Az oktávok törvénye...

Rate this item
(0 votes)

Minden, az anyagi világban elindított impulzus a hétfokozatú hangsor rezonancia törvénye alapján megy végbe. Végigmegy a hangsor hét hangtartományát jelentő, Dó - RE - MI - FÁ - SZó - LÁ - TI - Dó  rezgéstartományán. A folyamat terjedése nem lineáris természetű. A MI - FÁ és a TI - Dó  Hangközökben a folyamat lassulása, vagy éppenséggel a gyorsulása következik be, mivel ezek között a hangok között nem két fél hang helyezkedik el, hanem csak egy. Ennek alapján a folyamatot elindító akarat megtörik, eredeti szándékával szembefordul. Ahhoz, hogy az eredeti szándék teljesülhessen, szükség van ezekben a hangtartományokban hozzáadott sokk - impulzust bevinni a rendszerbe. Ez az impulzus jöhet a rendszeren belülről, de jöhet kívülről is. Mit jelent mindez, lefordítva a gyakorlatra? Nem kevesebbet, mint azt, hogy az evolúció nem rulettjáték eredménye. Nagyon is kötött szabályai és szándékai vannak. Alapelv, hogy a teremtett világ alaptörvénye az állandó fejlődés. Fejlődés az egész Galaxisunkban, fejlődés az Univerzumban és fejlődés az emberi lény egészének a természetében. Ennek az elvnek a figyelembe vételével az ember, mint individuum, fejlődésének a kereteit meghatározó történelmi és társadalmi fejlődés sem lehet mentes az Univerzum törvényei alól. Minden eleme az Univerzum fejlődésének, kölcsönösen meghatározza egymást.

Ahhoz, hogy az emberi és az Univerzum fejlődésének a törvényszerűségeit megérthessük, foglalkozni kell az idő természetével. Ma már senki sem lepődik meg azon a megközelítésen, hogy az időről csak a térrel összefüggésben beszélhetünk. A rezonancia-törvény egy nagyon fontos adalékkal szolgál az idő értelmezéséhez. Az egyes hangok közötti rezgéstartományok vibrációja különböző. Ez önmagában is feltételez az időre vetítve valamilyen anyagi természetet. Olyan anyagi vibrációt, amely markánsan meghatározza két hang közötti időtartomány minőségét. Feltételezi, hogy az adott vibráció meghatározza az anyagi világ dolgainak a fejlődését. Többek között az ember fejlődését, de ezzel együtt a társadalmi fejlődés kereteit is. Magyarán szólva az anyagi világ fejlődését az idő anyagi vibrációja határozza meg. Ezen a helyen lesz értelme a korszellemről, mint létező valóságról szólni, de nem abban az értelemben, hogy a kor szüli meg a korszellemet, hanem olyképpen, hogy az idő szabott természete képviseli azt.

Aktuális itt az emberi szabad akaratról is szólni. Az idő anyagi természetének a megértése után belátható, hogy az emberi fejlődés kötött pályán halad. Nem igen van mód szabad akaratról beszélni. Erről kizárólag az oktáv lassulási szakaszában indokolt beszélni. Ekkor ugyanis lehetőség van arra, hogy a rendszeren belülről, emberi szintről adjuk meg a hozzáadott sokk-impulzust, a korszak isteni elrendeltetésnek megfelelő pályán való haladáshoz. Ha emberiségi szintről nem születne meg ez az impulzus, akkor kívülről, Isten kompetenciájából születne ez meg. Ez azonban mindig nagy áldozatokkal jár, sokkal nagyobbal, mintha belülről érkezne a sokk.

Most érkezett el az idő annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy ha véget ért a Halak - korszaka és a Nibiru - korszaka is, miért nem érzékelünk ebből semmit? Nem változott meg az ember, nem változtak meg a társadalmi viszonyok, a gazdasági szabályok ugyanazon elvek alapján működnek, de még a környezetvédelemben sem értünk el semmiféle haladást. Ellenkezőleg! Elmélyültek a szociális igazságtalanságok, egyre reménytelenebb a környezet megóvása, az agresszió soha nem tapasztalt mértékben megerősödött, a félelem a mindennapok részév válik. Már nem is csodálkozunk paranoiás félelmeinken. Beiktattuk azon dolgok közé, amiket meg kell tanulnunk kezelni.

Az időblokkokat figyelve, igaz, hogy befejeződött a két nagy világciklus, de valahogy az ember rezgéstartománya még a régi szinten maradt, vagy még rosszabb képet mutat. Mi történik akkor napjainkban? A maya időszámítás ismert valamit. Tudta, hogy a Napfolt-kitörések rendszerében valami egyedülálló történik. Éppen a jelzett időpontban a Nap sarki pólusossága is megszűnt. Ezt a Nap felépítésének az ismerete nélkül nem érthetnénk meg. Azt hiszi a gyanútlan érdeklődő, hogy a Nap egy homogén felépítésű tűzgolyó. Ezzel szemben a Nap két sarki pólusa, mint egy sapka, elválik a középső tárcsaszerű résztől. A tárcsa és a két sapka, nem egyforma sebességgel forog. A tárcsa ezen kívül még saját négyes felosztású mágneses polaritással rendelkezik. A két sapka képezi a Nap sarki polaritását. A két rész különböző sebességű forgása következtében a generátorhoz hasonló jelenség játszódik le. A gyorsabb forgású tárcsa mágneses erővonalai beleakadnak a pólusok között feszülő erővonalakba, azt mintegy gumiszalagot magukkal vonszolják, míg ezek a mágneses erővonalak elszakadnak és energia-kisülés, Napszél formájában kitörnek az Univerzumba. Földünket is nem csekély megpróbáltatásnak teszik ezzel ki. Az utóbbi évtizedek óta elég sokat tudunk a Napfolt-kitörések rendszeréről, a Földre, a természeti környezetre és az emberre kifejtett hatásairól. A mayák ennél sokkal többet tudtak. Ismerték a társadalmi változásokra kifejtett hatásait is.

Nem ismert azonban az a szituáció, hogy mi történik akkor, ha nem működik éppen a sarki polarizáció a Napban. Mi történik a Napkitörésekkor? Mennyiben különbözik ez a szokásos Nap-szél tevékenységtől? Nemrégiben egy bulvárlap is lehozott kommentár nélkül egy fotót, amelyik egy gigantikus méretű tűznyelvet mutat a Napból kiindulva, amely ha a Föld irányában indult volna el, az a Föld pusztulását jelentette volna. Tudósok szerint meg van annak a lehetősége, hogy egy hasonló kitörés a Földet is veszélyeztetheti a jövőben.

Tudták a mayák még a következőket is. 2012. December 23-án ismét helyreáll a Nap sarki pólusossága. A kérdés csupán az, hogy a mintegy 15-éven keresztül sarki polaritás nélkül maradt Nap tengelye, milyen új pozíciót fog felvenni. A Nap forgástengelye hasonló ferde helyzetű, mint a Földé. Elmondható, hogy a Föld tengelyének a dőlésszögét éppen a Nap tengelyének a dőlésszöge határozza meg. Könnyen belátható, hogy a Nap sarki pólusosságának új pozíciója, milyen következményekkel fog járni a Föld és egyben az emberi élet, de az egész ökoszisztéma egészére vonatkozóan.

A fentiek miatt nem kalkuláltak tovább a mayák a kalendáriumukban. Nagyon sok a bizonytalanság a rendszerben, éppen az emberi tényező miatt. Amennyiben az ember nem veszi komolyan, hogy valóban világkorszak-váltáshoz érkezett, ha nem tudatosodik benne, hogy ezzel kapcsolatosan teendője van, akkor rendkívül súlyos következményekkel jár ez az ominózus változás.

Elmondtuk fentebb, hogy az idő anyagi természete miatt az ember és az Univerzum fejlődése kötött pályán halad, mintegy elszenvedi az ember az egyes korszakokat, saját evoluciós fejlődése miatt. Most pedig arról beszélünk, hogy az egész Föld és az emberiség további sorsa is a saját kezében van. Ez ellentmondásnak tetszik. Arról van ugyanis szó, hogy két nagy világkorszak véget ért. Az egyes hangtartományok keltette vibrációk kényszerítő jellege megszűnt. Az idő minősége átalakult, mintegy idővákuum alakult ki, a Nap pólusosságának a megszűnése miatt. Az ember sokezer-éves fejlődésének kitüntetett pontjához ért. Idáig még nem kapta meg a lehetőséget, hogy saját sorsát saját kezébe vehesse. Most lehet megérteni a JÉZUSI ÁLDOZAT mit jelent az emberiségnek. Ha meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amiket Jézus megmutatott saját áldozatán keresztül, ha rá tudunk lépni a valódi Jézus, valódi tanításainak az útjára, megkímélhetjük a Földet az értelmetlen áldozatvállalástól, de az emberiséget is egy apokaliptikus megtapasztalástól.

Kilenc évünk van még. Ez emberi léptékkel mérve sem sok, de az előttünk álló feladatokat tekintve hihetetlenül kevés. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi a feladat, ahhoz előbb a „Kitalált középkor valódi rejtélyét kell megoldanunk. Ez ami egyben megadja a kulcsot az elvégzendő feladathoz. Ez azonban már egy következő értekezés témája.

/Harsányi László/

Read 6370 times Last modified on July 29 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 50629 times 96
Miért ér véget a Maya naptár 2012-ben?
A mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját.…
Read 21545 times 7
Az atlantiszi gyűrű
Az atlantiszi gyűrű nemcsak titokzatos, de egyre szélesebb körben gyakorlati alkalmazást találó tárgy. Az eredeti gyűrűt egy francia egyiptológus, dAgrain…
Read 18902 times 1
A gyertyaláng üzenete
Számos nép hiedelemvilágában a gyertya a lélek, a láng pedig az élet jelképe. S a néphit úgy tartja, hogyha valaki…
Read 15793 times 1
Az õz mint szimbólum
Az õz, mint szimbólum nem igazán gyakori sem álmainkban, sem pedig a valós életben. Messze nem olyan, mint például egy…
Read 14960 times 7
Akasha
Az akasha szanszkrit eredetû szó, ragyogót jelent, de a "lényegre", illetve az "ûrre" is utal. Az akasha az ötödik elem,…
Read 13895 times 8
A harmadik szem
A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik- a homlok közepén helyezkedik el. Ez egy…
Read 13612 times 12
A maják 7 titkos jóslata
Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévőjövőleírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szűzanyánk kinyilatkoztatásai…
Read 12127 times 0
Pálmalevél átverés
Sokáig ellenálltam a témának, de nem bírtam tovább, mert mindenfajta parasztvakítás elemi tiltakozási ösztönt vált ki belőlem. Nem szeretem, ha…
Read 11206 times 2
Bélyegek, okkult szimbólumok és Isten pecsétje
Mielőtt megpróbálnánk megfejteni a fenevad bélyegérõl szóló bibliai jövendöléseket, először meg kell értenünk a Jelenések könyvében szereplõ bélyeg szó jelentését.…
Read 10442 times 0
Tantrikus szex
A tantra szó szanszkrit eredetû, és hálót vagy szövést jelent, de a gyakran kitágult tudatnak is fordítják. Az együttlétnek ezt…