Szerelembe emelkedni: Társas kapcsolat a meditációban

Rate this item
(1 Vote)

Van néhány alapvetõ dolog, amit meg kell értened. Egyrészrõl a férfi és a nõ egymás fele, másrészrõl pedig egymás ellentéte, két ellentétes pólus.
Mivel egymás ellentétei, vonzalom van közöttük. Minél távolabb vannak egymástól, annál mélyebb ez a vonzalom; minél inkább különböznek egymástól, annál vonzóbbnak és szebbnek találják egymást. Ám ebben rejlik az egész probléma.
Amikor közel kerülnek egymáshoz, még közelebb akarnak kerülni, szeretnének egymásba olvadni, eggyé akarnak válni, harmonikus egészet szeretnének alkotni - de egész vonzódásuk az ellentéten múlik, a harmónia feltétele viszont az ellentét feloldása.

Egy szerelmi viszony csak akkor nem jár sok gyötrelemmel és sok bajjal, ha nagyon tudatos. Minden szerelmes bajban van. A baj nem személyes, ez a dolgok természetébõl adódik. Nem vonzódtak volna egymáshoz - õk úgy mondják: nem szerettek volna egymásba -, nem tudják megindokolni, hogy miért ez az õrült vonzalom kettejük között. Még az alapvetõ okokkal sincsenek tisztában. így azután furcsa dolog történik: a legboldogabb szeretõk azok lesznek, akik sosem találkoznak. Ha egyszer egymásra találnak, ugyanaz az ellentét, ami a vonzalmat létrehozta, konfliktust idéz elõ. A hozzáállásuk minden apró részletben különbözik, a felfogásuk teljesen eltérõ. Bár ugyanazt a nyelvet beszélik, mégsem értik meg egymást.

Férfi és nõ más szemmel nézik a világot. A férfit például a távoli dogok foglalkoztatják - az emberiség jövõje, a messzi csillagok, hogy vajon van-e élet más bolygókon vagy nincs.

A nõ csak kuncog az egész képtelenségen. Õt a közelebbi dolgok érdeklik - a szomszédok, a család, az hogy ki csalja a feleségét a baráti körben, hogy kinek a felesége folytat viszonyt a sofõrjével. Az õ érdeklõdése egy zárt közegre korlátozódik és nagyon emberközeli. Nem izgatja a reinkarnáció, nem foglalkozik a halál utáni élettel. Õ ennél gyakorlatiasabb. A jelennel, az itt és most dolgaival törõdik.

A férfi soha sincs itt és most. Õ mindig valahol másutt jár gondolatban. Furcsa dolgok kötik le a figyelmét - a reinkarnáció, a halál utáni élet.

Ha mindkét fél tisztában van azzal, hogy kapcsolatuk az ellentétek találkozása, hogy szükségtelen ebbõl konfliktust csinálni, akkor nagy az esélyük arra, hogy megértsék a másik homlokegyenest ellentétes álláspontját, és beolvasszák azt a maguk rendszerébe. Akkor a férfi és a nõ élete együtt csodálatos harmóniát alkothat. Egyébként az egész egy örökös harc lesz.

Vannak ünnepek. Az ember nem csatározhat a napnak mind a huszonnégy órájában, szükség van némi pihenésre is - pihennie kell, hogy újult erõvel folytathassa a harcot.

Mindenesetre különös, hogy férfiak és nõk évezredek óta élnek együtt, hoznak létre gyermekeket, mégis idegenek maradtak egymás számára. A nõ és a férfi hozzáállása annyira eltérõ, hogy hacsak nem tesznek tudatos erõfeszítést, hacsak a kapcsolat nem válik meditációvá, akkor remény sincs a békés együttélésre.

Ez az én egyik legfontosabb témám:  hogy hogyan lehet a szerelmet és a meditációt úgy összekötni, hogy minden szerelmi viszony magától társas kapcsolattá váljék a meditációban - és minden meditáció olyan tudatossá tesz, hogy már nem kell szerelembe esned, hanem szerelembe emelkedhetsz. Tudatosan, szánt szándékkal lelhetsz társra.

Velem összhangban vagy, az én társaságomban a béke, a szeretet és a csend pillanatait éled meg, és természetszerûleg merül föl benned a kérdés, hogy ha ez velem így van, akkor miért nincs így azzal az emberrel, akit szeretsz.

Meg kell érteni a különbséget.

Te szeretsz engem, de nem ugyanúgy, ahogyan a férjedet vagy a feleségedet szereted. Az irántam érzett szereteted nem biológiai eredetû; a velem való kapcsolatodban a szeretet egész más jelenség - itt a lelkek és nem a testek vonzódnak egymáshoz.

Másodszor; velem azért kerültél kapcsolatba, mert az igazságot keresed. A mi kapcsolatunk a meditáción alapszik. A meditáció az egyetlen híd, ami kettõnket összeköt. A szereteted úgy mélyül, ahogy a meditációd mélyül, és fordítva: ahogy a meditációd kivirágzik, a szereteted ugyancsak virágba borul. Ám ez a lét egy teljesen más síkján zajlik.

A pároddal nem a meditáció kapcsol össze. Ti sosem ültök egy órán át néma csöndben, csak hogy érezzétek egymás tudatát. Ti vagy viaskodtok, vagy szerelmeskedtek, de mindkét esetben a test, a fizikai rész, a biológia, a hormonok által kapcsolódtok egymáshoz. Te nem a másik legbensõ lényével vagy kapcsolatban. Lelkeitek elkülönülnek egymástól. A szentélyekben, a templomokban és a házasságkötõ termekben csupán a testeteket adják össze; a lelkeitek között továbbra is több mérföldnyi a távolság.

Amennyiben harmonikus kapcsolatra vágysz a pároddal, akkor meg kell tanulnod meditatívabbnak lenni. A szerelem önmagában kevés.

A szerelem egymagában vak; a meditáció nyitja ki a szemét. A meditáció által értheted meg. S ha kettõtök szerelme egyszerre szeretet és meditáció, útitársakká váltok. Akkor ez többé nem férj és feleség közötti mindennapi kapcsolat. Akkor ez egy baráti közösség lesz az élet misztériumainak felfedezõ útján.

A férfi és a nõ egyedül meglehetõsen unalmasnak és hosszúnak találja az utazást, ahogy ez már a múltban is így volt: látva ezt az állandó konfliktust, az egyházak úgy döntöttek, hogy a keresõk mondjanak le a társról - a szerzeteseknek és az apácáknak cölibátusban kell élniük. Mégis az elmúlt ötezer évben hány szerzetes és hány apáca világosodott meg? Egy kezemen meg tudnám számolni. És mi lett azzal a több millió szerzetessel és apácával, akik az egyes vallások - a buddhizmus, a hinduizmus, a kereszténység, az iszlám - égisze alatt ténykedtek?

Az út nem olyan hosszú. A cél nincs is olyan messze. De még ha csak a szomszédba akarsz is átmenni, mindkét lábadat használnod kell. Fél lábon ugrálva vajon milyen messzire jutsz? Én egy teljesen új látásmódot hirdetek: férfi és nõ együtt mély barátságban, egy szeretõ és meditatív kapcsolatban, mint két organikus egész, el tudja érni a célt, amelyik pillanatban csak akarja. Hiszen a cél nem rajtad kívül van; ez a ciklon közepe, a  lényed legbensõ magja. De csak akkor fedezheted fel, amikor teljes egész vagy, és nem lehetsz egész a másik nélkül.

Férfi és nõ egyetlen egész két része.

Tehát ahelyett, hogy közdelemre pocsékolnád az idõdet, próbáld megérteni a másikat. Próbáld az õ helyzetébe képzelni magad; próbálj egy nõ szemével látni. És négy szem mindig többet lát, mint kettõ. Ilyenkor teljes a látásod: mind a négy irány belefér a látóteredbe.

De ne feledd, hogy a szerelem meditáció nélkül eleve bukásra van ítélve; úgy semmi esélye a fennmaradásra. Másokat becsaphatsz és megtéveszthetsz, de önmagadat nem csaphatod be. A lelked mélyén nagyon jól tudod, hogy a szerelem egyetlen ígéretét sem váltotta be.

A szerelem csak meditációval tud új színeket, új zenét, új dalokat, új táncokat fölvenni - mert a meditáció képessé tesz arra, hogy megértsd a szélsõséges ellentétet, és ha már érted, a konfliktus magától megszûnik.

A világ összes konfliktusa félreértésbõl fakad. Mondasz valamit, és a párod valami mást ért. A párod mond valamit, és te valami egész mást értesz alatta.

Láttam olyan párokat, akik már harminc-negyven éve éltek együtt, mégis olyan éretlennek látszottak, mintha még csak egy napja ismernék egymást. Még mindig ugyanarra panaszkodtak: "A párom nem érti meg, amit mondok." Negyven évi együttlét után sem voltál képes kitalálni egy módszert, hogy pontosan megértesd a pároddal, amit mondasz és pontosan megértsd, amit õ mond neked.

Úgy gondolom, erre nincs más mód, csak a meditáció, mert a meditáció által csöndessé, tudatossá és türelmes hallgatósággá válsz és könnyebben bele tudod élni magad a másik helyzetébe.

Velem ez azért megy, mert én nem foglalkozom az életed jelentéktelen dolgaival. Te alapvetõen azért vagy itt, hogy figyelj és érts. Azért vagy itt, hogy szellemileg fejlõdj. Persze, hogy szó sincs közöttünk konfliktusról, és az összhang erõfeszítés nélkül létrejön.

Azért tudsz engem teljességgel szeretni, mert a velem való kapcsolatod egy az egyben meditatív. Ha egy másik férfivel vagy egy másik nõvel akarnál harmóniában élni, ugyanazt a légkört és hangulatot kellene a kapcsolatba vinned, mint amit ide hozol. Semmi sem lehetetlen, csak még nem próbálkoztál a megfelelõ gyógyszerrel. Szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a "medicina" és a "meditáció" szónak ugyanaz a töve. A gyógyszer a testedet gyógyítja, a meditáció a lelkedet. A gyógyszer az anyagi részedet gyógyítja, a meditáció a lelki részedet.

Az emberek együtt élnek, és a lelkük tele van sebekkel. Ezért a legkisebb dolog is nagyon bántja õket. Az emberek a legcsekélyebb megértés nélkül élnek. Ezért aztán bármit tesznek, az katasztrófába torkollik. Ha szeretsz egy férfit, a meditáció lesz a legszebb ajándék, amit csak adhatsz neki. Ha szeretsz egy nõt, akkor a világ legnagyobb gyémántjánál is becsesebb ajándék lesz a meditáció - amitõl a te életed is tiszta örömmé válik.

Mindnyájunkban ott van az örömnek ez a képessége, csak éppen nem tudjuk, hogy hogyan éljünk vele. Egyedül, a legrosszabb esetben szomorúak vagyunk. Együtt, az egész életünk valóságos pokollá válik.

Még egy olyan kimagasló intelligenciájú embernek is, mint Jean-Paul Sartre azt kell mondania, hogy a másik ember pokol, hogy egyedül lenni jobb, hogy a másikkal sehogy sem megy. A hétköznapi értelemben véve igaza van. Ám a meditációval a másik a te mennyországod lesz. Jean-Paul Sartre azonban sosem meditált. Ez a nyugati ember szerencsétlensége. A nyugati ember kimarad az élet virágzásából, mert semmit sem tud a meditációról. A keleti ember pedig azért marad ki, mert mit sem tud a szerelemrõl.

Pedig nézetem szerint ahogy a férfi és a nõ egyetlen egész két összetartozó része, úgy a szerelem és a meditáció is az. A meditáció a férfi, a szerelem a nõ. A meditáció és a szerelem találkozása során találkozik össze férfi és nõ. És ebben a találkozásban létrehozzuk azt a transzcendentális emberi lényt, aki se nem férfi, se nem nõ.

És ha nem hozzuk létre a földön a transzcendentális embert, nem sok reményünk marad. De úgy érzem, hogy az én tanítványaim képesek véghezvinni a látszólag lehetetlent.

/Osho: Meditáció - Az Elsõ És Utolsó Lépés A Szabadság Felé/

Read 5019 times Last modified on May 07 2014

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Read 26557 times 0
Angina pectoris / Szívinfarctus
A két szívproblémát azért tárgyaljuk együtt könyvünkben, mert szinte teljesen azonos elõzményekkel bír. Elõbb nézzük meg az Angina pectoris tüneteit.…
Read 24039 times 2
A születéskő
A születéskő fogalmának kialakulása időszámításunk első századában kezdődött. Régebben az évet tizenkét állatövi periódusra osztották, mindegyiket egy-egy drágakő jelképezte. Amikor…
Read 23654 times 0
Nyelvdiagnosztika
{mosimages}Nyelvünk elárulja, ha a szervezetben nincs minden rendjén A nyelv bizonyos elváltozásaiból a népi gyógyászat és a klasszikus orvostudomány egyaránt…
Read 18879 times 0
A homoktövis jótékony hatásai a különböző szervi betegségekben
Keringési betegségek Az atherosklerosis (érelmeszesedés) folyamatának megelőzésében jelentős hatása van a teának, húsolajnak és tablettának. Ez különösen elhízott,magas vérnyomással rendelkező…
Read 14926 times 3
Erõs paprika, az okos fájdalomcsillapító
Az erős paprikából kivont kapszicin segítségével egyedülálló, új típusú fájdalomcsillapító kifejlesztésén dolgoznak magyar kutatók. A hazánkban népszerû fûszernövény a népi…
Read 13562 times 6
A banán
A legismertebb trópusi gyümölcs, amely lassan felszívó­dó cukrokat tartalmaz, melyek emelik az energiaszintet. A banán nagy mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, amelyek…
Read 12062 times 1
A szervezet megtisztitása
   Hogyan mossuk át belso szerveinket mosópor nélkül?       Talán bizony akadnak olyanok, akik a beleiket, veséjüket vagy tüdejüket…
Read 11064 times 1
A barnarizs
Az anyatej után ez a legkiegyensúlyozottabb táplálékunk. Ha semmi mást nem ennénk, akkor sem történne bajunk, sõt harmóniában és boldogságban…
Read 11042 times 2
Diéta kövéreknek és soványaknak
     Az evés örömélményt nyújt az embernek, melytõl semmi esetre sem szabad megfosztani. Ezért aztán a diéta fogalmát nem úgy…
Read 10349 times 2
A homlok
Megkülönböztetünk magas és alacsony homlokot, valamint sima és barázdált homlokot. A magas homlok nem a kopaszodás által megnyúlt homloki részre…