Az atlantiszi gyűrű

Rate this item
(13 votes)

Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy.

Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain márki 1860-ban találta Egyiptomban a Királyok Völgyében végzett ásatásai során Jua (vagy Jus) fõpap sírjában.  A vizsgálatok során kiderült, hogy homokkõbõl készült. A rajta lévõ mintázat egybõl felkeltette a megtaláló érdeklõdését, mivel sehogyan sem illett az egyiptomi kultúrára jellemzõ hagyományos motívumokhoz. Az ábra meghatározott geometriai formákból - egyértelmûen ezoterikus módon - elrendezett mintát mutatott.  A gyűrűt késõbb André de Bélizal francia radiesztéta örökölte, miután feleségül vette d'Agrain márki unokahúgát. Maga a megtaláló azt állította, hogy a gyűrű az õsi Atlantiszról származik, és kora több ezer évre tehetõ.

Egyes források szerint Roger de Lafforest ezoterikus kutató és író volt az, aki késõbb, már a XX. században rámutatott a gyűrű atlantiszi eredetére. Ugyanakkor az analízis kimutatta, hogy a gyűrű asszuáni homokkõbõl készült. Így született az a feltételezés, miszerint a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra elõtti civilizáció terméke, amely vagy ott jött létre, vagy késõbb került oda, de amelynek mindkét esetben az õsi egyiptomiak voltak az örökösei.(Az egyiptomi civilizáció akár az atlantiszivel párhuzamosan is létezhetett, kereskedelmi, kulturális és szellemi kapcsolatokat fenntartva.)

André de Bélizal, a modernkori radiesztézia egykori úttörõje elsõként végzett komplex radiesztéziai vizsgálatokat a gyűrűn, és már az elsõ pillanatban megértette, hogy rendkívüli erõvel és hatáskörrel bíró tárggyal van dolga. Rájött, hogy az egyszerû geometriai formáknak egyenként saját, meghatározott jelentésük és rendeltetésük van, csakúgy, mint a teljes mintázatnak. A gyűrű köralakjának, azaz a forma megválasztásának is lényeges a jelentése. Rajzolata három hosszú téglalapból, hat négyzetbõl és a formát két oldalról lezáró két háromszögbõl áll. (Jelenleg némelyik külföldi készítõ a hat négyzetet hat kisebb téglalappal, vagy hat mini térbeli piramissal helyettesíti. Emiatt eltérõ hatást eddig nem észlelt senki).

A radiesztézia latin eredetû szó, „sugárzásérzékenységet" jelent. E tudomány az ember sugárzás, vagy rezgésérzékenységét arra használja, hogy információkat szerezzen a fizikai érzékszervekkel nem észlelhetõ energetikai jelenségekrõl. A radiesztézia egyszerû, leggyakrabban lengõ eszközöket használ a mérést végzõ személy és a mérés objektuma között keletkezõ rezgéses kölcsönhatás méréséhez. Bár a mai radiesztézia több ágazatból áll, gyökerei az õsi Egyiptomba nyúlnak vissza, ahol a papoknak fenntartott tudományként segítségével a természet erõit funkcionális célokra tudták felhasználni. (Ennek eszközei voltak pl. az egyiptomi Karnak inga, a dzsed-oszlop, az Ankh-kereszt, vagy az uaszjogar, illetve a piramisok, amelyekrõl még lesz szó.

Az összegyûjtött eredmények alapján André de Bélizal megállapította, hogy az atlantiszi jelet hordozó gyűrű hatalmas erejû energetikai védõpajzs, amely viselõjét mindennemû külsõ káros befolyástól megóvja. Roger de Lafforest emlékezetes interjúgyûjteményt készített az idõs André de Bélizallal.Álljon itt egy idézet Roger de Lafforest írásából:

„Valóban e gyűrű melyet valószínüleg Atlantisz lakói, az óegyiptomiak örökhagyói készítettek különleges titok kapuját nyitja ki elõttünk, a megmagyarázhatatlan kiválasztottság és védelem titkát, melyet a kiváltságos formák által sugárzott hullámok biztosítanak, védve minden láthatatlan káros külsõ hatás vagy agresszió ellen. Valóban léteznek olyan ún. alakhullámok, amelyek képesek létrehozni rendíthetetlen védõkorlátot, megállítva és semlegesítve minden olyan erõt, amely például egy lakás vibrációs légkörét vagy lakóinak egyensúlyát megzavarhatná, beleértve egészségüket, esélyeiket, szerencséjüket. Az atlantiszi gyűrű éppen ilyen csodákra képes."

André de Bélizal radiesztéziai kutatásai során a gyűrű következõ tulajdonságait írta le:

 1. A gyűrű mintázata elektro mágneses hullámokat sugároz, melyek képesek létrehozni egy, még kideríthetetlen elv szerint aktívan mûködõ védõpajzsot, megelõzve minden káros energetikai befolyást, mint pl. a geofizikai okok vagy a légkör rezgésének zavaró hatásai. Ide tartozik továbbá bármilyen rossz kívánság, átok, rontás vagy egyéb mágikus agresszió energetikai töltésének közömbösítése (vagy akár transzformálása) is. A védelmet mûködtetõ erõ emellett tiszteletben tartja szabad akaratunkat, így ha valaki például öngyilkossági tervet fontolgat, a gyűrű nem fogja megakadályozni ennek végrehajtásában.
 2. A második tulajdonsága a gyógyítás. Természetesen nem a konkrét organikus sebek gyógyításáról van szó, hanem bizonyos funkciók és az energetikai egyensúly helyreállításáról, illetve fájdalomcsillapításról.
 3. A harmadik tulajdonsága az intuíció és az érzékszerveken túli érzékelés megerõsítése. A gyűrű segít az olyan dimenziókkal való kapcsolatteremtésben, amelyekrõl eddig csak a metafizikai jelenségek kapcsán hallhattunk információkat. A gyűrű viselõje érzékennyé válik bizonyos hatásokra és üzenetekre, melyeket másképpen nem tudott volna érzékelni.
 4. A gyűrű mintája a hordozó anyagtól függetlenül is működik, így akár ábra formájában is.

Itt fontos megjelölni, hogy környezetünkben minden tárgy és alak a saját magára jellemzõ energiával sugároz, ami pozitív, közömbös, vagy negatív hatással lehet ránk.

E jelenséget a világ számos ősi kultúrkörében felfedezték és gyakorlati célokra használták. Legismertebbek az egyiptomi piramisok, de más geometriai formák, amulettek, jelek, szimbólumok is elterjedtek.

Az egyiptomi piramisok a legtitokzatosabb emberalkotta építményekhez tartoznak. A „piramis" szó jelentése: „a benti tűz". Itt a tűz az egyetemes életerőt jelentheti. A piramisok által generált hatalmas erejû sugárzás több lelkes kutatót és gyógyítót sarkallt munkára. Az 50-es évek végén nagy visszhangja volt a Karel Drbal cseh feltaláló által épített mini piramisnak, melyben a belehelyezett borotvapenge regenerálódik. A benne tartott pengével akár 200-szor is lehet borotválkozni!

A mini-piramist a növényi magok csíráztatásához, vagy a benne tárolt vízzel öntözésükhöz is használhatjuk. A piramisban tartott élelmiszer tovább tartja meg frissességét, az íze pedig javul.

Az atlantiszi gyűrűn végzett mérések kimutatták, hogy sugárzása a fényspektrumbeli fehér fénynek felel meg. Tehát magába foglal minden olyan energiát, amely a harmonikus élethez szükséges. Tisztánlátó személyek az emberi aurára gyakorolt pozitív, erõsítõ hatásáról számolnak be. A tárgyak sugárzására jellemzõ az áramlás, a mágneses mezõ bizonyos tulajdonságai, a hõmérséklet változékonysága és a fény egynémely attribútuma, mint pl. a visszaverõdés képessége. Ami az alaksugárzást illeti, gyakran nincs jelentõsége, milyen anyagból készült egy adott tárgy. Nemritkán még a kívánt eredmény eléréséhez sem szükséges a teljes forma, hanem elegendõ csupán annak váza is, mint például a nagy Gizai Piramis oldalfal nélküli kicsinyített mása esetében.

Ahogy már korábban említettem, minden élő szervezetre és tárgyra sajátos sugárzás jellemző, melyet az ember biofizikai eszközökkel tárhat fel és mérhet meg. E sugárzás hullámok formájában zajlik, és annak egyéni hossza a napfény spektrumán belül található. A hullámok hosszának meghatározásához az egyszerûség kedvéért a spektrum színeit rendelték hozzá, ez az ún. radiesztéziai szín. A spektrum színeit továbbá hideg (kék, lila, indigó) és meleg színekre (vörös, narancssárga, sárga) osztjuk. A zöldet, mely a színskálán a meleg és a hideg színek között helyezkedik el, semlegesnek tartjuk. A további kutatások során kiderült, hogy a spektrum terjedelme túl szûk az összes radiesztéziai szín befogadására, így kiegészítõ fehér és fekete színeket rendelték hozzá, továbbá az ultraibolyát és az infravöröst.

A formák sugárzására irányuló kutatások gyakorlati alkalmazása elsõsorban a radiesztéziai gyógymódokban érvényesül, a káros mikrorezgésektõl való védelemben és a szervezet jótékony rezgésekkel való serkentésében. Tehát a színterápia a megfelelõ hosszúságú hullám alkalmazá­sa. Ez a gyógymód az õsi Egyiptomban, Kínában, Indiá­ban és Görögországban is is­mert volt és több, mint való­színû, hogy az õsi Atlantiszon is. A betegséget a szervezet azon rendellenességének tar­tották, amely fényspektrumá­nak egy adott hosszúságú hul­láma, tehát egy adott szín abszorbeálását megakadályozta. E gyógyítás lényege a színek közötti arány visszaállítása. (Ne feledkezzünk meg az em­beri test energetikai központ­jaihoz, a csakrákhoz hozzáren­delt színekrõl sem.)

A modernkori tudományos kutatás történetében az ener­gia továbbítását elõször a víz hullámaiban figyelték meg. Késõbb a kutatók megállapí­tották, hogy a hangok hullá­mok formájában terjednek a levegõn keresztül. Nagy áttö­rést jelentett azon felfedezés, miszerint a fénynek is van hullámmintája, mely térben és idõben terjed. A tudósok legutóbb arra jöttek rá, hogy az anyag is elektromágneses hullámokból áll. Már senki sem hiszi, hogy az atomok pa­rányi kemény golyócskákból állnak. Az energia és az infor­máció az, amelybõl minden felépül.

Érdekes elméletet mutatott be Dr. Greg Little a „Grand Illusions" címû mûvében, mely magyarázatot hivatott adni különféle paranormális jelenségek keletkezésére. A szerzõ ugyanis azt feltételezi, hogy az elektromágneses energia spektruma az élet in­telligens formáinak forrása, azok pedig annak különbözõ szintjeinek lakói. Az elmélet szerint a Menny rezgései a spektrum egyik szélén, a koz­mikus sugárzás határán túl, míg a Pokol (Seól) az ellenté­tes szélén helyezkedik el, „ahol minden mozgás és rez­gés megszûnik". (Seól az Ótes-tamentum szerint a halottak földje... „amely olyan, mint a halál árnyékának sûrû sötétsé­ge, ahol nincs rend, és a vilá­gosság olyan, mint a sûrû sö­tétség." Jób könyve 10. 22. Seólt lehetetlen volt ábrázolni,mivel ott soha semmi nem történik. E hely felfoghatatlan, s emiatt rémisztõ volt... Ez eszembe juttatja a Michael Ende „Végtelen történet" címû mûvében ábrázolt mindent elárasztó Semmiséget is.)

Idézzük a Szerzõt: „Körülbelül 2000 évvel ezelõtt Isten Földre küldte fiát, hogy megtanítsa az emberiségnek, hogyan kerülje el a Seólt a helyes életvitel által, és eképpen a Mennybe vezetõ útra léphessen. Az embernek az isteni „fényt" kell választania, a Seól „sötétségét" pedig el kell hárítania oly módon, hogy hozzáhangolódik az elektromágneses spektrum mennyei széléhez..."

Dr. Little írja, hogy az emberek õsidõk óta találkoznak különbözõ formájú angyalokkal és ellenkezõ beállítottságú más lényekkel is, így számos kultúra kidolgozta azok „tesztelési" módszereit. A tesztelés szerinte ez esetben nem más, mint betekintés abba, hogy az elektromágneses spektrum melyik széléhez állnak közel. A sötétséghez közel álló intelligens formák az emberi tudat fölötti ellenõrzésre törekednek. Ennek célja az emberi természethez tartozó igazságkeresés megsemmisítése, a tudat gyarmatosítása, akarat nélküli tömegek termelése. Már most tanúi vagyunk annak a széleskörû jelenségnek, mikor az emberek milliói egy hívó jelnek szófogadóan engedelmeskedve követ­nek olyan utasításokat, hogy mit egyenek, mit szeressenek, min hatódjanak meg és milyen illatot árasszanak.

Félõ, hogy e jelenség egyre erõsödõ tendenciájával szem­ben egyre nehezebben tudunk ellenállni. Az emberi tudatba való minden ilyen jellegû beavatkozás egyértelmûen a fekete mágia területéhez tar­tozik és szellemi agressziónak minõsíthetõ.

Az atlantiszi gyűrű, ponto­sabban annak rajzolata, alakja mint már említettem -, fehér fénnyel sugárzik, fényspektru­mának minden színét tartal­mazza. Más szóval a gyűrű ma­ga egy „fényobjektum" André de Bélizal kimutatta, hogy a gyűrű hatására kiegyenlítõdik az emberi aura. Tapasztalataira és kísérleteire támaszkodva ál­lította, hogy a gyűrű megma­gyarázhatatlan érintetlenséget biztosít viselõjének, védi min­den formájú külsõ agresszió el­len. Késõbb rájött, hogy ennek oka a bizonyos kiváltságos formák által sugárzott, nagyon ne­hezen (vagy egyáltalán nem, bár felelõtlenség lenne ezt tel­jes bizonyossággal állítani) át­hatolható védõburok. Ezalatt testi és lelki téren egyaránt ér­vényesülõ jelenséget értett. A külsõ agresszión kívül a gyűrű védi viselõjét olyan diszharmo­nizáló befolyásoktól, amely tu­datosan vagy nem, saját belsõ energiáink megzavarásából fa­kad. Más szóval, szabályozza saját energiamezõnket, mely­nek maga a gyűrű is része.

Ezt Howard Carter, Tütanha-mon (TUt-Ankh-Amen) sírjá­nak híres felfedezõje „saját bõ­rén" is megtapasztalhatta. Howard Carter, aki már akkor az atlantiszi gyűrű birtokában volt, az 1920-as években ásatá­sokat vezetett a Királyok Völ­gyében Lord Carnarvon anya­gi és erkölcsi támogatásával. A munkálatokban résztvevõ em­berek a fáraó sírjának feltárása után nemsokkal titokzatos mó­don egymás után meghaltak. Az emberek a „Fáraó átkáról" kezdtek beszélni, s az ebben való hitet minden következő haláleset egyre csak erõsítette.

Az ásatások bõkezû támoga­tója elsõsorban Lord Carnar­von volt, aki a felfedezés után két hónappal halt rneg egy moszkitó csípés okozta elfer­tõzõdött seb miatt. Érdekes, hogy a halálos csípés a bal or­cáján keletkezett, pontosan azon a helyen, amelyen a fá­raót halálos ütés érte! A lord borotválkozás közben véletle­nül megvágta, s ennek követ­keztében a seb elfertõzõdött. Lord Carnarvon fia beszámo­lója szerint a kairói szálloda egyik szobájában feküdt a hal­dokló, és halála pillanatában kialudt minden lámpa. Ahogy a jelenlévõk másnap megtud­ták, e pillanatban Kairó összes lámpája kialudt és egy ideig a város sötétségben maradt. Az elektromos mûvek nem tudott magyarázatot adni erre a külö­nös áramszünetre. Lord Carnar­von Angliában hagyott kutyája pontosan abban a percben, amikor gazdája Egyiptomban meghalt, keserves vonítás kö­zepette múlt ki. Az egykori új­ságok állítása szerint „a lord még a sírban karcolta meg ma­gát valami éles tárggyal".

Az embereknek hirtelen eszükbe jutottak a legõsibb idõkbõl származó sírfelira­tok, melyek a legszörnyûbb sorssal fenyegettek meg „minden halandót, aki a sírt megszentségteleníti". A szen­tély ajtajára vésett hieroglifa jelentése; „Akik e szent sírba belépnek, rövidesen meg­érinti Õket a halál szárnya." Howard Carter a sír bejára­tan a következõ feliratra ta­lált: „Száradjon el annak ke­ze, aki a testemet háborgatja! Pusztuljon, aki nevemre, lak­helyemre és képmásaimra támad!"

Conan Doyle Lord Carnar­von halálának hírére kijelen­tette, hogy „Tutanhamon sírját nem lelkek és kísértetek véd­ték, hanem a fáraó papjai által odarendelt elementárok" (má­gikus lények).

Lord Carnavont Georges Bénédite, a Louvre Egyiptomi Régészeti Osztályának vezetõ­je követte, aki a sír elhagyása után szédülten esett egy kõra­kásra és nyomban meghalt.

A kutatócsoport más tagjai is követték őt a halálba:


• Arthur C. Mace, a New York-i Metropolitan Museum Egyiptomi Régészeti Osztályának dolgozója, Carter jobb keze;
• George Jay Gould, aki közvetlenül a feltárás után látogatott el a sírhoz;
• Davies, Herbert, Aston, Callender, akik közvetlenül vettek részt a munkálatokban.

Az õ haláluk okait a mai napig nem sikerült kideríteni.

 

További esetek:

• Aubrey Herbert, Lord Carnarvon öccse, röntgenológus akkor halt meg, mikor úton volt a múmia megvizsgálásához;

• Evelyn Greely, egy amerikai nõ Chicagóba visszatérve hirtelen, a sír látogatását követõ napon halt meg;
• A British Museum egy meg nem nevezett kurátora, aki állítólag a sírból kikerült tárgyakat katalogizálta (bár a múzeum tulajdonába egyetlen tárgy sem került);
• Laf'feur és Archibald Reid professzorok, akik a fáraó múmiájának kötelékeit kioldották;
• Winlick és Foucrat professzorok, akik a sír feltárásában és azt követõen a múmia körüli munkálatokban vettek részt;
• Mohammed Ibraham, egyiptomi miniszter, aki 1966-ban autóbalesetben halt meg, közvetlenül azután, hogy engedélyt adott Tutanhamon kollekciójának egy párizsi kiállításon való bemutatására;
• Hirtelen halállal halt meg Gamal Merhez, a miniszter közvetlen utódja is;
• A listát egy amerikai archeológusnõ zárja, aki a sírt az 1980-as években látogatta meg, és bakteriális infekció következtében hunyt el.

Maga Howard Carter pedig,aki a sír feltárásához legnagyobb mértékben járult hozzá, természetes halállal halt meg 1939-ben, tizenhét évvel a sír feltárása után. A gyűrű azonban a feltárás idején állandóan nála volt. Fontos, hogy a felfedezõ hitt a gyűrű védõerejében és amulettként használta azt.

Belizal vizsgálatai során két dologra figyelt fel: kutatásának eredményeit elõször a kéz ujjainak asztrológiai megjelöléseivel, utána pedig a gyűrűn lévõ geometriai formák szim­bolikájával vetette egybe. Ami­kor egy meghatározott ujjra húzzuk fel a gyűrűnket az ál­talános, fentebb felsorolt hatá­sokon túl -, egy adott testrész­re is irányítjuk a hatását. Az asztrológia szerint az emberi kéz ujjainak a következõ boly­gók felelnek meg:

Hüvelykujj - Vénusz A testre vonatkozóan: a gyűrű hüvelykujjon való viselése sa­ját szervezetünk öngyógyító erõit az alábbi betegségek gyó­gyítására Összpontosíthatja (természetesen az orvosi keze­lés kiegészítéseként): köhögés, fulladás, váll fájdalom, fejfájás, asztma, mandulagyulladás, torokfájás, arcidegbénulás. A gyűrűt a hüvelykujj felsõ ujj­percére helyezve serkenthet­jük a tobozmirigyet, a nyúlt-agyat, a szemeket, a mellet és a fejbõrt. Az ujjtövön viselve pedig a csecsemõmirigyet. A Kirlian-féle fényképen (elektrofotográfia), amely a biomezõ sugárzását rögzíti, a hüvelyk­ujj a tüdõ és a nyirokrendszer állapotát mutatja.

A lelkiekre vonatkozóan: a szépségre való fogékonyság, az akaraterõ és az intuíció erõ­sítése, az impulzív reakciók el­lenõrzése, belsõ harmónia.

Mutatóujj -Jupiter

A testre vonatkozóan: fejés fogfájás, bõrbetegség, látási za­varok, eszméletvesztés, fájdalom csillapítás, emésztési zavarok, a máj és a vastagbél mûködése. Az ujj végén viselve pozitív hatást gyakorolhat a homlokés az arcüregre. A mutatóujj Kirlian féle fotója a gerinc, a gerincvelõ és a vastagbél állapotát mutatja.

Lelki terület: a világ megértése, az önfejlesztés, a szellemi fejlõdés igénye.
A gyűrű mutatóujjon való viselése a dohányzásról való leszokáskor is ajánlott.

Középsõ ujj - Szaturnusz

A testre vonatkozóan: szívburokgyulladás, mellkasi nyomásérzés, kézreszketés, láz, orrvérzés, gyomor fájdalmak, túlzott izzadás. Az ujj felsõ, köröm közeli részén viselve serkenthetjük a nyelõcsövet és a szervezet vérellátását. Az ujj közepén viselve a torokra hatunk, az ujjtövön pedig az orra és a fogakra. A középsõ ujj a meridiánrendszernek azon részéhez kapcsolódik, amely a vérkeringésért felel.

Lelki terület: A Szaturnusz konszolidál, erõsíti a meglévõt, rendszeresít, kikristályo

sítja az eszméket, önfegyelmet ad. Középsõ ujjunk a legrejtettebb gondolatainkat és vágyainkat mutatja meg. Segítséget nyújthat pánikbetegségek, hisztéria, álmatlanság és szexuális zavarok esetén.

gyűrűs ujj -A Nap

A testre vonatkozóan: fejfájás a halánték környékén, szédülés, fülzúgás, nátha, megfázás, gégegyulladás, hiperaktivitás csökkenése. Az ujj középsõ részén viselve segíthet a migrén gyógyításában, az ujjtövön pedig serkentõen hat a máj és az epe mûködésére. Kirlian féle fotója a hormonrendszer állapotát mutatja meg.

Lelki terület: A Nap az individualitást, a vitalitást és az alkotó energiát képviseli. A saját akarat kifejezéséért és az önértékelésért felel.

Kisujj Merkúr

A testre vonatkozóan: segíthet szemgyulladás, pajzsmirigyproblémák, a vékonybél mûködési zavarai és fülfájás esetén, relaxáló, fiatalító hatású.

A kisujj középsõ része a nemi szervekhez kapcsolódik, az ujjtovön való viselés enyhítheti a fülbetegségeket.

Lelki terület: racionális gondolkodás, kommunikáció, a tudás megosztása, memorizálás, logika, kapcsolatteremtés.

Ujjaink és belsõ szerveink kapcsolatát leginkább a kínai medicina térképezte fel a me-ridiánrendszerról szóló tanban. Röviden: A hüvelykujj a tüdõvel, a mutatóujj a vastagbéllel, a középsõ ujj a szívburokkal, a gyűrűs ujj a hormonrendszerrel, a kisujj pedig a szívvel és a vékonybéllel áll kapcsolatban.

De ne feledjük, az energia követi a gondolatot. Más szóval: oda áramlik, ahová irányítjuk. Ha konkrét szándékkal viseljük a gyűrűt (vagy akár annak mintázatát karkötõ vagy medál formában is), de nem pont a szándékunkhoz hozzárendelt ujjon, elég, ha a célunkra koncentrálunk, vagy esetleg megerõsítés formájában kimondjuk magunkban.

Hogyan viseljük a gyűrűt

A vásárlás után a gyűrűt mossuk le vízzel, amelybe egy csipetnyi tengeri sót oldottunk fel. Ezzel azon személyek láthatatlan lenyomatait tisztítjuk le, akik addig a gyűrűt megérinthették. Ettõl kezdve ne adjuk más személyek kezébe, mivel a gyűrű tulajdonosa személyes energiamezõjének részévé válik, amely minden egyes embernél egyedi. Ha ez mégis megtörténne, ismételjük meg a fenti tisztító kezelést. Ajánlott a gyűrűt háromhavonta 72 órára a tengeri sót tartalmazó vízbe áztatni.

Ha a gyűrű eredeti fényességét a viselés során elveszítené, használhatjuk a kereskedelemben kapható tisztítószereket, vagy egy kis fogkrémet, esetleg puha ruhadarabbal kis ideig füstölõhamuval dörzsölhetjük. Érdemes figyelni a gyűrű szín-, illetve fényesség változásait testi-lelki állapotunk függvényében. A gyűrű elszínezõdésének leggyakoribb oka a bõr savas kémhatásának emelkedése. A bõr naponta átlagosan 430 gramm vizet távolít el az izzadsággal, kb. 4,0-8,0 pH értékben. A gyűrű vagy karkötõ besötétüésekor vizsgáljuk meg étrendünket, korlátozzuk a savas ételeket és a tejtermékeket. A stresszhatásra történõ változásokat figyeljük meg a gyűrű felületén is.

Az atlantiszi gyűrű teljes felülete fehér fénnyel sugároz, de nyomokban felfedezhetõ benne minimális zöld pozitív és zöld negatív szín is. így minden gyűrűnek két pólusa van és nem mindegy, hogy melyik oldalát hordjuk az ujjtõ felé. Mielõtt az új gyűrűt viselni kezdenénk, mérjük meg elõbb ingával (vagy kérjünk meg erre egy ingával bánni tudó személyt), hogy melyik oldala pozitív (pontosabban: melyik oldala felel meg a pozitív zöld színnek), és melyik a negatív. Ehhez fektessük az asztalra a gyűrűt, és az ingát fölötte tartva a következõ kérdést tegyük fel; „Milyen pólusa van a gyűrű jelenleg vizsgált oldalának?" Ehhez azt a konvenciót fogadjuk el, miszerint a pozitív oldal megjelölése az inga jobbra való forgásának, a negatív pedig a baloldalra való forgásnak felel meg.

A mérést a biztonság kedvéért ismételjük meg, majd az eredmény alapján a pozitív oldalt jelöljük meg reszelõvel. A mûvelet megismétlésénél viszont a gyűrűt függõlegesen felállítva mérjük meg annak oldalait. (Az ingától azt kérjük, hogy mutassa meg a gyűrű pozitív oldalát.) Ezután a pozitív oldalt mindig az ujjtõ felé fordítva viseljük a gyűrűt.

Ahogy említettem, a gyűrű hatása nem helyettesítheti az orvosi kezelést, de kitûnõ kiegészítõje lehet az orvosi és a természetgyógyászati kezeléseknek. Amikor a gyűrűt a megfelelõ ujjra húzzuk fel, egy adott akupunktúrás csatornában, illetve az ujjakon lévõ reflexzónákban is energiaáramlást serkentünk. Ez egyrészt beindítja a szervezet saját öngyógyító erõit, másrészt a gyűrű vonzza a finom kozmikus energiákat is.

A kutatók egyfajta antennához hasonlítják a gyűrűt, amely érzékennyé teszi viselõjét a „finom" üzenetekre, illetve segít felfedni parajelenségbeli képességeiket. Ahogy Rogger de Lafforest írja: „Ami engem illet, úgy vélem, hogy Jua, a fõpap egyfajta különleges, vezeték nélküli telefonként használta gyűrűjét, hogy a beavatottakkal tartani tudja a kapcsolatot. A fáraók papjai az atlantisziak misztikus titkainak örökösei olyan hihetetlen módszereket ismertek, amelyeket a modern tudomány csak most kezd felfedezni. A gyűrűt, melynek tulajdonságait igencsak nagy érdeklõdéssel tanulmányoztam, a telepátia egyik legnagyobb bizonyítékának tartom."

Nagy a valószínûsége, hogy a gyűrűt nem fogja tudni állandóan viselni. Engedjen magának egy kis idõt arra, hogy kitapasztalja, hogyan kell vele élnie. A gyűrűt és a karkötõt inkább felváltva, külön-külön ajánlatos viselni, nem pedig együtt. Egy holland használó beszámolója szerint ilyen esetben a karkötõ ténylegesen kettétört. Úgy látszik, ez már túl megterhelõ volt... Az illetõ ettõl kezdve az ágya mellett tartotta a két darabot, hogy azok két dologra emlékeztessék:

 • ne akarj túl sokat egyszerre;
 • bízzál a Felsõ Énedben.

A karkötõ és a lemez

Az atlantiszi gyűrű mellett az atlantiszi karkötõ is népszerûségnek örvend. Ebben az esetben nem tudjuk igénybe venni az ujjakhoz rendelt testrészekrõl vagy jellemvonásokról való ismereteket, hanem „csak" a minta általános tulajdonságait, ami önmagában sem kevés.

Az atlantiszi minta másik elterjedt hordozója a lapos rézlemez. A terek légkörének harmonizálásához, a monitorok és egyéb elektroszmogot kibocsátó tárgyak káros hatásának neutralizálásához használjuk. A lemezt az ágy alá lehet tenni geopatikus sugárzás semlegesítése céljából, lehetõleg fix helyre, az északidéli tengely mentén helyezzük el.

Honnan tudjuk, hogy a gyűrű Atlantiszról származik?

A gyűrű atlantiszi származását André de Belizál állapította meg, egyrészt radiesztéziai vizsgálataira, másrészt marki d'Agrain véleményére támaszkodva. A gyűrű mintázata nem hasonlít az Egyiptomban használt motívumokhoz, viszont atlantiszi vonatkozású elemeket tartalmaz.

A két végén lévõ háromszögek a Szinuszt jelképezik, amelynek atlantiszi vonatkozásai vannak. A feltételezések szerint ugyanis onnan érkezett az atlantiszi kultúrát teremtõ idegen civilizáció. A Szíriusz az egyik legfényesebb és legközelebbi csillag, amely tulajdonképpen két csillagból áll: a Szíriusz A-ból és az azt ötvenévenként megkerülõ „fehér törpébõl", a Szíriusz B-bõl. A „fehér törpe" azt jelenti, hogy a csillagra óriási anyagkoncentráció jellemzõ (minden egyes köbcentimétere a Földön 50 tonnát nyomna). A Szinusszal számos õsi kultúra foglalkozott, és meglepõen sokat tudtak róla. Az õsi egyiptomiak kultikus tiszteletet tanúsítottak a Szírusz iránt, amelyet feltehetõen az atlantisziaktól vettek át. Az egyiptomi leletek között van egy, a Szíriusz keltén alapuló naptár (holott sokkal egyszerûbb lett volna a Napfelkeltékre vagy a Hold feljöveteleire támaszkodni). E naptár évi ciklusokat mutat harminckétezer évre visszamenõleg...

Az afrikai Maliban élõ dogon torzs pontos és alapos ismeretekkel rendelkezik a Szi-riuszról, annak pályájáról, gravitációjáról. A Szíriusz A-t Tblo-nak, a Szíriusz B-t pedig Po-Tblo-nak hívják. A Szíriusz B ötvenévenként megkerüli a Szíriusz A-t, amit a dogonok megünnepelnek. E szertartásokhoz többszáz (nem kevesebb, mint ötsz&;aacute;z) éves kellékeket használnak. Tudnak a fehér törpe óriási tömegérõl és kicsi méretérõl. Nos, a nyugati tudománynak csak 1844 óta van róla tudomása, Wilhelm Bessel königsbergi csillagász felfedezésének köszönhetõen.

A dogonok mítoszai megelõzve a mai tudományt a még hipotézis fázisában lévõ Szíriusz C-rõl (Emme-Ya-Tolo) és annak holdjáról (Nyan-Tolo) beszélnek. Az utóbbiról a tudomány még semmit sem tud.

A dogonok mítoszai szerint Nommo, az istenember egy bárkán érkezett a földre a Szíriuszról.

Abban, hogy saját népüknek földön kívüli eredetet tulajdonítanak, nincsenek egyedül. Személyesen ismerek egy maori sámánt (tohunga), aki nemcsak hiszi, hanem egyenesen tudja, hogy õsei a Plejá-dokból fénysugarakon érkeztek a polinéz szigetekre, ahol emberi formát öltöttek. A szíriuszi származást pedig több afrikai törzs is magáénak vallja, így pla malinké, a hottentotta, a bozo, és a bambára.

A feltételezések szerint a gyűrűn lévő háromszögek a szinuszról érkező jeleket regisztráló antennák. Nem kizárt, hogy a gyűrű háromszög alakú elemei a piramis energiáját is jelképezik. A háromszög továbbá fényt, mozgást, életet, bõséget, védelmet szimbolizál és a védõmágia egyik legfontosabb eszközévé vált. (Őseink a bölcsőben ágacskákat helyeztek el háromszög alakban szemmelverés ellen.) Az imákat, megerõsítéseket vagy varázsigéket háromszor ismételjük (megfogalmazás, felküldés, lezárás = az eredmény befogadása).

A háromszög további jelentései:
- múlt
- jelen
- jövõ,
- test
- lélek
- szellem,
- Menny Föld
- alsó világ,
- teremtés
- fenntartás
- bomlás.

A két háromszög „Héraklész Oszlopait" (Gibraltár) jelképezte, melyek utat nyitottak Atlantisz felé. A háromszög istenséget, szentséget, gondviselést, védelmet isjelképez.

A gyűrű többi geometriai formái: négyzet stabilitás, mozdulatlanság, alap (pl. a piramis alapja), a négy elem (levegõ, víz, fold, tûz), az egyenlõség, a pártatlanság, a jog, az igazság, a tartósság. A négyzet és a téglalap a négy világtáj és a négy rendszeres szél megfelelõi. (A három téglalap együtt ismét egy négyzetet alkot).

A kör (gyűrű az atlantiszi minta hordozója): Végtelenség.

/részletek: Witold Kucharczyk, Az Atlantiszi gyűrű címû könyvébõl
www.anandasounds.hu /


Read 22947 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

7 comments

 • Comment Link Kislina January 26 2011 posted by Kislina

  Ugyan már elmúlt karácsony, de aki még akar venni az Budapesten a VI. ker. Jókai utcai Ananda Könyves-, és ezoterikus boltban megkaphatja. Az ezüstből készült változat 5000 Ft körüli összegbe kerül, de lehet rendelni aranyból is. Máshol sajnos nem árulnak. Én is régóta kerestem, és végül itt bukkantam rá.

 • Comment Link HELI November 14 2010 posted by HELI

  Évekkel ezelott vásároltam ATLANTISZI GYURUt és KARKOTOt az ELIXIR konyvesboltban, akkor még a Révész utcában Budapesten. A árára sajnos nem emlékszem. Esetleg ott kéne érdeklodni...

 • Comment Link auranka2 November 13 2010 posted by auranka2

  Kedves Mama!

  Szerintem bármelyik ezoterikus boltban kapható, vagy megoldás, ha ötvössel, ékszerésszel elkészítteti.

  Ha valaki nagyon akar valamit, nem lehet akadály!

  [quote name="TUBI MAMA"]A KÉRDÉSEK,FELTÉVE A VÁLASZOK PEDIG KÉSNEK.....................HOL ÉS MENNYIÉRT LEHET MEGVENNI?UGYE JÖN A KARÁCSONY!!!!!!!!!!!!![/quote]

 • Comment Link TUBI MAMA November 13 2010 posted by TUBI MAMA

  A KÉRDÉSEK,FELTÉVE A VÁLASZOK PEDIG KÉSNEK.....................HOL ÉS MENNYIÉRT LEHET MEGVENNI?UGYE JÖN A KARÁCSONY!!!!!!!!!!!!!

 • Comment Link Toldiné Ható Zsuzsa October 24 2010 posted by Toldiné Ható Zsuzsa

  Nekem is nagyon tetszik ez a gyűrű, és szeretnék vásárolni egyet. Hol juthatok hozzá, kérlek segítsetek.


  :lol:

Read 55556 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23981 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22948 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18899 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16039 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14932 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14782 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13253 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11979 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11154 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…