Tudatos álmodás

Rate this item
(4 votes)

álomA tudatos álmodás olyan állapot, amikor éber tudattal vagyunk jelen az álmodásban, viszont Énünk nem kapcsolódik szorosan az alsóbb testekkel. Bár az asztrállal megmarad az összeköttetése, illetve hat rá, és ez adja az öntudat erejét. Ezek alapján mondható, hogy az imagináció az, amikor a tudatos álmodás szintjét elérjük a nappali életben is. Éppen ezért a tudatos álom jó elõkészítõje lehet a magasabb látásnak.

Az álom kezdetben híradás a nem-tudatos területeken történõ eseményekrõl, de nem maga az esemény. Olyan, mint a szélfújta levelek, ahol magát a szelet nem látjuk, s ez a tudattalan folyamat, a falevél pedig a lélekben lévõ benyomások. Az álom során az asztráltest átadja az étertestnek mindazon élményeket, melyeket az asztrálsíkon szerzett. E folyamatban lévõ öntudatra ébredés a tudatos álom. Magát az álmot több erõ építi fel. Alapja az, amit a szellem él át az asztrális síkon, de ezt elhomályosítják a külsõ ingerek, az elfojtott vágyak, nem tudatos asztrális tartalmak, az elõzõ napi, gyermekkori és elõzõ életbeli emlékek. Mindezek miatt az asztrális világ tényleges tapasztalása csorbát szenved. Hogy mennyire tiszta a tapasztalás, az a tanítvány elõrehaladását jellemezheti. Ugyanígy az is mondható, hogy mindebbõl mennyit tud áthozni nappali éltébe is. Nagy eltérések lehetségesek. A gyakorlottabb ember képes megkülönböztetni, hogy például egy adott álomalakja személyes elemekbõl épült-e fel, vagy tényleges találkozás történt egy másik lélekkel. Ugyanígy érezhetõ nagyjából, hogy egy álomeseményben mennyi az elõzõ napi emlék, illetve mennyi a magasabb világok üzenete. Ez különösen a tudatos álomban tûnik elõ, mikor szemtõl szemben állunk az álommal. Azonban, hogy mi maga az üzenet, nem biztos, hogy átlátható e szinten. A cél, hogy az álmodó tudatosan kiszûrje álma közben mindazt, ami nem a magasabb világból származik, hogy lerántsa róla az álmok fátylát.

Az álmok közönségesen valóban kaotikusabbak, mint ahogy az átlagos ember lelki élete sem a rendet tükrözi. A tanítvány álmai egyre inkább logikusabbá, világossá válnak, és álombeli viselkedése is a nappali életéhez kezd hasonlóvá válni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a tudatos álomban - a hagyomány szerint - az ember kilencszer magasabb szinten áll, és tudatosabb önmagához képest. Ez igaz is: tudatos álomban elég egyszer felismerni például egy repülési technikát, a következõkben az bármikor újra használható.

Lévén, hogy az étertest elhasználja energiáit a nappali élet folyamán, az álom egyik feladata az, hogy az asztráltest a magasabb világból felvett energiával újra feltöltse. Ahogy a test a fizikai síkhoz tartozik, és belõle kapja táplálékát, úgy az asztráltest hazája a lélekvilág, melybõl minden ébredés kiszakítja. Az érzéki világba süllyedést csak úgy bírja ki, ha idõnként visszatér saját világába. Az erre való késztetés jelentkezik fáradtságként, melyet alvásnak kell követnie. A fizikai testet az étertest építi fel, de ehhez az asztráltól kapja a mintaképeket. A tudatos álmodó tehát, ha beleszól az álom természetes folyamatába, megváltoztatja az átadás természetes menetét. Az igazi tudatos álmodó csak szemlél és kutat, nem megváltoztat!
A két ébrenlét közti állapotban való tudatosságnak több szintje is van. Elõször a tanítvány azt éri el, hogy álmaiban rájön, hogy álmodik. Ezt követi annak az állapotnak a tudatosítása, amely két álom között van, és alvásnak nevezzük. A harmadik szint a tudatos elalvás. A legnehezebb a tudatos ébredés. A tudatosság így folytonossá válhat, és kiterjedhet az elalváskor a kis küszöb õrével való találkozásra, amikor az ember visszafelé átnézi és átértékeli az eltelt napot, illetve az ébredéskor a nagy küszöb õrével való találkozás, melynek során az elkövetkezendõ nap eseményeit az ember nagy vonalakban átnézi, s kap segítséget az egyes karmikus csomópontok megoldásához.

Az álmok terén felmerülnek olyan dolgok, melyeket csak a szellemi megismerés tesz világossá. Ha bizonyos tények - melyeket két álom közt tapasztal az ember -, nem tudnak az álmokban megjelenni, azok akkor is felszínre kerülnek, de a nappali életben. Ezek a víziók. Az ember nappali elszenderedésébõl táplálkoznak a sejtések. A holdkórosság pedig egy olyan állapot, melyben állandósul az ébrenlét és az álom küszöbén való létállapot. Az egyik legérdekesebb pedig a lelkiismeret ténye, ami létét a magasabb világokból áthozott morális elveknek köszönheti, melyekkel hétköznapi életünk beállítottságai sokszor ellentétben állnak. Ez összefüggésben áll azzal is, hogy az embernek leginkább azért tompul le a tudatossága elalváskor, mert tudata nem áll harmóniában a magasabb világokkal, azok morális elveit nem tudja magáénak.
A tudatos álmodásnak az imagináció elõkészítésén kívül számos más elõnye is van. Ez olyan állapot, ahol a fizikai világ törvényei többnyire áthághatóak, ezért kezdetben az álom világával való ismerkedés is óriási hatással lehet a tanítványra. Itt tapasztalhatja elõször igazán egy másik világ létét. Rádöbbenhet arra, hogy a fizikai világtól függetlenül is lehetséges tapasztalás, s hogy hiedelmeiben mennyire kötõdik a megszokott világhoz. Nem tudatos lelki tartamokkal szembesülhet, és azokkal mint álomalakokkal beszédbe elegyedhet. Felsejlik elõtte, hogy - lévén az elalvás egyfajta kisebb halál - az emberi lélek és szellem túléli a halált, és utána is jelentõs események zajlanak. Sõt az igazi élet ott kezdõdik, mert az a világ hatalmasabb, mint a fizikai, amibõl táplálkozik.

A tudatos álmodásban az a különös, hogy míg a nappali észleléshez, az éntudat létrejöttéhez a fizikai világ adja a támaszt az azzal való ütközés által, addig itt meg kell tanulnunk enélkül is fenntartani az öntudatot. Az átlagember elveszíti tudatosságát, amint az asztráltest és az Én a lelki-szellemi világba távozik. A tanítvány fejlõdésében az álmokban való tudatosság egyrészt természetesen jelentkezik egy idõ után mint eredmény. Másrészt érdemes különbözõ gyakorlatokat végeznie és lelki tulajdonságokat elsajátítania, hogy ezt elõsegítse.

Az alapok elsajátítása - elsõ hét

Elsõ nap

Indulásként olyan napi rutint kell kialakítanod, amely segít az álmodásban. A legfontosabb tényezõ most az álmodás iránti vágyad, valamint a bizalmad, hogy - mint bárki más - képes vagy az álmodásra és a visszaemlékezésre.

Kezdetben az elsõ szintre összpontosítunk: az elalvás elõtti idõszakra. Itt létrehozunk egy egyszerû sablont (a napi rutin alapját), amelyet „pszichológiai eszköz"-nek hívok. Ez a sablon egyfajta „megismerési technika". A sablon úgy kezdõdik, hogy az ágyad elõtt állsz.

Elsõ szint Mielõtt lefeküdnél, állj meg egy kicsit az ágyad elõtt! Végy mély lélegzetet, és készítsd fel magad mentálisan az álmodásra; határozd el, hogy álmodni fogsz! Mondd el magadban, vagy akár hangosan a következõ mondatokat:

„Azért fekszem le, hogy álmodjak. Tudom, hogy álmodom, így tudatosan, akarattal fogok álmodni annak teljes tudatában, hogy ez az én kívánságom, az én szándékom, az akaratom."

Tisztázd magadban a tényt, hogy nemsokára elalszol! Gondolj erõsen arra, milyen is ébren lenni, és készíts egy „térképet" errõl az érzésrõl! Figyeld meg, mennyire tudsz visszaemlékezni a nevedre, hogy hol laksz, valamint a szobád részleteire! Mondd ezt magadnak:

„Olyan leszek, mint amilyen most vagyok a Valós Fizikai Világban: teljes birtokában leszek mentális képességeimnek, melyekkel megfigyelhetem és megjegyezhetem ezt az élményt, és olyan tisztán emlékezhetek rá, mint most, csak ezúttal álomállapotban."

Feküdj le, végy néhány nyugtató lélegzetet! Gondolj arra, milyen jól fogsz szórakozni, milyen jó is lesz ez! Légy izgatott és lelkes! Élvezni fogod! Mindjárt átlépünk a Második szintre, de elõtte készíts magadról még egy mentális térképet: nézz végig különbözõ képességeiden: emlékezõtehetségeden, elemzési módszereiden, gondolkodásmódodon és a tanulási képességeden! Ezekbõl a részekbõl épülsz fel te, vagyis Te. Ezeket vetítsd ki az álomra:

„Józan vagyok, teljesen éber és felkészült. Olyan álmot szeretnék átélni, amelyre tisztán emlékszem. Álmomra tökéletesen, tisztán és teljes részletességgel fogok emlékezni. Most az ágyban vagyok, mindjárt elalszom. Tudom, hogy álmodni fogok."   

dreamsgirlrb2

Második szint

Ez a szint alapvetõ jelentõségû az álomfejlesztés szempontjából. Sok minden történhet itt, ahogy kezdesz elaludni. Fontos, hogy nyugodtan elalhatsz normálisan is. Most még nem próbálunk a tudatunknál maradni, csak álmodunk. A Második szint egyelõre nem olyan fontos, de rendkívül lényegessé válik késõbb, úgyhogy ügyelned kell rá, és már most fel kell térképezned. Hogy ezt megtehesd, elalvás közben emlékeztesd magad arra, hogy jegyezd meg a hatásokat és a változásokat, amelyeket még a teljes öntudatlanságba esés elõtt élsz át.

Ez a hipnagóg terület. Ebben az állapotban szintén sok minden megtörténhet (lásd: hipnagóg állapotok és akadályok). Emlékezned kell, hogy milyen állapotokat tapasztaltál elalvás közben, mivel ezeket késõbb fel kell jegyezned. Ez késõbb lesz hasznos, mikor elkezdjük a tudatos álmodást.

Harmadik szint

Ez az álom.

Negyedik szint

Mikor felébredsz, írd le, mit tapasztaltál, ahogy elaludtál! Készítettem egy kérdõívet, hogy ezt megkönnyítsem. Ezután írd le, mit álmodtál! Akkor is, ha nehezedre esik emlékezni, vagy ha egyáltalán nem emlékszel. Ülj le egy csöndes helyen, ahol zavartalanul gondolkozhatsz. Hunyd le a szemed, és emlékeztesd magad az alvásra, vagyis arra, hogy biztosan álmodtál. Keresd meg magadban az álom nyomait, írd le a leghalványabb részleteket is! Ez segít egy rutin kialakításában, és egyre több és részletesebb álomra fogsz visszaemlékezni, ha mindig fordítasz rá idõt. Ha erre nem ügyelsz, elveszíted az emlékeket, és nem leszel képes semmiféle haladásra. Másrészrõl, ha rendszeresen foglalkozol az álmaiddal, rövid idõn belül csak úgy ömleni fognak az emlékek.

Kérdõív

1.) Körülbelül mennyi ideig tarthatott elaludnod?
2.) Észleltél hipnagóg hatásokat?
a.) Színeket, képeket, fényvillanásokat? Írd le!
b.) Gyenge hangokat, zenét, zajokat? Írd le!
c.) Rezgéseket, fizikai érzéseket? Írd le!
d.) Elvont gondolatok is eszedbe jutottak? Írd le!
e.) Emlékszel az elalvás pillanatára? Igen/Nem
3.) Sorold fel röviden, mit tapasztaltál elalvás elõtt:
4.) Emlékszel az álmodra? Igen/Nem
5.) Tudatosan álmodtál? Igen/Nem
6.) Írd le a lehetõ legrészletesebben az álmodat!

Második nap

Kezdd mosollyal a második napot! Kelj fel, és gyõzd meg magad, hogy jó napod lesz! Légy pozitív! Gyakorold a fent leírt stresszoldó és álomjavító módszereket! Hasonlítsd össze az álomban tapasztalt érzékelésedet a valóságossal! Kérdezd meg magadtól, hogy ha most álmodnál, min változtatnál? Gondolkozz ezekrõl a változtatásokról, képzeld el õket, amilyen tisztán csak tudod! Nehogy leállítsd magad!

Mostantól az álmok segítségével problémákat oldunk meg és megszabadulunk a stressztõl. Mikor a ma esti álomra készülsz, kövesd a fent ismertetett négy szintet lépésrõl lépésre! Annyi lesz a különbség, hogy az álmot megpróbáljuk áthangolni, hogy könnyítsen a rád nehezedõ stresszen/idegességen/félelmen, és hagyjuk, hogy megoldja a problémádat.

Elsõ szint

Ismételd meg az Elsõ nap Elsõ szintjének a lépéseit! Ma megtoldjuk az egészet egy újabb szándékkal, hogy az álomnak valamilyen szerkezetet adjunk. Ez a szándék a mai álom „programozható célja". Jelen esetben a cél problémamegoldás vagy stresszoldás. Csukd le a szemed, és ismételgesd magadban:

Szándék: „Az álmodás alkalmas arra, hogy feloldjam a rajtam nehezedõ nyomást, és hogy megoldja aktuális problémámat. (Ide ezt a bizonyos problémát helyettesítsd be!) Amellett, hogy hasznosan töltöm el ezt az idõt, még élvezni is fogom. Mikor felébredek, tökéletesen fogok emlékezni az álmomra. Emlékeim tiszták, részletesek és élénkek lesznek."

Második szint

Ahogy elalszol, ne felejtsd el megfigyelni a természetes alvási folyamatot. Emlékeztesd magad arra, hogy reggelre maradjanak meg a tudattalanságba csúszás emlékei!

Harmadik szint

Remélem, kellemes stresszoldó/problémamegoldó álmot élsz át ezen a szinten.

Negyedik szint

Töltsd ki az álomnaplóban ezt a kérdõívet:

Kérdõív

1.) Körülbelül mennyi ideig tarthatott elaludnod?
2.) Észleltél hipnagóg hatásokat?
a.) Színeket, képeket, fényvillanásokat? Írd le!
b.) Gyenge hangokat, zenét, zajokat? Írd le!
c.) Rezgéseket, fizikai érzéseket? Írd le!
d.) Elvont gondolatok is eszedbe jutottak? Írd le!
e.) Emlékszel az elalvás pillanatára? Igen/Nem
3.) Sorold fel röviden, mit tapasztaltál elalvás elõtt:
4.) Volt valamilyen szándékod elalvás elõtt? Igen/Nem
5.) Mi volt az a szándék?
6.) Emlékszel az álmodra? Igen/Nem
7.) Tudatosan álmodtál? Igen/Nem
8.) Sikerült a szándékod szerint álmodnod? Igen/Nem
9.) Írd le a lehetõ legrészletesebben az álmodat!

Harmadik nap

Most, hogy már van némi tapasztalatod az álmodásban, remélem, hogy volt két tisztán megõrzött álomélményed. Minden nap ellenõrizd, mennyivel többre emlékszel, ha egyáltalán emlékszel valamire. Próbáld nyomon követni a haladásodat, és jegyezz fel mindent, ami megzavarhatja az alvásperiódusaidat! (Pl. rossz alvási szokások, nyugtalan éjszakák, stressz, idegesség stb.) Ez lényeges, hiszen te leszel a legjobb tanítód, miután felismerted a kihívást jelentõ területeket, és megtanultál uralkodni rajtuk. Sokat segít, ha tisztában vagy alvási szokásaiddal.

A Harmadik napon foglalkozz tovább a stressz/idegesség/félelem feloldásával! Érezd meg a belsõ békédet, így megkönnyíted azoknak az érzéseknek a lefogását, amelyeket mindannyian el akarunk kerülni az életben. Egy kis 20 perces csendes meditáció egészséges, és semmi más nem kell hozzá, csak a megfelelõ célra való összpontosítás.

Ha sok visszatérõ álmod van, a Harmadik nap segíthet. A tanfolyam célja a problémamegoldás és a fölösleges érzelmi terhek megszüntetése. Ez késõbb nagyon hasznos lesz, mikor az önmegismerés magasabb szintjére érsz. Koncentrálj egy ismétlõdõ álmodra, amely bármikor visszatérhet! Gondolj a lehetõségre, hogy valamivel szembesülnöd kell abban az álomban! Ezúttal átfogalmazod a szándékod a mai órára, hogy megoldd az álmodban rejtõzõ problémát, így megváltoztatva azt.

Személyes tapasztalataim alapján az ismétlõdõ álmok külön odafigyelést igényelnek. Ha nincs ilyened, az új szándék akkor is hasznos lehet. A következõ részekben megpróbáljuk beprogramozni a kívánt álomkalandokat, hogy a tapasztalatgyûjtés izgalmas és érdekes legyen.

Elsõ szint

Majdnem minden marad a régiben, csak a szándék változik.

Ismétlõdõ álmokhoz:

„Tisztában vagyok vele, hogy visszatérõ álmaim vannak. Szeretném megoldani az álom mögött rejtõzõ problémát. Azonban most én fogok irányítani. Bármikor megváltoztathatom az álmot, ha akarom. A megoldás egyben élvezetes, szórakoztató és egyértelmû lesz. Teljes részletességgel fogok emlékezni az álomra és a megoldásra, mikor felébredek."

[Ha rémálomról van szó]

„Tudom, hogy álmodom, és az álmok nem bánthatnak. Szabad akaratomból hozom létre a saját álmaimat, és úgy változtathatom õket, ahogy kedvem tartja."

Itt szintén próbáld olyan élénken elképzelni a változtatásokat, amennyire csak tudod. Gondolatban menj végig néhány részleten, és módosítsad õket kedved szerint! Ha rémálmok gyötörnek, a stresszoldó technikák itt is alkalmazhatók. Légy nyugodt; végy néhány álomlélegzetet, és összpontosíts a békére, a szeretetre és a nyugalomra! Vagy tedd ezt, vagy képzelj el egy álom-ágyút, és lõj egyet vele! Mindkét megoldás mûködik. Mikor fiatalabb voltam, mindig csomagoltam álmomban egy pisztolyt, hogy megvédhessem magam. Olyan borzalmas rémálmaim voltak, hogy minden éjjel magammal vittem egy képzeletbeli fegyvert, ami segített szembenézni a legsötétebb félelmeimmel.

Átprogramozás

Szándék: „Képes vagyok arra, hogy hassak az álmaimra, és tökéletes részletességgel fogok álmodni, amirõl csak akarok."

[Itt vizuálisan és mentálisan gondolj a kívánt álomtémára, és jelenítsd meg egy ablakban! Kapcsold össze valami kellemes dologgal, amit szeretnél kipróbálni vagy átélni!]

Ezek a „kellemes dolgok" természetesen nagyban összefüggnek azzal, hogy a valóságban mit szeretsz csinálni. Nézz egy filmet, repülj az ûrön át, játssz Luke Skywalker-t valamilyen hõsi mesében, táncolj holdsugarakkal, olvass az asztrofizikáról! Ez a te személyes álomországod, azt hozol létre, amit csak akarsz. Csak használd a képzelõerõd!

Második szint: Ugyanaz, mint feljebb.

Harmadik szint: Remélhetõleg az álmod.

Negyedik szint: Ugyanaz, mint az elõzõ napon.

Negyedik nap

Ezen a ponton már valószínûleg tisztább álmok kezdenek kialakulni. Ha mégsem, gondold át, mi okozhat gondot! Követed a tananyagot? Megvan benned az álmodáshoz szükséges motiváció, vágy és szenvedély? Esetleg külsõ tényezõk befolyásolják az alvásodat? Kábítószer vagy alkohol hatása alatt állsz? Jól szórakozol? Meggyõzõbb álmokat akarsz? Bármi is legyen, folytasd a gyakorlást, hiszen ez egy készség, egyfajta mûvészet. Gyakorlatot igényel, nomeg némi fegyelmet. Ne hanyagold el az ébrenléti állapot kiismerését! Hasonlítsd össze a valós fizikai világot az álmaiddal, és figyeld meg, mennyi összefüggés, minõség és részlet jelenik meg bennük. Egy bizonyos szinten túl szupervalóságossá válnak az álmaid, messze megelõzve a való világot. Talán már tapasztaltál is ilyet.

Próbáld a következõ négy napot kellemessé és izgalmassá tenni! Folytasd az álmaid átprogramozását! Hatolj beljebb a Második szint hipnagóg területeire, ahogy felkészülünk a tudatos álmodásra! Állíts magad elé új kihívásokat az álmaidban, próbáld meg apránként tisztábbá, hosszabbá és élénkebbé tenni õket! Ha több problémamegoldó vagy stresszoldó álomra van szükséged, akkor ezt a fajtát gyakorold! Ha maradtak ismétlõdõ álmaid, ne habozz, próbáld kideríteni, mi áll mögöttük!

Folyamatosan szokj hozzá ehhez az átprogramozáshoz: gondolkozz élénk képekben, hangokban, anyagokban, illatokban és ízekben, amíg el nem alszol! Korábban rengeteg képzelt videojátékkal játszottam, hogy fejlesszem a gondolkodásomat, a hangok, színek és a mozgókép elõállítását. Emellett például zenét is hallgattam, majd zenében gondolkodtam. A gyakorlással te is rá fogsz jönni, hogy ezek a természetes adottságok hogyan kapcsolódnak a jó „erõs" álmodási képességhez. Az álmok annyira tekinthetõk nyelvnek, mint mûvészetnek.

Elsõ szint

Mint a Harmadik napon.

Második szint

Most elkezdjük a hipnagóg területek manipulálását. Idézz fel egy dalt, amit szeretsz! Elõször csak gondolj rá, majd lazulj el, és lassan kezdd el lejátszani! Ne problémázz azon, mennyire tiszta, mennyire pontos vagy hogy mennyire hasonlít az eredetihez! Próbáld elképzelni a zenét, összpontosíts arra, hogy hangosabb és tisztább legyen! Ez csak úgy sikerülhet, ha „engeded", hogy sikerüljön. Ne erõlködj, ne akard nagyon, ezzel csak elrontod!

Játssz a hangokkal és a zenével! Próbáld ki, hogy elõ tudsz-e állítani bármilyen hangot pusztán azzal, hogy rágondolsz! Én tisztán hallom a hangokat; a zene olyan hangos is lehet, mintha fülhallgatón jönne. Jól jegyezd meg, milyen tiszták is ezek a hangok! Esetleg tanulj meg egy számot fülhallgatóval, hogy gyakorlatot szerezz! Hallgasd meg, és próbáld rekonstruálni a hipnagóg területen!

Harmadik szint

Remélhetõleg az általad akart álom.

Negyedik szint

Használd a második nap kérdõívét, és jegyezd fel, mennyire voltak sikeresek a hangok!

Ötödik nap

Folytasd a meditációt, a relaxációt és az álomépítõ technikák gyakorlását! Valószínûleg mostanra már kezdesz rájönni, miért is olyan élvezetesek az álmok. Kezeld magad királyként/királynõként az álmaidban! Az éjszakáid töltsd ki vad kalandokkal, tudván, hogy egyre jobb lesz, ahogy folyamatosan átveszed az irányítást! Innen egyre rendszeresebben játszunk a hipnagóg területekkel. Ez segít megtanulni ennek az élénk gondolatfolyamnak az irányítását.

Ebben a gyakorlatban a vizuális képzelettel dolgozunk. Mostanra remélhetõleg már úgy éled meg a valóságot, a kedvenc ételeid ízét, hogy kész vagy leképezni ezt az érzést. Szívd magadba a szenvedélyes élet és a zene teljességét! Ez a leképzés azért kell, hogy hosszabb, élénkebb álmaid legyenek. Ha szereted a mûvészetet, a filmeket vagy a videojátékokat, ebben a részben megpróbáljuk valamelyikkel eltölteni az idõt a Második szint elalvási fázisában.

Elsõ szint

Mint a Harmadik napon.

Második szint

Miközben elalszol, próbálj valami élvezetesre gondolni! Egy filmre, képre vagy videojátékra, ugyanúgy, mint legutóbb a zenére. Tehát kezdj hozzá, amihez akarsz, a lényeg, hogy annyira belejöjj, hogy végül az egész élénk és tiszta legyen! Figyelj oda a hangok élethû reprodukálására is! Maradj végig nyugodt és türelmes, és ne ijedj meg, ha esetleg tudatosan átcsúsznál egy álomba! Mint tudod, a sima álmoktól fokozatosan a tudatos álmodás felé haladunk.

Harmadik szint

Remélhetõleg az általad akart álom.

Negyedik szint

Használd a második nap kérdõívét, és jegyezd fel, mennyire volt sikeres a mozizás/játék/képnézegetés!

Hatodik nap

Most már valószínû, hogy nagyjából megismerted a képességedet, amellyel beleavatkozhatsz az elalvás folyamatába. Mostanra felelõsséggel tudod létrehozni az általad kívánt álomvilágot. Az álmodás ugyanúgy mûvészet, mint az éneklés, a zenélés, a rajzolás, a festés, az írás stb. Nem kell mûvésznek lenned ahhoz, hogy álmodj, csak azt kell tudnod, mirõl szeretsz álmodni. Nincs más dolgod, minthogy helytállj az álmok világában, esetleg a rémálmaiddal szemben, ahogy egyre inkább hozzászoksz az álomirányításhoz és „új" képességeidhez. A Hatodik nap sem lesz kivétel. Ha kell, folytasd a húszperces meditációkat! Folytasd a valóság megfigyelését, és az álmokkal való összehasonlítását! Gondold végig, mely területeket kell még fejlesztened! Az álmokban nincsenek illatok? Nincsenek ízek? Erre is van megoldás.

Elsõ szint

Mint a Harmadik napon.

Második szint

Gondolom, már eléggé megszoktad ezt az állapotot. Ma képzelj el egy asztalt némi étellel és itallal a tetején. Válassz valamilyen „testes", ízletes ételt! Én személy szerint a szaftos tésztát kedvelem fokhagymás kenyérrel és egy pohár sörrel. Most ugyanúgy, mint a hangoknál és a zenénél, próbáld vizuálisan elképzelni a szobát, az asztalt, az ételt és az italt! Szép lassan végy egy falatot a szádba, és szánj rá egy kis idõt, hogy pontosan elképzeld az ízét és az anyagát! A hõmérsékletére is próbálj visszaemlékezni! Ha már eléggé kifejlõdött ez a képességed, meg fogsz lepõdni, milyen élénk is lehet ez a kezdeti álomállapot, ha az egysíkú verbális gondolkodásról átszoksz az interaktív térbeli érzésekben való gondolkodásra. Nagy lépés a szokásos „Helló, Kata a nevem, nagyon cuki a fejem."-hez képest. (A P*psi-reklám hatása, de még mindig nem rosszabb, mint az eredeti. -CoBB)

Harmadik szint

Ez az álom; most már az is könnyen elõfordulhat, hogy spontán tudatos álmot élsz át a hipnagóg területek fejlesztése miatt. Remélem, kellemes az álmod.

Negyedik szint

Használd a második nap kérdõívét, és jegyezd fel, mennyire volt sikeres a hipnagóg lakoma!

Hetedik nap

Ez a nap a vizsgatétel napja. A Hetedik nap álmának az összes eddigit fölül kell múlnia! A lelkesedésnek és a motivációnak a tetõponton kell állnia! Még rengeteg dolgod lesz, ne hidd, hogy csak azért, mert több az élet az álmaidban, már abba is lehet hagyni! Hiszen itt a tudatos álmodás is, ami ennél sokkal szórakoztatóbb.

A Hetedik napon te döntsd el, mirõl szeretnél álmodni! A mai cél az, hogy az álom idejét hosszabbra nyújtsuk, ezzel is növelve az élvezetet.

Elsõ szint

Mint a Harmadik napon, csak új szándékkal:

Szándék: „Képes vagyok arra, hogy hosszú álmok sorozatát éljem át, amelyekre tisztán, élénken és teljes részletességgel fogok emlékezni. Tudom, hogy tudok álmodni, tudom, hogy hihetetlenül hosszan tudok álmodni."

Második szint

Még mindig a hipnagóg területekkel játszva most a tapintást helyezzük elõtérbe. Képzelj el egy esõt, ahogy rádhullik! Hozz létre egy tájat felhõkkel, hegyekkel stb. Nézd, ahogy a cseppek leesnek, és hagyd, hogy eltaláljanak! Tartsd fenn ezt a képet egy ideig, lazulj el, és hagyd, hogy a kép teljes természetességgel békésen körülfolyjon! Csinálj nagyobb, hatalmas cseppeket, változtasd õket dühöngõ viharrá, ahogy egyre jobban megszokod ennek a tudatállapotnak a tapintásérzetét!

Harmadik szint

Az álom.

Negyedik szint

Használd a második nap kérdõívét, és írd le mellé a vihart is!

 

Read 7828 times Last modified on July 26 2014
More in this category: Álmaink és a telepátia »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

1 comment

  • Comment Link DarkAngel April 23 2009 posted by DarkAngel

    Szerintem ez egy nagyon érdekes cikk,és nekem bevált!:Dköszönöm!:D :-)

Read 55547 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23963 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22938 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18878 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 16035 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14931 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14780 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13246 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11975 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11149 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…