Lincselés

Rate this item
(0 votes)

lincselésA lincshangulat olyan gyilkos indulat, amikor egy közösség tagjai saját elfojtott negatív tu­lajdonságaikat egy másik, gyakran vétlen személyen akarják megtorolni. Ebben a folyamat­ban az emberek egy része elveszti emberi mivoltát, de nem egyszerûen olyanná válik, mint az életükért küzdõ vadállatok. Inkább, mintha elenyésznének azok a társadalmi együttélés során szerzett tulajdonságai, amelyek emberi lénnyé teszik: a humánum, a tolerancia, az önismeret, a megbocsátás vagy a szégyen például.

   A vérgõz mindig jellemzi ezt az állapotot, ez eredetileg is így volt, amikor még Lynch amerikai bíróra hivatkozva nekivadult csoportok erõszakos, gyakran kegyetlenkedõ önbírás­kodása folyt - többnyire feketék felett. (Igaz, ezek a bandák azzal védekeztek, hogy egyes frissen felszabadult rabszolgák gyilkosságait akarják megtorolni - amit azok korábbi gyûlölt uraik ellen bosszúvágyból elkövettek.) A milliók életét követelõ boszorkányüldözések és az inkvizíciós bûntettek is ide sorolhatók, a jelenség pedig lélektani szempontból a bûnbakképzés kategóriájába tartozik. A bûnbakképzés alapja a kivetítés, amelynek során az emberek önnön hibáik, rossz tulajdonságaik, bûneik, feszültségeik kínzó tudatától úgy kí­vánnak megszabadulni, hogy ezeket valaki másban vélik felfedezni, és ott üldözik. A bûnbakkeresõkben a tudattalanba fojtva rejtõzködik a félelem, a szorongás, a homályo­san érzett gyûlölet, a tévutakra terelõdött nemi vágy, a bûntudat, a szégyen, a sokféle elõítélet, a kegyetlenségre, erõszakosságra való késztetés, ám mindez valahogyan kerülõ­utakon igyekszik a tudatba tolakodni. Jellemzõ, hogy az ilyen folyamatok társadalmi szinten ott zajlanak, ahol szigorú törvények uralkodnak, és nincs bocsánat a bûnre. Ahol tekintély­elvûen nevelik a gyermekeket, és ahol a legkisebb hibáért is büntetés, verés jár, a fiatalok­ban már korán óriási mennyiségû, feldolgozatlan agresszió gyûlik össze. Az a gyermek, aki ezeket a lelki károsodásokat nem tudja kiheverni, az idõk során kudarcoktól rettegõ szemé­lyiség lesz, aki, hogy elkerülje a szenvedést, a megaláztatást, a szeretetmegvonást, saját hi­báiért vagy fogyatékosságaiért valaki mást okol. Mivel õ maga nem lehet rossz (nem sza­bad például a szüleire haraggal gondolnia), egyre inkább elhiszi, hogy minden zavarófeszültség, düh és elutasítandó gondolat nem belõle, hanem a külvilágból, a másiktól jön, az a romlott, a gonosz, és nem Õ. Minél több feldolgozatlan negatív érzelmet hárít el ma­gától, annál inkább polarizálódik a kép: õ egyre jobb, erkölcsösebb, tisztább és feddhetet­lenebb lesz önmaga számára, míg a másik szinte összes kivetített sötét tulajdonságait hor­dozza. A tudattalan azonban érzi, hogy ez hazugság, a bûnbakkeresõ így valahol rettegve sejti, hogy saját elutasított, szégyellt érzelmeivel harcol. Ezekkel azonban végleg le akar szá­molni, így egyre feketébbre és gyûlöletesebbre festi õket, sokkal rémítõbbre, mint amilye­nek azok valójában, ráadásul olyan ellenségeket teremt, akikrõl azt feltételezi, rátámadhat­nak. Lassan egyre közelebb kerül a hordozók (bûnbakok) fizikai megsemmisítéséhez, mert már meg van róla gyõzõdve, hogy õ maga képviseli a tökéletes jót, míg a másik maga megtestesült sátán. Már jogosnak véli, hogy fellépjen ellene, és elpusztítsa, sõt lovagnak érzi magát, aki etikai megfontolásokból, erkölcsi magaslatokból ítélkezik.

  A bûnbakképzés még enyhébb formáiban is veszélyes, mivel az egyéneket, de ha tö­meges szinten jön elõ, akkor a társadalmat eltávolítja attól_ hogy szembenézzen saját vétkeivel, ártalmas nézeteivel, negatív tulajdonságaival. Ha ez nem történik meg, könnyen megesik, hogy pusztán az önfelmentés és a másik mindenért való hibáztatása miatt egy közösség kettészakad, országos szinteken polgárháborús körülmények teremtõdhetnek háborúk vagy zavargások törnek ki, vallási üldöztetés, kirekesztés kezdõdik. A XX. század legrémesebb szakasza egyértelmûen megmutatta, mire képes a kollektív bûnbakképzés: sokmillió ember elégetésére gázkamrákban.

  A pszichológia, a történelem, a szociológia sokat tud a bûnbakképzõ lincshangulat meg­teremtõdésérõl, most azonban a jelenség energetikai oldalával foglalkozom, tömegek ese­tében. A bûnbakképzõ tömeget legjobban olyan összejöveteleken lehet vizsgálni, ahol az egy nézeten lévõk közül sokan összegyûlnek, és megnevezik az "ellenséget". Az ilyen cso­portosulást sajátos energiamûködés jellemzi. Létrejön a résztvevõk fölött egy közös tudati tér, amely olyan, mint valami felhõpaplan. (Ilyesmit gyakran látunk kisebb, baráti társasá­gokat könnyezve is, ahol a kívülálló jól érzékeli, hogy ott valamilyen közös burok aura van, ami mások elõtt nem nyitott. A burok jellegébõl fakadóan ismerik fel egyesek ösztönösen, hogy "sötét bandával", vagy "vidám cimborákkal" találkoztak.) A "paplan" általában a vállaktól indulva borítja be a fejeket, messzirõl a látvány olyan, mintha lassan áramló, kavargó köd vagy felhõgomoly szállt volna alá. A színe gyakran kékesszürke, mivel egyrészt átszíne­zik a negatív nézetek, másrészt viszont a kék árnyalat mutatja, hogy a tagok szeretnék „eszmei síkra" terelni a kérdést, és úgy tenni, mintha csak a független, komolyan átgondolt vé­leményüket közölnék. Indulati mûködéseikrõl azonban gyakran erõsen árulkodnak a gomolygó takaró alól elõcsapó élénkvörös csóvák, vagy azok a pontok, amelyekben szinte összesûrûsödik a gyûlölet. Ezek a helyek nem mindig jelentik, hogy az alattuk állók a töb­bieknél agresszívabban szeretnének támadni, inkább olyan a látvány, mintha valamilyen sötét massza vándorolna ide-oda a közös mentális térben. Amint a csoport körül egyre tö­mörödik a tér a kiszórt belsõ negatív emóciók következtében, egyre elviselhetetlenebbé válik a helyzet, míg végül a résztvevõk már nem bírják tovább saját energetikai szennyezõdé­sükben, és "elküldik" mérgezõ indulataikat a bûnbakhoz. Ez a folyamat kísérlet arra, hogy a felhalmozódó negatív érzéseiket leválasszák magukról. Ez nagyon veszélyes pont, mert ilyenkor döbbennek rá egyesek, milyen elképesztõen sötét belsõ tartalmakat is hordoznak. Ez növeli az iszonyt és az elutasítást, de ezzel egyben tovább nõ a belsõ negatív érzések szintje is.

  A lincshangulatba jutott csoportoknál általában megjelenik egy hangadó, aki a forrpon­ton irányt ad a veszedelmes eszméknek, és megnevezi a célpontot. Ezzel az indulatok egy része határozott formát ölt, és elkezdõdik a fantomellenség kidolgozása. (Bizonyos társadalmakban a fantom ellenséget meg is személyesítik egy-egy tüntetés alkalmával, szalma. bábut készítenek, felöltöztetik, felismerhetõ arcot adnak neki, majd többnyire elégetik Ez tipikus fekete mágikus eljárás.)

  A feltüzelt tömeg tagjainak erõközpontjai érdekesen mûködnek: meglehetõsen sok ne­gatív rezgést bocsátanak ki, némelykor még a mellékcsakrák is. Rendszerint egy vagy több csakra súlyosan torzult, sokszor a felsõk közül, ami nem is csoda, hiszen ezek a tudati szfé­rában kétségbeesett erõfeszítéssel nyomják el a feltörõ ijesztõ vagy zavaros érzelmeket, gondolatokat. A felsõbb csakrák részleges zavara és a tömegesen jelentkezõ tudatköd együttesen okozzák, hogy a hiszterizált csoportok többnyire nem képesek logikus érveket befogadni, ezért hiába lép fel sokszor valaki észérvekkel tényekkel cáfolhatatlan bizonyí­tékokkal, a tömeg téves valóságérzékelése miatt ezeket egyáltalán nem veszi figyelembe. Sõt: aki nem üvölt együtt a farkasokkal, maga is ellenséggé lesz. A tömeg, amely együtt sokkal erõsebbnek érzi magát, mindig felismeri, ha valaki eltér, ezt pedig veszélyesnek kiált­ja ki, mert minden más rezgésminõség bomlasztja az egybegyûltek egységét és ezzel ha­tóerejét.

  A tömegeseményeken a legtöbb energia rendszer csupán megbolydult, reszketeg, bi­zonytalan, némelyek a hétköznapokban is ilyenek; másokat csak "megcsapja a szele" a hangulatnak, ám a normalitásba visszatérve maguk is megdöbbenve látják, mibe keve­redtek; de vannak olyanok is, akiknek az aurája tökéletesen kiépített rendszer a teljes élet­hazugságok számára. Ezeknél az aura elsõ látásra "rendben van", a tulajdonos kiegyen­súlyozott, nyugodt, szavahihetõ személynek látszik, akinek elvei vannak, s ezek mellett meggyõzõdéssel kiáll. Csak amikor a felsõbb spirituális testeket keressük, akkor láthatjuk megdöbbenve, hogy a tiszta isteni behatás, a felsõbb jelenlét, a spirituális nyitottság vagy legalább a megbocsátó elfogadás helyett micsoda energetikai hulladékok, szörnyszülöttek tanyáznak ezeken a szinte ken. Ezek az emberek mindenkinél veszélyesebbek, mert veze­tõi lehetnek egy vakon hívõ, õket megszállottan követõ tömegnek.

  Az "átlagos" bûnbakkeresõ esetében azonban úgy tûnik, mintha az auramezõ felhasz­nálva az alkalmat, amit a gyülekezés megteremtett, öklendezve, szivárogva, fröcsögve próbálna megszabadulni a belülrõl maró mérgektõl. A negatív tartalmak különbözõ he­lyekrõl kerülnek elõ, attól függõen, hogy tulajdonosuk hol tárolta õket addig az erõteré­ben, illetve, hogy milyen természetûek. A régi elõítéletek, gyûlöletek, keserûségek sötét zöldesszürkék, a feldolgozatlan agresszió, az elfojtott harag vörös, fekete, barna árnyala­tokban kavarog, a félelmek szúrós szagú szürkés, zöldes vagy barnás füstcsíkként mutat­koznak meg, a szexuális problémák nyúlós, tapadós jelenségek is lehetnek, és akár for­mát, alakot is ölthetnek. Valójában ezek nem természetellenesek az aurában, "kiüldözni" sem kell õket erõszakkal, s ha valaki rendszeresen kapcsolatot tart belsõ világával, szám­ba veszi hibáit, negatív tulajdonságainak megváltoztatásán elszántan dolgozik, és képes megbocsátani önmagának, idõrõl idõre kellõen meg tudja tisztítani energiarend­szerét. Azok azonban, akik nem vesznek tudomást bennük feszülõ indulatokról, és elta­gadják taszító tulajdonságaikat, értelemszerûen nem is tudnak velük szembesülni, hogy felismervén õket, átváltoztassák pozitív értékekké. Amikor egy tömeg ellenséget keres magának, kollektív módon próbál megszabadulni fojtogató negatív vonásaitól, mivel egyénenként erre képtelen. Ez tulajdonképpen a saját bûn "meggyilkolása". A bûnbak­választás kísérlet arra, hogy a személyek a felhalmozódó negatív indulataikat önma­guktól elválasszák.

  Szomorú tapasztalat, hogy a kisugárzott, kiáramló hibáztatás és felelõsségkeresés meg is találja a maga "vevõszerkezetét", mivel mindig vannak olyan személyek, illetve csopor­tok, amelyek valamilyen okból meggyengültek, félnek, esetleg eleve veszélyeztetettek va­lamiért, például azért, mert az adott területre késõbb jöttek, gyökértelenek, vagy mert elté­rõek, idegenek, mások, esetleg azért, mert már korábban is stigmákkal jelölték meg õket.

  Kikbõl lesznek a bûnbakok? Minden olyan személy vagy csoport ki van téve annak, hogy hibáztatni fogják mások bûneiért, akinek az erõtere valamilyen okból meggyengült. Népek esetében az erõterüket rombolja, ha el kell hagyniuk szülõföldjüket (gondoljunk a bevándorlókra, áttelepültekre, rabszolgákra vagy a földjüktõl elüldözött és rezervátumokba kényszerített indiánokra például).

/Hodnik Ildikó - A lélek teste

Alexandra Könyvkiadó

www.alexandra.hu/

Read 4166 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 55341 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 23669 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22842 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18601 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15949 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14875 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14736 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 13162 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11899 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 11099 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…