Szférák a Nap és a Föld között

Rate this item
(0 votes)

Vay Adelma (1840-1925) 1880-ban írta, a magát Ágoston szellemnek nevező entitás sugalmazására a "Szférák" című médiumi munkát. A könyvben a köztes létbeli életet mutatja be, ahol a szellem a földi élet után minősége, valódi jelleme szerint a bemutatott hét szféra valamelyikébe kerül. Maguk a szférák is alszférákra tagolódnak, a sokféle lélekbeli árnyalatnak, tulajdonságnak megfelelően. Az alábbiakban, egy negyedik szférában tartózkodó szellemlény esetét szemlézzük.

Ágoston: E szférát már mennyországnak is nevezhetnénk, hiszen ez a béke és jóság birodalma. Innen mennek a béke szellemei a Földre, hogy az emberek szívét jóra indítsák. Sokan jönnek ide olyanok, akik a földön sokat szenvedtek. E szférában két barátom van, az egyik Adolf, fivérem fia; a wörthi csatában esett el. Mélyen megszomorodott szüleinek egyedüli vigaszuk az ó túlvilági közleményei voltak, amelyeket itt időrendben közlök. Adolf üzenete szüleihez, 1871. február 16.

Jóakaró szellemek vezettek ide a médiumhoz és a közlés útját-módját is megmutatták; valóban jólesik szellememnek, hogy nyilatkozhatom, mert nincs elszomorítóbb az emberi test levetése után, mint azok a korlátok, amik az emberek és szellemek közt az előbbiek tudatlansága következtében fenn állnak.

... Már most, édes szüleim, közölni akarok veletek mindent, ami utolsó földi levelem óta történt. A csata előtt buzgón imádkoztam értetek, kértem Istent, hogy tartsa meg életemet számotokra, hogy gyámolító tok lehessek öregségetekben. Másképp történt! Ott feküdtem sok jajgató közt, de mégis éltem! Különös pillanat volt az egy percnyi kettős élet. Rángatózva feküdt ott testem és szellemem: az lelkem, mint kivált elem, az emberi szervezeten kívül volt. Még láttam egy fluidikus áramot, mint világos felhőt, a testből kiáramlani, amelyet lassanként magamhoz vonzottam és, hogy azt szellemem ideg és érző rendszerévé alakítsam és magam körül helyezzem? Csak ekkor halt meg testem egészen; úgy tűnt fel nekem, mint egy levetett felsőkabát, amelyet az ember már nem hordhat tovább.

Most már öntudatomat teljesen visszanyertem s tudtam, hogy a csatában elestem. Először is szegény anyámra gondoltam, azután atyámra, testvéreimre és minden szeretteimre. Éreztem, hogy nagyon megsirattok és ez igen fájt nekem. Mihelyt az idegszellemi szervezés, érzékképzés folyamata bevégződött, tudtam mozogni, gondolkoztam, hallottam és felismertem a térben való haladás eszközét és módját.

A szellemnek a durva emberi szervezetből való megszabadulása valami dicső, nagyszerű! Mert az emberi test érzékei és képességei nem mások, mint szelleme érzékeinek és képességeinek megsűrűsödései. Mihelyt az "ember"-t levetkőztük, előkerülnek a szellemi ismeretek, érzékek és szervek, vagyis a szellemi élet nyilvánulásának eszközei.


Tehát én már ideát voltam, szétnéztem és láttam magam körül hozzám hasonló lényeket, szellemeket minden fokozatból; fokozatukat idegtestükről lehet felismerni. Láttam tiszta, szép fényalakokat, melyek rendkívül gyönyörködtettek, éppen úgy, mint mikor a Földön egy fennkölt, nemes emberrel találkozunk. Találkoztam itt gyermekkoromban elhalt nővéremmel. Ö vezetett, bátorított és szellemileg felüdített. Mindjárt hozzátok akartam jönni, de nem engedett, azt mondta: "Később!" Később el is jöttem és utat-módot kerestem, hogy nektek nyilatkozhassam. Isten segítségével ez sikerült is. Végtelen szeretettel gondolok mindnyájatokra és szívből üdvözöllek titeket. Oly boldog vagyok, látva, hogy fájdalmatokat keresztény módra tudjátok viselni. Ez vigaszt, megkönnyebbülést és erőt is ad nekem. Ami engem illet, szorgalmasan tanulok. Sohasem henyélek; a szellemi tevékenység és a munkálkodás lehetősége végtelen. Boldog vagyok abban a tudatban, hogy mi mindnyájan bensőleg össze vagyunk kötve és hogy a szeretet köteléke örök.

 

1871. március 29.: Isten nevében üdvözöllek benneteket, kedves szüleim.
Szellemem világosodik, jobban tudok gondolkodni, szabadabban mozgok, múltamra messze visszaemlékezem és bepillantok jövő feladatomba. Gyarapodom erőben és tehetségekben, egész természetesen és jól érzem magamat mostani életfeltételeim közt. Lebegek és mozgok, mint ahogy a földön jártam, mert helyet változtatni másképp nem lehetett. Ugyanazokból az okokból és feltételek mellett, melyek alapján a Földön az agy segítségével gondolkoztam, gondolkozom itt is, de agy nélkül. Az utat a médiumhoz fluidjaim segítségével találom meg, amelyek egyenesen a médium gondolkodó szerveire irányulnak. Amit képbe foglalva mondani akarok a médiumnak, azt mint lenyomatot fluidjaiba, agyrostjaiba és idegeibe viszem át, az azokba lassanként besűrűsödik, mialatt keze gépiesen mozog és ír.

Nekem is nehezemre esik az ideiglenes testi elválás tőletek, de gondoljunk a viszontlátásra ideát! Isten mindent a legjobbra fordít, teljes szívemből adok neki hálát és kérem, hogy drága anyám fájó szívét gyógyítsa meg.

1871. április 22.: Drága szüleim!
Végtelen jólesik, hogy szavaimból vigaszt merítettetek. ... Ha végigtekintek lefolyt földi életemen, ha át gondolom jó anyám ápolását, atyám gondoskodását, az áldozatot, amibe neveltetésem, kiképeztetésem került, úgy ez a legmélyebb hálára indít, mert mindez nekem örök, szellemi haszon. Ti, immár érett férfiúvá fejlődött fiatoknak nem örülhettek, örüljetek szellemének, akit a ti szeretetetek tanított. ...
Atyám hite és szilárdsága világított előttem és tartott fenn, amikor az anyagi élet kínos órák alatt anyagtalanná változott át. Különösen, ha a halál, oly gyorsan jön, a szellemnek erősnek kell lennie, hogy magát gyorsan feltalálja.

 

1871. május 26.:
El sem tudjátok képzelni, mily boldogsággal tölt el, hogy ti az én szellemi életembe behatoltatok! Isten szeretete és végtelen jósága sohasem szakítja el a szellemeket az emberektől, ezt csak az emberek teszik. Van sok szenem, akinek képzettsége oly alacsony fokú, hogy magát a megnyilatkozás módját sem ismeri; de azok, akik a testtől való megszabadulásuk után jobb belátásra virradnak, igen, azok látják a közlekedés útját és sajnálkoznak az elválasztó szakadékon, amit az emberek a maguk és a szellemvilág közé vontak. ...

A szellemi dolgok tanulmányozása lényegesebb hasznot hoz a Földnek, mint minden pozitív földi kutatás, mert ez mindig csak változó anyagot kutatja, ellenben amaz maradandót, örökkévalót. ...
Könnyen nyilatkozom a médium kifejezésmódjával, amit többé-kevésbé mégis magamévá kell tennem, de hajlékony fluidjait én irányítom. ...
Amily különbözők az emberek a földön járásuk, hangjuk, kifejezésük, viselkedésük, ízlésük, nézetük és gondolkodásmódjuk szerint, épp olyan különbözök a szellemek is mindenben. Láttam némelyeket, akik velem együtt estek el, ott maradva az iszonyat helyén, tovább küzdöttek és harcoltak, úgy hogy Kaulbach "Hunok csatája" műve jutott eszembe. Mások fényfelhőként bontakoztak ki az öldöklésből, a vérfürdőből; maguktól szálltak magasra szellemiségük és tisztaságuk törvényénél fogva, mint ahogy a gőz felszáll a vízből; ez is csak víz, csakhogy szellemesített víz, de mint ilyen a legnagyobb erő. Úgy szállnak fel e tolongásból a szellemek, (tisztaságuknál fogva erőteljesebben), mint azok, akiknek vissza kellett maradniuk. Én is úgy éreztem, hogy felfelé vonzanak és visznek, amikor kistestvérkém itt volt.

Dicső festmény volna ez, megpróbálom nektek leírni. Lent, a holttestekkel fedett csatatéren van Adolf, tátongó sebbel, homlokából és szívéből patakzik a vér, sápadt és halott; még ott van lankadt kezében a fegyver, mintha az ellenséget akarná űzni! Nyögő és fájdalmak közt vergődő emberek és lovak mindenütt! .
A csatatér felett a levegő éterében látom: dühöngő, tomboló szellemek, hosszú fluidikus fejekkel; többágú villamos koronával, kígyózó szárnyakkal eltorzult sovány arccal, valóságos fúriák és démonok. Ott e borzasztó lények közepette dicső aranyfény, fényfelhő, mely a Földről az elektromos felhőkön keresztül emelkedik fel, a gonosz szellemeket, mint polyvát szétkergetve, egyenesen' az ég felé szállnak. E fényfelhőben látjátok az idelent szenvedők véd-szellemeit is. Arany koronát hordanak, fátyolszerű szárnyaik vannak hosszú-hosszú felhő formájában. Az én maradványaim felett is látok ilyen fényalakot, melynek pompás hosszú aranyhaja szelleme fluidikus kiáramlásának tekintendő. Arca szelíden mosolyog, biztos a repülésében és zsákmányát az irtózatos csatatérről biztosan viszi el. Szárnyain visz engem, betakarva jótékony fluidjaiba, mintegy puha ágyba fekve; rámosolygok, mint gyermek és lefelé mutatok, oda, ahol szülővárosom szürke tornyai látszanak.34 Kis kép ez, mint valami látomás a ködfátyolban; a lakhely, ahol szüleim laknak, atyám az íróasztal mellett ülve, anyám fejét lehajtva imádkozik. Rám gondolnak és mindkettőjük szívét aggodalom tölti el miattam. Igen, odamutattam akkor szorongó lélekkel, de angyalom felfelé, a magasba mutatott: "Magasabbra tekints, fáradt szellem, ott tiszta szellemek várnak reád." ...

Mindent egyszerre szeretnék megérteni és előadni és végre is forró imává olvadva kell elnémulnom: "Uram, Istenem, mily nagy és végtelen is vagy Te! Remegő szellemem egészen el van telve szereteteddel és kegyelmeddel, Te Őslény! Mily dicsőségre teremtettél engem, s én bűnbe estem és eltávolodtam Tőled, engedetlen és háládatlan voltam.

Atyám! Te megbocsátasz nekem kegyesen, mert látod a kimondhatatlan fájdalmat, melyet vétkeim felett érzek. Neked élni, mily gyönyörűség! Emlékezzél meg, Uram szeretteimről, küldd hozzájuk kegyelmedet, Lelkedet!"
(Itt a médium keze megállt, az írás megváltozott és a nagyapa szelleme írt tovább.) A médium az írás közben csakugyan hevesen zokogott és olyan érzése volt, mintha mindezt átélte volna.
"Én, Adolf nagyatyja, átveszem az írást, hogy a fenti szavakat befejezzem. A médiumnak megnyugtató fluidra van szüksége, ezt akarok neki adni. Az a kötelék, mely szellemet és embert összefűz, fluid-magnetikus és villamos.

A médium útján való közlésnél három dolog a fontos:

  1. A médium befolyása a szellemre.
  2. A szellem befolyása a médiumra.
  3. Maga a közlemény.

Gyakran a médium befolyása vagy ereje a szellemekre erősebb, innen a többé-kevésbé gépies médium. A szellem többé-kevésbé a médium nyelvén, annak kifejezéseivel, annak stílusában nyilatkozik fluidjainak hajlíthatósága szerint. A szellemeknek életdelejességre van szükségük, hogy nyilatkozhassanak. Legjobb, ha a médium maga írás közben egyáltalán nem gondolkozik, hanem gépiesen a szellem befolyásának engedi át magát. A szellemeknek gyakran sok magnetikus fluidra van szükségük, hogy a médium gondolatait elnyomják azért, hogy a magukét juttassák érvényre. Vannak az emberben lelki és szellemi akadályok is, melyeket a nyilatkozó szellemnek le kell küzdenie. Egy idegen szellemnek az ember útján való tökéletesen szabad s minden befolyástól ment megnyilvánulása csak ritkán és bonyolódott körülmények közt lehetséges. A megfelelő és igaz szellemnek megfelelő és igaz emberre harmonikusan kell rátalálnia; ez lesz aztán a legszebb kinyilatkoztatás, a legjobb közlemény. Ebből a kettős befolyásból, a gondolatok és fluidok e cseréjéből jön létre az egész, vagyis maga a közlemény. Határvonalat húzni a kettő közt, hogy meddig terjed az emberé, meddig a szellemé, leheletlen, minthogy a kettős hatás a nyilatkozatban eggyé lett. Erről egész könyvet lehetne írni, mert itt a kölcsönhatásnak ezerféle fokozata és hatványa van.

Forrás: Vay Adelma: Szférák a Föld és a Nap között 1925

Read 5469 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link helembai gabriella November 25 2010 posted by helembai gabriella

    ezt a könyvet ajánlom mindenkinek király............

Read 55371 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23737 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22853 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18656 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15956 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14878 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14741 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13169 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11907 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11103 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…