Mételykultuszok álruhában

Rate this item
(0 votes)

Néhány mai tanításra, elméletre és "jó tanácsra" külön is szeretném felhívni a figyelmet, mert helytelen megközelítésük komoly károkat okozhat a lélekben és az elmében, illetve káros elváltozásokat gerjeszthet az aurában, fizikai, mentális, karmikus és spirituális szinten is.

Sok "üzenet" megtévesztő, és nagyon is úgy tűnik nekem, hogy bennük a szabadpiaci társadalom elméletei vannak spirituális köntösbe öltöztetve. Az anyagvilágbelivel párhuza­mosan létrejött egy "spirituális fogyasztói" szemlélet, amelynek az alábbi fő elemeit tudtam elkülöníteni:

Folyamatos nyitva tartás.  

Vannak olyan nézetek, amelyek szerint a külső hatásokkal szemben nem kell védekezni, egyáltalán nem szükséges és nem is érdemes az auránkat óvni, tisztítani vagy időnként lezárni bizonyos hatások előtt, mert a magasrendű lelkeket úgyis csak magasrendű hatások érik. Sőt: az aurát folytonosan és állandóan minél nyitottabb állapotban kell tartani, hogy befogadhassa a magasabb szellemvilág üzeneteit. Tapasztalatom szerint az aura tö­kéletes nyitottsága csak azoknál a személyeknél működik, akik tudatos és rendkívül alapos, hosszas munkával elméjüket minden vágytól és félelemtől megtisztították. Az ilyen auraterek azonban egyáltalán nem túlságosan nyitottak a külvilág előtt, viszont központi energiavezetékük akadálymentes, erős és befogadó. Nagyon stabil, és valójában zárt rend­szerek azok, amelyek többszörös aura környéki szűrőkkel védett, állandó, célzott irányú adó­vevő állapotban vannak. Azok az ösztönzések, amelyek átlagos energiamezejű embereket aurájuk kontrollálatlan kitárására buzdítanak, sokakat teljesen védtelenné tesznek a legza­varosabb és szennyezettebb rezgésminőségek számára, és a lelket gyakran entitások szál­láscsinálójává teszik. 

Adj kölcsön.  

Több modern médiumi iskola is azt tanácsolja, a spirituális tanulók minél hatékonyab­ban szabaduljanak meg tudatos, racionális elméjüktől, "adják magukat kölcsön" egy szelle­mi lénynek, vagy legalább vegyék fel a kapcsolatot a magasabb énnel, mert csak az tudja őket misztikus tapasztalatokhoz segíteni. Az automatikus írás szorgalmazása, a saját médi­umi élmények beszerzése, a különböző "merülések", meditációk, reinkarnációs visszaveze­tések, "utaztatások", "kapcsolatfelvételek", testelhagyások és hasonló eljárások azonban egyáltalán nem veszélytelenek. Az ilyesfajta műveletek végletesen kiszolgáltatottá tehetik az aura spirituális testeit, amelyeken keresztül gyakorlatilag bármilyen információ, tudatfor­ma, szellemi létező szabadon besétálhat. Azok a lelkes, de a szellemlények valódi minősé­gét, szintjét és lényegét kellően felismerni még nem képes személyek, akik önmagukat kí­nálják fel spirituális praktikákban, gyakorlatilag kilépnek saját auratesteikből, s így önszántukból adnak helyet akár megszállóknak is. Az auravédelmi technikák közül kialakul a hasadt, illetve a kilépő formáció - mindkettő jellemzője, hogy a lélekrészek elhagyják az egyéni energia mezőt, amely így szabad tere lesz bármilyen behatásnak. Nincs olyan való­ban magasrendű misztikus beavatási rendszer, amely alapos felkészítés és körültekintő mesterek nélkül javasolná a transzállapotokkal való kísérletezgetést.  

Minél több, annál jobb.  

A spirituális irodalomban gyakran használnak metaforákat, hasonlatokat, körülírásokat a szerzők, mert azokra a fogalmakra, amelyekről szólni akarnak, nincsenek kellően pontos meghatározások. Ezért sok ilyen szöveget ajánlatos képletesen, szimbolikusan értelmezni.   Napjainkban általános a "magasabb" rezgések és a "magasabb" dimenziók elérésére sarkalló felhívás. A jól hangzó kifejezések mögött azonban meghatározatlan fogalmak van­nak, nem tudni, valójában milyen tartalom rejlik bennük, s pontosan mit jelent, ha valaki­nek azt mondják, emelje meg a rezgéseit, és igyekezzen szorgosan dimenziót váltani.   A magasabb rezgés alatt sokan pusztán a rezgésszám gyorsítására gondolnak (ahogyan például egyes spirituális zenei áramlatok képviselői, akik a "magasabb" rezgések mámorá­ban előszeretettel komponálnak 5/4-es ritmusban), a dimenzió némelyeknek mennyisé­get, másoknak kiterjedést vagy helyet jelent, a "magasabb" kifejezés pedig olyan eseményt, ami az égben, a mennyben, a csillagokban zajlik. Ez tipikus anyagvilágból fakadó hozzáállás, és távolról sem közelíti meg a folyamat valódi lényegét.   Általánossá vált egyes misztikus körökben az a hit is, hogy az emberi lények - persze a kiválasztottak - máris magas rezgésekkel telítődnek, médiumi üzenetek még azzal is törőd­nek, hogy a "dimenzióváltások" pontos időpontját közöljék. Ezek többnyire tökéletesen egybeesnek asztrológiai eseményekkel, tranzitokkal, fontosabb bolygókapcsolódásokkal, te­hát nem szükséges médiumnak lenni az előrejelzésekhez, egy csillagászati évkönyv efemeridatáblázata is megteszi. Sok valóban érzékeny közvetítő is jelzi a rezgésszámválto­zásokat, ám én úgy látom: a gyorsuló földi rezgésmátrix mögött fizikai körülmények állnak (mágneses mező ingadozásai, mikrohullámú rendszerek elszaporodása, zaj- és elektro­szmog által szennyezett környezet stb.), de sokkal figyelemfelkeltőbb e jelenségek hátteré­ben izgalmas szellemi, angyali, isteni (vagy egyes szerzőknél ördögi) munkálkodást feltéte­lezni, mint először a házunk unalmas táján körülnézni.    A világon mindennek saját rezgése van, az emberi testnek is. Igazából az emberi rez­géstartományok összehangolása, harmonikussá tétele, egyetlen kisugárzó pontba vagy képszerűbben csóvába való fogása a lényeg, nem pedig egy megfoghatatlan, görcsös "emelés", amelynek az a legkárosabb következménye, hogy a személy a nagy igyekezet­ben szétrezegteti a saját auráját. "Magasabb" szintre éppen lecsendesüléssel, lelassulással lehet jutni. Tévhit, hogy a szellemi létezők "magasabb rezgéstartományokban" laknak, egy­szerűen más, rendezettebb, tisztább (egyneműbb) rezgésminőségeket birtokolnak, mint az ember vagy egy kristály. A magasabb rezgésszám utáni felfokozott vágyakozásban éppen a lényeg veszik el, hiszen valójában nem a gyorsabb rezgések visznek minket magasabb dimenziókba. Inkább úgy kell a helyzetet elképzelni, mint a hangok (pontosabban a rezgé­sek) felharmonikusait: az jutott "magasabb síkra", aki nemcsak a fizikai világban megnyilvá­nuló alaphangot észleli, hanem annak minden kiterjedését is. A magam részéről a húrel­méletet gondolom az ehhez tartozó fizikai háttérnek, hasonlatnak. Ez olyan részecskefizikai elképzelés, amelynek elemi objektumai húrok, persze nem a földi értelemben_ tehát sen­ki ne zongorahúrra gondoljon, hanem inkább olyan rendszerre, amelyben a megfigyelt ré­szecskecsaládok elemei egy-egy "húr" különböző rezgésállapotainak felel meg. Ezek a "hú­rok" a világmindenség keletkezésekor jöttek létre. Ha valaki "eltalálja" ezeket a "húrokat", és meg tudja őket pendíteni, akkor számára az egész kozmosz minden rezgésminősége elérhetővé válik. Ehhez azonban egyáltalán nem gyorsítás, hanem a lehető legtágabb nyi­tás kell, és minden spektrumot átfogó, pontosabb érzékelés, valójában így ismerhető fel az alaprezgés minden síkja és vele az univerzum harmóniája - ez a felemelkedés! 

Minél rosszabb, annál jobb.  

A misztikus kutatók olykor a saját kárukon tanulják meg, hogy a nem hétköznapi tudat­állapotok keresése mennyire veszélyes folyamat. Azok, akik azt próbálják elhitetni közönsé­gükkel, hogy a megvilágosodás néhány napos tréning, egyhetes tanfolyam után elérhető, semmit sem tudnak a spirituális munka lényegéről. Már a kundalini energia működtetését ismertető ősrégi indiai, taoista, zen buddhista, egyes tibeti és miszticista keresztény tanok is tisztában voltak vele, hogy a kundalini felébresztése óriási körültekintést igényel, s nem véletlen, hogy a szent szövegek nagyon is komolyan veszik a folyamatot, a benne részt ve­vőknek pedig avatott tanító útmutatását javasolják.   Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban a XX. századi hamisan optimista szemlé­let ezzel szemben azt hirdette, hogy az útkeresőket nem érheti semmilyen negatív hatás, hiszen csakis magasrendű lények és tapasztalatok felé igyekeznek, ezért szinte automati­kusan védettek is. Ezt olyan türelmetlen közösségek képzelték, akik szükségtelennek gon­dolták az akár évekig tartó, s a tanítványért az életével felelősséget vállaló mester vezeté­sével végzett gyakorlatokat. Később a különböző ,.iskolák" rájöttek arra, hogy a belső erők ébresztgetése egyáltalán nem kockázatmentes dolog. Lelkiismeretlen, s a felelősség alól ki­bújni igyekező tanítók a jelentkező negatív tüneteket már nem tudják letagadni, de úgy állítják be, mint o spirituális fejlődés abszolút bizonyítékát Ezzel elérik, hogy testi beteg­séggel, érzelmi vagy különböző pszichés zavarral küzdő követőik a ténylegesen létező, ke­zelést igénylő problémáikat csodálatos szellemi fejlődésük jeleinek vegyék - ahelyett, hogy megfelelő gyógyító hoz fordulnának. Nem foglalkoznak a bajokkal, hiszen azt hitették el ve­lük, hogy minél rosszabbul vannak, annál jobb, mert így jutnak egyre magasabb dimenziók­ba. Őket többszörös kár éri: egyrészt testi-lelki állapotuk nem javul, másrészt elveszik tőlük a személyiség- és tudatfejlődés valódi lehetőségét, mert olyan szinten lévőnek képzelhetik magukat, ahová valójában nem jutottak el.   A legújabb "testvériségek", médiumi és egyéb szövetségek már ismerik a spirituális krí­zis fogalmát, fel is használják a napra kész pszichológiai munkák még aránylag kevéssé is­mert fogalmait, s úgy közlik őket, mint például angyali üzeneteket, ahol egy magasrendű lény, lehetőleg valamelyik ismert arkangyal (mert egy kevésbé népszerűre ki kíváncsi) átad­ja a "tudást". Ezt könnyen meg lehet tenni a tanítványok legnagyobb részével, akik egyál­talán nem tájékozottak a legfrissebb tudományos eredmények terén, így készséggel el­hiszik, hogy a túloldalról közvetítenek nekik. A legtöbb esetben azonban az "ihletett médiumok" és "mesterek" a spirituális válság tüneteinek kezeléséhez képzetlenek, és se­hol sincsenek, amikor a transzcendens krízisbe jutott személynek támogató jelenlétükre volna szüksége.   A spirituális krízis egyébként nem kóros, nem beteges állapot, hanem a lélek és a sze­mélyiség fejlődésének fontos állomása. A kellemetlen fizikai, érzelmi, szellemi és lelki tüne­tek, válságállapotok tényleges kísérőjelenségei lehetnek a lélek találkozásának a kozmikus szintekkel, és természetesen vannak kifejezetten örömteli, eksztatikus, felemelő, megrázó és megtisztító élmények is. Az egészséges psziché szempontjából azonban fontos, hogy az ember különbséget tudjon tenni a misztikus élmények és a mindennapok világa között. Az eggyé olvadás annyira vágyott és alapvető érzetét például sokan teljesen tévesen ítélik meg, és azt hiszik, hogy nekik kell beolvadni az ősvalóba, a kozmikus tudatba, holott ez­zel szemben éppen az a feladata, hogy ezt a világméretű, magasabb rendű, isteni-szellemi tudatosságot az ember önmagába tudja emelni, és vele önvalójának legmélyén egyesül­ni. Más szavakkal: nem kívül kell keresni az istenséget a világban, hanem felismerni az is­tenit saját emberi mivoltunkban.   Ha valaki ezt nem tudja megtenni, és összekeveri a két világot és a két identitást, pszi­chopatologikus állapotok alakulhatnak ki, s bekövetkezhet az, amit Carl Custov Jung az "ego felfúvódásának" nevez.  

(Részlet Hodnik Ildikó A lélek teste c. könyvéből )

Read 4206 times Last modified on July 27 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 54750 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 22861 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 22664 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 17924 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15777 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14757 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14581 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12996 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11781 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10968 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…