vízöntőjegye

                                                            !

tauro, bika jegyű-------------------------föld-------------------------skorpió jegye

                                                            !

                                              leó, oroszlán jegye

 

Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak.

IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között.

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. Az villamos-delejes (elektromagnétikus) ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz  a föld minden lakójára!

Mindezt a mayák egy igen  egyszerű mondattal fejezték ki: "Az emberek megbolondulnak!" És láthattuk, hogy az  állatok is ekkor kezdték elveszíteni az tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez az villamos-delejes (eletromagnétikus) erőcsökkenése miatt! A nap kevesebb erőnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb erőnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerüen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya.

Ez a Jövendölés anyagi kezdete, a Jövendölés oka és maga a Jövendölés ennek a következményét írja le.

A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papirend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét  IGEN,  egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő(pozitív) erőnyét használva!

Igazi lelkivezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi  szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA nem lesz a földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része!

A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Õ erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az őéltetőereje által!

Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.

Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belsőlüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a  bírája azon cselekedeteinek amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat.  Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.

A elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A földön az éghajlati változások rekkenőhőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegőszennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!

A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ időszaka után. Ennek a keringése, időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk  működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.

Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

Ilyenkor történnek a  nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható  és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint "az időmely nem idő"!

Tehát valójában az utolsó 20 év  az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erőhatása a földön.

AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS  az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő- változást okoznak testében, lelkében, vagy a  fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely  az emberiség félelmére építetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges  lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

A villamos-delejes (elektromagnétikai) erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen  megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának  gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más  világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.

A HATODIK JÖVENDÖLÉS  megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnődolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.

Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.

Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem  engedni meg azt, hogy elérje  a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.

Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.

Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő(magnetikus erő) az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben mint a mayák---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi időszükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.

A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott  tárgy az lehet igen zavaró (negatív) hatással a földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró (negatív) istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok misztiszizmusa. Számtani, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit az anyagi jelenségek által.

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS.

Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS)  HAJNALBA és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy  csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza  földünk minden élőlényét és akkor már megengedi  az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét  fog sugározni!

Ez maga már a HUNAPKU új erőnye,  és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg  az új EMBER, A VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel (Civilizációval) egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!

Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!

Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.

Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Világegyetemi (Galactikai) Alkotó Ember ember lesz!

Visszaáll  az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított VILÁGEGYETEMI VALLáS az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?

Itt Mexicóban az elsőFÕPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek  igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a földön élőemberiséget a Naprendszerünk körpályája VILÁGEGYETEMI ÉJJELÉN.

A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rend ez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.

A hosszú kutatóutamon találkoztam még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem.

A cél, a munka megvan, csak időés erőny hiányzik, azaz a kevés idő, mely még megadatott a HUNAPKU azon kevés erőnyének, mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából!

Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz!

Ne felejtsd el szegény Magyart!----nem! nem! a Jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy ma egyedül áll fenn mint annak a régi nagy papairendeknek egy önálló állama, mely tanított, alkotott!  Nem  hagyta elfeledtetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is de bennünk él!

Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben!  Ébredj magyar mély álmodból!............................

 

Mariann dePluer
forrás: http://www.magtudin.org/A%20Mayak.htm

Published in 2012

Read 55367 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…