A pszichológiai és spirituális dimenziók találkozása

Rate this item
(0 votes)
Ken Wilber azt írja: Egyesítenünk kell Freudot Buddhával, az alsóbb pszichológiát a legmagasabb spiritualitással. Erre irányuló tevékenységünk annál is felemelõbb, mivel a történelem során elõször nyílik ilyen lehetõség. Elõbb ugyanis csak szellemi eredetünket hangoztattuk, s 'szárnyainkat csattogtattuk', azután szembesülnünk kellett állati-ösztönös minõségeink, 'farkaink' követelõzõ maradványaival. Itt az idõ, hogy egy mindent befogadó, átlátszó térben ezek egyesülhessenek.
 
A tudomány fejlõdése is hozzájárult e lehetõség feltárulásához. A modern fizika kozmoszát Fritjof Capra Síva táncaként fogta fel, a kvantumfizika észleleteinek értelmezése pedig igénybevette a buddhista szemléletmódot. A kvantumfizika mélyvalósága mellé Wilson 1990-ben megjelent könyvében a 'kvantumpszichológiát is odasorakoztatta. Könyvének matematikai szürrealizmust súroló nézeteivel nem szeretnék foglalkozni, de szívesen megemlíteném, hogy az ember információs rendszerei sorában pszichológiai rétegeinket hogyan terjesztette ki felfelé. (A továbbiakban a konkrét elnevezéseket az ismeretterjesztõ irodalmunkban megszokottabb fogalmakkal helyettesítem.)

A szerzõ a csecsemõ- és kisdedkor pszichés rétegeit freudi alapokon Orális-bio-túlélõ, illetve Anális-hierarchikus rendszernek tekinti. Elõbbiben jönnek létre a korai bevésések, utóbbi során alakul ki állatcsoportokban a hierarchikus rend, embergyereknél az önérvényesítés ereje vagy gyengesége.

Nyelvi- és jelképrendszer. A beszéd, gondolkodás, fantázia, a környezet 'térképezése', értelmezése. Ez a 'térkép' és modellteremtõ aktivitás az életkorral egyre bõvül. A hibás modellre épülõ további hibás modellek révén a valóság felfogásának jelentõs torzulását eredményezheti. A következõ réteg a szocio-szexuális rendszer: A nemi szerepek kialakulása a serdülõkorban az adott társadalmi körülmények között. Wilson ezt követõ rétegnek veszi a ma már egyre elfogadottabb pszicho-neuro-szomatikus rendszert, vagyis a lelki élmények hatására az idegrendszerben felszabaduló kémiai anyagok - neuropeptidek - immunrendszert, s így testi betegségeket szabályozó hatását. Ez az összefüggés az elme és a test egységét, és bizonyos csodás hit-gyógyításokat is megmagyaráz.

További feltételezéseiben már több új gondolat jelenik meg. Elképzelése szerint a következõ réteg a: Metaprogramozási rendszer: Jóga-, és hermetikus módszerek igazolták, hogy az idegrendszer különbözõ szinteken mûködtethetõ. Wilson reményei szerint a magasabb szintekre idegrendszerünket tudományos úton is átkapcsolhatjuk majd. Ez a metaprogramozás fejlõdésünkben kvantumugrást idézhet elõ. (Megjegyzem, én nem hiszem, hogy a magasabb szintek pusztán programozással elérhetõk.)

A morfogenetikus rendszer következik a sorban. Ez Sheldrake morfogenetikus (alakteremtõ, formaadó) mezõ teóriájára épül, ami - más módon - nem magyarázható információközvetítéseket értelmez. (Jellemzõ erre az angliai görgõ rendszerrel körülkerített legelõ birkák esete. Amikor egy birka rájött, hogy hason csúszva át tud jutni a görgõzáron, tõle 100 km-nyire is kitalálták a birkák ezt a megoldást.) Wilson a morfogenetikus mezõ síkjára helyezi a freudi faji emlékezetet, a jungi kollektív tudattalant és a reinkarnációs élményeket.

A csúcs pedig a helyhez nem kötött kvantumrendszer. Ebben rejlik a legmagasabb, térhez-idõhöz nem kötött Énünk, ami már nem is nevezhetõ különváltan énnek, s ami hat alacsonyabb énjeinkre. (A bal agyféltekei gondolkodás erõsen akadályozza ebben.) Paranormális, transzcendens állapotok válnak általa megmagyarázhatóvá.
A kvantumpszichológiai felfogásnál sokkal kidolgozottabb Ken Wilber ún. Teljes spektrum pszichológiájának rendszere, ami a lehetséges emberi növekedés egész skáláját igyekszik átfogni. Pszichológiai és pszichiátriai ismereteket ötvöz transzkultúrális spirituális rendszerekkel (kabbala, szufizmus, védanta, buddhizmus stb.). Hasonlata szerint van egy létra, ennek fokai a különbözõ tudatszintek. Aztán van az ember, aki a létrán mászik, és a különbözõ fokokra érve különbözõ fordulópontokat él meg. Minden elért szinten máshogy látja önmagát és a világot, és mindegyik szinten felléphet kóros elváltozás. Wilber terápiás ajánlatait a különbözõ szintek patológiájához igazítja.

A létra fokai alulról fölfelé a következõk:
1. fizikai érzékelés
2. emocionális-szexuális élmények
3-5. gondolkozás, ezen belül:
  • a szimbólumokat és koncepciókat alkalmazó elme
  • a szerepek és szabálykövetések
  • ön-reflexió (ego-tudat)
A következõ tudatszintek így alakulnak:
6. kreativitás, szintetikus együttlátás
7. vízionáriusság (a 'psychic' képességek, a kinyílt 'harmadik szem')
8. ideák, arkhetípusok ('eredeti minták', az isteni minõség elsõ megnyilvánulásai) megtapasztalása
9. az egyéniség transzcendens alapja
Wilber a létra elsõ foka alá nem-differenciált mátrixot, a felsõ foka felé a lét végsõ alapját helyezi. (A 9. szinttel az elõzõ kvantumpszichológiai rendszer 'helyhez nem kötött énjét' egyeztethetjük.)

A 'létrán mászó' emberi lény a következõ fordulópontokat tapasztalhatja meg, szintén alulról felfelé:
1. testi én születése
2. érzelmi én születése
3. fogalmilag gondolkozó én születése
4. szerep-(családi, társadalmi szerepeket játszó én) születése
5. érett ego születése
Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy lássuk, Wilber milyen szigorú az érett én megítélésében. Elvárja tõle, hogy a konvencionálisból átlépjen a posztkonvencionalitás területére, hogy multikultúrális legyen, és hogy társadalomcentrizmusából a kozmocentrizmus, a világközpontúság felé tartson. Másszóval spirituális nyitottságot vár el tõle. A továbblépéshez ez valóban nélkülözhetetlen. A következõ fok a
6. Kentaur-lény születése
Ehhez is magyarázattal kell szolgálnunk. Olyan 'megfigyelõ (tanú) én értendõ ezen, amelyik elkülönülten látja a testet és az elmét, és elkezdheti az integrálás, összehangolás nehéz feladatát.
7. természetmisztikus születése (A világ - megszokott érzékelésen túlmenõ - megtapasztalásával)
8. Isten(ség) misztikus születése ( A személyes Isten valamelyik formájának, vagy az isteni erõknek átélésével)
9. Formafölötti misztikus születése (A végsõ, formafölötti, 'üres valóság megtapasztalásával.
A területrõl népszerû áttekintést kaphatunk Eric Berne: Emberi játszmák c. könyvébõl.) Mint mondtuk, minden fordulópont új látásmódot hoz az illetõ saját magára és másokra vonatkozó megítélésében. És minden fok magában hordozza a kóros elváltozás lehetõségét, amely specifikus kezelést igényel.
Lássuk egymás mellett a fokozatok kóros elváltozásait, és ajánlott gyógymódjukat:

A fenti áttekintésbõl láthattuk, hogy a tulajdonképpeni pszichoterápia csak a hatodik szintig alkalmazható, s ezen belül is az önazonosság felépítéséhez 'filozófiai bábáskodásra' is szükség van. Az utolsó három szint irányításához már magasszintû spirituális segítségre van szükség és csupán a továbblépést akadályozó pszichológiai komplexusok feloldásában segíthet a pszichoterápia. Az 'Isten-betegségben csak tökéletesen realizált bölcs nyújthat segítséget.(Pl. egy istenrealizált hindut, akit elmeosztályra zártak, mert nagy, misztikus egységélménye után meztelenül járt fel s alá, s kérdezõsködésekre így válaszolt: 'Nincsen nevem , ' Nem születtem , a nagy sziddha-jóga mester, Nityananda öt perces ránézésével tett újra képessé a hétköznapi létezésre; ezután tanítói mûködést fejtett ki. Egy szellemi mester, Meher Baba egész szervezetet hozott létre azok visszavezérlésére, akiket elért az 'Isten-betegség . A nyugati világban 'spirituális krízis' centrumokban igyekeznek segíteni a szellemi fejlõdés vakvágányára került embereknek.) Assagioli, a spirituális fejlõdés és a pszichoterápia kiemelkedõ egységesítõje szerint a valóban spirituális eredetû krízisek enyhébbek, spontán is gyógyulnak, vagy kezelésre jobban reagálnak, mint az alacsonyabb szintekrõl eredõ kórformák.

Mint láthattuk - bár nehézségektõl kísérten, de - pszichológia és spiritualitás összetalálkozik az emberben, 'bennünk a létra'. A létra felsõ fokára elérkezett ember pedig más igazságot, más valóságot lát, mint aki az alsó fokokon kapaszkodik. Szerencsénk van, mert a teljes megvilágosodása után még több, mint 50 évig az emberek között élt Ramana Maharshi, hívei kérésére 40 versszakot írt a 'Valóságról . Ebben - és egy 30 versnyi tanításában- elõttünk áll egy megvilágosodott ember világképe. (Asramjában ma is minden nap éneklik e két verses tanítást.)

Idézek néhányat a 40 versszak legalapvetõbbjeibõl:
Invokáció: A tudatosság a realitás elválaszthatatlan velejárója.
2. A hármasságra bontott 'Isten-lélek-világ az egó teremtménye, és eltûnik az egoval.
5. A világ tulajdonképpen az öt testi burok (durva test az érzékszervekkel, bioenergia, finomtest, elme, intellektus), mert nélkülük a világot nem lehetne így felfogni.
7. A világ az elmével együtt keletkezik és tûnik el. Mindkettõnek az eredete a ragyogó Önvalóban van.
15. A múlt és a jövõ, amikor megtörténik, csak jelen. Így egyedül csak jelen van.
16. Valójában egyedül az Önvaló létezik, tér és idõ nélkül.
17. A nem-realizáltak számára az 'én akkora, mint a test. A realizáltak számára határtalan.
18. A nem-realizáltak számára a világ korlátozódik arra a térre, amelyet elfoglal. A realizáltak számára határtalan, vagyis a világ alapja a valóság határtalanságaként ragyog.
19. Sorsról és szabad akaratról a nem-realizáltak vitatkoznak. A realizáltak felismerték a kettõ közös forrását, és mindkettõn túljutottak.
20. Csak az látja az Istent, aki az Önvalót látja, de õ már nem különbözik Istentõl. 21. Istent látni annyi, mint Istenbe abszorbálódni.
22. Isten ragyog az elmében. De az elmének, hogy Istent lássa, befelé kell fordulnia és kölcsönkapott fényét egyesítenie kell az Õ hatalmas fényével.
25. Az ego (én-gondolat) felvesz egy testet, és különös cselekedeteket hajt végre. Egyik testet a másik után veszi fel, amíg az '(Igazában) ki vagyok én? rákérdezésre megtapasztalt felismerés el nem pusztítja azt. (Vö. Egy másik nagy megvilágosodott, Nisargadatta Maharaj kijelentésével: Ez az élet képzelõdés, és a túlvilági is az, bár a tudat itt kifinomultabb lesz a halál után a hordozók lehullásával. A megvilágosodott viszont tudja, hogy Õ nem született, és nem hal meg.)
39. A Megkötöttség (Karma) és Felszabadulás csak az elme fogalmai, megszûnnek, ha a megkötött kutatni kezd, és eléri a realizációt. Az Önvalóból eltûnik a megkötöttség és szabadság gondolata.
40. Csak az ego kérdezi, hogy az igazi Felszabadulásban jelen van-e a forma, vagy az forma nélküli. Az ego megsemmisülése után nincs ilyen különbségtétel.
Hadd írjak le néhány versszakot a leginkább meditációs utasításokat tartalmazó, 30 versben megírt 'Spirituális instrukcióból'.
1. A tett (karma) gyümölcsöket terem. Ez Isten rendelése, de a sors nem Isten, mert nem tudatos.
24. Vannak teremtmények és van Teremtõ. Õk egyek a Létben. Különbségeik csak tudásuk fokában és más jellemzõikben van.
25. Ha a teremtmény sajátosságai nélkül látja és ismeri Önmagát, ez már a Teremtõ tudása. Õ ugyanis nem másként, hanem Selfként (Önvalóként) jelenik meg.
28. Ha valaki ismeri saját igazi természetét, azt kezdet és vég nélküli Létként tapasztalja meg. Az pedig töretlen Éberség-Boldogság.
Egészítsük ki az ismertetést a 30 versnyi tanítás 24.-dik szakának verses fordításával:
Burkaim tudatlanok
S az nem Realitás,
A Valóság ÉN VAGYOK,
Lét-élmény s semmi más.
Mai kifejezéssel ezt mondhatnánk: az 'eseményhorizonton -túli megtapasztalásról kaptunk beszámolót. Eszerint a mi világunkat ilyennek elménk ego-központja alakítja ki érzékszervi észlelései alapján. Ezek az észlelések részlegesek, korlátozottak, alacsony tudatosság szintûek. Egy káprázatvilágban élünk, az én és nem- én mereven elválasztott dualitásában. A finomanyagi, fél-anyagi, nem-anyagi összekapcsoló minõségekrõl, s a gyorsan változó lineáris idõnk fölötti korszakokról és az idõtlenségrõl nincs tapasztalásunk. Nagy, feloldhatatlan és boldogtalanító problémáink tehát csak az egoista elme alacsony tudatszintjén merülnek fel.

Adjuk vissza a szót a pszichológus Ken Wilbernek. Szerinte amit mi normálisnak tekintünk, az tulajdonképpen megrekedt fejlõdés. Eddigi 'mélypszichológiánk valójában nagyon sekély, perspektívája szûk, egocentrikus. De ha elhanyagoljuk az alsó létrafokokat, akkor nem tudjuk meghaladni azokat. Célunk pedig meghaladni nemcsak a modern, hanem a posztmodern elmét is, de elõbb el kell azt érnünk, csak utána integrálhatjuk elménket a magasabb valósághoz. A bonyolultat és részlegest vissza kell vezetnünk az egyszerûhöz és teljeshez. Enélkül sem az egyén, sem a kisközösség, sem a társadalom 'kvantumugrása nem lehetséges. Az ismertetett tudományos felfogás kis kukucskálónyílást ajánl ego-központunkból létünk eredete irányába. Állítja, hogy ha e kettõ között létrejön a kapcsolat, eredeti forrásunk világteremtõ ereje képes lesz minket is átalakítani. Vagy ha a nagy jézusi tanítást idézzük: ' A mustármag, ha fává terebélyesedik, képes lesz szállást adni az ég madarainak , sõt hozzátehetjük: kõsziklákat, hegyeket mozdíthat el. Ma már nem lenne nehéz további idézeteket találni annak igazolására, hogy a pszichológiai és spirituális megközelítés összetalálkozott.

Szász Ilma
Read 4496 times Last modified on July 26 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 54176 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 22496 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 22397 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 17694 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 15674 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 14666 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 14489 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12879 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11719 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10912 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…